Website counter free counters

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Τα ο­φέ­λη εί­ναι με­γά­λα και αν­τα­πο­δο­τι­κά στους Δή­μους και τα μέ­λη μας και κα­τ’ ε­πέ­κτα­ση στην το­πι­κή και ε­θνι­κή οι­κο­νο­μί­α.!!!!!

Απάντηση Δ. Μανιάτη στον πρώην πρόεδρο της ΕΤΑΠ Γ. Γκούμα 16/07/2014
maniatis dimitrisΑ­πάν­τη­σε ο πρό­ε­δρος του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας Δη­μή­τρης Μα­νιά­της στην ε­πι­στο­λή του πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ε­ΤΑΠ Γι­ώρ­γου Γκού­μας στην ε­πι­στο­λή που έ­στει­λε στο Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου στην ο­ποί­α ε­πιρ­ρί­πτει ευ­θύ­νες στον πρό­ε­δρο του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου Μεσ­ση­νί­ας, για την τρο­πή που πή­ρε η σύμ­βα­ση με τη Ryanair.
Α­κο­λου­θεί η α­παν­τη­τι­κή ε­πι­στο­λή του προ­έ­δρου του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου:
«Α­να­φο­ρι­κά με ση­με­ρι­νό δη­μο­σί­ευ­μα της ε­φη­με­ρί­δας Ε­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ με τί­τλο «Ε­πί­θε­ση Γκού­μα σε Μα­νιά­τη για την σύμ­βα­ση με R­Y­A­N­A­IR» έ­χω να α­παν­τή­σω και να υ­πεν­θυ­μί­σω στον κύ­ριο Γκού­μα τα ε­ξής:
Το θέ­μα ει­σή­χθη στην Δ.Ε. και το Δ.Σ., ως κα­τε­πεί­γον, δι­ό­τι η ε­ται­ρεί­α δεν εί­χε χρό­νο και έ­πρε­πε ά­με­σα να προ­γραμ­μα­τί­σει το δρο­μο­λό­γιο.
Το Σώ­μα ορ­θώς α­πε­φά­σι­σε θε­τι­κά στην πρό­τα­ση μου.
Η Συ­νάν­τη­ση με τους Δη­μάρ­χους έ­γι­νε στις 12 Νο­εμ­βρί­ου 2012, στο Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας και α­φού ε­νη­με­ρώ­θη­καν για την ση­μα­σί­α και τα οι­κο­νο­μι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα που θα έ­χει στην το­πι­κή οι­κο­νο­μί­α η υ­λο­ποί­η­ση της γραμ­μής, συμ­φώ­νη­σαν ο­μό­φω­να για την οι­κο­νο­μι­κή συμ­με­το­χή τους.
Άλ­λω­στε υ­πάρ­χει και σχε­τι­κό δη­μο­σί­ευ­μα στην ε­φη­με­ρί­δα Ε­ΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ, την ε­πο­μέ­νη της Συ­νάν­τη­σης 13/11/12, με τί­τλο «Οι Δή­μαρ­χοι στη­ρί­ζουν την σύν­δε­ση ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑ-ΜΙ­ΛΑ­ΝΟ» που α­να­φέ­ρει την ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση τους και ό­τι θα ει­σα­χθεί στο Δ.Σ. των Δή­μων, προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν στη συ­νέ­χεια στις προ­γραμ­μα­τι­κές συμ­βά­σεις. Μά­λι­στα ο κ. Νί­κας δή­λω­σε ό­τι «μας εν­δι­α­φέ­ρουν οι τα­κτι­κές γραμ­μές, πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τις πτή­σεις c­h­a­r­t­er».
Εν συ­νε­χεί­α της Συ­νάν­τη­σης και της α­πό­φα­σης των Δη­μάρ­χων, συ­νήλ­θε η Δι­οι­κη­τι­κή Ε­πι­τρο­πή του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου (13/11/12) και ε­νη­μέ­ρω­σα τα μέ­λη για την Συ­νάν­τη­ση στο Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας και την ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση τους να συμ­με­τέ­χουν οι­κο­νο­μι­κά.
Ε­πει­δή η α­πό­φα­ση πρέ­πει να παρ­θεί ά­με­σα δεν μπο­ρού­με να κα­θυ­στε­ρή­σου­με, δι­ό­τι η R­Y­A­N­A­IR πρέ­πει να κλεί­σει τον προ­γραμ­μα­τι­σμός της.
Τα ο­φέ­λη εί­ναι με­γά­λα και αν­τα­πο­δο­τι­κά στους Δή­μους και τα μέ­λη μας και κα­τ’ ε­πέ­κτα­ση στην το­πι­κή και ε­θνι­κή οι­κο­νο­μί­α.
Στο πρα­κτι­κό της Δ.Ε. Νο 29/13-11-12 ο κ. Γκού­μας εί­πε τα κά­τω­θι:
«Η πρω­το­βου­λί­α του Προ­έ­δρου εί­ναι πο­λύ θε­τι­κή και η πρό­τα­ση εί­ναι πο­λύ σο­βα­ρή.
Αν δεν ή­μουν Πρό­ε­δρος της Ε­ΤΑΠ και δεν μι­λού­σα μα­ζί σας για το θέ­μα δεν θα ή­ξε­ρα ό­τι το πρό­γραμ­μα το κά­νει το Ε­πι­με­λη­τή­ριο.
Α­πό τις συ­νεν­τεύ­ξεις τύ­που που έ­γι­ναν, ό­λοι θε­ω­ρούν ό­τι το κά­νουν οι Δή­μοι, δη­λα­δή ό­τι οι Δή­μοι θα φέ­ρουν την ε­ται­ρεί­α».
Ε­πί­σης α­νέ­φε­ρε ό­τι «το θέ­μα δεν πα­ρου­σι­ά­στη­κε ε­πι­κοι­νω­νια­κά σω­στά α­πό το Ε­πι­με­λη­τή­ριο και ό­τι οι Δή­μοι εμ­φα­νί­ζον­ται σαν πρω­τερ­γά­τες αυ­τής της δι­α­δι­κα­σί­ας».
Μά­λι­στα πρό­τει­νε «να δι­α­σφα­λί­σου­με κά­θε αρ­νη­τι­κό εν­δε­χό­με­νο για την Ε­ΤΑΠ ώ­στε το Ε­πι­με­λη­τή­ριο να χρη­μα­το­δο­τή­σει την Ε­ΤΑΠ για την ε­ξό­φλη­ση της υ­πο­χρέ­ω­σης».
Η Δι­οι­κη­τι­κή Ε­πι­τρο­πή του Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ου α­πο­φα­σί­ζει ο­μό­φω­να και ε­πι­κρο­τεί τις ε­νέρ­γει­ες του Προ­έ­δρου Δη­μή­τρη Μα­νιά­τη.
Α­παν­τών­τας στον κύ­ριο Γκού­μα για τυ­χόν ε­παγ­γελ­μα­τι­κή μου σχέ­ση με την εν λό­γω ε­ται­ρεί­α ΤΟΥ Α­ΠΑΝ­ΤΩ ό­τι εί­ναι α­νέν­τι­μο α­πό έ­ναν ε­πι­χει­ρη­μα­τί­α (δηλ. κ. Γκού­μα) να α­φή­νει τέ­τοι­ου εί­δους υ­πο­νο­ού­με­να και ΤΟΝ Ε­ΝΗ­ΜΕ­ΡΩ­ΝΩ (ε­πει­δή δεν έ­χει σχέ­ση με το ε­πάγ­γελ­μα) ό­τι η R­Y­A­N­A­IR εί­ναι ε­ται­ρεί­α χα­μη­λού κό­στους, πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι που­λά­ει κα­τευ­θεί­αν η­λε­κτρο­νι­κά στον πε­λά­τη χω­ρίς τη με­σο­λά­βη­ση τα­ξι­δι­ω­τι­κού γρα­φεί­ου (κά­τι που α­νέ­φε­ρα και στο έ­κτα­κτο Δ.Σ. την Δευ­τέ­ρα 14/07/14, που ε­νώ ο κ. Γκού­μας εί­χε προ­σκλη­θεί δεν πα­ρέ­στη).
Α­πό τις ε­ται­ρεί­ες χα­μη­λού κό­στους ό­λοι οι συ­νά­δελ­φοι έ­χουν χά­σει πο­λύ δου­λειά και εί­ναι αν­τα­γω­νι­στές των τα­ξι­δι­ω­τι­κών γρα­φεί­ων.
Ο κύ­ριος Γκού­μας υ­πέ­γρα­ψε την σύμ­βα­ση με την R­Y­A­N­A­IR και αυ­τό τον τι­μά, δι­ό­τι συμ­με­τεί­χε σαν Πρό­ε­δρος της Ε­ΤΑΠ σε μια α­να­πτυ­ξια­κή προ­σπά­θεια με θε­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα στην το­πι­κή οι­κο­νο­μί­α.
Ε­πί­σης, πρέ­πει να σας γνω­στο­ποι­ή­σω ό­τι ο κύ­ριος Γκού­μας ή­ταν Πρό­ε­δρος της Ε­ΤΑΠ α­πό 15/10/2012 έ­ως 27/03/2013 και δεν α­σχο­λή­θη­κε ως εί­χε υ­πο­χρέ­ω­ση με το θέ­μα.
Ε­πει­δή δρα­στη­ρι­ο­ποι­ού­με­θα ε­παγ­γελ­μα­τι­κά – ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά στη Μεσ­ση­νί­α, ας α­φή­σου­με την κοι­νω­νί­α να μας κρί­νει, δι­ό­τι έ­να τέ­τοι­ο σο­βα­ρό θέ­μα δεν πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­εί­ται για λό­γους δη­μο­σι­ό­τη­τας.»
Δη­μή­τρης Μα­νιά­της
Πρό­ε­δρος


Επίθεση Γκούμα σε Μανιάτη για τη σύμβαση με RyanairΓράφτηκε από την 
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Επίθεση Γκούμα σε Μανιάτη για τη σύμβαση με Ryanair
 
Ευθύνες στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Δημήτρη Μανιάτη, για την τροπή που πήρε η σύμβαση με τη Ryanair, επιρρίπτει ο πρώην πρόεδρος της ΕΤΑΠ Γιώργος Γκούμας.
 
Στην επιστολή που έστειλε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ο κ. Γκούμας αφήνει αιχμές κατά του κ. Μανιάτη γράφοντας: “Βέβαια δεν γνώριζε κανείς, όπως δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα, την τυχόν επαγγελματική σχέση του με την εν λόγω εταιρεία, κάτι για το οποίο ο ίδιος ο κ. Μανιάτης πρέπει να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει”. 
Αναλυτικά η επιστολή του Γ. Γκούμα: 
“Με μεγάλη μου εκπληξη παρέλαβα πρόσκληση να παρευρεθώ στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας όπως επίσης και από τον πρόεδρο της ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την υπογραφή εμπορικής συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία Ryanair.
Κατά αρχήν θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αποκλειστικός εμπνευστής και εισηγητής της δράσης αυτής είναι ο κ. Μανιάτης ο οποίος αν και είχε αναλάβει λίγο χρονικό διάστημα τα καθήκοντά του έφερε με τη μορφή κατεπείγοντος την πρόταση αυτή στην Δ.Ε. και στο Δ.Σ.
Παρουσίασε το γεγονός αυτό ως “μεγάλη ευκαιρία” και μας ενημέρωσε “για τα οφέλη των δήμων και γενικότερα της Μεσσηνίας και κατ' επέκταση της εθνικής οικονομίας” όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε επιστολή του με ημερομηνία 12.11.2012 προς τους κ. δημάρχους του Νομού μας, την οποία και σας καταθέτω συνημμένα.
Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι αναμένονται 8.500 επισκέπτες και έσοδα 6.500.000 ευρώ ενώ είχε προηγηθεί, κατά δήλωσή του, μια προεργασία εκ μέρους του 2 ετών. Το θέμα συζητήθηκε ταχέως και επί προχείρου, χωρίς να προηγηθεί καμία σοβαρή, εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη της πρότασης τόσο στην Δ.Ε. Νο 29/13.11.2012 όσο και στα Δ.Σ. Νο 14/05.11.2012 και Νο 16/10.12.2012, όπου συμφώνησε η πλειοψηφία των μελών και ενέκρινε τις πρωτοβουλίες του κ. Μανιάτη, δεδομένου ότι και επαγγελματικά προέρχεται και δραστηροποιείται στον χώρο του τουρισμού.
Βέβαια δεν γνώριζε κανείς, όπως δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα, την τυχόν επαγγελματική σχέση του με την εν λόγω εταιρεία κάτι για το οποίο ο ιδιος ο κ. Μανιάτης πρέπει να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει.
Σε ό,τι με αφορά θέλω να δηλώσω ότι υπέγραψα τη σύμβαση συνεργασίας με την εν λόγω εταιρεία εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. Νο 29/13.11.2012, όπως και την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Νο 14/05.11.2012 καθώς και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Νο 15/16.11.2012 της ΕΤΑΠ έχοντας έγκαιρα εκφράσει τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις μου για την επιτυχημένη έκβαση της σύμβασης.
Συγκεκριμένα στην τοποθέτησή μου στην Δ.Ε. Νο 29/13.11. 2012 απευθυνόμενος στον πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε., όπως προκύπτει και από τα πρακτικά, είπα μεταξύ άλλων: “Να εξετάσουμε κάποια πράγματα όπως στα μνημόνια με τους δήμους -αν δεν πληρώσουν οι δήμοι θα καλύψει το Επιμελητήριο την ΕΤΑΠ; - αν η εταιρεία διακόψει τα δρομολόγια τι γίνεται” και επίσης “Το ερώτημα είναι ακόμα και αν υπογράψουν θα τα δώσουν οι δήμοι τα χρήματα;”.
Σε όλα αυτά, καθώς και σε άλλους προβληματισμούς άλλων μελών του Επιμελητηρίου κατά την διάρκεια των συζητήσεων, ο κ.  Μανιάτης απαντούσε καθησυχαστικά όντας υπέρμαχος και βέβαιος για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης. 
Επιπλέον θεωρώ σημαντικό ως προς την ενημέρωση όλων των μελών του Επιμελητηρίου να τονίσω ότι είχα παραιτηθεί των καθηκόντων μου στις 27.03.2013 δηλαδή πριν την έναρξη της ισχύος της σύμβασης που ήταν η 01.04.2013.
Τελικά ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας και καλούνται σήμερα τα μέλη του Επιμελητηρίου να πληρώσουν τις λανθασμένες και άστοχες πρωτοβουλίες του κ. Μανιάτη, κυρίως από υπερβάλλοντα επαγγελματικό ζήλο λόγω κακής εκτίμησης της κατάστασης και ο οποίος σήμερα δεν δύναται να πείσει και να υποχρεώσει τους δήμους να εκπληρώσουν την δέσμευσή τους απέναντι στον ίδιον και το Επιμελητήριο.   
Είναι πλέον χρέος όλων των διοικούντων να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης καθώς και την εκπλήρωσή της από τους δήμους με άμεσες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά για το Επιμελητήριο, συνεκτιμώντας ρεαλιστικά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από την μέχρι τώρα εφαρμογή της συμφωνίας.

Το παρόν αποτέλεσμα είναι μια άλλη περίπτωση της λανθασμένης και αυταρχικής διοίκησης του Επιμελητηρίου εκ μέρους του κ. Μανιάτη, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την τελευταία παρέμβαση ομιλία μου στις 27.03.13 όπου και είχα επισημάνει τις δυσμενείς εξελίξεις και την απαξίωση του θεσμού”. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/oikonomia/epimelitiria/item/41292-gkoumas-ryanair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου