Website counter free counters

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Να δείτε πως τόσο οι Δρόμοι όσο και αλλά έργα που έχουν εξαγγελθεί, θα είναι και πάλι στα προεκλογικά προγράμματα του…2019! Και εσεις θα τους ξαναψηφιζετε..!!!!


Οι “διαμάχες” Δημάρχων της Μεσσηνίας για…ανύπαρκτους δρόμους. Τρία χρόνια “μελέτες και…κατασκευές” ενώ δήλωναν πως είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ που…τέλειωσε! 28/07/2014
28 Ι­ου­λί­ου 2014
@. Ξε­πε­ρά­σα­με την.­..δι­ε­τί­α, α­πό τό­τε που οι τρείς Μεσ­σή­νιοι Δή­μαρ­χοι, έ­δι­ναν κοι­νή Συ­νέν­τευ­ξη Τύ­που, για τον δρό­μο Κα­λα­μά­τα-Ρι­ζό­μυ­λος!
@. Ή­ταν οι Δή­μαρ­χοι Κα­φαν­τά­ρης(Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Νί­κας(Κα­λα­μά­τας)και Α­να­στα­σό­που­λος(Μεσ­σή­νης)!
@. Και τι δεν εί­χαν πει τό­τε!
@. Αν υ­πήρ­χε… ψευ­τό­με­τρο, θα εί­χε δεί­ξει την α­νώ­τα­τη βαθ­μί­δα έν­δει­ξης!
@. Εί­χαν πει πως ή­ταν θέ­μα η­με­ρών η έν­τα­ξη του δρό­μου στο Ε­ΣΠΑ, πως οι α­παλ­λο­τρι­ώ­σεις ή­ταν.­..ψι­λο­λό­για και γε­νι­κώς ή­ταν έ­να έρ­γο του ο­ποί­ου τα εγ­καί­νια και η ο­λο­κλή­ρω­σή του ή­ταν θέ­μα ο­λί­γων.­..η­με­ρών και.­..κά­ποι­ων μη­νών!
@. Ό­λοι οι Μεσ­σή­νιοι ξέ­ρουν πως για να πας στην Πύ­λο ή­στη Με­θώ­νη.­.. υ­πο­φέ­ρεις!
@. Υ­πο­φέ­ρεις λό­γω χρό­νου και κα­κού δρό­μου!
@. Ό­μως κα­τά­φε­ραν κά­ποι­οι, να δη­μι­ουρ­γή­σουν σύγ­χυ­ση, υ­πο­στη­ρί­ζον­τας πως εί­ναι .­..κά­ποι­οι άλ­λοι, οι ο­ποί­οι δεν θέ­λουν την.­.. Α­νά­πτυ­ξη!
@. Που ό­μως ή­ταν το πρό­βλη­μα;
@. Α­πλά, υ­πήρ­χε μια νέ­α χά­ρα­ξη η με­λέ­τη της ο­ποί­ας πλη­ρώ­θη­κε (και μά­λι­στα α­δρά) α­πό τον α­εί­μνη­στο Κα­πε­τάν Βα­σί­λη Κων­σταν­τα­κό­που­λο (ε­πί νο­μαρ­χί­ας Δρά­κου).
@. Προ­έ­βλε­πε “κλει­στό” δρό­μο τα­χεί­ας κυ­κλο­φο­ρί­ας και ή­ταν πα­ράλ­λη­λα στην πα­ρα­λί­α σε α­πό­στα­ση 500-700 μέ­τρων α­πό την θά­λασ­σα.
@. Αυ­τά εί­χαν ξε­ση­κώ­σει τους δη­μό­τες της Μεσ­σή­νης οι ο­ποί­οι ή­θε­λαν “α­νοι­χτό” δρό­μο με πολ­λούς .­..κόμ­βους!
@. Στο με­τα­ξύ η κα­τα­σκευ­ή στην χά­ρα­ξη αυ­τή ή­ταν κο­στο­βό­ρα και ε­πί πλέ­ον α­παι­τούν­ται τε­ρά­στια πο­σά για α­παλ­λο­τρι­ώ­σεις!
@. Έ­τσι σαν σε .­..πα­ρα­μύ­θι ο δρό­μος αυ­τός α­πο­κτά .­..δι­α­χρο­νι­κά εν­δι­α­φέ­ρον­τα με τους Δη­μάρ­χους να “παί­ζουν” με τις κα­τά και­ρούς .­..υ­πο­σχέ­σεις τους!
@. Για πα­ρά­δειγ­μα προ­ε­κλο­γι­κά έ­νας Δή­μαρ­χος έ­λε­γε με κα­μά­ρι σε ψη­φο­φό­ρους της πε­ρι­ο­χής πως για.­..χά­ρη τους “φτιά­χνει” το δρό­μο και παίρ­νουν τα χω­ρά­φια τους με­γά­λη α­ξί­α.­.­.!
@. Αν­τί λοι­πόν να δουν την Α­να­πτυ­ξια­κή κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου Κα­λα­μά­τα-Ρι­ζό­μυ­λος στέ­κον­ται σε δι­κα­στι­κές λο­γι­κές με ψευ­το­ε­ξαγ­γε­λί­ες.
@. Τώ­ρα βγή­κε ο Νί­κας και ε­πα­νέ­φε­ρε την αρ­χι­κή ά­πο­ψη πε­ρί “κλει­στού” δρό­μου, για να του α­παν­τή­σει “αυ­στη­ρά” ο Α­να­στα­σό­που­λος και με ει­ρω­νι­κή δι­ά­θε­ση να του λέ­ει πως να α­να­φέ­ρε­ται στο.­..χι­λι­ο­με­τρά­κι που τον α­φο­ρά!
@. Βέ­βαι­α υ­πάρ­χει και ο άλ­λος δρό­μος!
@. Ο Πε­ρι­με­τρι­κός Κα­λα­μα­τας και το Λεύ­κτρο-Σπάρ­τη (εί­ναι στο ί­διο “πα­κέ­το”) για τους ο­ποί­ους η f­a­r­e­n­e­ws έ­χει πολ­λές φο­ρές γρά­ψει, πως έ­χει στα­μα­τή­σει το έρ­γο!
@. Ε­δώ, η κα­τα­σκευά­στρια Κοι­νο­πρα­ξί­α α­παι­τεί “α­πο­ζη­μι­ώ­σεις” και νέ­α Σύμ­βα­ση ε­πι­κυ­ρω­μέ­νη α­πό την Βου­λή!
@. Αυ­τό ση­μαί­νει πως ζη­τά νέ­α ε­πι­βά­ρυν­ση κα­τα­σκευ­ής του­λά­χι­στον κα­τά 300 εκ. Ευ­ρώ!
@. Ό­μως και δω βγαί­νουν κα­τά και­ρούς οι Δή­μαρ­χοι για να ε­πι­βε­βαι­ώ­σουν πως ό­λα εί­ναι κατ´ ευ­χήν.­.!
@. Εί­ναι και τα εγ­καί­νια του Με­γά­ρου Χο­ρού της Κα­λα­μά­τας!
@. Κά­θε χρό­νο ο Νί­κας υ­πό­σχε­ται τα εγ­καί­νια και αυ­τά δεν.­..γί­νον­ται!
@. Ό­μως α­φού δεν α­σχο­λούν­ται οι πο­λί­τες με τα ό­σα λέ­νε οι δή­μαρ­χοι για τους δρό­μους και τις ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νες υ­πο­σχέ­σεις, δεν τους ενοχλεί (τους Δημάρχους)!
@. Να δείτε πως τόσο οι Δρόμοι όσο και αλλά έργα που έχουν εξαγγελθεί, θα είναι και πάλι στα προεκλογικά προγράμματα του…2019!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου