Website counter free counters

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Αυτές οι «κολοτούμπες» των πολιτικών είναι άλλο πράγμα… τον περασμένο Οκτώβρη η Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ Ν. Γιαννακοπούλου τόνιζε με έμφαση ”Εγώ ως Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ δεν θα υπογράψω, δεν θα επιβεβαιώσω την χωροθέτηση στη Καλλιρρόη”… σήμερα στο δημαρχείο της Καλαμάτας δήλωσε ότι τελικά θα γίνει στη Καλλιρρόη… βέβαια δεν άλλαξε το παραμικρό στην ΜΠΕ, ώστε να έχει κάποια δικαιολογία… πρέπει κάποτε να σοβαρευτούν οι πολιτικοί σ’ αυτή την χώρα, αυτά βλέπουν οι πολίτες και τους γυρνούν την πλάτη …!!! http://www.farenews.gr/?p=51849

Ν. Γιαννακοπούλου: « θα γίνει το εργοστάσιο στην Καλλιρρόη» 06/08/2014
nantia6«Πρω­το­πο­ρεί ο δή­μος Κα­λα­μά­τας στην α­να­κύ­κλω­ση»
«Το ερ­γο­στά­σιο δι­α­χεί­ρι­σης α­πορ­ρι­μά­των στην Καλ­λιρ­ρό­η πλη­ροί ό­λους­τους Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κούς ό­ρους και δεν θα ε­πι­βα­ρύ­νει το πε­ρι­βάλ­λον». Αυ­τό δι­α­βε­βαί­ω­σε η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Υ­ΠΕ­ΚΑ, με­τά α­πό ε­ρώ­τη­ση δη­μο­σι­ο­γρά­φου κα­τά την ε­πί­σκε­ψή της στο δη­μαρ­χεί­ο της Κα­λα­μά­τας.
Εν τω με­τα­ξύ η κ. Γι­αν­να­κο­πού­λου στο πλαί­σιο της συ­νάν­τη­σης της με τον δή­μαρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα τό­νι­σε: «Η μέ­χρι στιγ­μής συ­νερ­γα­σί­α μας εί­ναι υ­πο­δειγ­μα­τι­κή. Εί­μαι στο πλευ­ρό σας και θα εί­μαι πάν­τα στο πλευ­ρό σας»
. Η κ. Γι­αν­να­κο­πού­λου συ­ναν­τή­θη­κε με το Δή­μαρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Ε. Νί­κα, πα­ρου­σί­α του Αν­τι­δη­μάρ­χου Θα­νά­ση Βα­σι­λό­που­λου και υ­πη­ρε­σια­κών πα­ρα­γόν­των του Δή­μου Κα­λα­μά­τας. Αν­τι­κεί­με­νο της συ­νάν­τη­σης ή­ταν οι προ­σπά­θει­ες του Δή­μου Κα­λα­μά­τας, που έ­χουν α­πο­δώ­σει πολ­λα­πλώς καρ­πούς, για τη δι­α­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­των και την α­να­κύ­κλω­ση και η συ­να­φής α­ρω­γή α­πό το Υ­ΠΕ­ΚΑ.
Ο κ. Νί­κας, σε δη­λώ­σεις του, ευ­χα­ρί­στη­σε την κ. Γι­αν­να­κο­πού­λου για τις προ­σπά­θει­ες που κα­τα­βάλ­λει σχε­τι­κά με την ε­πί­λυ­ση προ­βλη­μά­των που α­φο­ρούν στους πα­ρα­πά­νω το­μείς. Στην κ. Γι­αν­να­κο­πού­λου ε­ξε­τέ­θη­σαν το έρ­γο του Δή­μου, υ­πό την ε­πι­στη­μο­νι­κή ε­πί­βλε­ψη του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αι­γαί­ου, για δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των με κομ­πο­στο­ποί­η­ση του ορ­γα­νι­κού κλά­σμα­τος και α­να­κύ­κλω­ση, αλ­λά και η πρω­το­πο­ρί­α του Δή­μου Κα­λα­μά­τας στην α­να­κύ­κλω­ση, με ό­λα τα «ρεύ­μα­τα» αυ­τής της ω­φέ­λι­μης δι­α­δι­κα­σί­ας (μπλε κά­δοι, κόκ­κι­νοι για ρού­χα και πα­πού­τσια, κώ­δω­νες για γυα­λί, ξύ­λι­νοι κά­δοι συ­νοι­κια­κής κομ­πο­στο­ποί­η­σης, οι­κια­κή κομ­πο­στο­ποί­η­ση, συγ­κέν­τρω­ση α­πο­βλή­των ε­κτυ­πω­τών, η­λε­κτρι­κών συ­σκευ­ών και μπα­τα­ρι­ών), για την ο­ποί­α βρα­βεύ­θη­κε πέ­ρυ­σι α­πό το Υ­ΠΕ­ΚΑ.
Ε­πί­σης, ο κ. Νί­κας ε­πε­σή­μα­νε ό­τι πρέ­πει το κρά­τος να υ­πο­στη­ρί­ξει το Δή­μο Κα­λα­μά­τας, έ­ναν Δή­μο ο ο­ποί­ος κα­τα­βάλ­λει τό­σο με­γά­λες προ­σπά­θει­ες για τη δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των και συμ­μορ­φώ­νε­ται με τις α­πο­φά­σεις της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης.
ΣΥΝ­ΔΡΟ­ΜΗ ΤΟΥ Υ­ΠΕ­ΚΑ ΣΕ ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ ΜΗ­ΧΑ­ΝΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΟΥ Ε­ΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΥ
«Θέ­λου­με την πα­ρα­πέ­ρα συν­δρο­μή του Υ­πουρ­γεί­ου σε θέ­μα­τα μη­χα­νο­λο­γι­κού ε­ξο­πλι­σμού», ε­πε­σή­μα­νε ο Δή­μαρ­χος, το­νί­ζον­τας πως «θα α­κο­λου­θή­σου­με τους κα­νό­νες και τα προ­βλε­πό­με­να α­πό το νό­μο». Υ­πο­γράμ­μι­σε, τέ­λος, το γε­γο­νός πως «δι­α­χρο­νι­κά, το πε­ρι­βάλ­λον εί­ναι το με­γά­λο μας πλε­ο­νέ­κτη­μα».
Η κ. Γι­αν­να­κο­πού­λου συ­νε­χά­ρη το Δή­μο Κα­λα­μά­τας, το­νί­ζον­τας πως «ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας εί­ναι πά­ρα πο­λύ μπρο­στά ό­σον α­φο­ρά στην α­να­κύ­κλω­ση. Σας βρα­βεύ­σα­με, μπο­ρού­με να κά­νου­με πολ­λά μα­ζί και ε­μείς ως Υ­πουρ­γεί­ο να σας βο­η­θή­σου­με». Υ­πο­σχέ­θη­κε, δε, να ε­ξαν­τλή­σει κά­θε προ­σπά­θεια «για χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό τα συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­να του Υ­πουρ­γεί­ου», ό­σον α­φο­ρά σε αι­τή­μα­τα του Δή­μου Κα­λα­μά­τας για ε­ξο­πλι­σμό σχε­τι­κά με τη δι­α­χεί­ρι­ση α­πορ­ριμ­μά­των και την α­να­κύ­κλω­ση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου