Website counter free counters

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Στην χωρικη αρμοδιότητα αστυνόμευσης των Γαργαλιανων απο το ΑΤ Πυλου ??

Ζητείται ενίσχυση των Α.Τ. Πύλου, Κορώνης και Γαργαλιάνων


Τελευταία Ενημέρωση: 27/11/2013
Η έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την άμεση ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Πύλου, Κορώνης και Γαργαλιάνων είναι το αίτημα που θα υποβάλει αρμοδίως ο Δήμος.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο δήμαρχος Δημ. Καφαντάρης αναφέρθηκε στα κρούσματα κλοπών και οχλήσεων σε πολίτες, κυρίως από οικονομικούς μετανάστες που βρίσκονται στην περιοχή για την περίοδο του ελαιομαζέματος.
Με βάση την απόφαση που ελήφθη, εξουσιοδοτήθηκε το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας και του παράλληλου αιτήματος για έντονη αστυνομική παρουσία με την άμεση ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Πύλου, Κορώνης και Γαργαλιάνων.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ το θέμα είχε τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, κρίθηκε ως κατεπείγον λόγω των φαινομένων κλοπών και οχλήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Ανύπαρκτη η αστυνόμευση στη νοτιοανατολική Πυλία

  

 

astynomikoi

Α­νύ­παρ­κτη θε­ω­ρεί την  α­στυ­νό­μευ­ση στη νο­τι­ο­α­να­το­λι­κή Πυ­λί­α ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θ. Πε­τρά­κος, α­φού σε Ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην βου­λή.
Ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει στην ε­ρώ­τη­ση ό­τι:
«Πα­ρά τις δε­σμεύ­σεις του Υ­πουρ­γού Δη­μό­σιας Τά­ξης & Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη στις αρ­χές του πε­ρα­σμέ­νου Ι­ου­νί­ου ό­τι το πρό­βλη­μα της πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας στη Μεσ­ση­νί­α θα λυ­θεί σε 100 η­μέ­ρες! το πρό­βλη­μα υ­φί­στα­ται και γί­νε­ται ο­λο­έ­να και πιο ο­ξυ­μέ­νο.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εί­ναι οι κλο­πές που ση­μει­ώ­θη­καν την πε­ρα­σμέ­νη ε­βδο­μά­δα στην πε­ρι­ο­χή της νο­τι­ο­α­να­το­λι­κής Πυ­λί­ας και συγ­κε­κρι­μέ­να α­πό το χω­ριό Βα­σι­λί­τσι μέ­χρι το χω­ριό Λογ­γά, ό­που ση­μει­ώ­θη­καν δι­αρ­ρή­ξεις σε πά­νω α­πό 30 σπί­τια και μά­λι­στα σε αρ­κε­τά α­πό αυ­τά την ώ­ρα που οι έ­νοι­κοι βρί­σκον­ταν μέ­σα σε αυ­τά. Πρέ­πει να ση­μει­ώ­σου­με ό­τι μό­νο στο χω­ριό Λογ­γά έ­γι­ναν 21 δι­αρ­ρή­ξεις α­πό τις ο­ποί­ες μό­νο 6 κα­ταγ­γέλ­θη­καν στην α­στυ­νο­μί­α. Οι κά­τοι­κοι εί­ναι φο­βι­σμέ­νοι και κλεί­νον­ται στα σπί­τια τους μό­λις αρ­χί­ζει να νυ­χτώ­νει.
Η α­στυ­νό­μευ­ση στην πε­ρι­ο­χή εί­ναι ελ­λι­πής μέ­χρι α­νύ­παρ­κτη. Στο Α.Τ. Κο­ρώ­νης υ­πάρ­χει μό­νο έ­να πε­ρι­πο­λι­κό, και ό­χι δυ­ο ό­πως εί­χε υ­πο­σχε­θεί ο Υ­πουρ­γός, αλ­λά και αυ­τό α­πό τις 16/11/2013 βρί­σκε­ται α­κι­νη­το­ποι­η­μέ­νο λό­γω βλά­βης. Λό­γω της κα­θη­με­ρι­νής με­τα­κί­νη­σης των α­στυ­νο­μι­κών στο κέν­τρο φύ­λα­ξης με­τα­να­στών στην Κό­ριν­θο, λό­γω με­τα­κί­νη­σης α­στυ­νο­μι­κών προς την Α­στυ­νο­μι­κή Δι­εύ­θυν­ση Μεσ­ση­νί­ας για ε­κτέ­λε­ση υ­πη­ρε­σί­ας αλ­λά και προς το α­ε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας το Α.Τ. Κο­ρώ­νης α­πο­γυ­μνώ­νε­ται α­πό προ­σω­πι­κό και τα βρά­δια δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­νας α­στυ­νο­μι­κός. Τα ί­δια προ­βλή­μα­τα σε ελ­λεί­ψεις προ­σω­πι­κού και μέ­σων υ­πάρ­χουν και στο Α.Τ. Πε­τα­λι­δί­ου.»
Τέ­λος ε­ρω­τά τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γός Δη­μο­σί­ας Τά­ξης & Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη:
Θα ε­νι­σχύ­σει ά­με­σα με τα α­πα­ραί­τη­τα μέ­σα (κυ­ρί­ως ο­χή­μα­τα) τα Α.Τ. Κο­ρώ­νης και Πε­τα­λι­δί­ου ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η α­στυ­νό­μευ­ση της πε­ρι­ο­χής;
Θα στα­μα­τή­σει ε­πι­τέ­λους τις κα­θη­με­ρι­νές με­τα­κι­νή­σεις των α­στυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων α­πό τη Μεσ­ση­νί­α προς την Κό­ριν­θο, που δη­μι­ουρ­γούν με­γά­λα προ­βλή­μα­τα στη στε­λέ­χω­ση των Α.Τ. της Μεσ­ση­νί­ας;
Θα στα­μα­τή­σουν οι με­τα­κι­νή­σεις α­στυ­νο­μι­κών α­πό τα το­πι­κά α­στυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα προς την Α­στυ­νο­μι­κή Δι­εύ­θυν­ση Μεσ­ση­νί­ας και το α­ε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας ώ­στε να μην α­πο­γυ­μνώ­νον­ται αυ­τά και να υ­πάρ­χει ε­παρ­κής α­στυ­νό­μευ­ση στις πε­ρι­ο­χές αυ­τές;
Ανακόλουθος στις δεσμεύσεις του ο Ν. Δένδιας Γράφτηκε από την 
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ανακόλουθος στις δεσμεύσεις του ως προς την επάρκεια της αστυνόμευσης στη Μεσσηνία αποδεικνύεται ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, όπως σημειώνουν οι...
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος και Επικρατείας Δημήτρης Τσουκαλάς, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς αυτόν στη Βουλή.
Ο Θ. Πετράκος αναφέρει χαρακτηριστικά την περιοχή της της νοτιοανατολικής Πυλίας «και συγκεκριμένα από το Βασιλίτσι μέχρι τη Λογγά, όπου σημειώθηκαν διαρρήξεις σε πάνω από 30 σπίτια και μάλιστα σε αρκετά από αυτά την ώρα που οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα».
Οπως τονίζει ο βουλευτής, «η αστυνόμευση στην περιοχή είναι ελλιπής μέχρι ανύπαρκτη», καθώς «στο Α.Τ. Κορώνης υπάρχει μόνο ένα περιπολικό, και όχι δύο όπως είχε υποσχεθεί ο υπουργός, αλλά και αυτό από τις 16/11/2013 βρίσκεται ακινητοποιημένο λόγω βλάβης».
Παράλληλα σημειώνει ότι «λόγω της καθημερινής μετακίνησης των αστυνομικών στο κέντρο φύλαξης μεταναστών στην Κόρινθο, λόγω μετακίνησης αστυνομικών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και προς το αεροδρόμιο Καλαμάτας το Α.Τ. Κορώνης απογυμνώνεται από προσωπικό και τα βράδια δεν υπάρχει κανένας αστυνομικός. Τα ίδια προβλήματα σε ελλείψεις προσωπικού και μέσων υπάρχουν και στο Α.Τ. Πεταλιδίου».
Καταλήγοντας ο Θ. Πετράκος καλεί τον υπουργό να ενημερώσει, α) «θα ενισχύσει άμεσα με τα απαραίτητα μέσα (κυρίως οχήματα) τα Α.Τ. Κορώνης και Πεταλιδίου ώστε να είναι δυνατή η αστυνόμευση της περιοχής;», β) «θα σταματήσει επιτέλους τις καθημερινές μετακινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων από τη Μεσσηνία προς την Κόρινθο, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη στελέχωση των Α.Τ. της Μεσσηνίας;» και γ) «θα σταματήσουν οι μετακινήσεις αστυνομικών από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και το αεροδρόμιο Καλαμάτας ώστε να μην απογυμνώνονται αυτά και να υπάρχει επαρκής αστυνόμευση στις περιοχές αυτές;». Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/item/31080-dendias-messinia-petrakos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου