Website counter free counters

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

«Αποκαλύπτεται το δραματικό αδιέξοδο του σχεδίου Τατούλη – ΤΕΡΝΑ»

Ο. Βουδούρης: «Αποκαλύπτεται το δραματικό αδιέξοδο του σχεδίου Τατούλη – ΤΕΡΝΑ» 21/05/2014
skoupidia7«Σή­με­ρα ε­πι­βε­βαι­ώ­νον­ται με τον πιο δρα­μα­τι­κό τρό­πο οι φό­βοι μας και ε­πα­λη­θεύ­ον­ται οι α­πο­κα­λύ­ψεις που κά­να­με πριν βδο­μά­δες.
Α­πο­κα­λύ­ψα­με ό­τι, βά­σει έγ­κυ­ρων πλη­ρο­φο­ρι­ών α­πό την Ε.Ε., το σχέ­διο Τα­τού­λη-ΤΕΡ­ΝΑ εί­ναι ά­κυ­ρο. Κι ό­τι αυ­τό εί­ναι σε γνώ­ση τό­σο της κυ­βέρ­νη­σης ό­σο και της Πε­ρι­φέ­ρειας. Ή­ταν το «ΚΟ­ΛΑ­ΣΜΕ­ΝΟ ΜΥ­ΣΤΙ­ΚΟ» τους, για να πε­ρά­σουν οι ε­κλο­γές και για να μην ε­πη­ρε­ά­σει η α­λή­θεια την ε­πι­λο­γή των πο­λι­τών.» Αυ­τό το­νί­ζει σε δή­λω­ση του ο υ­πο­ψή­φιος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ο­δυσ­σέ­ας Βου­δού­ρης και ση­μει­ώ­νει:
«Κα­ταγ­γεί­λα­με μια σύμ­βα­ση που προ­βλέ­πει «εγ­γυ­η­μέ­νη πο­σό­τη­τα σκου­πι­δι­ών, 150.000 τό­νοι ε­τη­σί­ως», με μο­να­δι­κό σκο­πό την εγ­γύ­η­ση των κερ­δών της ΤΕΡ­ΝΑ. Και αυ­τό για τις ε­πό­με­νες τρεις δε­κα­ε­τί­ες! Με α­πο­τέ­λε­σμα, να βρε­θού­με στο μέλ­λον στην τρα­γε­λα­φι­κή κα­τά­στα­ση να ει­σά­γου­με σκου­πί­δια α­πό άλ­λες χώ­ρες για να κα­λύ­πτου­με την υ­πο­χρε­ω­τι­κή πο­σό­τη­τα και να μην πλη­ρώ­νου­με πρό­στι­μα στην ΤΕΡ­ΝΑ!
Α­πο­κα­λύ­ψα­με ό­τι η Με­λέ­τη Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων δεν πλη­ροί τις α­παι­τού­με­νες προ­δι­α­γρα­φές, ό­τι εί­ναι ά­κυ­ρη και ό­τι δεν θα εγ­κρι­θεί α­πό την Ε.Ε.
Δυ­στυ­χώς, ό­λα αυ­τά ε­πι­βε­βαι­ώ­νον­ται με δρα­μα­τι­κό τρό­πο σή­με­ρα.
Και γεν­νι­έ­ται το ε­ξής ε­ρώ­τη­μα. Ε­μείς, αν και δεν εί­μα­στε ει­δι­κοί, ό­λα αυ­τά τα βλέ­πα­με. Βλέ­πα­με το α­δι­έ­ξο­δο στο ο­ποί­ο βα­δί­ζα­με δι­ό­τι ή­ταν ο­φθαλ­μο­φα­νές.
Ο κ. Τα­τού­λης δεν το έ­βλε­πε; Και για­τί δεν το έ­βλε­πε; Τι ε­ξή­γη­ση να δώ­σου­με; Εί­ναι παν­τε­λώς α­νί­κα­νος; Χρη­μα­τί­στη­κε; Ποι­α άλ­λη ε­ξή­γη­ση μπο­ρεί να υ­πάρ­χει; Ό­πως και να ‘χει, ο α­περ­χό­με­νος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης πρέ­πει να λο­γο­δο­τή­σει.
Πρέ­πει να α­πο­λο­γη­θεί για την πλα­στο­γρά­φη­ση της Με­λέ­της Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων, την υ­πε­ξαί­ρε­ση τμή­μα­τος της ει­σή­γη­σης, που έ­γι­νε για να εγ­κρι­θεί α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο. Έ­χει ε­ξάλ­λου κα­τα­τε­θεί και σχε­τι­κό ε­ρώ­τη­μα στη Βου­λή.
Πά­νω α­π’ ό­λα, πρέ­πει να α­πο­λο­γη­θεί και να ε­ξη­γή­σει στους πο­λί­τες της Πε­λο­πον­νή­σου πώς φτά­σα­με ως ε­δώ. Για­τί κιν­δυ­νεύ­ου­με να χά­σου­με τα πο­λύ­τι­μα κον­δύ­λια του Ε.Σ.Π.Α. Να α­πο­λο­γη­θεί για­τί στη δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των, η Πε­λο­πόν­νη­σος βρί­σκε­ται πά­λι στο ΜΗ­ΔΕΝ κι α­κό­μη πιο πί­σω, δι­ό­τι στο με­τα­ξύ έ­χει εγ­κα­τα­λει­φθεί και η ό­ποι­α υ­πο­δο­μή υ­πήρ­χε.
Εί­ναι α­πο­λύ­τως φα­νε­ρό πια τι ε­στί «Σύ­στη­μα Τα­τού­λη». Εί­ναι έ­να Σύ­στη­μα για τους με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους, έ­να Σύ­στη­μα της δι­α­πλο­κής με­τα­ξύ Πε­ρι­φέ­ρειας – Ερ­γο­λά­βων -Κυ­βέρ­νη­σης.
Έ­να σύ­στη­μα που α­φο­ρά και σε άλ­λα θέ­μα­τα, ό­πως το ξε­πού­λη­μα των πα­ρα­λι­ών μας. Ο κ. Τα­τού­λης δεν έ­χει πει τί­πο­τα γι’ αυ­τό το έγ­κλη­μα που ε­τοι­μά­ζει η κυ­βέρ­νη­ση και το Τα­μεί­ο ξε­που­λή­μα­τος της δη­μό­σιας πε­ρι­ου­σί­ας. Ό­πως και σι­ω­πά για την ε­ξω­φρε­νι­κή και α­δι­και­ο­λό­γη­τη αύ­ξη­ση των δι­ο­δί­ων, η ο­ποί­α γί­νε­ται να δω­ρι­στούν σε με­γα­λο­ερ­γο­λά­βους 8,5 δισ. ευ­ρώ.
Α­πο­κα­λύ­πτε­ται α­κό­μα και για τους πιο α­νυ­πο­ψί­α­στους πο­λί­τες ό­τι για το Σύ­στη­μα Τα­τού­λη, α­νά­πτυ­ξη ση­μαί­νει κέρ­δη, κέρ­δη και πά­λι κέρ­δη για ΤΕΡ­ΝΑ, ΚΑ­ΣΤΑΤ και ΣΙΑ.»
Ό­σον α­φο­ρά στα  α­πο­τε­λέ­σμα­τα της 18ης Μα­ΐ­ου ο κ. Βου­δού­ρης α­να­φέ­ρει:
«Ο α­περ­χό­με­νος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης εί­χε συγ­κεν­τρώ­σει, το 2010, 42,5%. Η Ν.Δ., που σή­με­ρα τον στη­ρί­ζει, εί­χε συγ­κεν­τρώ­σει 41%. Υ­πό ο­μα­λές συν­θή­κες, με τέ­τοι­α ε­κλο­γι­κή α­φε­τη­ρί­α, και με το πλε­ο­νέ­κτη­μα του νυν πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, που λει­τουρ­γεί θε­τι­κά παν­τού, ο κ. Τα­τού­λης θα έ­πρε­πε να εί­χε ε­κλε­γεί α­πό τον πρώ­το γύ­ρο, ό­ποι­α να ή­ταν μια φυ­σι­κή φθο­ρά. Αλ­λά α­πό αυ­τή την τε­ρά­στια δε­ξα­με­νή – α­φε­τη­ρί­α του 83%, ο κ. Τα­τού­λης έ­χα­σε τους μι­σούς ψη­φο­φό­ρους!
Αυ­τή η κα­τα­κό­ρυ­φη πτώ­ση ο­φεί­λε­ται στο γε­γο­νός ό­τι ε­μείς α­πο­γυ­μνώ­σα­με το Σύ­στη­μα Τα­τού­λη, και α­πο­κα­λύ­ψα­με το πε­ρι­ε­χό­με­νό του, δη­λα­δή το ι­δι­ό­τυ­πο μείγ­μα ε­νός α­κραί­ου νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και της α­δι­α­φά­νειας, της οι­κο­γε­νει­ο­κρα­τί­ας, του αυ­ταρ­χι­σμού.
Ο Πε­λο­πον­νη­σια­κός λα­ός μας ε­πέ­λε­ξε να προ­χω­ρή­σου­με στον 2ο γύ­ρο των ε­κλο­γών και να εκ­προ­σω­πή­σου­με τις δυ­νά­μεις της αλ­λα­γής. Το γε­γο­νός αυ­τό α­πο­τε­λεί μια πρώ­τη νί­κη για την «Πε­λο­πόν­νη­σος Πρώ­τα».
Τώ­ρα θα δώ­σου­με την α­πο­φα­σι­στι­κή μά­χη του 2ου γύ­ρου, που δεν κρί­νει α­πλά τις πα­ρα­τα­ξια­κές προ­τι­μή­σεις των ψη­φο­φό­ρων αλ­λά κρί­νει την δι­οί­κη­ση της πε­ρι­φέ­ρειας για τα ε­πό­με­να 5 χρό­νια. Θα δώ­σου­με τη μά­χη για να νι­κή­σου­με και να τερ­μα­τί­σου­με ο­ρι­στι­κά τα σκο­τει­νά χρό­νια του Συ­στή­μα­τος Τα­τού­λη – Φού­χτελ.
Α­πευ­θυ­νό­μα­στε στο σύ­νο­λο των ψη­φο­φό­ρων, που ε­πέ­λε­ξαν κά­θε πα­ρά­τα­ξη, η ο­ποί­α δη­μό­σια τά­χθη­κε ε­νάν­τια στο Σύ­στη­μα Τα­τού­λη, στην οι­κο­γε­νει­ο­κρα­τί­α, στο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο ο­δο­στρω­τή­ρα. Το σύ­νο­λο αυ­τό ξε­περ­νά κα­τά πο­λύ το πο­σο­στό που συγ­κέν­τρω­σε ο κ. Τα­τού­λης. Α­πευ­θυ­νό­μα­στε α­κό­μα και σε ό­σους ψή­φι­σαν για τον α­περ­χό­με­νο πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, θέ­λον­τας να πα­ρα­βλέ­ψουν την πραγ­μα­τι­κή φύ­ση του κα­θε­στώς Τα­τού­λη και τους λέ­με: «δεί­τε την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα υ­πό το φως των τε­λευ­ταί­ων α­πο­κα­λύ­ψε­ων».
Τους κα­λού­με ό­λους σε μια με­γά­λη συμ­μα­χί­α, για να γυ­ρί­σει σε­λί­δα η Πε­λο­πόν­νη­σος, να κά­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της α­νά­πτυ­ξη που δί­νει δου­λει­ές σε ό­λους, την δι­α­φά­νεια ως εγ­γύ­η­ση για την δη­μο­κρα­τί­α, και την αλ­λη­λεγ­γύ­η, που α­πο­τε­λεί κοι­νω­νι­κή ε­πι­τα­γή στα χρό­νια της κρί­σης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου