Website counter free counters

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Για ολιγάρχες και μη

Οι…σημερινές “εικόνες” για Νίκα, Τατούλη, Αναστασόπουλο και Καφαντάρη!STEMMA

Το “προφίλ” των Μεσσήνιων υποψηφίων.
@. Τα Μεσ­ση­νια­κά .­..προ­φίλ των υ­πο­ψη­φί­ων Δη­μάρ­χων και Πε­ρι­φε­ρεια­ρχών, έ­χουν εν­δι­α­φέ­ρον, του­λά­χι­στον ό­πως εμ­φα­νί­ζον­ται σή­με­ρα.­.­.!
@. Δη­λα­δή πριν τον Φε­βρουά­ριο!
@. Τό­τε θα έ­χου­με τις.­..πρώ­τες αλ­λα­γές, ε­νώ θα έ­χει γί­νει και το βα­σι­κό.­.. ξε­σκαρ­τά­ρι­σμα!

ΝΙ­ΚΑΣ
@. Δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας, με ι­σχυ­ρό και σχε­τι­κά ι­κα­νο­ποι­η­τι­κό μέ­σω ό­ρο η­λι­κί­ας συμ­βού­λων!
@. Ι­σχυ­ρό λοι­πόν ψη­φο­δέλ­τιο αλ­λά με.­..αλ­λο­πρό­σαλ­λο Αρ­χη­γό!
@. Α­κό­μη δεν ξέ­ρει αν θα εί­ναι και πά­λι υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος. Ο ί­διος το λέ­ει!
@. Εί­χε δη­λώ­σει πως θα ή­ταν η .­..τε­λευ­ταί­α τε­τρα­ε­τί­α και α­κό­μη α­παν­τά πως δεν.­..α­παν­τά, ό­ταν τον ρω­τά­νε!
@. Τε­λι­κά θα εί­ναι και πά­λι υ­πο­ψή­φιος, α­φού αυ­τό που ε­πι­δι­ώ­κει δεν πρό­κει­ται να .­..συμ­βεί!
@. Πε­ρι­μέ­νει να τον πα­ρα­κα­λέ­σει ο Σα­μα­ράς, να δι­εκ­δι­κή­σει για Τρί­τη φο­ρά τον Δή­μο!

ΤΑ­ΤΟΥ­ΛΗΣ
@. Αυ­τή την στιγ­μή νοι­ώ­θει σαν.­..ξέ­νος στην πα­ρά­τα­ξή του!
@. Εί­ναι κά­πως σαν να έ­βα­ζες τον.­..Σα­μα­ρά, Αρ­χη­γό στη.­..ΔΗ­ΜΑΡ!
@. Εί­ναι .­..Αν­τί ΠΑ­ΣΟΚ, αν­τι­α­ρι­στε­ρός, αν­τι­κο­μου­νι­στής, αν­τι­κα­ρα­μαν­λι­κός και με­ρι­κά άλ­λα.­..αν­τί!
@. Έ­χει το 70% του ψη­φο­δελ­τί­ου του με ΠΑ­ΣΟ­Κους, οι ο­ποί­οι σή­με­ρα δεν ξέ­ρουν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι τι α­κρι­βώς πε­ρι­μέ­νουν!
@. Ο­ρι­σμέ­νοι εί­ναι ή­δη.­..φευ­γά­τοι!
@. Κα­μί­α ό­μως α­νη­συ­χί­α α­πό τον Τα­τού­λη και το.­..ε­ξω­θε­σμι­κό πε­ρι­βάλ­λον!
@. Έ­τσι κι αλ­λι­ώς δεν θα εί­χαν θέ­ση σε νέ­ο ψη­φο­δέλ­τιο (αν υ­πάρ­ξει)!
@. Πό­σο μάλ­λον αν .­..έ­βγαι­νε το ό­νει­ρο και τον στή­ρι­ζε η Ν. Δ!
@. Η μό­νη ελ­πί­δα.­..να μην υ­πάρ­ξουν ι­σχυ­ρές υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τες α­πό ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και Ν.Δ, χω­ρίς να α­πο­κλεί­ε­ται και κά­ποι­ος-α .­..α­νε­ξάρ­τη­τη πα­ρου­σί­α!
@. Α­κό­μη ό­μως και τό­τε, δεν θα μπο­ρέ­σει να σχη­μα­τι­στεί .­..υ­πο­φερ­τό ψη­φο­δέλ­τιο!

Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ
@. Έ­γι­νε Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης, α­φού πέ­ρα­σε α­πό .­..40 κύ­μα­τα!
@. Τον α­να­κοί­νω­σε η Ν. Δ, ως Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, με­τά έ­γι­νε .­..τρι­πλή “κα­ραμ­πό­λα” με Σω­τή­ρη Πα­να­γι­ω­τό­που­λο, που πή­γε υ­πο­ψή­φιος Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης α­πό Δή­μαρ­χος Οι­χα­λί­ας που αρ­χι­κά εί­χε α­να­κοι­νω­θεί!
@. Εί­χε α­πέ­ναν­τί του έ­να ΠΑ­ΣΟΚ που.­..ψα­χνό­ταν για υ­πο­ψή­φιο μέ­χρι την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή και κα­τά­φε­ρε εν μέ­σω .­..αν­ταρ­τών να ε­κλε­γεί με κα­μιά.­..60αριά ψή­φους δι­α­φο­ρά!
@. Τώ­ρα έ­χει προ­σω­πι­κό ι­σχυ­ρό ψη­φο­δέλ­τιο αλ­λά.­..προ­βά­λει ε­σω­κομ­μα­τι­κός αν­τί­πα­λος με .­..ά­γνω­στο “πε­ρι­βάλ­λον”.
@. Ο Βου­λευ­τής Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της.
@. Εί­ναι προ­φα­νές πως δεν του προ­κύ­πτει νέ­α.­..βου­λευ­τι­κή θη­τεί­α και α­να­πτύσ­σε­ται ως υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος.
@. Μη φα­νεί ό­μως πα­ρά­ξε­νο, ού­τε α­πί­στευ­το ε­άν δεί­τε να.­..κα­τα­λή­ξει υ­πο­ψή­φιος Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας.
@. Κά­τι τρέ­χει.­.­.!
@. Ό­μως οι και­ροί έ­χουν.­..αλ­λά­ξει και ο Σα­μα­ράς, θέ­λει για την θέ­ση αυ­τή.­.. κα­θα­ρό­αι­μο Σα­μα­ρι­κό!

ΚΑ­ΦΑΝ­ΤΑ­ΡΗΣ
@. Θε­ω­ρη­τι­κά ι­σχυ­ρός.
@. Πολ­λές ό­μως ε­σω­κομ­μα­τι­κές αν­τι­πά­θει­ες, α­φού κα­τα­να­λώ­θη­κε στη ε­νί­σχυ­ση των προ­σω­πι­κών σχέ­σε­ων με .­..ο­λι­γάρ­χες της πε­ρι­ο­χής!
@. Πολ­λά.­..φρού-φρού δί­χως .­..αντισταθμιστικά για τους Δημότες του!
@. Μη δείτε λοιπόν να εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο με …Αντιολιγαρχικές διαθέσεις, τύπου Ηλία Κανάκη, τον οποίο την προηγούμενη φορά “έφαγαν” τα…φιλοολιγαρχικά Βουλευτικά γραφεία!
@. Τώρα όλοι …γνωρίζουν!
@. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τους…ολιγάρχες.
@. Αυτοί την δουλειά τους και ο Δήμος την δική του!
Εγραψε ο Astritis στο Farenews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου