Website counter free counters

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Ο Προϋπολογισμός στο δήμο Νέστορος-Πύλου έτους 2011 επιβεβαιώνει το «Είπα… Ξείπα….»
Λαέρτης ο Πύλιος
«Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου» [1]
(Σοφοκλής)
Πρόλογος: Είναι φανερό ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό εγχειρίδιο για τον προϋπολογισμό επισημαίνεται ότι, δεν είναι μόνο η απαρίθμηση κωδικών, που έχουν στόχο τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων, αλλά και η παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων-προτεραιοτήτων που έχουν στόχο την λύση των δημοτικών προβλημάτων.
Επομένως «Ανερρίφθω κύβος»[2] στο δήμου Πύλου Νέστορος με την ψήφιση του προϋπολογισμού [3], κατά πλειοψηφία στις 14-6-2011.
Ας εξετάσουμε λοιπόν αν υπάρχουν στο προϋπολογισμό, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις –προτεραιότητες που υλοποιούν το πρόγραμμα του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» που παρουσίασε στους δημότες η σημερινή δημοτική αρχή και ψηφίστηκε για να το εφαρμόσει ή ήταν και αυτό μια ακόμη προεκλογική απάτη για να αφαρπάξουνε οι διορισμένοι του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» την ψήφο των δημοτών ώστε να καταλάβουν την εξουσία του δήμου;
Στο <βαφτισμένο> πρόγραμμα του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» διαβάζω:….
- «Οι λύσεις για την ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-Τουρισμός- Πολιτισμός».
- «Να χαράξουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας, για να προωθήσουμε τα δυνατά μας «χαρτιά», για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας» .
- «Ένταξη του δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες και εισαγωγή υπηρεσιών τηλεϊατρικής –τηλεφροντίδας για ομάδες υψηλού κινδύνου. Έκδοση δημοτικής κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης για δικαιούχους του ΕΚΑΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους ΟΓΑ με την οποία θα παρέχονται προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του δήμου. Παροχή υπηρεσιών υγείας με περιφερειακά ιατρεία στη Χώρα, Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη και Βλαχόπουλου. Κάλυψη του κέντρου υγείας Πύλου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα δημοτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια του δήμου. Ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι».
- «Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητα νερού ύδρευσης στην ιστοσελίδα του δήμου και σε δημοτικά κτίρια, σε όλους τους οικισμούς προς ενημέρωση των πολιτών, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου και κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης».
Πράγματι ο εν λόγω προϋπολογισμός ενώ έπρεπε να αποτυπώνει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του δημάρχου και να παρουσιάζει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις-προτεραιότητες που θα έλυναν τα δημοτικά προβλήματα, κάνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή αυτό που κάνουν οι λογιστές στα λογιστικά τους γραφεία, ‘’καταγραφή ενεργειών σε κωδικούς’’.
Μελετώντας προσεκτικά τον προϋπολογισμό, καμία από τις παραπάνω δεσμεύσεις δεν αποτυπώνονται σε κανένα κωδικό. O δήμαρχος και ο συνδυασμός του «Δύναμη Ελπίδας», αν ζούσαν στην δημοκρατία των αρχαίων υμών προγόνων, οι δημότες θα τους τιμωρούσαν παραδειγματικά γιατί οι άρχοντες της πόλης απαγορευόταν να εξαπατήσουν τους πολίτες για να καταλαμβάνουν την εξουσία, με «Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη »[4]
Είναι φανερό όπως έγραψα [5], ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει, ότι τα καταγραμμένα σε κωδικούς δείχνουν την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και ανεπάρκεια της διοίκησης να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρουσιάζεται και δεν καταγράφεται, επομένως και το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία είναι πλασματικό και ανεφάρμοστο. «Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ» [6]
Λέξεις κλειδιά: Προϋπολογισμός, Τεχνικό πρόγραμμα, Δήμος, ανάπτυξη, συνεχόμενα έργα, νέα έργα, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα δημάρχου ’’Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός’’, δημότες, έσοδα, έξοδα, ανταποδοτικά τέλη.
Ο προϋπολογισμός είναι ένα «εργαλείο» προοριζόμενο να διεγείρει την ενεργό συνείδηση του πολίτη, ώστε αυτός να συμμετέχει στις επιλογές που αφορούν τον τόπο όπου ζει και εργάζεται. Δυστυχώς ο Προϋπολογισμός δεν χωρίζει τα δημοτικά διαμερίσματα σε περιοχές- ζώνες, ώστε να καταγράφει στους αντίστοιχους κωδικούς, τα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε περιοχής-ζώνης, επίσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού δεν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα οι δημότες των περιοχών-ζωνών του δήμου. Δεν γίνονται σεβαστές οι παραδοσιακές πόλεις-χωριά και οι παραδοσιακές γειτονιές (π.χ. Ιστορικό κέντρο και περιοχές, τουριστικές περιοχές και κατοικίες, αγροτικές γειτονιές και κατοικίες, βιότοποι- βιοποικιλίες κ.λπ.) σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ταυτότητα του δήμου και να ενεργοποιηθεί η συλλογική μνήμη κάθε περιοχής.
Οι περιοχές-ζώνες σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα έπρεπε επίσης να έχουν, όσο είναι δυνατό, ομοιογενή κοινωνικά χαρακτηριστικά και υποδομές. Δεν εντάσσονται στην ίδια ζώνη, περιοχές που έχουν έντονες ανάγκες μεταξύ τους ως προς τις υποδομές, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των έργων και η ισορροπημένη κατανομή των πόρων στο εσωτερικό κάθε ζώνης.
Είναι φανερό ότι σε αυτό τον προϋπολογισμό τα μόνα στοιχεία που καθαρά αποτυπώνονται εκ μέρους της δημοτικής αρχής είναι:
* Το άνοιγμα τις ψαλίδας μεταξύ των πραγματικών χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος και αυτών που προγραμματίζει να ξοδέψει.
* Η έλλειψη κατανομής των εξόδων από ανταποδοτικά τέλη στη βάση της αναλογικής αρχής.
* Η έλλειψη πρότασης για νέα έργα που θα ανακουφίσουν την τοπική γεωργική οικονομία όπως φαίνεται από τα νούμερα του προϋπολογισμού ότι είναι ανύπαρκτη.
* Η πολιτική αύξηση των δημοτικών τελών στις γεωργικές περιοχές.
* Η ανάλγητη κοινωνική πολιτική στις αγροτικές περιοχές.
Ο προϋπολογισμός δεν έχει πολιτικές προτάσεις-προτεραιότητες για την ενίσχυση της γεωργίας, δεν προβλέπει την ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών-ζωνών του δήμου μας. Για να καταλάβουμε, αν ο προϋπολογισμός αποτυπώνει προτάσεις-προτεραιότητες βασισμένες σε ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο γεωργικό σχέδιο ανάπτυξης του τόπου, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις γεωγραφικές αρθρώσεις του δήμου μας.
Ο δήμος Πύλου –Νέστορος χωρίζεται γεωγραφικά με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») σε έξη δημοτικά διαμερίσματα:
- Πύλου
- Κορώνης
- Νέστορος
-Μεθώνης
- Παπαφλέσσα
- Χιλιοχωρίων.
H νέα αρχιτεκτονική του συστήματος Πύλου-Νέστορος παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχ (1)
Σχ (1)
Ο νέος δήμος λοιπόν αποτελείται από 6 δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 531,4 Km2 ή το 17,76% σε έκταση του νομού Μεσσηνίας και έχει πληθυσμό
21172 κατοίκους ή το 11,96% σε πληθυσμό του νομού Μεσσηνίας , με Πυκνότητα πληθυσμού: 39,84 Κάτοικοι/Km2, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου είναι η Πύλος. Όπως καταγράφουν τα παραπάνω στοιχεία ο δήμος Πύλου –Νέστορος είναι ένας γεωργικός δήμος με τουριστικές προεκτάσεις στη Πύλο-Μεθώνη-Κορώνη-Φοινικούντα-Πετροχώρι- Ρωμανού
Αναλυτικά:
Α. Γεωγραφικό διαμέρισμα Πύλου
Το Δημοτικό διαμέρισμα Πύλου καταλαμβάνει έκταση 124,2Km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 5.402 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Πύλος. Πυκνότητα πληθυσμού: 43,49 Κάτοικοι/Km2.
Αποτελείται από :
Την Πύλο με 2.104 κατοίκους ή το 39%των κατοίκων του δ.δ
Από 19 χωριά με 3298 κατοίκους ή 61% των κατοίκων του δ.δ
Β. Γεωγραφικό διαμέρισμα Μεθώνης με 2.638 κατοίκους
Το δημοτικό διαμέρισμα Μεθώνης συστάθηκε καταλαμβάνει έκταση 97.6 Km2 και έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.638 κατοίκους. Έδρα του είναι η Μεθώνη. Πυκνότητα πληθυσμού: 27,02 κάτοικοι/Km2.
Αποτελείται από :
Την Μεθώνη με 1169 κατοίκους ή το 44% των κατοίκων του δ.δ
Από 16 χωριά με 1469 κατοίκους ή το 56% των κατοίκων του δ.δ
Γ. Γεωγραφικό διαμέρισμα Κορώνης
Το Δημοτικό διαμέρισμα Κορώνης: Ο δήμος, καταλαμβάνει έκταση 105,1 Km2 και έχει πληθυσμό 5.067 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Κορώνη. Πυκνότητα πληθυσμού: 48,21 Κάτοικοι/Km2
Αποτελείται από :
Την Κορώνη με 1.668 κατοίκους ή το 33% των κατοίκων του δ.δ
Από 23 χωριά με 3399 κατοίκους ή το 67% των κατοίκων του δ.δ
Δ. Γεωγραφικό διαμέρισμα Νέστορος
Ο δημοτικό διαμέρισμα Νέστορος αποτελείται από 8 δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 91,1Km2 και έχει πληθυσμό 5.552 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Χώρα. Πυκνότητα πληθυσμού: 60,94 κάτοικοι/Km2
Αποτελείται από :
Την Χώρα με 3.500 κατοίκους ή το 63% των κατοίκων του δ.δ
Από 12 χωριά με 2052 κατοίκους ή το 37% των κατοίκων του δ.δ
Ε. Γεωγραφικό διαμέρισμα Παπαφλέσσα
Το δημοτικό διαμέρισμα Παπαφλέσσα έχει έκταση 35,3 Km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.205 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου είναι το Βλαχόπουλο. Πυκνότητα πληθυσμού: 62,46 κάτοικοι/Km2
Αποτελείται από :
Το Βλαχόπουλο με 1.346 κατοίκους ή το 61% των κατοίκων του δ.δ
Από 9 χωριά με 859 κατοίκους ή το 39% των κατοίκων του δ.δ
ΣΤ. Γεωγραφικό διαμέρισμα Χιλιοχωρίων
Το δημοτικό διαμέρισμα Χιλιοχωρίων έχει συνολικό πληθυσμό 2.916 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. έκταση 78,7 Km2 Έδρα του δήμου είναι ο Χανδρινός. Πυκνότητα πληθυσμού: 37,05 κάτοικοι/Km2
Αποτελείται από :
Από του Χανδρινού Με 871 κατοίκους ή 30% των κατοίκων του δ.δ
Από 7 χωριά με 2045 κατοίκους ή 70% των κατοίκων του δ.δ
Ο πίνακας 1 είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας των έξη δημοτικών διαμερισμάτων και φανερώνει την συμμετοχή σε κατοίκους των έξη εδρών των Καποδιστριακών δήμων και τους κατοίκους των 86 γεωργικών χωριών του Καλλικρατικού δήμου.
Ακόμη ο πίνακας 1 φανερώνει την συμμετοχή επί της % των κατοίκων στα έσοδα του δήμου ως αποδοτικά τέλη.
Πίνακας 1
Κάτοικοι Ποσοστό επί της 100%
Πύλος 2104 10%
Μεθώνη 1169 6%
Κορώνη 1668 8%
Χώρα 3500 17%
Βλαχόπουλου 1346 6%
Χανδρινού 859 4%
86 Χωριά 10526 49%
Επομένως, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη θα έπρεπε αναλογικά να κατανέμονται ισοδύναμα στο προϋπολογισμό ως δαπάνες (επενδύσεις), σύμφωνα με το ΦΕΚ 141/9-2-2011 σύνταξης προϋπολογισμού έτους 2011, αφενός προς όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, αφετέρου δε θα έπρεπε να κατανέμονται αναλογικά και ισοδύναμα στο εσωτερικό κάθε δημοτικού διαμερίσματος.
Το λυπηρό είναι ότι ο προϋπολογισμός μη ακλουθώντας την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας τον καθιστά πλασματικό, φορομπηχτικό. ανάλγητο, αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό.
1. Γεωργική πολιτική
Στο γεωργικό τομέα ανά δημοτικό διαμέρισμα και με βάση την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας, ο προϋπολογισμός όσον αφορά την γεωργία δεν λαμβάνει υπόψη αφενός:
* τα ισχυρά σημεία της γεωργίας του δήμου μας για να τα ενισχύσει μέσα από διαθρωτικές πολιτικές δίνοντας ευκαιρίες ενίσχυσης στην
ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφειας κυρίως μέσα από την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλλά και την ενσωμάτωση της καινοτομίας και τις νέες γνώσεις.
* την αναβάθμιση των υποδομών, την αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής στα γερασμένα και εγκαταλειμμένα χωριά του δήμου μας, μέσα από γενναιόδωρες γεωργικές επενδύσεις.
* την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας, την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας στα αγροτικά χωριά του δήμου μας με την υιοθέτηση στρατηγικών ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.
Και αφετέρου δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη των απειλών:
* Με σταθεροποιητικές πολιτικές, όπως την συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά
* Με προληπτικές πολιτικές όπως: η Προστασία των φυσικών πόρων, η Άμβλυνση της γήρανσης των απασχολούμενων Στο πρωτογενή τομέα και ειδικά στις αγροτικές Περιοχές του δήμου μας.
* Με την συντήρηση των υφιστάμενων Υποδομών στις αγροτικές περιοχές γιατί αποτελούν το σοβαρότερο παράγοντα δυσλειτουργίας της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της γεωργίας στο δήμο. Επομένως η άμβλυνση των δυσλειτουργιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
* Με την ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές του δήμου μας για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών που κατοικούν στα αγροτικά χωριά.
* με την ενίσχυση των υποδομών υγείας στις αγροτικές περιοχές του δήμο μας
* Με την ενίσχυση των υποδομών άρδευσης
* Με την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των αγροτών και ειδικά των νέων.
* Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων από τους αγροτικούς του δήμο μας.
Πράγματι αν λάβουμε υπόψη τους ίδιους πόρους για να δούμε πως καταγράφονται στον προϋπολογισμό, θα διαπιστώσουμε ότι οι δαπάνες (επενδύσεις) με βάση την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας κατανέμονται άνισα, χωρίς στοχεύσεις, αλλά με συγκεκριμένες αντιαγροτικές πολιτικές.
Η σύγκριση μπορεί να γίνει με το δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% και με το δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο σ==€/κατ. επί της 100%
Ο δείκτης δ €/κατ που μας λέει πόσα Ευρώ επενδύονται από ιδίους πόρους ανά κάτοικο με βάση το προϋπολογισμό. Στο πίνακα 2 καταγράφεται ο δείκτης δ
Πίνακας 2
Ευρώ Κάτοικοι δ=€/κατ δ επί της 100%
Πύλος 389800 2104 185,26 20%
Μεθώνη 168000 1169 143,71 15%
Κορώνη 176000 1668 105,51 11%
Χώρα 150000 3500 43,37 5%
Βλαχόπουλου 24000 1346 17,83 2%
Χανδρινός 38000 859 44,28 5%
Χρυσοκελαριά 179436 528 339,84 37%
16 χωριά 158500 3270 48,47 5%
70 Χωριά 0 0 0 0%
Ο δείκτης σ €/κατ που μας λέει πόσα Ευρώ εισπράττονται ως ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο με βάση το προϋπολογισμό. Στο πίνακα 3 καταγράφεται ο δείκτης σ
Πίνακας 3
Κάτοικοι Συμμετοχή επί της 100% σ=€/κάτοικο επί της 100%.
Πύλος 2104 10% 20%
Μεθώνη 1169 5% 15%
Κορώνη 1668 8% 11%
Χώρα 3500 16% 5%
Βλαχόπουλου 1346 6% 2%
Χανδρινός 859 4% 5%
Χρυσοκελαριά 528 2% 37%
16 χωριά 3270 15% 5%
70 Χωριά 7246 34% 0%
Η σύγκριση μπορεί να γίνει με το δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% και με το δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο σ==€/κατ. επί της 100%
Ο πίνακας 4 καταγράφει την διαφορά μεταξύ του δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% και με του δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο σ==€/κατ. επί της 100%
Πίνακας 4
Διαφορά σ-δ=€/κάτ επί της 100%
Πύλος 10%
Μεθώνη 10%
Κορώνη 3%
Χώρα -11%
Βλαχόπουλου -4%
Χανδρινός 1%
Χρυσοκελαριά 35%
16 χωριά -10%
70 Χωριά -34%
Διάγραμμα κέρδους απώλειας
Παρατηρούμε από το διάγραμμα κέρδους απώλειας ότι:
1. Η Πύλος-η Μεθώνης-η Κορώνης – του Χανδρινού πριμοδοτούνται από τους ιδίους πόρους αντίστοιχα 10%,10%,3%,1% παραπάνω από αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά .
2. Η Χώρα και του Βλαχόπουλου αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους αντίστοιχα, 11% και 4% παρακάτω από αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά .
3. Από 16 χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους 10% παρακάτω από αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.
4. Προνομιούχα είναι η Χρυσοκελαριά που πριμοδοτείται με ιδίους πόρους 37% παραπάνω από αυτούς που της αναλογούν ανταποδοτικά .
5. Η μεγάλη ντροπή είναι ότι από 70 χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους 34% παρακάτω από αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.
Είναι εντυπωσιακό να αγνοεί ο προϋπολογισμός την ύπαρξη των 70 χωριών από το χάρτη του δήμου, δεν λαμβάνουν ούτε ένα Ευρώ από ιδίους πόρους για κάποιο έργο. Πλήρη αναντιστοιχία προγράμματος του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» και του προϋπολογισμού . Αγρότες ζητήστε εξηγήσεις, άλλα σας έλεγαν προεκλογικά και άλλα καταγράφονται στο προϋπολογισμό. «Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι».[7] Ντροπή!!
Συμπερασματικά: οι δείκτες φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σε άξονες και μέτρα γεωργικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τόπου. Οι γεωργικές περιοχές-ζώνες βαίνουν στη υποβάθμιση δηλαδή στη μείωση της απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών εκτάσεων. Καμία σοβαρή επένδυση ή προτεινόμενη επενδυτική πολιτική που να βοηθά τους νέους και τους άνεργους της περιοχής, δεν καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Το αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα που καταγράφεται στον προϋπολογισμό ωθεί τις γεωργικές περιοχές του δήμου μας στην υποβάθμιση. Η υποβάθμιση παράγει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα ενισχύσουν το κίνημα των «αγανακτισμένων» και θα αναγκάσουν μερικούς να χάσουν τον ύπνο τους και θα τρέχουν να κρυφτούν στα κομματικά τους λαγούμια.
Επίλογος: Οι αγρότες χωρίς καμία βοήθεια εγκαταλείπονται στη τύχη τους. Το μόνο που έκανε ο δήμαρχος για να καλύψει, την μη αποτύπωση στο προϋπολογισμό, τις προεκλογικές του υποσχέσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας, ήταν να δημιουργήσει μια ‘’δική του σοφή επιτροπή’’ για να επεξεργάζεται δήθεν και να γνωμοδοτεί σε αυτόν, «τα γεωργικά προβλήματα» ( πως την επέλεξε και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά;). Είμαι περίεργος να διαβάσω πως η ‘’δική του σοφή επιτροπή’’ θα προτείνει τη λύση των προβλημάτων και πως ο «άχροντας» θα πραγματώσει την γεωργική ανάπτυξη πχ για τα 70 χωριά, που δεν λαμβάνουν ούτε ένα Ευρώ από τους ιδίους πόρους. Αν το πετύχει ο δήμαρχος μαζί με την ‘’δική του αγροτική επιτροπή’’ θα είναι πρώτος στο κόσμο που χωρίς «μπικικίνια» θα κάνει ανάπτυξη και θα ανατρέψει όλες τις οικονομικές θεωρίες και πρακτικές, θα είναι ο πρώτος που θα προταθεί χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και χωρίς «μπικικίνια» για το βραβείο Νόμπελ οικονομίας.
Αγαπητοί συνδημότες ας σοβαρευτούμε, ο δημοτικός «άρχοντας» δεν πρόκειται να γίνει νομπελίστας οικονομίας και να δοξάσει το ταλαιπωρημένο αγροτικό τουριστικό μας δήμο, θα πρέπει όμως να διαμηνύσουμε σ’ αυτόν και στους «συνκοπίδες» της δημοτικής εξουσίας ότι ξεσκεπάστηκαν γιατί: «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου».
Πηγές:
[1] «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου»= κανένα ψέμα δεν αντέχει στο χρόνο. Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός [2] «Ανερρίφθω κύβος» = ο κύβος ερρίφθη Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός [3] www.pylos.gr/ Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος και Σχέδιο Προϋπολογισμού 2011
[4] «Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη»= με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης
[5] Τα κανόνια του Ναυαρίνου-http://karmirisgeorgios.blogspot.com /www.gargalianoi.com «Ζω στο δήμο του Είπα… Ξείπα ..»
[6] «Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ»= σιτάρι σπείραμε, κριθάρι φύτρωσε Λουκιανός, 120-180 μ.Χ.,
[7] «Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι»= Πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας
ΥΓ: Η Γεωργική πολιτική είναι τοτο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού: Ακολουθούν, H Τουριστική πολιτική και η πολιτική για τον Πολιτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου