Website counter free counters

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και ο Πετράκος για το αεροδρόμιο Καλαμάτας

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί την αναβάθμιση του αερολιμένα Καλαμάτας 31/12/2013
aerodromio kalamatasΟ α­ε­ρο­λι­μέ­νας Κα­λα­μά­τας «Κα­πε­τάν Βα­σί­λης Κων­σταν­τα­κό­που­λος» κα­θί­στα­ται πλέ­ον συγ­κοι­νω­νια­κός κόμ­βος για την Πε­λο­πόν­νη­σο και πέ­ραν αυ­τής, κα­θώς α­να­μέ­νε­ται αύ­ξη­ση της κί­νη­σης κα­τά το 2014, ε­νώ ή­δη έ­χει ση­μει­ω­θεί ση­μαν­τι­κή αύ­ξη­ση των α­φί­ξε­ων α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό. Οι συν­δέ­σεις με πε­ρί τις 20 πό­λεις της Ευ­ρώ­πης κα­τά τη θε­ρι­νή πε­ρί­ο­δο κα­θι­στούν α­ναγ­καί­α την εν­δυ­νά­μω­ση του α­ε­ρο­λι­μέ­να Κα­λα­μά­τας «Κα­πε­τάν Βα­σί­λης Κων­σταν­τα­κό­που­λος», που ή­δη έ­χει α­να­βαθ­μι­σθεί α­πό πλευ­ράς κί­νη­σης, κά­τι στο ο­ποί­ο έ­χουν συν­τε­λέ­σει η κα­τα­σκευ­ή του αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου, το C­o­s­ta N­a­v­a­r­i­no, κα­θώς και η εγ­κα­τά­στα­ση στο α­ε­ρο­δρό­μιο βά­σης της A­e­g­e­an, ό­πως τό­νι­σε ο Δή­μαρ­χος.
Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι ο α­ε­ρο­λι­μέ­νας Κα­λα­μά­τας, που σχε­δι­ά­στη­κε με τις προ­δι­α­γρα­φές του 1985, δεν μπο­ρεί να αν­τα­πο­κρι­θεί στις α­παι­τή­σεις του σή­με­ρα. Συγ­κε­κρι­μέ­να, α­να­φέ­ρον­ται οι πα­ρα­κά­τω δυσ­λει­τουρ­γί­ες:
• για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των ε­πι­βα­τών α­φί­ξε­ων δι­α­τί­θεν­ται δύ­ο ται­νί­ες με­τα­φο­ράς α­πο­σκευ­ών, ε­νώ αν­τι­θέ­τως στις α­να­χω­ρή­σεις υ­πάρ­χει μια ται­νί­α με­τα­φο­ράς η ο­ποί­α χρη­σι­μο­ποι­εί­ται εκ πε­ρι­τρο­πής για πτή­σεις i­n­t­ra και e­x­t­ra S­c­h­e­n­g­en. Η δι­α­μόρ­φω­ση και χω­ρη­τι­κό­τη­τα των δύ­ο αι­θου­σών α­να­χω­ρή­σε­ων δεν ε­παρ­κεί για να κα­λύ­ψει τις σύγ­χρο­νες α­νάγ­κες νέ­ων κα­τη­γο­ρι­ών χρή­σης και δι­α­χω­ρι­σμών i­n­t­ra –e­x­t­ra S­c­h­e­n­g­en και προ-ε­πι­βί­βα­σης των l­ow c­o­st πτή­σε­ων. Αυ­τά σε συν­δυα­σμό προς τον μι­κρό α­ριθ­μό c­h­e­ck in c­o­u­n­t­e­rs, που εί­ναι τέσ­σε­ρα, δη­μι­ουρ­γούν προ­βλή­μα­τα στην τα­χεί­α και εύ­ρυθ­μη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πτή­σε­ων και αν­τί­στοι­χα των ε­πι­βα­τών
• ο μι­κρός α­ριθ­μός χώ­ρων (4) στάθ­μευ­σης α­ε­ρο­σκα­φών δεν πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα πα­ρα­μο­νής για τα ε­πι­θυ­μη­τά δι­α­στή­μα­τα ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών πτή­σε­ων αλ­λά και πτή­σε­ων α­να­ψυ­χής. Οι πτή­σεις αυ­τής της κα­τη­γο­ρί­ας εί­ναι πλέ­ον ση­μαν­τι­κές λό­γω της λει­τουρ­γί­ας πο­λυ­τε­λούς του­ρι­στι­κής μο­νά­δος και άλ­λων νέ­ων ξε­νο­δο­χεια­κών μο­νά­δων στην πε­ρι­ο­χή μας
• ο χώ­ρος στάθ­μευ­σης αυ­το­κι­νή­των δεν ε­παρ­κεί για την κά­λυ­ψη των α­ναγ­κών των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών ε­νοι­κί­α­σης αυ­το­κι­νή­των και των συ­ναλ­λασ­σό­με­νων του α­ε­ρο­λι­μέ­να. Σε ώ­ρες αιχ­μής πα­ρα­τη­ρεί­ται ό­τι το ε­σω­τε­ρι­κό ο­δι­κό δί­κτυ­ο κα­θί­στα­ται α­προ­σπέ­λα­στο α­πό τα πα­ρα­νό­μως σταθ­μευ­μέ­να αυ­το­κί­νη­τα.
Α­πό τις πα­ρα­πά­νω δι­α­πι­στώ­σεις και προ­βλέ­ψεις κα­θί­στα­ται πρό­δη­λο ό­τι η α­να­βάθ­μι­ση – ε­πέ­κτα­ση του α­ε­ρο­λι­μέ­να εί­ναι ε­πι­τα­κτι­κή α­νάγ­κη, ό­σο ε­πί­σης η πλή­ρης στε­λέ­χω­σή του με το α­πα­ραί­τη­το και ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό για λει­τουρ­γί­α του ε­πί 24ωρου βά­σε­ως. Σε ό,τι α­φο­ρά στη στε­λέ­χω­ση, ι­δι­αί­τε­ρη μνεί­α πρέ­πει να γί­νει στην α­στυ­νο­μι­κή δύ­να­μη, που ε­πι­βάλ­λε­ται να εί­ναι ε­παρ­κής για την ο­μα­λή λει­τουρ­γί­α του α­ε­ρο­λι­μέ­να.
ΤΙ ΠΡΕ­ΠΕΙ ΝΑ ΓΙ­ΝΕΙ
Το πρώ­το βή­μα για την ε­πί­λυ­ση ό­λων των προ­α­να­φε­ρό­με­νων προ­βλη­μά­των, πέ­ραν των ά­με­σων πα­ρεμ­βά­σε­ων στις υ­φι­στά­με­νες υ­πο­δο­μές (προ­σθή­κη c­h­e­ck in, δι­εύ­ρυν­ση αί­θου­σας α­να­μο­νής), εί­ναι η τά­χι­στη υ­λο­ποί­η­ση της προς βορ­ρά α­παλ­λο­τρί­ω­σης ε­κτά­σε­ων πε­ρί­που 45 στρεμ­μά­των, η ο­ποί­α εκ­κρε­μεί α­πό 5ετίας και πλέ­ον.
Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο ε­νέ­κρι­νε α­πό­φα­ση για τη δι­εκ­δί­κη­ση
1. της α­να­βάθ­μι­σης και ε­πέ­κτα­σης των υ­πο­δο­μών και εγ­κα­τα­στά­σε­ων του Κρα­τι­κού Α­ε­ρο­λι­μέ­να Κα­λα­μά­τας, κα­θώς ε­πί­σης για τη στε­λέ­χω­σή του με το α­πα­ραί­τη­το ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, με σκο­πό την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γί­α του ε­πί 24ωρου βά­σε­ως, ώ­στε να μπο­ρεί να ε­πι­τε­λεί και στο μέλ­λον το ρό­λο του ως μο­χλός του­ρι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης της πε­ρι­ο­χής
2. της βελ­τί­ω­σης της πρό­σβα­σης, σε συν­δυα­σμό με το νέ­ο ά­ξο­να Ρι­ζο­μύ­λου – Κα­λα­μά­τας και τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο με τον ο­ποί­ο αυ­τός θα συν­δέ­ε­ται. Η βελ­τί­ω­ση αυ­τή θα υ­λο­ποι­η­θεί με ευ­θεί­α συν­δε­τή­ρια ο­δό, που θα ξε­κι­νά α­πό τον ά­ξο­να Ρι­ζο­μύ­λου – Κα­λα­μά­τας και με βό­ρεια κα­τεύ­θυν­ση θα κα­τα­λή­γει στην εί­σο­δο του α­ε­ρο­λι­μέ­να
3. της βελ­τί­ω­σης του νυν ε­θνι­κού δρό­μου Α­σπρο­χώ­μα­τος – Μεσ­σή­νης, ι­δί­ως με την κα­τα­σκευ­ή κυ­κλι­κού κόμ­βου στην πα­ρού­σα εί­σο­δο του α­ε­ρο­λι­μέ­να, για λό­γους α­σφα­λεί­ας – α­πο­φυ­γής α­τυ­χη­μά­των.
Ε­πί­σης, το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο ε­ξου­σι­ο­δό­τη­σε το Δή­μαρ­χο για τις πα­ρεμ­βά­σεις προς ό­λες τις κρα­τι­κές αρ­χές, με σκο­πό την υ­πο­στή­ρι­ξη της δι­εκ­δί­κη­σης.

Επιστολή Πετράκου για το αεροδρόμιο προς το δημοτικό συμβούλιο και το δήμαρχο Καλαμάτας 30/12/2013
aerodromio kalamatasΤις ε­νέρ­γει­ες που έ­χει κά­νει για το α­ε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας α­να­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων ο βου­λευ­τής Θα­νά­σης Πε­τρά­κος, στην ε­πι­στο­λή του προς το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο και τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας, με α­φορ­μή την συ­ζή­τη­ση του θέ­μα­τος. Ο κ. Πε­τρά­κος στην ε­πι­στο­λή του ση­μει­ώ­νει:
«Κύ­ρι­ε Πρό­ε­δρε,
Κύ­ρι­ε Δή­μαρ­χε,
Κυ­ρί­ες και Κύ­ριοι Δη­μο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι
Κα­τ’ αρ­χάς εύ­χο­μαι Χρό­νια Πολ­λά σε ό­λες και ό­λους.
Θε­ω­ρώ ι­δι­αί­τε­ρα ση­μαν­τι­κό το θέ­μα της ση­με­ρι­νής σας συ­νε­δρί­α­σης για το «Α­ε­ρο­δρό­μιο Κα­λα­μά­τας». Δυ­στυ­χώς βρί­σκο­μαι στην Α­θή­να για προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δου­λειά και δεν μπο­ρώ να πα­ρα­βρε­θώ στη ση­με­ρι­νή ση­μαν­τι­κή συ­νε­δρί­α­σή σας.
Εί­ναι ε­πεί­γου­σα α­νάγ­κη η α­να­βάθ­μι­ση και η βελ­τί­ω­ση των εγ­κα­τα­στά­σε­ων του α­ε­ρο­δρο­μί­ου για να αν­τα­πο­κρι­θεί στον α­να­πτυ­ξια­κό του ρό­λο. Αυ­τό κα­τά τη γνώ­μη μου βέ­βαι­α συν­δέ­ε­ται με την α­πο­τρο­πή της ι­δι­ω­τι­κο­ποί­η­σης των Πε­ρι­φε­ρεια­κών α­ε­ρο­δρο­μί­ων. Α­νε­ξάρ­τη­τα βέ­βαι­α α­πό την ά­πο­ψη που έ­χει ο κά­θε Σύμ­βου­λος στο θέ­μα αυ­τό εί­ναι α­νάγ­κη η συ­νέ­νω­ση ό­λων των δυ­νά­με­ων για να πε­τύ­χου­με:
Την ά­με­ση δη­μο­πρά­τη­ση των έρ­γων για τα ο­ποί­α υ­πάρ­χουν ο­λο­κλη­ρω­μέ­νες με­λέ­τες.
Την ο­λο­κλή­ρω­ση των με­λε­τών που βρί­σκον­ται σε εκ­κρε­μό­τη­τα και εί­ναι α­ναγ­καί­ες για την α­να­βάθ­μι­ση και βελ­τί­ω­ση του α­ε­ρο­δρο­μί­ου.
Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή που μου έ­κα­νε την τι­μή ο λα­ός της Μεσ­ση­νί­ας να με α­να­δεί­ξει να εκ­προ­σω­πή­σω τους πο­λί­τες της στο Ελ­λη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο θε­ώ­ρη­σα ό­τι το θέ­μα του α­ε­ρο­δρο­μί­ου πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει βα­σι­κό στοι­χεί­ο της προ­σπά­θειάς μου για την προ­ώ­θη­ση των προ­βλη­μά­των του νο­μού.
Για το λό­γο αυ­τό προ­χώ­ρη­σα στις ε­ξής ε­νέρ­γει­ες:
Τον Σε­πτέμ­βριο του 2012 εί­χα συ­νάν­τη­ση με την τό­τε Δι­οι­κή­τρια της Υ­πη­ρε­σί­ας Πο­λι­τι­κής Α­ε­ρο­πο­ρί­ας (Υ­ΠΑ) κ. Φ. Πα­πα­δη­μη­τρο­πού­λου και ζή­τη­σα την α­να­λυ­τι­κή ε­νη­μέ­ρω­ση για τον προ­γραμ­μα­τι­σμό της Υ­ΠΑ.
Στις 19 Α­πρι­λί­ου 2013 εί­χα συ­νάν­τη­ση με το Γ.Γ του Υ­πουρ­γεί­ου Με­τα­φο­ρών κ. Νί­κο Στα­θό­που­λο και του έ­θε­σα την της ά­με­σης υ­λο­ποί­η­σης των α­πα­ραί­τη­των έρ­γων α­να­βάθ­μι­σης του α­ε­ρο­δρο­μί­ου Κα­λα­μά­τας.
Στις 30 Α­πρι­λί­ου 2013 εί­χα συ­νάν­τη­ση με τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό κ. Χα­τζη­δά­κη και τον Αρ­χη­γό ΓΕ­Α κ. Τουρ­νά. Στις συ­ναν­τή­σεις ζή­τη­σα α­πό τον κ. Υ­πουρ­γό να εν­τα­χθεί το έρ­γο της α­να­βάθ­μι­σης του α­ε­ρο­δρο­μί­ου Κα­λα­μά­τας στο Ε­ΣΠΑ. Ε­πί­σης έ­θε­σα στον Αρ­χη­γό ΓΕ­Α το θέ­μα της πα­ρα­χώ­ρη­σης των α­πα­ραί­τη­των χώ­ρων και ε­κτά­σε­ων.
Ε­πει­δή δεν υ­πήρ­ξε αν­τα­πό­κρι­ση κα­τέ­θε­σα ε­ρώ­τη­ση στις 25/11/2013 προς το Υ­πουρ­γεί­ο Υ­πο­δο­μών και Ά­μυ­νας. Δεν υ­πάρ­χει α­πάν­τη­ση α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Υ­πο­δο­μών μέ­χρι σή­με­ρα.
Με δε­δο­μέ­νο ό­τι δεν εί­χε υ­πάρ­ξει α­πάν­τη­ση, στις 19/11/2013 στη συ­νάν­τη­ση της Ε­πι­τρο­πής Πα­ρα­γω­γής και Εμ­πο­ρί­ου και στη συ­ζή­τη­ση για το Ν/Σ «Ε­θνι­κή Αρ­χή Συν­το­νι­σμού Πτή­σε­ων και άλ­λες δι­α­τά­ξεις» έ­θε­σα το θέ­μα του α­ε­ρο­δρο­μί­ου Κα­λα­μά­τας και ζή­τη­σα α­πάν­τη­ση α­πό τον αρ­μό­διο Υ­πουρ­γό κ Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δη στα συγ­κε­κρι­μέ­να ε­ρω­τή­μα­τα που εί­χα θέ­σει στην ε­ρώ­τη­ση.
Πα­ράλ­λη­λα σας κα­τα­θέ­τω την κοι­νή Δή­λω­ση με τη Βου­λευ­τή Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου σχε­τι­κά με την ι­δι­ω­τι­κο­ποί­η­ση των Πε­ρι­φε­ρεια­κών α­ε­ρο­δρο­μί­ων και τον κίν­δυ­νο να κλεί­σουν πολ­λά πε­ρι­φε­ρεια­κά α­ε­ρο­δρό­μια.
Για ό­λες τις πα­ρα­πά­νω συ­ναν­τή­σεις και ε­νέρ­γει­ες σας κα­τα­θέ­τω τα αν­τί­στοι­χα Δελ­τί­α Τύ­που, Ε­ρω­τή­σεις, Δη­λώ­σεις και Α­παν­τή­σεις. Εί­ναι στη κρί­ση σας ποι­α α­πό αυ­τά τα Δελ­τί­α Τύ­που π.χ. η Ε­ρώ­τη­ση ή η το­πο­θέ­τη­ση στην Ε­πι­τρο­πή Πα­ρα­γω­γής και Εμ­πο­ρί­ου μπο­ρεί να α­να­γνω­στεί ώ­στε να ε­νη­με­ρω­θούν α­να­λυ­τι­κά τα μέ­λη του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου.
Προ­φα­νώς εί­μαι στη δι­ά­θε­σή σας για να συμ­βάλ­λω με ό­λες μου τις δυ­νά­μεις ώ­στε να πε­τύ­χου­με τους στό­χους που θα κα­θο­ρί­σε­τε με τις ση­με­ρι­νές σας α­πο­φά­σεις.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου