Website counter free counters

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Προς…ξήλωμα το πολιτικό “πουλόβερ”. Η “άκρη” λέγεται…Βενιζέλος. Ο “κορμός” Κυβέρνηση και τα…”μανίκια”, Δήμαρχοι-Περιφερειάρχες. Οι “χορηγοί” κουμπώνονται και οι…Τοπάρχες κλαίνε!

Προς…ξήλωμα το πολιτικό “πουλόβερ”. Η “άκρη” λέγεται…Βενιζέλος. Ο “κορμός” Κυβέρνηση και τα…”μανίκια”, Δήμαρχοι-Περιφερειάρχες. Οι “χορηγοί” κουμπώνονται και οι…Τοπάρχες κλαίνε! 22/11/2013
22 Νο­έμ­βρη ´13
@. Ε­ξε­λί­ξεις σε ό­λα τα.­..πο­λι­τι­κά ε­πί­πε­δα, έ­χουν δρο­μο­λο­γη­θεί και μά­λι­στα.­..ά­με­σα!
@. Το “που­λό­βερ” της πο­λι­τι­κής θα αρ­χί­σει να ξη­λώ­νε­ται α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ και συγ­κε­κρι­μέ­να α­πό τον Βαγ­γέ­λη Βε­νι­ζέ­λο!
@. Α­φορ­μή για τέ­τοι­ου εί­δους σχό­λια ή­ταν η α­να­βλη­θεί­σα συ­νε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ο­μά­δας, λό­γω της .­..α­σθέ­νειας του Αρ­χη­γού!
@. Λέ­νε.­.. πως η α­σθέ­νεια προ­έ­κυ­ψε ύ­στε­ρα α­πό την βο­λι­δο­σκό­πη­ση που έ­γι­νε για τις “εν­δε­χό­με­νες” .­..α­που­σί­ες βου­λευ­τών!
@. Λέ­νε.­.. πως δι­α­πι­στώ­θη­κε ό­τι θα α­που­σί­α­ζαν αρ­κε­τοί βου­λευ­τές (δεν έ­χει και πολ­λούς) .­..λό­γω α­σθε­νεί­ας!
@. Έ­τσι .­..ει­ση­γή­θη­καν στον Βε­νι­ζέ­λο, να “α­σθε­νή­σει” αυ­τός!
@. Έ­τσι “έ­κρυ­ψαν” την δι­α­φαι­νό­με­νη .­..αμ­φι­σβή­τη­ση του Αρ­χη­γού δια των.­.. α­που­σι­ών!
@. Γί­νε­ται λοι­πόν αν­τι­λη­πτό, πως ε­άν συμ­βαί­νει κά­τι τέ­τοι­ο, θα υ­πάρ­ξουν και άλ­λες “ευ­και­ρί­ες” στην Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ο­μά­δα να το “δεί­ξουν” χω­ρίς να υ­πάρ­ξουν κρα­δα­σμοί στα.­.. ί­σια, ό­πως συ­νέ­βη με την Θε­ο­δώ­ρα Τσάγ­κρη!
@. Και ό­ταν λέ­με στα.­..ί­σια, εν­νο­ού­με πως δεν θέ­λουν να τους χρε­ώ­σουν την .­..πτώ­ση της Κυ­βέρ­νη­σης!
@. Για­τί εί­ναι σί­γου­ρο πως η Κυ­βέρ­νη­ση δεν θα μπο­ρεί να στα­θεί, με έ­ναν υ­πό.­..αμ­φι­σβή­τη­ση Αρ­χη­γό κόμ­μα­τος, το ο­ποί­ο στη­ρί­ζει την Κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά!
@. Ε­άν λοι­πόν το “που­λό­βερ” ξη­λω­θεί μέ­χρι το.­..λαι­μό, τό­τε τα “μα­νί­κια” ή θα πέ­σουν ή θα .­..ξη­λω­θούν κι αυ­τά!
@. Ποι­ά εί­ναι τα μα­νί­κια;
@. Μα οι Δή­μαρ­χοι και οι Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες!
@. Πά­νε τα μέ­χρι τώ­ρα σχέ­δια και οι σχε­δια­σμοί.­..πε­ρί­πα­το!
@. Ού­τε νέ­ος ε­κλο­γι­κός νό­μος για Το­πι­κή Αυ­το­δι­οι­κη­ση, ού­τε στη­ρί­ξεις ού­τε.­.. τί­πο­τα!
@. Ε­κεί να δεις τους .­..α­νη­συ­χούν­τες φι­λό­δο­ξους “Το­πάρ­χες” τι έ­χουν να πά­θουν!
@. Άν­τε πά­λι να αλ­λά­ξουν φι­λί­ες, άν­τε απ´ την αρ­χή .­..γλεί­ψι­μο σε άλ­λους, άν­τε να ε­κτε­θούν κομ­μα­τι­κά στην το­πι­κή κοι­νω­νί­α και με­τά να έ­χουν οι ί­διοι ε­κλο­γές.­.­.!
@. Για φαν­τα­στεί­τε να έ­χου­με ε­κλο­γές (Ε­θνι­κές) και με­τά α­πό λί­γες μέ­ρες να έ­χου­με Δη­μο­τι­κές!
@. Φαν­τα­στεί­τε έ­ναν Δή­μαρ­χο ή Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, σε προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο για Ε­θνι­κές Ε­κλο­γές!
@. Ε­άν ε­κτε­θεί κομ­μα­τι­κά, πως θα εμ­φα­νι­στεί με­τά να ζη­τή­σει στή­ρι­ξη;
@. Ε­άν δεν ε­κτε­θεί και κά­τσει “κό­τα” με­τά πως θα κά­νει το.­.­.”κο­κο­ρά­κι”;
@. Ά­σε το πρό­βλη­μα με τους.­..χο­ρη­γούς!
@. Ό­λοι οι “χο­ρη­γοί” θα μει­ώ­σουν ή θα ε­ξα­φα­νί­σουν τα.­.­.”μπά­τζετ” α­φού δεν θα εί­ναι ξε­κά­θα­ρο το ε­πι­θυ­μη­τό.­.­.”προ­ϊ­όν”!
@. Προ­ϊ­όν = Δή­μαρ­χοι-Πε­ρι­φε­ρειά­ρχες!
@. Το με­γά­λο κα­κό για τους υ­πο­ψη­φί­ους Το­πάρ­χες, εί­ναι η “α­προ­θυ­μί­α” των.­.. χο­ρη­γών!
@. Ξέ­ρεις τι εί­ναι να πε­ρι­μέ­νει ο .­..συ­στη­μι­κός υ­πο­ψή­φιος την χο­ρη­γί­α (την σα­κού­λα που λέ­νε κά­ποι­οι) και ο .­..συ­στη­μι­κός χο­ρη­γός να κά­νει το.­..πα­γώ­νι;
@. Ξέ­ρε­τε τι.­..ό­νει­ρα έ­χει κά­νει ο υ­πο­ψή­φιος για την χο­ρη­γί­α;
@. Ά­σε την γκρί­νια της συ­ζύ­γου που εί­χε “υ­πο­λο­γί­σει” στην χο­ρη­γί­α, εί­τε για να αλ­λά­ξει το σπί­τι, εί­τε το αυ­το­κί­νη­το, εί­τε τα “έ­ξο­δα” των παι­δι­ών;
@. Για­τί.­.­.”κα­κά τα ψέ­μα­τα” οι χο­ρη­γί­ες πά­νε στην τσέ­πη και ό­χι στον…προεκλογικό αγώνα!
@. Εάν δεν το πιστεύετε ρωτήστε κανά υποψήφιο σύμβουλο, εάν έμαθε ποτέ τι μπήκε στο προεκλογικό ταμείο και που πήγαν!
@. Το αντίθετο συμβαίνει!
@. Τους λένε πως είναι απόρρητα τα στοιχεία, ενώ τους υποχρεώνουν να …πληρώσουν για την παράταξη!
@. Δήθεν για τα…ψηφοδέλτια, δήθεν για τα έντυπα κ.ο.κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου