Νομικά και διοικητικά κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κινείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στο έργο προστασίας της ακτής από τη διάβρωση στο Βασιλίτσι, μπροστά από την ιδιοκτησία Καλτσίδη.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, εγκρίνοντας απόφαση του περιφερειάρχη, αποφάσισε να ασκήσει: Ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος και αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας «κατά της υπ’ αριθμ. 83827/2167/22-10-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «έργο προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή και τεχνητών υφάλων στον πυθμένα της θάλασσας» στη θέση «Αγιος Νικόλαος» της Τ.Κ. Βασιλιτσίου». Μάλιστα, όρισε δικηγόρο της Αθήνας να ασκήσει την προσφυγή και την αίτηση ακύρωσης.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την απόφαση τόσο σε διοικητικό όσο και δικαστικό επίπεδο, γιατί το έργο βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η προσβαλλόμενη πράξη έχει σαφείς παραβάσεις του νόμου, που πλήττουν το κύρος της. Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές, αποκλείεται η χρήση δημοσίων αγαθών, όπως π.χ. του αιγιαλού και υπάρχει προσβολή του φυσικού κάλλους».