Website counter free counters

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Tα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ στους δήμους της Μεσσηνίας

Tα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ στους δήμους της Μεσσηνίας


samaras

Πολιτικό βάρος στις Περιφέρειες από τη Ν. Δ, για να “καλυφθεί” η …Ευρωπαϊκή αντίδραση του λαού στις “διπλές” εκλογές του Μαΐου!
Εκτός επιλογών Τατούλης-Μπένος! Η Δημοτική “εσωστρέφεια” στη Μεσσηνία,”κλονίζει” τον στόχο για ενότητα στην Περιφέρεια!
@. Πάρ­θη­καν κά­ποι­ες α­πο­φά­σεις α­πό τη Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α για το “πο­λι­τι­κό” προ­φίλ των υ­πο­ψη­φί­ων Πε­ρι­φε­ρεια­ρχών στις προ­σε­χείς Ε­κλο­γές του Μα­ΐ­ου!
@. Οι σχε­δόν.­..α­πο­φά­σεις!
@. Η ε­πι­κρα­τού­σα λοι­πόν ά­πο­ψη, εί­ναι πως θα δο­θεί “πο­λι­τι­κή” βα­ρύ­τη­τα στις Πε­ρι­φέ­ρει­ες, ώ­στε να πέ­σει σε δεύ­τε­ρη .­..μοί­ρα το α­πο­τέ­λε­σμα των
Ευ­ρω­ε­κλο­γών!
@. Γι αυ­τό και οι Ευ­ρω­ε­κλο­γές θα γί­νουν την .­..δεύ­τε­ρη Κυ­ρια­κή, μα­ζί με τις ε­πα­να­λη­πτι­κές των Δη­μο­τι­κών και Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ε­κλο­γών!
@. Ποι­ό θα εί­ναι το.­..μή­νυ­μα;
@. Θα εί­ναι δι­πλό! Έ­να για την.­..Ευ­ρώ­πη και έ­να για το Ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας!
@. Έ­τσι λοι­πόν θα έ­χου­με:
1ον. Οι Ευ­ρω­ε­κλο­γές θα εί­ναι “α­πάν­τη­ση” του λα­ού στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση!
2ον. Οι Πε­ρι­φε­ρεια­κές θα έ­χουν την.­..πο­λι­τι­κή α­πάν­τη­ση στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας!
@. Αν­τί­θε­τα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα υ­πο­στη­ρί­ξει πως οι Ευ­ρω­ε­κλο­γές θα εί­ναι
“α­πάν­τη­ση” του λα­ού, α­πέ­ναν­τι στην Κυ­βέρ­νη­ση Ν. Δ-ΠΑ­ΣΟΚ και στα
Μνη­μό­νια της Ευ­ρώ­πης που υ­λο­ποι­εί η Κυ­βέρ­νη­ση!
@. Η σχε­δόν σί­γου­ρη αυ­τή α­πό­φα­ση της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας, “κα­θο­δη­γεί” τις μέ­χρι τώ­ρα κι­νή­σεις των πα­ρα­γόν­των που έ­χουν α­να­λά­βει την ευ­θύ­νη της .­..προ­ε­τοι­μα­σί­ας των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ε­κλο­γών!
@. Άλ­λω­στε δεν ει­ναι ε­κτος “με­θό­δευ­σης” η τα­κτι­κή του υ­πεύ­θυ­νου για την Πε­λο­πόν­νη­σο Μα­νώ­λη Αγ­γε­λά­κα.
@. Πρώ­τον έ­χει α­πο­κλει­στεί ο Σταύ­ρος Μπέ­νος α­πό την “ε­πι­λο­γή” της Ν.Δ!
@. Ο α­πο­κλει­σμός Μπέ­νου, δεν έ­χει να κά­νει, ού­τε με τους “58″, ού­τε με την αν­τι­πά­θεια των Νε­ο­δη­μο­κρα­τών στο .­..πρό­σω­πο του. Α­νε­ξάρ­τη­τα τις “φι­λί­ες” με Σα­μα­ρά και με άλ­λους πα­ρά­γον­τες.­..
@. Εί­ναι, πως πρέ­πει να εί­ναι ο υ­πο­ψή­φιος πρό­σω­πο που θα θε­ω­ρη­θεί κα­θα­ρά “γα­λά­ζιος”!
@. Η πε­ρί­πτω­ση Τα­τού­λη, έ­χει α­πο­κλει­στεί.­..προ πολ­λού!
@. Δεν συν­δυά­ζει ο συγ­κε­κρι­μέ­νος ού­τε την .­..γα­λά­ζια συ­νο­χή, ού­τε την.­..ε­νό­τη­τα του πο­λι­τι­κού χώ­ρου, ού­τε την.­..κα­θα­ρό­τη­τα που α­παι­τεί η ε­πο­χή!
@. Άλ­λω­στε έ­χει α­πο­δει­χθεί πως δεν μπο­ρεί ού­τε, να συγ­κρα­τή­σει τις “δυ­νά­μεις” αυ­τές, πο­λι­τι­κές (ΠΑ­ΣΟΚ) και.­..φι­λι­κές που τον εί­χαν στη­ρί­ξει και πλαι­σι­ώ­σει στις ε­κλο­γές του 2010!
@. Για πα­ρά­δειγ­μα, α­κό­μη και η πιο στε­νή συ­νερ­γά­της του, η Ντί­να Νι­κο­λά­κου δη­λώ­νει πως την “προ­κα­λεί” η Δη­μαρ­χί­α Κα­λα­μά­τας.­.­.­.!
@. Ό­ταν υ­πάρ­χει μια τέ­τοι­α δή­λω­ση, την στιγ­μή που έ­χει εκ­φρα­στεί η εκ νέ­ου υ­πο­ψη­φι­ό­τη­τα Τα­τού­λη, γί­νε­ται αν­τι­λη­πτό πως .­..κά­τι τρέ­χει στην.­..νέ­α, “Νέ­α Πε­λο­πόν­νη­σο”!
@. Η πο­λι­τι­κή βα­ρύ­τη­τα λοι­πόν, θα δο­θεί α­πο τη Νε­α Δη­μο­κρα­τί­α, στις Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ε­κλο­γες!
@. Ε­πί­σης, οι Δη­μο­τι­κές εί­ναι η άλ­λη δι­ά­στα­ση που θα ε­πι­τάσ­σουν τις Πε­ρι­φε­ρεια­κές.
@. Ε­δώ ό­μως τα πράγ­μα­τα έ­χουν το­πι­κούς .­..τριγ­μούς!
@. Για πα­ρά­δειγ­μα.
@. Η πρώ­ην Δή­μαρ­χος Με­λι­γα­λά (τώ­ρα Δή­μος Οι­χα­λί­ας), Ε­λέ­νη Α­λει­φέ­ρη, θέ­λει να εί­ναι .­..Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Μεσ­ση­νί­ας.
@. Το έ­χει ή­δη .­..ε­ξο­μο­λο­γη­θεί σε πα­λιούς συ­νερ­γά­τες της, οι ο­ποί­οι .­..συ­να­πο­φά­σι­σαν (μα­ζί με την Α­λει­φέ­ρη), να στη­ρί­ξουν τον Α­ρι­στεί­δη Στα­θό­που­λο!
@. Αυ­τό ε­άν μεί­νει ό­πως.­..σχε­διά­ζουν, δη­μι­ουρ­γεί δυ­ο πό­λους.­..ε­σω­κομ­μα­τι­κού “τριγ­μού”, που θα εί­ναι δύ­σκο­λο να “η­ρε­μή­σει” α­κό­μη κι αν .­..υι­ο­θε­τη­θεί α­πό τον Σα­μα­ρά και .­..ο­ποι­ασ­δή­πο­τε
πα­ρέμ­βα­σης!
@. Με λί­γα λό­για, α­φή­νει η.­..υ­πο­στή­ρι­ξη Στα­θό­που­λου, ε­κτός Οι­χα­λί­ας τό­σο τον νυν Δή­μαρ­χο Φί­λιπ­πο Μπά­μη, ό­σο και τον Σω­τή­ρη Πα­να­γι­ω­τό­που­λο που μέ­χρι τώ­ρα ή­ταν της .­..πει­θαρ­χη­μέ­νης κομ­μα­τι­κής γραμ­μής με προ­σω­πι­κό κό­στος!
@. Η .­..πα­ρέμ­βα­ση Σα­μα­ρά θα εί­ναι δύ­σκο­λη, λό­γο του εν­δι­α­φέ­ρον­τος μό­νο για την Πε­ρι­φε­ρεια­κή νί­κη!
@. Ό­μως κά­τι τέ­τοι­ο α­παι­τεί .­..Δη­μο­τι­κή “η­ρε­μί­α” και ό­χι εν­δε­χο­μέ­νως .­..εκ­δι­κη­τι­κές τα­κτι­κές στην .­..Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ε­νό­τη­τα!
@. Τα .­..ε­σω­τε­ρι­κά προ­βλή­μα­τα ό­μως της Ν. Δ δεν πε­ρι­ο­ρί­ζον­ται για την nΜεσ­ση­νί­α, μό­νο στο Δή­μο Οι­χα­λί­ας!
@. Υ­πάρ­χουν και στο Δή­μο Μεσ­σή­νης, με την ή­δη εκ­φρα­σθεί­σα πρό­θε­ση του Βου­λευ­τή (­!) Δη­μή­τρη Σαμ­πα­ζι­ώ­τη α­πέ­ναν­τι στον νυν Δή­μαρ­χο Στά­θη
Α­να­στα­σό­που­λο.
@. Ε­πί­σης με­γά­λο πρό­βλη­μα, υ­πάρ­χει και στον “φαι­νο­με­νι­κά” .­..α­ναμ­φι­σβή­τη­το Δή­μαρ­χο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Δη­μή­τρη Κα­φαν­τά­ρη.
@. Η ε­σω­τε­ρι­κή .­..αμ­φι­σβή­τη­ση εί­ναι με­γά­λη λό­γω.­..α­λα­ζο­νεί­ας τό­σο προς τις “ο­μά­δες” των Σα­μα­ρι­κών της πε­ρι­ο­χής, ό­σο και με την πο­λι­τι­κή “υ­πα­κο­ή” σε Οι­κο­νο­μι­κές “μο­νά­δες” και.­..πρό­σω­πα της περιοχής!
@. Το περίεργο είναι πως σχεδόν σε όλη την Μεσσηνία, οι …φίλοι του Πρωθυπουργού δεν αποτελούν πλέον …ενιαία ομάδα, όπως παλιά!
@. Έτσι οι έχοντες “πρόσβαση” προς αυτόν…μεταφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες οι οποίες ακόμη και …αυτές (οι πληροφορίες), “φιλτράρονται” από τους…Μαξιμιλιανούς πριν φτάσουν στον Σαμαρά!
@. Φυσικά καταλήγουν …αλλοιωμένες. Όπως πάντα άλλωστε!
Εγραψε ο astritis στο farenews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου