Website counter free counters

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Έκλεισαν τα «σύνορα» για τους Έλληνες στην παραλία του Βασιλιτσίου κορωνης. – Καταγγελία Ηλ. Κανάκη


Έκλεισαν τα «σύνορα» για τους Έλληνες στην παραλία του Βασιλιτσίου κορωνης. – Καταγγελία Ηλ. Κανάκη 24/07/2014
paralia basilitsiΠο­λί­της που α­πο­λάμ­βα­νε το μπά­νιο του στην πα­ρα­λί­α Τσούγ­κα – Βα­σι­λι­τσί­ου εκ­δι­ώ­χτη­κε α­πό τρείς άν­δρες
Πρω­το­φα­νή πε­ρι­στα­τι­κό τραμ­που­κι­σμού κα­ταγ­γέλ­λει ο συν­δυα­σμός «ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ ΣΕ ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ» του Δή­μου Πύ­λου – Νέ­στο­ρος με ε­πι­κε­φα­λής τον Η­λί­α Κα­νά­κη, που έ­γι­νε στις 22 Ι­ου­λί­ου στις 14:30  το με­ση­μέ­ρι στην Πα­ρα­λί­α Τσούγ­κα – Βα­σι­λι­τσί­ου της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Κο­ρώ­νης του Δή­μου Πύ­λου –Νέ­στο­ρος.
kataggelia1Σύμ­φω­να με τα ό­σα κα­ταγ­γέλ­λον­ται α­πό τον συν­δυα­σμό, έ­νας Πο­λί­της και κά­τοι­κος της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής ο ο­ποί­ος α­πο­λάμ­βα­νε το μπά­νιο του στην εν λό­γω πα­ρα­λί­α, έ­γι­νε α­πο­δέ­κτης α­πει­λών για την σω­μα­τι­κή του α­κε­ραι­ό­τη­τα, ε­ξα­πο­λυ­ό­με­νων α­πό τρείς με­γα­λό­σω­μους άν­δρες εκ των ο­ποί­ων οι δύ­ο ο­πλο­φο­ρού­σαν εμ­φα­νώς, και οι ο­ποί­οι με πρω­το­φα­νή α­γρι­ό­τη­τα του ζή­τη­σαν να α­πο­μα­κρυν­θεί ά­με­σα α­πό την συγ­κε­κρι­μέ­νη πα­ρα­λί­α, η ο­ποί­α ση­μει­ω­τέ­ο έ­χει α­νε­πί­ση­μα ο­ρι­ο­θε­τη­θεί α­πό καρ­φω­μέ­νους πασ­σά­λους που φέ­ρουν σχοι­νιά χω­ρί­ζον­ταν στην ου­σί­α την Πα­ρα­λί­α στη μέ­ση.
kataggelia2Ε­πί­σης, στην α­να­κοί­νω­ση ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι:
«Το πε­ρι­στα­τι­κό αυ­τό δεν α­πο­τε­λεί σε­νά­ριο α­στυ­νο­μι­κής ται­νί­ας αν­τι­θέ­τως α­πο­τε­λεί έ­να πραγ­μα­τι­κό γε­γο­νός το ο­ποί­ο ση­μα­το­δο­τεί τον  προ­άγ­γε­λο των γε­γο­νό­των που με μα­θη­μα­τι­κή α­κρί­βεια θα α­κο­λου­θή­σουν ε­άν τε­λι­κώς τα σχέ­δια της Κεν­τρι­κής Ε­ξου­σί­ας προ­χω­ρή­σουν και ε­πέλ­θει στην Ι­δι­ο­κτη­σί­α του  ΤΑΙ­ΠΕΔ η α­ξι­ο­ποί­η­ση με­ρών της Δη­μό­σιας Πε­ρι­ου­σί­ας και κα­τά συ­νέ­πεια η εκ­ποί­η­ση με­ρί­δων της δι­κής μας πε­ρι­ο­χής.
Για ό­λους τους α­νω­τέ­ρω λό­γους ε­φι­στώ την Προ­σο­χή στους αι­ρε­τούς της Το­πι­κής Αυ­το­δι­οί­κη­σης και  ι­δι­αι­τέ­ρως στον Δή­μαρ­χο Πύ­λου-Νε­στο­ρος κ. Κα­φαν­τά­ρη Δη­μή­τριο ώ­στε να μην α­πο­σι­ω­πά αλ­λά να α­να­δει­κνύ­ει και να κα­ταγ­γέλ­λει δη­μο­σί­ως πα­ρό­μοι­α πε­ρι­στα­τι­κά. Στην αν­τί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση που θα συ­νε­χί­σει να πα­ρα­μέ­νει α­μέ­το­χος σε αυ­τού του εί­δους τα εγ­κλή­μα­τα θα ε­πι­βε­βαι­ώ­σει την πε­ποί­θη­σή μου ό­τι λό­γω του «κουμ­πα­ριού» που πρό­σφα­τα α­πέ­κτη­σε α­πο­φά­σι­σε α­πό Δή­μαρ­χος να γί­νει ο Υ­πη­ρέ­της του «Βα­σι­λιά» της Κο­ρώ­νης α­πο­σι­ω­πών­τας και σκύ­βον­τας το κε­φά­λι σε πα­ρα­νο­μί­ες που δι­ε­νερ­γούν­ται και λει­τουρ­γούν αν­τί­θε­τα προς το Δη­μό­σιο Συμ­φέ­ρον.
Τέ­λος του ε­φι­στώ την προ­σο­χή λό­γω της αρ­μο­δι­ό­τη­τάς του να δι­εκ­δι­κή­σει και να εν­τά­ξει ό­λα τα  υ­πό ε­ξέ­λι­ξη κα­ταρ­τι­ζό­με­να σχέ­δια α­ξι­ο­ποί­η­σης του ΤΑΙ­ΠΕΔ σε ου­σι­α­στι­κή δη­μό­σια δι­α­βού­λευ­ση και δι­ά­λο­γο με τις το­πι­κές Κοι­νω­νί­ες, προ­κει­μέ­νου να α­πο­τρα­πούν οι κα­τα­στρο­φι­κές πα­ρεμ­βά­σεις στην πε­ρι­ο­χή, σε πε­ρι­βαλ­λον­τι­κό αλ­λά και αν­θρώ­πι­νο ε­πί­πε­δο.
Σε αν­τί­θε­τη πε­ρί­πτω­ση ε­άν στο κομ­βι­κό αυ­τό ση­μεί­ο που βρι­σκό­μα­στε η Το­πι­κή Αυ­το­δι­οί­κη­ση συ­νε­χί­σει να πα­ρα­μέ­νει α­μέ­το­χη τό­τε τα κρού­σμα­τα α­ναρ­χί­ας θα συ­νε­χί­σουν να πλη­θαί­νουν και ο κά­θε Πο­λί­της της Χώ­ρας που α­πο­τε­λεί την πλει­ο­ψη­φί­α θα  έ­χει κά­θε λό­γο να  αι­σθά­νε­ται και να εί­ναι Ξέ­νος μέ­σα στον τό­πο του βι­ώ­νον­τας κα­θη­με­ρι­νά α­πό τους «λί­γους» και «ε­κλε­κτούς» πα­ρό­μοι­α πε­ρι­στα­τι­κά εκ­φο­βι­σμού και κυ­ρι­αρ­χί­ας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου