Website counter free counters

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Διορίζει ο ένας τα παιδιά του άλλου ....

Διορίζει ο ένας τα παιδιά του άλλου 29/07/2014
eurokoinoboulio2Ε­κτός α­πό τον μι­σθό των 15.000 ευ­ρώ, κά­θε ευ­ρω­βου­λευ­τής μοι­ρά­ζε­ται άλ­λα 21.000 ευ­ρώ τον μή­να με συ­ζύ­γους, φί­λους και συγ­γε­νείς – Ό­χι έ­να, αλ­λά 33 «δι­κά μας παι­διά» σαν.­.. σύμ­βου­λοι στην Ε­θνι­κή Τρά­πε­ζα
Χω­ρίς ί­σως να το γνω­ρί­ζουν, αν και θα έ­πρε­πε γε­νι­κά να εί­ναι υ­πο­ψι­α­σμέ­νοι, οι Ελ­λη­νες ψη­φο­φό­ροι στις 25 του πε­ρα­σμέ­νου Μά­η έ­στει­λαν στις Βρυ­ξέλ­λες με τις ε­πι­λο­γές τους μα­ζί με τους ευ­ρω­βου­λευ­τές και… στε­νούς συγ­γε­νείς αρ­κε­τών εξ αυ­τών. Για την α­κρί­βεια, ευ­ρω­βου­λευ­τές δι­α­φό­ρων κομ­μά­των βρή­καν ευ­και­ρί­α να α­πο­κα­τα­στή­σουν, με την ε­κλο­γή τους στο Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο, συ­ζύ­γους, παι­διά, συγ­γε­νείς δι­α­φό­ρων ει­δών και κομ­μα­τι­κούς φί­λους.
Α­πο­δει­κνύ­ε­ται έ­τσι ό­τι για με­γά­λο μέ­ρος του πο­λι­τι­κού προ­σω­πι­κού της χώ­ρας η ε­να­σχό­λη­ση με την πο­λι­τι­κή εί­ναι και έ­να μέ­σο ε­παγ­γελ­μα­τι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης σχε­δόν ο­λό­κλη­ρης της οι­κο­γέ­νειάς τους…
Πρώ­τοι μά­λι­στα σέρ­νουν τον χο­ρό οι βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυ­γής, δύ­ο εκ των ο­ποί­ων δι­ό­ρι­σαν τις κό­ρες τους, ε­νώ α­πο­κα­τέ­στη­σαν και κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη στα γρα­φεί­α τους.
Ο μο­να­δι­κός ευ­ρω­βου­λευ­τής των Α­νε­ξάρ­τη­των Ελ­λή­νων, Νό­της Μα­ριάς, εί­χε φρον­τί­σει α­πό και­ρό να α­πο­κα­τα­στή­σει τον γιο του στο γρα­φεί­ο της ο­μά­δας, στην ο­ποί­α εν­τά­χθη­κε ό­ταν ε­κλέ­χτη­κε, ε­νώ δύ­ο ευ­ρω­βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εμ­φα­νί­στη­καν στις Βρυ­ξέλ­λες με το έ­τε­ρον ή­μι­συ σε ά­τυ­πο ε­πι­τε­λι­κό ρό­λο, αν και α­κό­μη δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­νας ε­πί­ση­μος δι­ο­ρι­σμός.
Ο­λα αυ­τά τα ω­ραί­α και τό­σο «ελ­λη­νι­κά» έ­χουν προ­κα­λέ­σει α­πό θυ­μη­δί­α μέ­χρι ε­νό­χλη­ση στο Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο, κα­θώς α­πο­τε­λούν αν­τι­κεί­με­νο σχο­λια­σμού σε πολ­λά πη­γα­δά­κια, με πα­λιούς πα­ρά­γον­τες να ση­κώ­νουν ψη­λά… χέ­ρια και ώ­μους. Πρό­κει­ται α­σφα­λώς για μια ει­κό­να που εκ­θέ­τει τη χώ­ρα και φέρ­νει σε δύ­σκο­λη θέ­ση τους άλ­λους Ελ­λη­νες ευ­ρω­βου­λευ­τές, αλ­λά και την ί­δια την η­γε­σί­α του Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λί­ου.
Εί­ναι εν­δει­κτι­κό ό­τι το Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο έ­χει προ­σπα­θή­σει τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια να θε­σπί­σει κα­νό­νες δι­α­φά­νειας, ώ­στε να μη δι­α­κυ­βεύ­ε­ται το κύ­ρος του α­πό φαύ­λες συμ­πε­ρι­φο­ρές. Για πα­ρά­δειγ­μα, έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει στους ευ­ρω­βου­λευ­τές να προσ­λαμ­βά­νουν ως συ­νερ­γά­τες συγ­γε­νείς πρώ­του βαθ­μού (γο­νείς και παι­διά). Κι ό­μως, α­κό­μη και σ’ αυ­τό το «εμ­πό­διο» το ελ­λη­νι­κό δαι­μό­νιο βρή­κε τη λύ­ση, α­φού οι δύ­ο Χρυ­σαυ­γί­τες ευ­ρω­βου­λευ­τές δεν προ­σέ­λα­βαν ευ­θέ­ως τις κό­ρες τους, αλ­λά το έ­κα­ναν στο πλαί­σιο μιας ι­δι­ό­μορ­φης αν­ταλ­λα­γής: ο κα­θέ­νας πή­ρε τον άν­θρω­πο του άλ­λου και έ­τσι ξέ­φυ­γαν α­πό τη θε­σμι­κή α­πα­γό­ρευ­ση.
Ως α­πάν­τη­ση για τις ε­πι­λο­γές τους, ο­ρι­σμέ­νοι ευ­ρω­βου­λευ­τές ε­πι­κα­λούν­ται την α­νάγ­κη να έ­χουν δί­πλα τους έ­ναν άν­θρω­πο της α­πο­λύ­του εμ­πι­στο­σύ­νης τους, ό­μως φαί­νε­ται ό­τι ε­δώ ι­σχύ­ει και η α­ξέ­χα­στη ρή­ση α­πό πα­λιά ται­νί­α του ελ­λη­νι­κού σι­νε­μά: «Εί­ναι πολ­λά τα λε­φτά». Α­κό­μη και με­τά τις μει­ώ­σεις και τις δι­κλί­δες δι­α­φά­νειας και ε­λέγ­χου, ο κά­θε ευ­ρω­βου­λευ­τής πέ­ραν του μι­σθού και των προ­νο­μί­ων που α­πο­λαμ­βά­νει προ­σω­πι­κά (συ­νο­λι­κά πε­ρί τις 15.000 ευ­ρώ!­), έ­χει την ευ­χέ­ρεια να δι­α­χει­ρι­στεί για την πλη­ρω­μή συ­νερ­γα­τών του 21.000 ευ­ρώ τον μή­να! Με την «κα­τάλ­λη­λη» δη­λα­δή δι­α­χεί­ρι­ση και κα­τα­νο­μή των θέ­σε­ων, μπο­ρεί το οι­κο­γε­νεια­κό ει­σό­δη­μα να ξε­πε­ρά­σει και τις 20.000 ευ­ρώ μη­νια­ίως – πο­σό δι­ό­λου ά­σχη­μο, ό­χι μό­νο για να αν­τι­με­τω­πί­σει κα­νείς την πα­ρού­σα οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, αλ­λά και κά­να δυ­ο-τρεις μελ­λον­τι­κές…
Χρυ­σή Αυ­γή: Η οι­κο­γέ­νεια πά­νω α­π’ ό­λα
Α­πί­θα­να κι ό­μως α­λη­θι­νά πράγ­μα­τα γί­νον­ται στην Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ο­μά­δα της Χρυ­σής Αυ­γής. Φαί­νε­ται ό­τι οι εκ­πρό­σω­ποι της ε­θνι­κι­στι­κής και να­ζι­στι­κής α­κρο­δε­ξιάς στη χώ­ρα μας το εν­νο­ούν ό­ταν λέ­νε ό­τι βά­ζουν την οι­κο­γέ­νεια πά­νω α­π’ ό­λα, α­κό­μη και α­πό ο­ποι­ον­δή­πο­τε κώ­δι­κα η­θι­κής συμ­πε­ρι­φο­ράς και σε­βα­σμού στο δη­μό­σιο χρή­μα, το ο­ποί­ο υ­πο­τί­θε­ται πως θέ­λουν να προ­στα­τέ­ψουν.
Ε­πει­δή, λοι­πόν, δεν μπο­ρού­σε ο κά­θε πα­τέ­ρας να προσ­λά­βει την κό­ρη του, ε­φάρ­μο­σαν την ε­ξής… ε­πι­τή­δεια πα­τέν­τα: ο κ. Γι­ώρ­γος Ε­πι­τή­δει­ος προ­σέ­λα­βε την κό­ρη του κ. Λευ­τέ­ρη Συ­να­δι­νού, Θε­ο­δό­τα. Ο­μως, για να μη γί­νει εν­τε­λώς προ­κλη­τι­κό το πράγ­μα, συμ­φώ­νη­σαν, και την κό­ρη του κ. Ε­πι­τή­δει­ου, Μάρ­θα, δεν την προ­σέ­λα­βε ο κ. Συ­να­δι­νός, αλ­λά ο τρί­τος εκ των ευ­ρω­βου­λευ­τών του κόμ­μα­τος κ. Λάμ­προς Φουν­τού­λης. Στους δι­α­δρό­μους των Βρυ­ξελ­λών ψά­χνουν τώ­ρα ό­λοι να α­να­κα­λύ­ψουν ποι­ον συγ­γε­νή, φί­λο ή συ­νερ­γά­τη του κ. Φουν­τού­λη προ­σέ­λα­βε ο κ. Συ­να­δι­νός, ώ­στε να εί­ναι ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη και ι­σορ­ρο­πη­μέ­νη η α­πί­στευ­τη τρι­γω­νι­κή σχέ­ση που σκαρ­φί­στη­καν οι α­πί­θα­νοι τύ­ποι, που πλα­σά­ρον­ται μεν ως πο­λέ­μιοι της φαυ­λο­κρα­τί­ας, αλ­λά έ­γι­ναν φαυ­λό­τε­ροι των φαύ­λων μό­λις πή­ραν πό­στα.
Πάν­τως, για να μη μεί­νει πα­ρα­πο­νε­μέ­νο και το κόμ­μα και ί­σως για να μην αρ­χί­σουν οι ε­σω­κομ­μα­τι­κές γκρί­νι­ες, προ­σέ­λα­βαν και δύ­ο στε­λέ­χη που ή­ταν υ­πο­ψή­φιοι ευ­ρω­βου­λευ­τές: ο κ. Ε­πι­τή­δει­ος τον κ. Κων­σταν­τί­νο Μπο­βιά­τσο και ο κ. Φουν­τού­λης τον κ. Α­λέ­ξαν­δρο Λύ­ρη. Ω­ραί­ο ε­πάγ­γελ­μα το «χρυ­σαυ­γί­της πο­λι­τι­κός» δη­λα­δή…
Ε­πι­στη­μο­νι­κή ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα φά­νη­κε να ε­πέ­δει­ξε και ο ευ­ρω­βου­λευ­τής των Α­νε­ξάρ­τη­των Ελ­λή­νων Νό­της Μα­ριάς, ο ο­ποί­ος πή­ρε έγ­και­ρα τα μέ­τρα του για να μην ε­κτε­θεί ευ­θέ­ως. Ο γιος του, Γι­ώρ­γος, προ­σε­λή­φθη στο γρα­φεί­ο της ευ­ρω­πα­ϊ­κής ο­μά­δας των Αν­τι­φεν­τε­ρα­λι­στών, στην ο­ποί­α ε­πέ­λε­ξε να α­νή­κει ο νε­ο­ε­κλε­γείς ευ­ρω­βου­λευ­τής. Η σχέ­ση α­νά­με­σα στον κ. Μα­ριά -ο ο­ποί­ος εί­χε α­πό και­ρό βά­λει στό­χο να ε­κλε­γεί στο Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο- και τη συγ­κε­κρι­μέ­νη ο­μά­δα εί­ναι πα­λιά και στε­νή για να εί­ναι τό­σο α­θώ­ες ό­λες αυ­τές οι κι­νή­σεις με τις ε­πι­λο­γές συ­νερ­γα­τών, συμ­βού­λων και ε­πι­τε­λι­κών στε­λε­χών. Και ε­πει­δή οι σα­τα­νι­κές συμ­πτώ­σεις λέ­γον­ται έ­τσι ε­πει­δή εί­ναι και σπά­νι­ες, στα πη­γα­δά­κια του Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λί­ου η πε­ρί­πτω­ση Μα­ριά εί­ναι α­πό τις πλέ­ον συ­ζη­τή­σι­μες τις τε­λευ­ταί­ες ε­βδο­μά­δες, πα­ρό­τι τυ­πι­κά η ό­λη δι­α­δι­κα­σί­α δεν μπο­ρεί να αμ­φι­σβη­τη­θεί – α­πλά ό­πως και ό­λες οι πο­λι­τι­κές πρά­ξεις εμ­πί­πτει στον γνω­στό κα­νό­να πε­ρί νό­μι­μου και η­θι­κού!
Χω­ρίς θε­σμι­κό ρό­λο οι Συ­ρι­ζαί­οι σύ­ζυ­γοι
Δεν δι­ο­ρί­στη­καν α­κό­μα και μάλ­λον δεν θα δι­ο­ρι­στούν – ί­σως να μην ή­ταν καν αυ­τός ο σκο­πός τους α­πό την αρ­χή. Ω­στό­σο η πα­ρου­σί­α συ­ζύ­γων δύ­ο ευ­ρω­βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στις Βρυ­ξέλ­λες έ­χει συ­ζη­τη­θεί έν­το­να. Ι­δι­αί­τε­ρη εν­τύ­πω­ση έ­χει προ­κα­λέ­σει η έν­το­νη πα­ρου­σί­α του συ­ζύ­γου της κυ­ρί­ας Σο­φί­ας Σα­κο­ρά­φα, κ. Κων­σταν­τί­νου Μπι­τσά­νη. Πρό­κει­ται για τον πιο στε­νό και φυ­σι­κά έμ­πι­στο συ­νερ­γά­τη της ευ­ρω­βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ε­δώ και χρό­νια. «Εί­μα­στε μα­ζί πε­ρί­που 25-30 χρό­νια, α­λί­μο­νο αν χω­ρί­σου­με στα 60 μας, ε­πει­δή ε­γώ τώ­ρα έ­γι­να ευ­ρω­βου­λευ­τής, προς Θε­ού! Ο ρό­λος του συ­ζύ­γου μου εί­ναι συμ­βου­λευ­τι­κός. Βρί­σκε­ται κον­τά μου, μου συμ­πα­ρα­στέ­κε­ται, ό­πως έ­κα­νε πάν­τα, ρω­τά­ω την ά­πο­ψή του, ό­μως δεν πλη­ρώ­νε­ται α­πό που­θε­νά», δη­λώ­νει η κυ­ρί­α Σα­κο­ρά­φα στο «ΘΕ­ΜΑ». Στις Βρυ­ξέλ­λες έ­κα­νε την εμ­φά­νι­σή της και εί­χε αρ­χι­κά συν­το­νι­στι­κό ρό­λο και η σύ­ζυ­γος του κ. Κώ­στα Χρυ­σό­γο­νου, κυ­ρί­α Ε­λέ­νη Μυ­λω­νά. Δεν έ­χει εν­το­πι­στεί ω­στό­σο κά­ποι­ος θε­σμι­κός ρό­λος της.


Τα οικογενειακά και κομματικά “ρουσφέτια” προσλήψεων, των Ευρωβουλευτών. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ τα “στελέχη” των γραφείων των 300 της Ελληνικής Βουλής! 29/07/2014
29 Ι­ου­λί­ου 2014
@. Εί­ναι εκ­πλη­κτι­κή η “εί­δη­ση” στο ΘΕ­ΜΑ για τους δι­ο­ρι­σμούς των συ­νερ­γα­τών των νέ­ων Ευ­ρω­βου­λευ­τών, την ο­ποί­α α­να­δη­μο­σι­εύ­ει το f­a­r­e­n­e­ws!
@. Συγ­γε­νείς τους και “υ­πο­χρε­ώ­σεις” σε κομ­μα­τι­κούς (α­φο­ρά κυ­ρί­ως.­.. τέ­κνα αυ­τών), έ­χουν ή­δη προσ­λά­βει οι νέ­οι Ευ­ρω­βου­λευ­τές.
@. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρο.­.. πο­νη­ροί έ­κα­ναν “αν­ταλ­λα­γές” συγ­γε­νών. Έ­τσι για .­..ξε­κάρ­φω­μα!
@. Προ­σέ­λα­βε ο έ­νας το.­.. παι­δί του άλ­λου!
@. (Δι­α­βά­στε σχε­τι­κά το θέ­μα α­πό το.­.. «ΘΕ­ΜΑ», στη δι­πλα­νή στή­λη του f­a­r­e­n­e­ws)
@. Ό­μως αυ­τό δεν εί­ναι.­..πρω­τό­γνω­ρο!
@. Πάν­τα έ­τσι γι­νό­ταν!
@. Α­πλά τώ­ρα δεν κρα­τούν ού­τε τα προ­σχή­μα­τα!
@. Ό­μως στην Ευ­ρω­βου­λή υ­πάρ­χει η σχε­τι­κή δι­α­φά­νεια!
@. Στη.­..δι­κή μας Βου­λή, στο Ε­θνι­κό μας Κοι­νο­βού­λιο, κά­τι τέ­τοι­ο εί­ναι Α­ΚΡΩΣ Α­ΠΟΡ­ΡΗ­ΤΟ!
@. Πο­τέ και με κα­νέ­να τρό­πο ΔΕΝ μπο­ρείς να μά­θεις για τους δι­ο­ρι­σμέ­νους και τους α­πο­σπα­σμέ­νους στα γρα­φεί­α των Βου­λευ­τών!
@. Σε πα­ρα­πέμ­πουν .­..α­ο­ρί­στως να κά­νεις “έ­ρευ­να” σε ΦΕΚ.­.­.­.!
@. Δεν εί­ναι πα­ρά­λο­γο έ­νας Βου­λευ­τής ή Ευ­ρω­βου­λευ­τής να έ­χει δί­πλα του ά­το­μα της εμ­πι­στο­σύ­νης του!
@. Και τέ­τοι­α ά­το­μα εί­ναι κυ­ρί­ως ά­το­μα της οι­κο­γέ­νειάς του.
@. Ό­μως το να προσ­λαμ­βά­νει ο έ­νας το παι­δί του.­.. άλ­λου και ο.­.. άλ­λος το παι­δί του πρώ­του α­πο­τε­λεί του­λά­χι­στον.­..κου­το­πο­νη­ρά­δα.
@. Ή να έ­χει α­πο­σπά­σει ή προσ­λά­βει με το δι­καί­ω­μα του .­..νό­μου, ά­το­μα μό­νο και μό­νο για να βγά­λει κομ­μα­τι­κές υ­πο­χρε­ώ­σεις εί­ναι α­πα­ρά­δε­κτο!
@. Ό­πως ε­πί­σης εί­ναι .­..α­πα­ρά­δε­κτο, να έ­χει προσ­λά­βει ά­το­μα που του έ­χουν υ­πο­δεί­ξει οι πά­σης φύ­σε­ως .­.­.”χορηγοί” του προεκλογικού του “αγώνα”!
@. Το χειρότερο είναι πως αποτελεί στοιχείο ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ή γνώση περί της στελέχωσης, του ….Πολιτικού Γραφείου του κάθε…Εθνικού Βουλευτή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου