Website counter free counters

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Οι “διαμάχες” Δημάρχων της Μεσσηνίας για…ανύπαρκτους δρόμους.

     

Τρία χρόνια “μελέτες και…κατασκευές” ενώ δήλωναν πως είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ που…τέλειωσε!....
-@. Ξε­πε­ρά­σα­με την.­..δι­ε­τί­α, α­πό τό­τε που οι τρείς Μεσ­σή­νιοι Δή­μαρ­χοι, έ­δι­ναν κοι­νή Συ­νέν­τευ­ξη Τύ­που, για τον δρό­μο Κα­λα­μά­τα-Ρι­ζό­μυ­λος!...
-@. Ή­ταν οι Δή­μαρ­χοι Κα­φαν­τά­ρης(Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Νί­κας(Κα­λα­μά­τας)και Α­να­στα­σό­που­λος(Μεσ­σή­νης)!...
-@. Και τι δεν εί­χαν πει τό­τε!...
-@. Αν υ­πήρ­χε… ψευ­τό­με­τρο, θα εί­χε δεί­ξει την α­νώ­τα­τη βαθ­μί­δα έν­δει­ξης!...
-@. Εί­χαν πει πως....
ή­ταν θέ­μα η­με­ρών η έν­τα­ξη του δρό­μου στο Ε­ΣΠΑ, πως οι α­παλ­λο­τρι­ώ­σεις ή­ταν.­..ψι­λο­λό­για και γε­νι­κώς ή­ταν έ­να έρ­γο του ο­ποί­ου τα εγ­καί­νια και η ο­λο­κλή­ρω­σή του ή­ταν θέ­μα ο­λί­γων.­..η­με­ρών και.­..κά­ποι­ων μη­νών!
@. Ό­λοι οι Μεσ­σή­νιοι ξέ­ρουν πως για να πας στην Πύ­λο ή­στη Με­θώ­νη.­.. υ­πο­φέ­ρεις!
@. Υ­πο­φέ­ρεις λό­γω χρό­νου και κα­κού δρό­μου!
@. Ό­μως κα­τά­φε­ραν κά­ποι­οι, να δη­μι­ουρ­γή­σουν σύγ­χυ­ση, υ­πο­στη­ρί­ζον­τας πως εί­ναι .­..κά­ποι­οι άλ­λοι, οι ο­ποί­οι δεν θέ­λουν την.­.. Α­νά­πτυ­ξη!
@. Που ό­μως ή­ταν το πρό­βλη­μα;
@. Α­πλά, υ­πήρ­χε μια νέ­α χά­ρα­ξη η με­λέ­τη της ο­ποί­ας πλη­ρώ­θη­κε (και μά­λι­στα α­δρά) α­πό τον α­εί­μνη­στο Κα­πε­τάν Βα­σί­λη Κων­σταν­τα­κό­που­λο (ε­πί νο­μαρ­χί­ας Δρά­κου).
@. Προ­έ­βλε­πε “κλει­στό” δρό­μο τα­χεί­ας κυ­κλο­φο­ρί­ας και ή­ταν πα­ράλ­λη­λα στην πα­ρα­λί­α σε α­πό­στα­ση 500-700 μέ­τρων α­πό την θά­λασ­σα.
@. Αυ­τά εί­χαν ξε­ση­κώ­σει τους δη­μό­τες της Μεσ­σή­νης οι ο­ποί­οι ή­θε­λαν “α­νοι­χτό” δρό­μο με πολ­λούς .­..κόμ­βους!
@. Στο με­τα­ξύ η κα­τα­σκευ­ή στην χά­ρα­ξη αυ­τή ή­ταν κο­στο­βό­ρα και ε­πί πλέ­ον α­παι­τούν­ται τε­ρά­στια πο­σά για α­παλ­λο­τρι­ώ­σεις!
@. Έ­τσι σαν σε .­..πα­ρα­μύ­θι ο δρό­μος αυ­τός α­πο­κτά .­..δι­α­χρο­νι­κά εν­δι­α­φέ­ρον­τα με τους Δη­μάρ­χους να “παί­ζουν” με τις κα­τά και­ρούς .­..υ­πο­σχέ­σεις τους!
@. Για πα­ρά­δειγ­μα προ­ε­κλο­γι­κά έ­νας Δή­μαρ­χος έ­λε­γε με κα­μά­ρι σε ψη­φο­φό­ρους της πε­ρι­ο­χής πως για.­..χά­ρη τους “φτιά­χνει” το δρό­μο και παίρ­νουν τα χω­ρά­φια τους με­γά­λη α­ξί­α.­.­.!
@. Αν­τί λοι­πόν να δουν την Α­να­πτυ­ξια­κή κα­τα­σκευ­ή του δρό­μου Κα­λα­μά­τα-Ρι­ζό­μυ­λος στέ­κον­ται σε δι­κα­στι­κές λο­γι­κές με ψευ­το­ε­ξαγ­γε­λί­ες.
@. Τώ­ρα βγή­κε ο Νί­κας και ε­πα­νέ­φε­ρε την αρ­χι­κή ά­πο­ψη πε­ρί “κλει­στού” δρό­μου, για να του α­παν­τή­σει “αυ­στη­ρά” ο Α­να­στα­σό­που­λος και με ει­ρω­νι­κή δι­ά­θε­ση να του λέ­ει πως να α­να­φέ­ρε­ται στο.­..χι­λι­ο­με­τρά­κι που τον α­φο­ρά!
@. Βέ­βαι­α υ­πάρ­χει και ο άλ­λος δρό­μος!
@. Ο Πε­ρι­με­τρι­κός Κα­λα­μα­τας και το Λεύ­κτρο-Σπάρ­τη (εί­ναι στο ί­διο “πα­κέ­το”) για τους ο­ποί­ους η f­a­r­e­n­e­ws έ­χει πολ­λές φο­ρές γρά­ψει, πως έ­χει στα­μα­τή­σει το έρ­γο!
@. Ε­δώ, η κα­τα­σκευά­στρια Κοι­νο­πρα­ξί­α α­παι­τεί “α­πο­ζη­μι­ώ­σεις” και νέ­α Σύμ­βα­ση ε­πι­κυ­ρω­μέ­νη α­πό την Βου­λή!
@. Αυ­τό ση­μαί­νει πως ζη­τά νέ­α ε­πι­βά­ρυν­ση κα­τα­σκευ­ής του­λά­χι­στον κα­τά 300 εκ. Ευ­ρώ!
@. Ό­μως και δω βγαί­νουν κα­τά και­ρούς οι Δή­μαρ­χοι για να ε­πι­βε­βαι­ώ­σουν πως ό­λα εί­ναι κατ´ ευ­χήν.­.!
@. Εί­ναι και τα εγ­καί­νια του Με­γά­ρου Χο­ρού της Κα­λα­μά­τας!
@. Κά­θε χρό­νο ο Νί­κας υ­πό­σχε­ται τα εγ­καί­νια και αυ­τά δεν.­..γί­νον­ται!
@. Ό­μως α­φού δεν α­σχο­λούν­ται οι πο­λί­τες με τα ό­σα λέ­νε οι δή­μαρ­χοι για τους δρό­μους και τις ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νες υ­πο­σχέ­σεις, δεν τους ενοχλεί (τους Δημάρχους)!
@. Να δείτε πως τόσο οι Δρόμοι όσο και αλλά έργα που έχουν εξαγγελθεί, θα είναι και πάλι στα προεκλογικά προγράμματα του…2019!...

www.farenews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου