Website counter free counters

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

"Έ­να φάν­τα­σμα πλα­νι­έ­ται πά­νω α­π’ την Πύ­λο"

"Έ­να φάν­τα­σμα πλα­νι­έ­ται πά­νω α­π’ την Πύ­λο"

Γλαφυρά περιγράφει Δ.Σύμβουλος του Δήμου Πύλου, την τοξική κατάσταση και τον εφιάλτη που ζουν ε­δώ και αρκετούς μή­νες , όταν καί­γον­ται  σκου­πί­δια στη χω­μα­τε­ρή του Α­γί­ου Νι­κό­λα, με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πει­ες στο πε­ρι­βάλ­λον και στους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής.
Λό­γω της α­πο­πνι­κτι­κής μυ­ρω­διάς, σε ό­λη τη γύ­ρω πε­ρι­ο­χή εί­ναι α­δύ­να­το να α­νοί­ξεις πα­ρά­θυ­ρο ή να κα­θί­σεις σε α­νοι­χτό χώ­ρο. Οι α­να­θυ­μιά­σεις που πα­ρά­γον­ται συ­νέ­χεια, προ­κα­λούν δύ­σπνοι­α, κά­ψι­μο στο λαι­μό και στα μά­τια, πο­νο­κέ­φα­λο και τά­ση για ε­με­τό. 
3 Ιουνίου 2014 :Σειρά εξελίξεων πυροδότησε η πυρκαγιά στην χωματερή, συνοδευόμενη με εκρήξεις από παλιές...
νάρκες, που είναι θαμμένες στην περιοχή.
Υποτίθεται ότι τα αίτιά της, όπως και το ακριβές σημείο που εκδηλώθηκε, διερευνώνται (ακόμα?) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της οποίας βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή και είχε ήδη ξεκινήσει το προανακριτικό έργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν την επόμενη μέρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περικλής Κοντογόνης, και από την μεθεπόμενη ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης επικεφαλής του συν­δυα­σμού «Κοι­νω­νί­α σε κί­νη­ση»., ενώ  ακολούθησαν καταθέσεις κι άλλων αιρετών, για να σχηματιστεί δικογραφία, που θα παραπέμπονταν αρμοδίως.
Ο νε­ο­ε­κλε­γείς δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος  του ίδιου συνδυασμού   Πα­να­γι­ώ­της Γι­αν­νό­που­λος, ε­ξα­πέ­λυ­σε πυ­ρά κα­τά του δή­μαρ­χου Πύ­λου – Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρη, αλλά και κατά της πε­ρι­φέ­ρειας και το Υ­ΠΕ­ΚΑ, για τους χει­ρι­σμούς τους στο θέ­μα της δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των και την λει­τουρ­γί­α της χω­μα­τε­ρής.
" Έ­να φάν­τα­σμα πλα­νι­έ­ται πά­νω α­πό την Πύ­λο", έγραψε, το φάν­τα­σμα της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής. Αυ­τής, που η α­πού­σα πλει­ο­ψη­φί­α της ε­πέ­τρε­ψε να πλει­ο­ψη­φή­σει και να κομ­πά­ζει για το βί­ο και τα έργα της.
Δεν υ­πάρ­χει λό­γος α­νη­συ­χί­ας. Ό­λα πά­νε χει­ρό­τε­ρα.
Κι ό­ταν ο και­ρός κά­νει γυ­ρί­σμα­τα, εν­δε­χο­μέ­νως να εί­ναι αρ­γά, δι­ό­τι ό­λα θα εί­ναι πιο δύ­σκο­λα.
 Σ’ αυ­τό το πε­ρι­βάλ­λον δι­ε­ξά­γε­ται έ­νας πό­λε­μος μη­νύ­σε­ων για τη φω­τιά. Σε λί­γο δε θα μη­νυ­θεί η ί­δια η φω­τιά. Το πρό­βλη­μα α­παι­τεί μη­νύ­σεις άλ­λου πε­ρι­ε­χο­μέ­νου. Πρέ­πει να μη­νυ­θούν οι υ­πεύ­θυ­νοι, δη­λα­δή οι τε­λι­κώς α­νεύ­θυ­νοι και ε­πι­κίν­δυ­νοι, ε­πει­δή η χω­μα­τε­ρή του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου λει­τουρ­γεί πα­ρα­νό­μως και πρέ­πει να κλεί­σει ά­με­σα. Οι α­νω­τέ­ρω υ­πεύ­θυ­νοι, δη­λα­δή οι τε­λι­κώς α­νεύ­θυ­νοι και ε­πι­κίν­δυ­νοι, αρ­χί­ζουν α­π’ το Δή­μο, α­νη­φο­ρί­ζουν προς την Τρί­πο­λη (Πε­ρι­φέ­ρεια) και φτά­νουν ως την Α­θή­να (Υ­ΠΕ­ΚΑ).
 -Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Δ. Καφαντάρης, υποστήριξε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε εκτός των ορίων του σκουπιδότοπου, και πως δεν κάηκαν σκουπίδια, καθώς αυτά ήταν καλυμμένα από χώμα!!!, και προτίθεται να προβεί σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί αν η πυρκαγιά της Τρίτης και αν εκείνη που είχε εκδηλωθεί προ δεκαπενθημέρου οφείλονται σε εμπρησμό...
- Μήνυση Ηλία Κανάκη:
 Στη μήνυση που κατέθεσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου ο κ. Κανάκης, ανήμερα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στρέφεται ευθέως κατά του δημάρχου Δημ. Καφαντάρη, και αναφέρει τα εξής: «Σήμερα η μεγάλη πυρκαγιά, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συχνότητας περίπου 15 ημερών, και απορρέει της ανευθυνότητας και της κακής διαχείρισης των αρμόδιων αρχών, οι οποίοι με τις ανωτέρω ενέργειες επιδιώκουν τη μείωση του όγκου των.
 -«Πνιγήκαμε» :
 Εξαγριωμένος με την κατάσταση κάτοικος από τη Γιάλοβα, δήλωσε στα ΜΜΕ, πως δεν κάηκαν μόνο 200 στρέμματα έκτασης, αλλά πολύ περισσότερα και σε αυτά περιλαμβάνονταν και πολλές ελιές, με αποτέλεσμα να χάσουν κάποιοι το εισόδημά τους.
Στράφηκε δε και κατά του δημάρχου , υποστηρίζοντας πως αντί να μεταβεί στις υποχρεώσεις του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής, στο εξωτερικό, θα έπρεπε να βρίσκεται στο χώρο με τους συνεργάτες του, προκειμένου να είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από 15 ημέρες.
Είπε, επίσης, πως «πνιγήκαμε από τις διοξίνες και το νέφος από τα καμένα σκουπίδια», καταρρίπτοντας έτσι την περί του αντιθέτου άποψη του κ. Καφαντάρη.
Στο δια ταύτα :
"Σαν να μην πέρασε μια μέρα ", τίποτα δεν έχει γίνει  ώστε να αποφευχθεί μια καινούργια πυρκαγιά, η αναζωπύρωση μιας υποβόσκουσας, θεωρούν στελέχη  του συν­δυα­σμού «Κοι­νω­νί­α σε κί­νη­ση», και ετοιμάζονται να καταθέσουν Ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός "υπευθύνου" μήπως και ενεργοποιήσουν την συνείδηση κάποιων που βρίσκονται  υπο την "επήρρεια" Θερινής ραστώνης.
Γιατί το φάντασμα της φλεγόμενης χωματερής εξακολουθεί να πλανιέται πάνω απ΄την Πύλο.
Κι αν κάποιοι (εκ δεξιών κι Αριστερών) περιμένουν την μεσολάβηση του νονού (Αντώνη)  για να λυθούν τα προβλήματά τους,  «Πλανώνται πλάνην οικτράν»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου