Website counter free counters

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο δρόμος (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) έχει την δική του…ιστορία!

Ο δρόμος (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) έχει την δική του…ιστορία! Τι “παίχθηκε” το τελευταίο τετραήμερο από Χρυσοχοΐδη. Γιατί άλλαξε απόψεις από το…mega έως το υπουργείο και αφού…μπούκαραν απρόσκλητοι οι Λαμπρόπουλος – Πετράκος. Ο θετικός ρόλος των Βουλευτών Ηλείας-Αχαΐας και ιδιαίτερα του Κ. Τζαβάρα 26/11/2013
26 Νο­έμ­βρη ´13
@. Ο Δρό­μος (Ο­λυμ­πί­α Ο­δός) έ­χει την δι­κή της ι­στο­ρί­α.­..
@. Μια ι­στο­ρί­α που γρά­φε­ται και ξα­να­γρά­φε­ται χρό­νια τώ­ρα.­.!
@. Η νέ­α.­.. ο­βερ­σιόν, αυ­τή που φέ­ρει την “σφρα­γί­δα” Χρυ­σο­χο­ΐ­δη έ­χει συ­νο­πτι­κά ως ε­ξής:
- Την πε­ρα­σμέ­νη Πα­ρα­σκευ­ή, έ­χει κα­τα­θέ­σει Ε­πί­και­ρη Ε­ρώ­τη­ση, (η του­λά­χι­στον.­..25η) τα τρί­α τε­λευ­ταί­α χρό­νια!
- Ο υ­πουρ­γός Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης,  δεν πά­ει στην Βου­λή λό­γω.­.. κολ­λή­μα­τος και μέ­νει α­να­πάν­τη­τη!
- Την ί­δια μέ­ρα η f­a­r­e­n­e­ws γρά­φει πως έ­χει “προ­γραμ­μα­τι­στεί” για την Δευ­τέ­ρα (χθες) συ­νάν­τη­ση του Υ­πουρ­γού με Η­λεί­ους πα­ρά­γον­τες, (Βου­λευ­τές, Δη­μάρ­χους, Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη).
- Κά­ποι­α στιγ­μή πε­ρί­που το βρά­δυ ει­δο­ποι­ή­θη­κε και ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Α­πό­στο­λος Κα­τσι­φά­ρας.
@. Για­τί ό­μως ε­κλή­θη­σαν μό­νο.­.. Ή­λει­οι στο υ­πουρ­γεί­ο;
@. Την “α­πάν­τη­ση” έ­δω­σε ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης την Κυ­ρια­κή στην εκ­πομ­πή των Α­να­γνω­στά­κη-Χα­σα­πό­που­λου στο M­E­GA!
@. Εί­πε ο υ­πουρ­γός για την νέ­α “σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης” σύμ­φω­να με την ο­ποί­α ξε­κι­νά η κα­τα­σκευ­ή του .­..τμή­μα­τος Κό­ριν­θος – Πά­τρα!
@. Το τμή­μα Πά­τρα – Πύρ­γος, θα εν­τα­χθεί με άλ­λη .­..δι­α­δι­κα­σί­α και .­..δη­μο­πρά­τη­ση.­.­.!
@. Με λί­γα λό­για ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης κά­λε­σε τους Η­λεί­ους την Δευ­τέ­ρα για να τους πει με.­..χα­ρά, πως το.­.­.”αί­τη­μά τους” για το Πά­τρα-Πύρ­γος θα προ­χω­ρή­σει αλ­λά ε­κτός της .­..αρ­χι­κής Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού!
@. Δευ­τέ­ρα 10 η ώ­ρα, άρ­χι­σαν να φτά­νουν στο γρα­φεί­ο του υ­πουρ­γού Υ­πο­δο­μών οι προ­σκλη­θέν­τες πα­ρά­γον­τες της Η­λεί­ας και ο Κα­τσι­φά­ρας.
@. Ό­μως κα­τέ­φθα­σαν και οι.­..α­πρό­σκλη­τοι Βου­λευ­τές Μεσ­ση­νί­ας Γ. Λαμ­πρό­που­λος (Ν. Δ) και Θα­νά­σης Πε­τρά­κος (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) και η Βου­λευ­τί­να Α­χα­ΐ­ας Έ­φη Γε­ωρ­γο­πού­λου – Σαλ­τά­ρη (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ).
@. Ε­κτός του υ­πουρ­γού ή­ταν πα­ρών και ο.­..Σύμ­βου­λος Βι­δά­λης, ο ο­ποί­ος έ­κα­νε τις “εμ­φα­νι­ζό­με­νες” σκλη­ρές δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Κοι­νο­πρα­ξί­α (βλέ­πε.­.. Μπόμ­πο­λας) που τους .­..α­πο­ζη­μί­ω­σε με 130 εκ. Ευ­ρώ για το έρ­γο που πα­ρά­τη­σαν .­..η­μι­τε­λές. Θα δώ­σει κι αλ­λά .­.­.­.!
@. Έ­λει­πε ο Γραμ­μα­τέ­ας Σι­μό­που­λος, πρώ­ην.­.. ερ­γα­ζό­με­νος των ε­πι­χει­ρή­σε­ων Κων­σταν­τα­κό­που­λου και ί­σως υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος ή Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης στη Βό­ρει­ο Ελ­λά­δα!
@. Ε­κεί ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης τους εί­πε τα ε­ξής: (Σχε­δόν .­..ε­πί λέ­ξη)
- Θα κα­τα­τε­θεί στη Βου­λή η τρο­πο­ποί­η­ση της υ­πάρ­χου­σας Σύμ­βα­σης για την Ο­λύμ­πια Ο­δό, για το τμή­μα Κό­ριν­θος-Πά­τρα. Ε­πί­σης το τμή­μα Πά­τρα-Πύρ­γος θα “πά­ει” για δη­μο­πρά­τη­ση τον Α­πρί­λιο. Θα προ­σπα­θή­σου­με να εν­τα­χθεί στο νέ­ο Κοι­νο­τι­κό Πλαί­σιο Στή­ρι­ξης (νέ­ο.­..Ε­ΣΠΑ)
- Για ό­λα αυ­τά, εί­πε ο Υ­πουρ­γός, έ­χει ΣΥΜ­ΦΩ­ΝΗ­ΣΕΙ και ο Πρω­θυ­πουρ­γός. Και πρό­σθε­σε, πως η τρο­πο­ποι­η­μέ­νη σύμ­βα­ση θα έρ­θει στη Βου­λή ως ΑΡ­ΘΡΟ ΜΟ­ΝΟ. Δη­λα­δή έ­να άρ­θρο.
@. Ο .­..Δή­μαρ­χος Α­μα­λιά­δας πε­τά­χτη­κε ως.­.­., ευ­χα­ρι­στη­μέ­νος, α­φού εί­πε πως το “δι­κό” τους εν­δι­α­φέ­ρον ή­ταν να γί­νει το τμή­μα Πά­τρα-Πύρ­γος!
@. Ε­κεί .­..άρ­χι­σε ο Λαμ­πρό­που­λος τις έν­το­νες αν­τι­δρά­σεις!
@. Εί­πε στον υ­πουρ­γό, πως δεν εί­ναι δυ­να­τόν να μεί­νει “έ­ξω” το υ­πό­λοι­πο τμή­μα. Δη­λα­δή το Πύρ­γος-Τσα­κώ­να.
@. Εί­πε α­κό­μη πως δεν υ­πάρ­χει πε­ρί­πτω­ση να ψη­φι­στεί η προ­τει­νό­με­νη “λύ­ση” χω­ρίς το “τε­λευ­ταί­ο” κομ­μά­τι του δρό­μου.
@. Θύ­μι­σε πα­ράλ­λη­λα πως η Κοι­νο­πρα­ξί­α πή­ρε 130 εκ. € δί­χως α­πό­φα­ση και εί­ναι α­δύ­να­τον να μη γί­νει ο δρό­μος που θε­ω­ρεί­ται μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας για την α­νά­πτυ­ξη της Μεσ­ση­νί­ας.
@. Ξαφ­νι­κά ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δι­α­πι­στώ­νει πως και οι Βου­λευ­τές της Ν. Δ και
του ΠΑ­ΣΟΚ της Η­λεί­ας και της Α­χα­ΐ­ας και ι­δι­αί­τε­ρα οι Κ. Τζα­βά­ρας και Γ. Κου­τσού­κος, εί­χαν την ί­δια ά­πο­ψη με τον Γ. Λαμ­πρό­που­λο!
@. Φυ­σι­κά και οι Πε­τρά­κος-Γε­ωρ­γο­πού­λου αν­τέ­δρα­σαν έν­το­να, αλ­λά ή­ταν.­..ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ!
@. Δη­λα­δή ού­τως ή άλ­λως δεν θα ψή­φι­ζαν στη Βου­λή την τρο­πο­ποι­η­μέ­νη σύμ­βα­ση!
@. Τον εν­δι­έ­φε­ρε η ο­λο­έ­να και σκλη­ρό­τε­ρη ά­πο­ψη των Κυ­βερ­νη­τι­κών Βου­λευ­τών!
@. Ο κ. Τζα­βά­ρας ζή­τη­σε ι­σχυ­ρό­τε­ρες δι­α­βε­βαι­ώ­σεις ώ­στε να ι­σχύ­σει η σύμ­βα­ση και να μην υ­πάρ­ξουν (κοι­νο­τι­κά)  προ­βλή­μα­τα στην ε­πα­νέ­ναρ­ξη των ερ­γα­σι­ών!
@. Έ­τσι υ­πήρ­ξε η δέ­σμευ­ση για την .­..δη­μι­ουρ­γί­α και ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟΥ ΑΡ­ΘΡΟΥ το ο­ποί­ο θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τη σχε­τι­κή .­..Δι­ά­τα­ξη, ό­που θα προ­βλέ­πε­ται η δη­μο­πρά­τη­ση και του τμή­μα­τος του δρό­μου Κα­λό Νε­ρό-Τσα­κώ­να, με .­..ε­ξαί­ρε­ση του τμή­μα­τος Πύρ­γος-Κα­λό Νε­ρό.
@. Τώ­ρα πε­ρι­μέ­νουν και πε­ρι­μέ­νου­με ό­λοι, να συν­τα­χθεί και η Δι­ά­τα­ξη ώστε να εξεταστεί η συνέχιση του έργου μέχρι την Τσακώνα!
@. Έστω και με κονδύλια του…μέλλοντος!
@. Θα υπάρχει όμως νόμος για την συνέχισή του και κυρίως με …χρονοδιάγραμμα!
@. Αυτή είναι η νέα “πράξη” της …ιστορίας του Δρόμου, η οποία όμως δεν θα τελειώσει ακόμη.
@. Ο …επίλογος αργεί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου