Website counter free counters

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Μια οικονομοτεχνική μελέτη για το δημο Πυλου Νεστορος από το 2011 εως το 2014 (Αναδημοσίευση)


Ζω στο δήμο του  Είπα………..Ξείπα

Λαέρτης ο Πύλιος

                                                                              «Tο μηδέν προστιθέμενο  άπειρες φορές πάλι μηδέν θα δώσει».                                                                            Ελευθέριος Ανευλαβής [1]

 

Πρόλογος: Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πύλου Νέστορος [2] , που συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 6-6-2011, θα ήθελα να επισημάνω ότι, συντάχθηκε με προχειρότητα και είναι μια καταγραφή σε κωδικούς τυχαίων επιθυμητών έργων. Είναι φανερό ότι με  μια απλή ανάγνωση, ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει, ότι τα καταγραμμένα έργα δείχνουν την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και ανεπάρκεια της διοίκησης να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρουσιάζεται και δεν καταγράφεται, επομένως το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία είναι  πλασματικό και ανεφάρμοστο». Η ανάπτυξη  στο δήμο μας, εξαρτάται πραγματικά από τον ερασιτεχνισμό και από τις αρεστές και συμφεροντολογικές επιθυμίες της πλειοψηφίας.

Στο τεχνικό πρόγραμμα παρουσιάζονται σπατάλες [3] , έργα που δεν προσφέρουν καμία προτιθέμενη αξία . Δεν καταγράφεται και δεν προτείνεται καμία επένδυση έστω και μικρή, για τα  περισσότερα χωριά του δήμου μας. Οι αγρότες χωρίς καμία βοήθεια εγκαταλείπονται στη τύχη τους. Επίσης δεν καταγράφεται και δεν προτείνεται καμία σοβαρή επένδυση ή επενδυτική πολιτική που να βοηθά τους νέους και τους άνεργους της περιοχής.

Πράγματι ο δήμαρχος στο πρόγραμμα του προεκλογικά υποσχόταν, ότι γνώριζε τα προβλήματα και ότι οι λύσεις για την ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός[4]. Ας εξετάσουμε αν οι προεκλογικές διαβεβαιώσεις του Δημάρχου θα υλοποιηθούν μέσα από  το αναπτυξιακό εργαλείο που ακούει στο όνομα « τεχνικό πρόγραμμα».

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικό πρόγραμμα, Δήμος, ανάπτυξη, συνεχόμενα έργα, νέα έργα, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα δημάρχου ’’Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός’’, δημότες

Κριτική ανάλυση του τεχνικού προγράμματος: Στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την 6-6-2011 στο δήμο Πύλου-Νέστορος ξεχωρίζουμε τα έργα:

Α. σε Συνεχιζόμενα έργα

Β. σε Νέα έργα.

Αναλυτικά παρουσιάζεται:

 

 1. ο πίνακας (1) με τα έργα και τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ.
                            
                        Πίνακας (1)

ΕΡΓΑ
 
 
16830441€
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ    A
12347536€
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
        B
4482904€

                   

 1. Διάγραμμα πίτας έργων στο δήμο Πύλου -Νέστορος
   
   
                                                                  
                                                         Σχ (1)
   
  Όπως μας δείχνει ο πίνακας (1) και το Σχ (1),τα ολικά έργα καταγράφουν το ποσό των 16.830.441€. Τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ύψος των 12.347.536€ ή το 73% των συνολικών έργων.
  Τα νέα έργα είναι του ύψους των 4.482.904€ ή το 27% των συνολικών έργων.
   
  Η κατανομή των πιστώσεων για όλα τα έργα που καταγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα δείχνουν ότι οι ίδιοι πόροι για πιστώσεις είναι της τάξεως των 4094320€ ή το 24% των συνολικών πιστώσεων.
  Μεγάλη κομμάτι των πιστώσεων καταλαμβάνει το ΕΣΠΑ με 47% των συνολικών πιστώσεων και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καταλαμβάνει τι 12% των πιστώσεων
  Οι πιστώσεις για ανάπτυξη με ιδίους πόρους, όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό πρόγραμμα,  είναι της τάξεως των 4094320€ δηλαδή είναι περίπου το 45% των συνολικών εσόδων του δήμου. Είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 6.000.000€ δηλαδή περίπου το 73% των εσόδων.
  Το τεχνικό πρόγραμμα χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί  και μια υπηρεσία. Η Υπηρεσία ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης λαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Ανέρχεται στο ποσό των  10351115€ ή το 61% του συνολικού ποσού. Τα δε τεχνικά έργα ανέρχονται στα 4237883€ ή το 25% του συνολικού ποσού.
  Από μια προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα παρακάτω ερωτηματικά: 
  1) Στα συνεχιζόμενα έργα των 12347536€ σε πολλά από τα καταγραμμένα τίθεται το ερώτημα «υπό έλεγχο»: Τι σημαίνει αυτό; Δεν εκτελέστηκαν; Είναι σε εξέλιξη; Δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία; Τελικά όλα τα υπό έλεγχο τελούν υπ’ αμφισβήτηση; Αν είναι έτσι γιατί εντάσσονται;
  2) Στα προγραμματιζόμενα νέα έργα των 4482904€ ποια και πόσα από αυτά  είναι οριστικά ενταγμένα; Υπάρχει χαρτί οριστικής σύνταξης για τα έργα σχολικής στέγης και σε ποια σχολεία;
  3) Γνωρίζει η τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου ότι με βάση τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2011 (ΦΕΚ 141/4-2-2011) ως προς τις επιχορηγήσεις και επενδύσεις, για να ενταχθεί ένα έργο στο πρόγραμμα είτε από ΕΣΠΑ είτε από τα τομεακά, πρέπει να υπογραφεί απόφαση οριστικής ένταξης; Εάν ναι, γιατί ο Δήμος τα εντάσσει; Ακόμη δε ότι η απλή υποβολή πρότασης ή πολύ περισσότερο εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου;
  4) Οι πιστώσεις για ανάπτυξη με ιδίους πόρους, όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό πρόγραμμα,  είναι της περίπου το 45% των συνολικών εσόδων του δήμου. Είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 6.000.000€ δηλαδή περίπου το 73% των εσόδων. Που θα βρεθούν τα 4094320€  για την ανάπτυξη όταν δεν φτάνουν τα έσοδα για να καλύψουν τις πληρωμές των υπάλληλων, των τοκοχρεολυσίων, των διάφορων λειτουργικών εξόδων κτλ ;
  Όσον αφορά τα νέα έργα παρατηρείται:

 1.  Προφανής  κατασπατάληση πόρων. ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του ανενόχλητοι και αμετανόητοι σπαταλούν τους πολύτιμους πόρους του Δήμου, σε αμφίβολες δραστηριότητες, προμήθειες και έργα, των οποίων το κόστος είναι τόσο υπερβολικό που προκαλεί έντονο σκεπτικισμό στον καθένα.

Συγκεκριμένα στο:

 

Κεφάλαιο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η κατανομή των έργων και των ποσών δίνονται στο πίνακα (2)                        

                         Πίνακας(2)

ΠΥΛΟΣ 119000€  Ι.Π + 30.000 €  ΣΑΤΑ =           149.000€           

 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ12.000 € Ι.Π +12.000 € ΣΑΤΑ =  24000€  

 ΣΥΝΟΛΟ                                                      = 163000 €         

                                                                   

Σε αυτό το κεφάλαιο ο Δήμαρχος, καθρέφτισε όλο το ναρκισσισμό του. Λουσάτα γραφεία, αίθουσες πολυτελείας των οποίων το κόστος είναι τόσο υπερβολικό που προκαλεί τους φορολογούμενους δημότες μας. Ο δήμαρχος δεν κατάλαβε ότι πρέπει να περικοπούν οι σπατάλες και να διατεθούν τα χρήματα που περισσεύουν για την αναπτυξιακή-κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική. Όταν έλεγες δήμαρχε ότι γνώριζες τα προβλήματα, εννοούσες ότι ο δήμος έπασχε από γκλάμουρ; 

 1. Αναλγησία στον πολιτισμό-αθλητισμό-κοινωνική πολιτική Εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης, όπου ο φορολογούμενος πολίτης στενάζει, από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την ανεργία, το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων, την αύξηση του κόστους ζωής, ο πολιτισμός, ο δημοτικός αθλητισμός και η κοινωνική πολιτική  μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ανύπαρκτα

Συγκεκριμένα στο:

 

Κεφάλαιο 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Η κατανομή των έργων από ίδιους πόρους ανέρχονται στο ποσό των  187.000€

 

Σε αυτό το κεφάλαιο ο Δήμαρχος έχει προγραμματίσει να  επενδύσει  για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού αλλά και την κοινωνική πολιτική που θα ανακουφίσει τους  αδύναμους συνδημότες μας  με το ποσό των 187.000€ \

Είναι φανερό ότι σε αυτό το κεφάλαιο οι επενδύσεις για το πολιτισμό, τον δημοτικό αθλητισμό και την κοινωνική πολιτική, είναι ανεπαρκείς και περίπου ισόποσες  με τις δημαρχικές επενδύσεις γκλάμουρ (βλ.Κεφάλαιο 1). Επομένως η μη ανάπτυξη του πολιτισμού, του δημοτικού αθλητισμού, αλλά και της  μη Κοινωνικής στήριξης, ξεγυμνώνουν το ανάλγητο και αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα.

 Μερικές υποσχέσεις σου, της θυμάσαι κύριε δήμαρχε :

 -Ένταξη του δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες και εισαγωγή υπηρεσιών τηλεϊατρικής –τηλεφροντίδας για ομάδες υψηλού κινδύνου[5]

-Έκδοση δημοτικής κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης για δικαιούχους του ΕΚΑΣ

ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους ΟΓΑ με την οποία θα παρέχονται προνομιακές  τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του δήμου [6]

-Παροχή υπηρεσιών υγείας με περιφερειακά ιατρεία στη Χώρα, Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη και Βλαχόπουλου [7]

-Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα δημοτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια του δήμου [8]

-Ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι[9]

 1. Η Υποβαθμισμένη  Γεωργία

Αν παρατηρούμε τι επενδύσεις από ιδίους πόρους  εμπεριέχει το τεχνικό πρόγραμμα για τις έδρες των  «εξ Καποδιστριακών δήμων», Χώρας-Βλαχόπουλου-Χανδρινού και τους συγκρίνουμε με τους «εξ Καποδιστριακούς δήμους» παραλιακούς Πύλου-Μεθώνης-Κορώνης.

Συγκεκριμένα:

Το εργαλείο που μας επιτρέπει αυτή την σύγκριση είναι ο συγκριτικός δείκτης  δ=€/κατ  που  μας λέει πόσα Ευρώ από ιδίους πόρους επενδύονται βάση του τεχνικού προγράμματος  ανά κάτοικο σε κάθε έδρα των «εξ Καλλικρατικών δήμων».

Ο παρακάτω πίνακας(3) και το διάγραμμα του σχήματος (2)  μας φανερώνουν τις τιμές  του δείκτη δ=€/κατ ανά κάτοικο στις αντίστοιχες Καλλικρατικές έδρες

                            

 

                                                

 

                                                  Πίνακας(3)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΔΡΕΣ(δ)

 

ΠΥΛΟΣ                 δ=185,26  €/κατ.

ΜΕΘΩΝΗ             δ=143.71  €/κατ

ΚΟΡΩΝΗ              δ=105,51  €/κατ                    

ΧΩΡΑ                   δ=43,37 €/κατ                           

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ    δ=8,91  €/κατ          

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ         δ=13,77  €/κατ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                             Σχ(2)

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα και το Σχ(2) παρατηρούμε ότι οι «εξ έδρες» των καλλικρατικών δήμων που είναι  γεωργικές θα λάβουν αντίστοιχα για νέα έργα ΧΩΡΑ  δ=43,37 €/κατ  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ δ=8,91  €/κατ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ δ=13,77  €/κατ . Ενώ οι: ΠΥΛΟΣ δ=185,26  €/κατ ΜΕΘΩΝΗ δ=143.71  €/κατ ΚΟΡΩΝΗ δ=105,51  €/κατ φαίνεται να είναι οι προνομιούχες.

Οι δείκτες φανερώνουν ότι οι γεωργικές περιοχές βαίνουν στη υποβάθμιση δηλαδή  στη μείωση της απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών εκτάσεων. Επομένως το

αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα ωθεί τις γεωργικές περιοχές του δήμου μας στην υποβάθμιση.

 

Επίλογος: Δήμαρχε, για να πάρεις την ψήφο των συμπολιτών μας είπες: «η ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός» . Τώρα με το Τεχνικό Πρόγραμμα  ξείπες……..

Σας πήραμε πια χαμπάρι γιατί: Ψευδολόγων έλεγχος εστί τα πράγματα» [10]

(Αισχύλος)

Και βάλτε το καλά στον νου σας:  Νόσημα γαρ αίσχιστον είναι συνθέτους λόγους» [11]

(Αισχύλος)

ΥΓ. Θα επανέλθω αναλυτικά για κάθε κεφάλαιο του τεχνικού προγράμματος όταν θα έχω στα χέρια μου τον προϋπολογισμό, έως τότε σας χαιρετώ με επικούρειους χαιρετισμούς

 Παραπομπές

[1] Ζούγλα. gr  «ΠΛΗΘΟΣ ΔΕ ΑΡΧΟΝ… ΜΟΥΝΑΡΧΟΣ ΠΟΙΕΕΙ ΟΥΔΕΝ  30 Μαΐου 2011


[3] ΤΠ Δήμου Πύλου-Νέστορος κεφ 1 Α/Α από 1 έως 7

[4] www.dimitriskafantaris.gr

[5] www.dimitriskafantaris.gr

[6] www.dimitriskafantaris.gr

[6] www.dimitriskafantaris.gr

[7] www.dimitriskafantaris.gr

[8] www.dimitriskafantaris.gr

[9] www.dimitriskafantaris.gr

[10] «Ο διασυρμός των ψευδολόγων είναι η πραγματικότητα»

 

[11] «Δεν είναι άλλη αισχρότερη αρρώστια από τα πλαστά λόγια»

 

 

 

 

 

Ο  Προϋπολογισμός στο δήμο

Νέστορος-Πύλου έτους 2011

επιβεβαιώνει το «Είπα… Ξείπα….»

    

                                       

                                             Λαέρτης ο Πύλιος  

                                                       

                                                                  «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου» [1]

                                                                                                                   (Σοφοκλής)                                                                

 

 

Πρόλογος: Είναι φανερό ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό  εγχειρίδιο για τον προϋπολογισμό επισημαίνεται ότι, δεν είναι μόνο η απαρίθμηση κωδικών, που έχουν στόχο τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων, αλλά και η παρουσίαση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων-προτεραιοτήτων που έχουν στόχο την λύση των  δημοτικών προβλημάτων.

Επομένως «Ανερρίφθω κύβος»[2] στο δήμου Πύλου Νέστορος με την ψήφιση του προϋπολογισμού [3], κατά πλειοψηφία στις 14-6-2011.    

 Ας εξετάσουμε λοιπόν αν υπάρχουν στο προϋπολογισμό, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις –προτεραιότητες που υλοποιούν  το πρόγραμμα του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» που  παρουσίασε στους δημότες η σημερινή δημοτική αρχή και ψηφίστηκε για να το εφαρμόσει ή ήταν και αυτό μια ακόμη  προεκλογική απάτη για να αφαρπάξουνε οι διορισμένοι του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας»  την ψήφο των δημοτών ώστε να καταλάβουν την εξουσία του δήμου;   

 

Στο <βαφτισμένο>  πρόγραμμα  του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» διαβάζω:….

 

- «Οι λύσεις για την ανάπτυξη του δήμου θα βασιζόταν στο τρίπτυχο Γεωργία-Τουρισμός- Πολιτισμός».

- «Να χαράξουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας, για να προωθήσουμε τα δυνατά μας «χαρτιά», για να ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας» .

- «Ένταξη του δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες και εισαγωγή υπηρεσιών τηλεϊατρικής –τηλεφροντίδας για ομάδες υψηλού κινδύνου. Έκδοση δημοτικής κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης για δικαιούχους του ΕΚΑΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους ΟΓΑ με την οποία θα παρέχονται προνομιακές  τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του δήμου. Παροχή υπηρεσιών υγείας με περιφερειακά ιατρεία στη Χώρα, Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη και Βλαχόπουλου. Κάλυψη του κέντρου υγείας Πύλου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα δημοτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια του δήμου. Ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι».

- «Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητα νερού ύδρευσης στην ιστοσελίδα του δήμου και σε δημοτικά κτίρια, σε όλους τους οικισμούς προς ενημέρωση των πολιτών, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου και κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης».

 

Πράγματι ο εν λόγω προϋπολογισμός ενώ έπρεπε να αποτυπώνει τις προεκλογικές  δεσμεύσεις του δημάρχου  και να παρουσιάζει συγκεκριμένες  πολιτικές προτάσεις-προτεραιότητες που θα έλυναν τα δημοτικά προβλήματα, κάνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή αυτό που κάνουν οι λογιστές στα λογιστικά τους γραφεία, ‘’καταγραφή ενεργειών σε κωδικούς’’.  

Μελετώντας προσεκτικά τον προϋπολογισμό, καμία από τις παραπάνω δεσμεύσεις δεν αποτυπώνονται σε κανένα κωδικό. O δήμαρχος και ο συνδυασμός του «Δύναμη Ελπίδας», αν ζούσαν  στην δημοκρατία των αρχαίων υμών προγόνων, οι δημότες θα τους τιμωρούσαν παραδειγματικά γιατί οι άρχοντες της πόλης απαγορευόταν να εξαπατήσουν τους πολίτες για να καταλαμβάνουν την εξουσία, με  «Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη »[4]

 

Είναι φανερό όπως έγραψα [5], ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει, ότι τα καταγραμμένα σε κωδικούς δείχνουν την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και ανεπάρκεια της διοίκησης να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρουσιάζεται και δεν καταγράφεται, επομένως και το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία είναι  πλασματικό και ανεφάρμοστο. «Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ» [6]

 

Λέξεις κλειδιά: Προϋπολογισμός, Τεχνικό πρόγραμμα, Δήμος, ανάπτυξη, συνεχόμενα έργα, νέα έργα, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα δημάρχου ’’Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός’’, δημότες, έσοδα,  έξοδα, ανταποδοτικά τέλη.

 

Ο προϋπολογισμός είναι ένα «εργαλείο» προοριζόμενο να διεγείρει την ενεργό συνείδηση του πολίτη, ώστε αυτός να συμμετέχει στις επιλογές που αφορούν τον τόπο όπου ζει και εργάζεται. Δυστυχώς ο Προϋπολογισμός δεν χωρίζει τα δημοτικά διαμερίσματα σε περιοχές- ζώνες, ώστε να καταγράφει στους αντίστοιχους κωδικούς, τα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε περιοχής-ζώνης, επίσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού δεν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα οι δημότες των περιοχών-ζωνών του δήμου. Δεν γίνονται σεβαστές οι παραδοσιακές πόλεις-χωριά και οι παραδοσιακές γειτονιές (π.χ. Ιστορικό κέντρο και περιοχές, τουριστικές περιοχές και κατοικίες, αγροτικές γειτονιές και κατοικίες, βιότοποι- βιοποικιλίες κ.λπ.) σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ταυτότητα του δήμου και να ενεργοποιηθεί η συλλογική μνήμη κάθε περιοχής.

Οι περιοχές-ζώνες σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα έπρεπε επίσης να έχουν, όσο είναι δυνατό, ομοιογενή κοινωνικά χαρακτηριστικά και υποδομές. Δεν εντάσσονται στην ίδια ζώνη, περιοχές που έχουν έντονες ανάγκες μεταξύ τους ως προς τις υποδομές, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός των έργων και η ισορροπημένη κατανομή των πόρων στο εσωτερικό κάθε ζώνης.

Είναι φανερό ότι σε αυτό τον προϋπολογισμό τα μόνα στοιχεία που καθαρά αποτυπώνονται  εκ μέρους της δημοτικής αρχής είναι:

 • Το άνοιγμα τις ψαλίδας μεταξύ των πραγματικών χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος και αυτών που προγραμματίζει να ξοδέψει.
 • Η έλλειψη κατανομής των εξόδων από ανταποδοτικά τέλη στη βάση της αναλογικής αρχής. 
 • Η έλλειψη πρότασης  για νέα  έργα που θα ανακουφίσουν την τοπική  γεωργική οικονομία όπως φαίνεται από τα νούμερα του προϋπολογισμού ότι είναι ανύπαρκτη.
 • Η πολιτική  αύξηση των δημοτικών τελών στις γεωργικές περιοχές.
 • Η ανάλγητη κοινωνική πολιτική στις αγροτικές περιοχές. 

 

Ο προϋπολογισμός δεν έχει πολιτικές προτάσεις-προτεραιότητες  για την ενίσχυση της γεωργίας,  δεν προβλέπει  την  ανάπτυξη των  γεωργικών περιοχών-ζωνών του δήμου μας. Για να καταλάβουμε, αν ο προϋπολογισμός αποτυπώνει προτάσεις-προτεραιότητες  βασισμένες σε ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο γεωργικό σχέδιο ανάπτυξης του τόπου, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις γεωγραφικές αρθρώσεις του δήμου μας.

 

Ο δήμος Πύλου –Νέστορος χωρίζεται γεωγραφικά με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») σε  έξη  δημοτικά διαμερίσματα:

- Πύλου

- Κορώνης

- Νέστορος

 -Μεθώνης

- Παπαφλέσσα

- Χιλιοχωρίων.

 

H νέα αρχιτεκτονική του συστήματος Πύλου-Νέστορος παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχ. 1

 

Ο νέος  δήμος λοιπόν  αποτελείται από 6 δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 531,4 Km2 ή το 17,76% σε έκταση του νομού Μεσσηνίας και έχει πληθυσμό 21172 κατοίκους  ή το 11,96% σε πληθυσμό του νομού Μεσσηνίας , με  Πυκνότητα πληθυσμού:  39,84 Κάτοικοι/Km2, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου είναι η Πύλος. Όπως καταγράφουν τα παραπάνω στοιχεία ο δήμος Πύλου –Νέστορος είναι ένας γεωργικός δήμος με τουριστικές προεκτάσεις στη Πύλο-Μεθώνη-Κορώνη-Φοινικούντα-Πετροχώρι- Ρωμανού       

 

Αναλυτικά:

Α.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Πύλου

Το Δημοτικό διαμέρισμα Πύλου καταλαμβάνει έκταση  124,2Km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 5.402 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Πύλος. Πυκνότητα πληθυσμού: 43,49 Κάτοικοι/Km2.

Αποτελείται από Σχ.2 :

Την Πύλο με 2.104 κατοίκους ή το  39%των κατοίκων του δ.δ

Από 19 χωριά με 3298 κατοίκους ή  61% των κατοίκων του δ.δ

 

 

 

 

Β.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Μεθώνης με 2.638  κατοίκους

Το δημοτικό διαμέρισμα  Μεθώνης συστάθηκε καταλαμβάνει έκταση 97.6 Km2 και έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.638 κατοίκους. Έδρα του είναι η Μεθώνη. Πυκνότητα πληθυσμού:  27,02 κάτοικοι/Km2.

Αποτελείται από Σχ.3 :

Την Μεθώνη με 1169 κατοίκους ή το 44% των κατοίκων του δ.δ

Από 16 χωριά με 1469 κατοίκους ή το  56% των κατοίκων του δ.δ

 

Γ.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Κορώνης 

Το Δημοτικό διαμέρισμα Κορώνης: Ο δήμος, καταλαμβάνει έκταση 105,1 Km2 και έχει πληθυσμό 5.067 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Κορώνη. Πυκνότητα πληθυσμού:  48,21 Κάτοικοι/Km2

Αποτελείται από Σχ.4 :

Την Κορώνη  με 1.668  κατοίκους  ή το 33% των κατοίκων του δ.δ

Από 23 χωριά με 3399 κατοίκους ή το 67% των κατοίκων του δ.δ

 

Δ.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Νέστορος

Ο δημοτικό διαμέρισμα  Νέστορος αποτελείται από 8 δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 91,1Km2 και έχει πληθυσμό 5.552 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι η Χώρα.  Πυκνότητα πληθυσμού: 60,94 κάτοικοι/Km2

Αποτελείται από Σχ.5 :

Την Χώρα με 3.500 κατοίκους  ή το 63% των κατοίκων του δ.δ

Από 12 χωριά με 2052 κατοίκους ή το 37% των κατοίκων του δ.δ

 

Ε.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Παπαφλέσσα

 

Το δημοτικό διαμέρισμα Παπαφλέσσα  έχει έκταση  35,3 Km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.205 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου είναι το Βλαχόπουλο. Πυκνότητα πληθυσμού: 62,46 κάτοικοι/Km2

Αποτελείται από Σχ.6 :

Το Βλαχόπουλο με 1.346  κατοίκους ή το 61% των κατοίκων του δ.δ

 Από 9 χωριά με 859 κατοίκους ή το 39% των κατοίκων του δ.δ

 

ΣΤ.  Γεωγραφικό διαμέρισμα Χιλιοχωρίων

Το δημοτικό διαμέρισμα Χιλιοχωρίων  έχει συνολικό πληθυσμό 2.916 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. έκταση 78,7 Km2 Έδρα του δήμου είναι ο Χανδρινός. Πυκνότητα πληθυσμού:  37,05  κάτοικοι/Km2

Αποτελείται από Σχ.7 :

  Από του  Χανδρινού Με 871 κατοίκους ή 30% των κατοίκων του δ.δ

  Από 7 χωριά με 2045 κατοίκους   ή 70% των κατοίκων του δ.δ

 

Ο πίνακας 1  είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας των έξη δημοτικών διαμερισμάτων και φανερώνει την συμμετοχή σε κατοίκους των έξη εδρών των Καποδιστριακών δήμων και τους κατοίκους των 86 γεωργικών χωριών του Καλλικρατικού δήμου.

Πίνακας 1

 
Κάτοικοι
Ποσοστό επί της 100%
Πύλος
2104
10%
Μεθώνη
1169
6%
Κορώνη
1668
8%
Χώρα
3500
17%
Βλαχόπουλου
1346
6%
Χανδρινού
859
4%
86 Χωριά
10526
49%

 

Ακόμη το Σχ.8 φανερώνει την συμμετοχή επί της % των κατοίκων στα έσοδα του δήμου ως αποδοτικά τέλη.

Επομένως, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη θα έπρεπε αναλογικά να κατανέμονται ισοδύναμα στο προϋπολογισμό ως δαπάνες (επενδύσεις), σύμφωνα με το ΦΕΚ 141/9-2-2011 σύνταξης προϋπολογισμού έτους 2011, αφενός προς όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, αφετέρου δε θα έπρεπε  να κατανέμονται αναλογικά και ισοδύναμα στο εσωτερικό κάθε δημοτικού διαμερίσματος.

Το λυπηρό είναι ότι ο προϋπολογισμός μη ακλουθώντας την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας τον καθιστά πλασματικό, φορομπηχτικό. ανάλγητο, αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό.

 

1. Γεωργική πολιτική

 

Στο γεωργικό τομέα ανά δημοτικό διαμέρισμα και με βάση την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας, ο  προϋπολογισμός  όσον αφορά την γεωργία δεν λαμβάνει υπόψη αφενός:

 

 • τα ισχυρά σημεία της γεωργίας  του δήμου μας  για  να τα ενισχύσει  μέσα από διαθρωτικές πολιτικές δίνοντας ευκαιρίες ενίσχυσης  στην   ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφειας κυρίως μέσα από την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλλά και την ενσωμάτωση της καινοτομίας και τις νέες γνώσεις.
 • την αναβάθμιση των υποδομών, την αναδιάρθρωση του φυσικού δυναμικού, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής στα γερασμένα και εγκαταλειμμένα χωριά του δήμου μας, μέσα από γενναιόδωρες    γεωργικές επενδύσεις.
 • την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου της γεωργίας, την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας στα αγροτικά χωριά του δήμου μας  με την υιοθέτηση στρατηγικών ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.                                

 

Και αφετέρου δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξάλειψη των απειλών:

 

 • Με σταθεροποιητικές πολιτικές, όπως την συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά
 • Με προληπτικές πολιτικές όπως: η Προστασία των φυσικών πόρων, η Άμβλυνση  της γήρανσης των απασχολούμενων Στο πρωτογενή τομέα και ειδικά στις αγροτικές Περιοχές του δήμου μας.
 • Με την συντήρηση των υφιστάμενων Υποδομών  στις αγροτικές περιοχές γιατί αποτελούν το σοβαρότερο παράγοντα δυσλειτουργίας της ανταγωνιστικότητας και  ανάπτυξης της γεωργίας  στο δήμο. Επομένως η άμβλυνση των δυσλειτουργιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
 • Με την ενίσχυση των  υποδομών  εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές του δήμου μας  για να   καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών που κατοικούν στα αγροτικά χωριά.
 • με την ενίσχυση των  υποδομών υγείας στις αγροτικές περιοχές  του  δήμο μας
 • Με την ενίσχυση των υποδομών άρδευσης
 • Με την ενίσχυση της επαγγελματικής  εκπαίδευσης των αγροτών και ειδικά των νέων.
 • Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων από τους αγροτικούς του δήμο μας.

 

Πράγματι  αν λάβουμε υπόψη τους ίδιους πόρους για να  δούμε πως καταγράφονται στον προϋπολογισμό, θα διαπιστώσουμε ότι οι δαπάνες (επενδύσεις) με βάση την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας κατανέμονται άνισα, χωρίς στοχεύσεις, αλλά με συγκεκριμένες αντιαγροτικές πολιτικές.

Η σύγκριση μπορεί να γίνει με το δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% Πίνακας 2 και με το δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο  σ==€/κατ. επί της 100% Πίνακας 3

 

Ο δείκτης  δ €/κατ που μας λέει πόσα Ευρώ επενδύονται από ιδίους πόρους   ανά κάτοικο με βάση το προϋπολογισμό. Στο πίνακα 2 καταγράφεται ο δείκτης δ.

 

Πίνακας 2

 
Ευρώ
Κάτοικοι
δ=€/κατ
    
δ επί της 100%
Πύλος
389800
2104
185,26
20%
Μεθώνη
168000
1169
143,71
15%
Κορώνη
176000
1668
105,51
11%
Χώρα
150000
3500
43,37
5%
Βλα/λου
24000
1346
17,83
2%
Χανδρινός
38000
859
44,28
5%
Χρυ/ριά
179436
528
339,84
37%
16 χωριά
158500
3270
48,47
5%
70 Χωριά
0
0
0
0%

 

Ο δείκτης  σ €/κατ που μας λέει πόσα Ευρώ εισπράττονται ως ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο με βάση το προϋπολογισμό. Στο πίνακα 3 καταγράφεται ο δείκτης σ.

 

Πίνακας 3

 
Κάτοικοι
Συμμετοχή
επί
της  100%
σ=€/κάτοικο
     επί
της 100%.
 
Διαφορά   
 
σ-δ =€/κάτ
περισσότερη
       ή    
 λιγότερη επί της 100%
Πύλος
2104
10%
20%
10%
Μεθώνη
1169
5%
15%
10%
Κορώνη
1668
8%
11%
3%
Χώρα
3500
16%
5%
-11%
Βλα/λου
1346
6%
2%
-4%
Χανδρινός
859
4%
5%
1%
Χρυ/ριά
528
2%
37%
35%
16 χωριά
3270
15%
5%
-10%
70 Χωριά
7246
34%
0%
-34%

 

Η σύγκριση μπορεί να γίνει με το δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% και με το δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο  σ==€/κατ. επί της 100%

 

Ο πίνακας 4 καταγράφει την διαφορά μεταξύ του δείκτη επένδυσης ανά κάτοικο δ=€/κατ επί της 100% και με του δείκτη ανταποδοτικού τέλους ανά κάτοικο  σ==€/κατ. επί της 100% 

 

Παρατηρούμε από το διάγραμμα κέρδους απώλειας Σχ.9  ότι:

 

 1. Η  Πύλος-η Μεθώνης-η  Κορώνης – του Χανδρινού πριμοδοτούνται από τους  ιδίους πόρους αντίστοιχα  10%,10%,3%,1% παραπάνω από αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά  .
 2. Η Χώρα και του Βλαχόπουλου αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους αντίστοιχα, 11% και 4% παρακάτω από  αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά  .
 3. Από 16 χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους  10% παρακάτω από  αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.
 4. Προνομιούχα είναι η Χρυσοκελαριά που  πριμοδοτείται με ιδίους πόρους  37% παραπάνω από αυτούς που της  αναλογούν ανταποδοτικά  .
 5. Η μεγάλη ντροπή είναι ότι από 70 χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους  34% παρακάτω από  αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.

 

Είναι εντυπωσιακό να αγνοεί ο προϋπολογισμός την ύπαρξη των 70 χωριών από το χάρτη του δήμου, δεν λαμβάνουν ούτε ένα  Ευρώ  από ιδίους πόρους για κάποιο έργο. Πλήρη αναντιστοιχία προγράμματος του συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας» και του προϋπολογισμού . Αγρότες ζητήστε εξηγήσεις, άλλα σας έλεγαν προεκλογικά και άλλα καταγράφονται στο προϋπολογισμό. «Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι».[7]  Ντροπή!!  

Συμπερασματικά: οι δείκτες φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σε άξονες και μέτρα γεωργικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τόπου.  Οι γεωργικές περιοχές-ζώνες βαίνουν στη υποβάθμιση δηλαδή  στη μείωση της απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών εκτάσεων. Καμία σοβαρή επένδυση ή  προτεινόμενη  επενδυτική πολιτική που να βοηθά τους νέους και τους άνεργους της περιοχής, δεν καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Το αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα που καταγράφεται στον προϋπολογισμό ωθεί τις γεωργικές περιοχές του δήμου μας στην υποβάθμιση. Η υποβάθμιση  παράγει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα ενισχύσουν το κίνημα των «αγανακτισμένων» και θα αναγκάσουν μερικούς να χάσουν τον ύπνο τους και θα τρέχουν να κρυφτούν στα κομματικά τους λαγούμια.

 

Επίλογος: Οι αγρότες χωρίς καμία βοήθεια εγκαταλείπονται στη τύχη τους. Το μόνο που έκανε ο δήμαρχος για να καλύψει, την μη αποτύπωση στο προϋπολογισμό, τις προεκλογικές του υποσχέσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας, ήταν να δημιουργήσει μια ‘’δική του σοφή επιτροπή’’ για να επεξεργάζεται δήθεν και να γνωμοδοτεί σε αυτόν, «τα γεωργικά προβλήματα» ( πως την επέλεξε και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά;). Είμαι περίεργος να διαβάσω πως η ‘’δική του σοφή επιτροπή’’ θα προτείνει τη λύση των προβλημάτων και πως ο «άχροντας» θα  πραγματώσει την γεωργική ανάπτυξη  πχ για τα 70 χωριά, που δεν λαμβάνουν ούτε ένα  Ευρώ  από τους ιδίους πόρους. Αν το πετύχει ο δήμαρχος μαζί με την ‘’δική του αγροτική επιτροπή’’ θα είναι πρώτος στο κόσμο που χωρίς «μπικικίνια» θα κάνει ανάπτυξη και  θα ανατρέψει όλες τις οικονομικές θεωρίες και πρακτικές, θα είναι ο πρώτος που θα προταθεί χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και χωρίς «μπικικίνια»  για το βραβείο Νόμπελ οικονομίας.

 

Αγαπητοί συνδημότες ας σοβαρευτούμε, ο δημοτικός «άρχοντας»  δεν πρόκειται να γίνει νομπελίστας οικονομίας και να δοξάσει το ταλαιπωρημένο αγροτικό τουριστικό  μας  δήμο, θα πρέπει όμως να διαμηνύσουμε σ’ αυτόν και   στους   «συνκοπίδες» της δημοτικής εξουσίας  ότι ξεσκεπάστηκαν γιατί: «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου».

 

ΥΓ: Η Γεωργική πολιτική είναι το πρώτο μέρος του προϋπολογισμού: Ακολουθούν, H Τουριστική πολιτική  και η πολιτική για τον Πολιτισμό.

 

 

Πηγές: 

 

[1] «Αλλ’ ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου»= κανένα ψέμα δεν αντέχει στο χρόνο.  Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

[2] «Ανερρίφθω κύβος» = ο κύβος ερρίφθη  Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός


[4]  «Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη»= με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης

[5] Τα κανόνια του Ναυαρίνου-http://karmirisgeorgios.blogspot.com /www.gargalianoi.com  «Ζω στο δήμο του ΕίπαΞείπα ..»

[6]  «Σίτου σπαρέντος κριθή έφυ»= σιτάρι σπείραμε, κριθάρι φύτρωσε  Λουκιανός, 120-180 μ.Χ.,

[7]  «Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι»= Πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας

 

 

 

Ο Μούναρχος* του δήμου Πύλου- Νέστορος για δεύτερη χρονιά «Είπε… Ξείπε»

 

 

Λαέρτης ο Πύλιος

 

 

 

«Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι» [1]

 

 

 


 

Περίληψη: Πέρασε αρκετός χρόνος από τότε που ξεσκέπασα με συγκεκριμένα στοιχεία, τα ψέματα, την υποκρισία και τις αδυναμίες του προϋπολογισμού και του  τεχνικού προγράμματος για το 2011 [2]. Το δόγμα: «Άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα, εντέλει, πράττω…» συνεχίζεται και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012. Είναι εντυπωσιακό να αγνοεί και το τεχνικό πρόγραμμα του 2012 την ύπαρξη των 70 χωριών από το χάρτη του δήμου, δεν λαμβάνουν ούτε ένα  Ευρώ  από ιδίους πόρους για κάποιο έργο. Παρουσιάζεται στο  άρθρο η έκθεση ιδεών του τεχνικού προγράμματος 2012, που είναι πιστό αντίγραφο του τεχνικού προγράμματος 2011, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε ότι απέτυχε, γιατί αφενός δεν ακολούθησε κανένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αφετέρου δεν ακλούθησε την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας. Συγκεκριμένα για την γεωργία δεν προτείνεται καμία επένδυση  έστω από τους ιδίους πόρους, ανταποδοτική και μικρή, αλλά ούτε συγκεκριμένα έργα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που να λύνουν τα αγροτικά προβλήματα και να προσφέρουν προτιθέμενη αξία.  

Πρόλογος: Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πύλου Νέστορος [3] , που συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 20-2-2011, φανερώνει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 2011, παρουσίασε αρνητικές αποδόσεις σε όλα τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα, σε όλες τις γεωργικές και τουριστικές περιοχές-ζώνες, όπως το επιβεβαιώνουν: αφενός o αρνητικός  βαθμός  ανάπτυξης σε ολόκληρο το δήμο και αφετέρου οι δείκτες ελέγχου [4], οι οποίοι με την σειρά τους φανερώνουν την ανικανότατα, την αναποτελεσματικότητα και την διαχειριστική δυσκαμψία του δημάρχου και της πλειοψηφίας [5]. Είναι φανερό ότι συντάχθηκε με προχειρότητα και είναι μια καταγραφή σε κωδικούς τυχαίων επιθυμητών έργων. Επομένως  με  μια απλή ανάγνωση, ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει, ότι τα καταγραμμένα έργα, δείχνουν την επιχειρησιακή ανετοιμότητα και ανεπάρκεια της διοίκησης, να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης [6]. Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρουσιάζεται και δεν καταγράφεται, επομένως το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία είναι  πλασματικό και ανεφάρμοστο. Η ανάπτυξη  στο δήμο μας, εξαρτάται πραγματικά από τον ερασιτεχνισμό και από τις αρεστές και συμφεροντολογικές επιθυμίες της πλειοψηφίας.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικό πρόγραμμα, Δήμος, ανάπτυξη, συνεχόμενα έργα, νέα έργα, ίδιοι πόροι, πρόγραμμα δημάρχου ’’Γεωργία-τουρισμός- Πολιτισμός’’, Δημότες.

Κριτική ανάλυση του τεχνικού προγράμματος:

Α. Η κατανομή των πιστώσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012

Η κατανομή των πιστώσεων για όλα τα έργα είναι μειωμένα κατά 5432832€ ή κατά 33%.Η κατανομή των πιστώσεων  καταγράφονται στο Διάγραμμα πίτας.                    

Διάγραμμα πίτας κατανομής πιστώσεων 2012


Παρατηρούμε ότι οι ίδιοι πόροι για πιστώσεις που προορίζονται για την ανάπτυξη, είναι της τάξεως των 3774206€ ή το 32% των συνολικών πιστώσεων. Η καταγραφή ιδίων πόρων για ανάπτυξη είναι  περίπου το 38% των συνολικών εσόδων του δήμου και είναι αυθαίρετη, γιατί είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 8.000.000€ δηλαδή περίπου το 85% των εσόδων. Ερωτούν οι απλοί δημότες που θα βρεθούν τα παραπάνω ποσά, όταν ο δήμος βρίσκεται στο χείλος της χρεωκοπίας;  Μεγάλο κομμάτι των πιστώσεων καταλαμβάνει το ΕΣΠΑ με 32% των συνολικών πιστώσεων, αυτές οι πιστώσεις προέρχονται από τα χρόνια των Καποδιστριακών δήμων και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καταλαμβάνει τι 15% των πιστώσεων που λόγω της κρίσης δεν πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να μην χρηματοδοτηθεί.

Ερωτήματα:

-Γνωρίζει η τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Δήμου ότι με βάση τις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2011 (ΦΕΚ 141/4-2-2011) ως προς τις επιχορηγήσεις και επενδύσεις, για να ενταχθεί ένα έργο στο πρόγραμμα είτε από ΕΣΠΑ είτε από τα τομεακά προγράμματα, πρέπει να υπογραφεί απόφαση οριστικής ένταξης; Εάν ναι, γιατί ο Δήμος τα εντάσσει; Ακόμη δε ότι η απλή υποβολή πρότασης ή πολύ περισσότερο εκτίμηση χρηματοδότησης δεν αιτιολογεί την εγγραφή του έργου;

- Οι πιστώσεις για ανάπτυξη με ιδίους πόρους, όπως παρουσιάζονται στο τεχνικό πρόγραμμα,  είναι της περίπου το 45% των συνολικών εσόδων του δήμου. Είναι πλέον γνωστό ότι ο ενιαίος δήμος χρωστά κοντά στα 8.000.000€ δηλαδή περίπου το 85%% των εσόδων. Που θα βρεθούν τα 3774206€ για την ανάπτυξη, όταν δεν φτάνουν τα έσοδα για να καλύψουν τις πληρωμές των υπάλληλων, των τοκοχρεολυσίων, των διάφορων λειτουργικών εξόδων κτλ ;

Β. Έργα

 

Στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την 6-6-2012 στο δήμο Πύλου-Νέστορος ξεχωρίζουμε τα έργα:

Α. σε Συνεχιζόμενα έργα

                                 Β. σε Νέα έργα.

Αναλυτικά παρουσιάζεται:

Συνεχιζόμενα Έργα:    7440111€

                         Νέα Έργα:                  3948498€        πίνακας (1)

Συνολικά Έργα:         11932011€

Όπως μας δείχνει ο πίνακας (1) και το Σχ (1), τα ολικά έργα καταγράφουν το ποσό των 11932011€. Τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ύψος των 7449111€ ή το 66% των συνολικών έργων. Τα Νέα έργα ανέρχονται στο ύψος των 3948498€ ή το 35% των συνολικών έργων.

Στο  αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα του 2011 τα έργα:

Α. σε Συνεχιζόμενα έργα

                                    Β. σε Νέα έργα.                       πίνακας (2)

Αναλυτικά παρουσιάζεται:  ο πίνακας (2) με τα έργα και τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ.

Συνεχιζόμενα Έργα:  12.347.536€

Νέα Έργα:                 4.482.904                                                       Συνολικά Έργα:       16.830.441 €

 

 

Όπως μας δείχνει ο πίνακας (2) και το Σχ (2),τα ολικά έργα καταγράφουν το ποσό των 16.830.441€. Τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ύψος των 12.347.536€ ή το 73% των συνολικών έργων. Τα Νέα έργα ανέρχονται στο ύψος των 4482904€ ή 27%. Αναλυτικά παρουσιάζεται: ο πίνακας (3) με τα έργα και τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ.

                                                            2011             2012      ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ     

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ     Α     12347536        7449111     4898425     - 39,36%                                             

ΝΕΑ ΕΡΓΑ                             Β      4482904         3948498      534406      -11,92%

ΣΥΝΟΛΟ                                      16830440       11397609     5432831    - 32,27%                                                                                                                                                                                          

                                   πίνακας (3)            

Συγκριτικό διάγραμμα ράβδου πίνακα (3)


Είναι φανερό ότι με  μια απλή ανάγνωση των πινάκων και των διαγραμμάτων, ο οποιοσδήποτε χωρίς καμία αμφιβολία θα διαπιστώσει,  ότι τα καταγραμμένα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του 2012, είναι ένα πιστό αντίγραφο του περσινού αποτυχημένου τεχνικού προγράμματος, μειωμένο κατά 5432832€ ή περίπου κατά 33%. Αναλυτικά η μείωση στα συνεχιζόμενα έργα είναι 4898425 ή κατά  - 39,36% και για τα νέα έργα η μείωση είναι 534406 ή  κατά -11,92%.

Το τεχνικό πρόγραμμα χωρίζεται σε επτά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί  και μια υπηρεσία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
 
1.Κεφάλαιο
15428
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2.Κεφάλαιο
1197115
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
 
3.Κεφάλαιο
311550
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΔΡΑΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 
4.Κεφάλαιο
5885029
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
 
 
5.Κεφάλαιο
3747159
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 
 
 
6.Κεφάλαιο
50000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
 
 
 
7.Κεφάλαιο
103900
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
 
 
 
11294753

 Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί  και μια υπηρεσία. Η Υπηρεσία ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης λαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Ανέρχεται στο ποσό των  58885029€ ή το 52% των συνολικών έργων. Τα  τεχνικά έργα ανέρχονται στα 3747159€ ή το 33% των συνολικών έργων. Στα υπόλοιπα κεφάλαια  ο καταμερισμός των έργων καταγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα με την παρακάτω επι της % κατανομή: Οι υπηρεσίες πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής αντιστοιχούν στο 11%, οι υπηρεσίες καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού αντιστοιχούν στο3%, οι διοικητικές υπηρεσίες αντιστοιχούν σχεδόν το 0%, Το  πράσινο αντιστοιχεί σχεδόν το 0%, οι  υπηρεσίες νεκροταφείων  αντιστοιχούν σχεδόν το 1%, των συνολικών έργων.

Όπως προανέφερα το Τεχνικό πρόγραμμα χωρίζεται σε Συνεχιζόμενα και σε Νέα έργα, τα οποία κατανέμονται στους εξ Καποδιστριακούς δήμους όπως καταγράφουν οι παρακάτω πίνακες.

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
 
ΠΥΛΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ
ΚΟΡΩΝΗ
ΧΙΛΙ/ΡΙΑ
ΝΕ/ΡΟΣ
ΠΑΠΑ/ΣΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝ ΥΠ
 
15.428 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
15.428 €
ΑΘΛ+ΚΟΙΝ ΠΟΛ
281.795 €
364.811 €
22.169 €
48.840 €
24.984 €
132.055 €
0 €
874.654 €
ΚΑΘ+ΗΛΕΚΤ
 
45.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
45.000 €
ΥΔΡ+ΑΔΡ+ΑΠΟΧ
298.706 €
423.991 €
159.382 €
136.389 €
3.624.095 €
0 €
0 €
4.642.563 €
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
421.688 €
14.782 €
95.457 €
179.383 €
918.447 €
76.883 €
144.826 €
1.851.466 €
ΠΡΑΣΙΝΟ
 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
ΝΕΚΡΟΤΑΦ
 
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
20.000 €
0 €
20.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
 
1.062.617 €
803.584 €
277.008 €
364.612 €
4.567.526 €
228.938 €
144.826 €
7.449.111 €

                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΠΥΛΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ
ΚΟΡΩΝΗ
ΧΙΛΙ/ΡΙΑ
ΝΕ/ΡΟΣ
ΠΑΠΑ/ΣΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝ ΥΠ
15.428 €
0 €
0 €
0 €
0 €
12.000 €
0 €
27.428 €
ΑΘΛ+ΚΟΙΝ ΠΟΛ
27.453 €
18.000 €
131.000 €
12.000 €
34.216,00 €
6.669 €
93.123 €
322.461 €
ΚΑΘ+ΗΛΕΚΤ
60.000 €
0 €
12.000 €
0 €
0 €
50.950 €
203.600 €
266.550 €
ΥΔΡ+ΑΔΡ+ΑΠΟΧ
9.000 €
112.000 €
615.000 €
72.500 €
18.000 €
93.768 €
322.198 €
1.242.466 €
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
    570.000 €
112.031 €
175.500 €
20.000 €
282.872 €
64.580 €
670.710 €
1.895.693 €
ΠΡΑΣΙΝΟ
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
50.000 €
50.000 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΕΚΡΟΤΑΦ
0 €
0 €
0 €
0 €
6.000 €
55.900 €
22.000 €
83.900 €
 
681.881 €
242.031 €
933.500 €
104.500 €
341.088 €
283.867 €
1.361.631 €
3.948.498 €

Αναλυτικά τα Νέα Έργα ανά κεφάλαιο:

-Οι  οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες καταγράφουν το 1% των νέων  έργων.

-Οι υπηρεσίες πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής καταγράφουν το 7% των νέων έργων

-Οι υπηρεσίες καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού καταγράφουν το 6% των νέων έργων

-Η Υπηρεσία ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης καταγράφει το 27% των νέων έργων

-Τα  τεχνικά έργα καταγράφουν το 40% των νέων έργων

-Το   πράσινου  καταγράφει το 1% των νέων έργων

Από μια προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν:

-Προφανής κατασπατάληση πόρων : ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του ανενόχλητοι και αμετανόητοι σπαταλούν τους πολύτιμους πόρους του Δήμου, σε αμφίβολες δραστηριότητες, προμήθειες και έργα, των οποίων το κόστος είναι τόσο υπερβολικό που προκαλεί έντονο σκεπτικισμό στον καθένα.

-Αναλγησία στον πολιτισμό-αθλητισμό-κοινωνική πολιτική: Εν μέσω δεινής οικονομικής κρίσης, όπου ο φορολογούμενος πολίτης στενάζει, από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την ανεργία, το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων, την αύξηση του κόστους ζωής, ο πολιτισμός, ο δημοτικός αθλητισμός και η κοινωνική πολιτική  μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα είναι ανύπαρκτα. Συγκεκριμένα η  κατανομή των έργων από ίδιους πόρους ανέρχονται στο ποσό των  187.000€. Επομένως η μη ανάπτυξη του πολιτισμού, του δημοτικού αθλητισμού, αλλά και της  μη Κοινωνικής στήριξης, ξεγυμνώνουν το ανάλγητο και αντιαναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα.

Μερικές ακόμη υποσχέσεις σου [7], τις θυμάσαι κύριε δήμαρχε :

-Ένταξη του δήμου στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους δημότες και εισαγωγή υπηρεσιών τηλεϊατρικής –τηλεφροντίδας για ομάδες υψηλού κινδύνου.

-Έκδοση δημοτικής κάρτας κοινωνικής συμπαράστασης για δικαιούχους του ΕΚΑΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους ΟΓΑ με την οποία θα παρέχονται προνομιακές  τιμές και εκπτώσεις στους κατόχους της σε συνεργασία με την τοπική αγορά του δήμου.

-Παροχή υπηρεσιών υγείας με περιφερειακά ιατρεία στη Χώρα, Κορώνη, Φοινικούντα, Μεθώνη και Βλαχόπουλου.

-Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα δημοτικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κτίρια του δήμου.

-Ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι.

-O Δήμος δεν παρέχει πια καμία ασπίδα προστασίας στους πολίτες του και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης έχει θεσπιστεί σε κενό πολιτικού διαλόγου με τις προτάσεις της «κλειστής κρατικοδίαιτης  κομματοπαρέας».

-  Διατηρείται ακόμη ένα ισχυρό δίχτυ αδιαφάνειας και κενό αξιοπιστίας, όταν πια η αλλαγή μιας λάμπας  είναι πολυτέλεια και είναι διάχυτη η ανικανότητα εξασφάλισης «θεμελιωδών» δικαιωμάτων.

- Η ανεργία κάθε μέρα μεγαλώνει και η νεολαία χωρίς δουλειά και όνειρα αισθάνεται προδομένη, οι δημότες έγιναν φτωχότεροι, οι μικρομεσαίοι, οι έμποροι ψάχνουν τους πελάτες με τα κιάλια, οι δε αγρότες πουλούν το λάδι σε τιμές ξευτίλας και αργοπεθάνουν.

-Τα χωριά ερημώνουν το ένα μετά το άλλο… η ερημοποίηση φανερώνει την αναπτυξιακή πολιτική του δήμου….τρομάρα μας!!

- Η εγκληματικότητα εξαπλώνεται στο δήμο με ρυθμό επιδημητικής πανούκλας [8].

- Οι αγροτικοί δρόμοι που δεν συντηρήθηκαν έγιναν αδιάβατοι με πολλές λακκούβες, λόγο των  δυνατών βροχών……. δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη, που είναι πολιτισμός!!

 βρώμα και τα απόνερα από τους νεροχύτες κυριαρχούν στις γειτονιές και στα χωριά………. βοηθούν το πολιτισμό και τον τουρισμό!!

- Οι βρώμικες και ασυντήρητες δεξαμενές νερού σε όλα τα χωριά του δήμου, κρύβουν το τύφο και την δυσεντερία.

-Οι αβοήθητοι, αλλά και χωρίς την στοιχειώδη κοινωνική φροντίδα, γέροντες και γερόντισσες σε όλα τα χωριά, περιμένουν το θάνατο, κοιτάζοντας με πίκρα και παράπονο τους ανάλγητους τοπικούς «άρχοντες» που δεν κάνουν τα αυτονόητα για να τους βοηθήσουν………η αναλγησία φανερώνει την πολιτιστική πολιτική του δήμου!!!

- η Δημοτική  αρχή συντηρεί, τη διαιώνιση των χειρότερων πελατειακών πρακτικών, «όρα» το θερμοκήπιο στη πλατεία των τριών Ναυάρχων στη Πύλο.

- Η διαβούλευση με την κοινωνία είναι στα σπάργανα, δίχως τον θεσμό του Συνηγόρου του Δημότη και το μόνο αποτέλεσμα είναι η αμοιβαία δυσπιστία, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για ενεργειακή αυτονομία δημοτικών κτιρίων, η ατζέντα των επιτροπών καθορίζεται από τον Δήμαρχο και αναπόφευκτα δεν ευνοούνται τα «ενοχλητικά» αιτήματα και η καινοτομία, οι ευκαιριακοί τακτικισμοί και η μετάλλαξη της δημοτικής παράταξης σε θέματα θέσεων είναι πια σε ημερήσια διάταξη……..

-Ο δήμαρχος και η πλειοψηφία είναι ανίκανοι να κάνουν τα αυτονόητα, όπως στη πληροφόρηση- ενημέρωση μέσα από την επίσημη  ηλεκτρονική ιστοσελίδα του δήμου. Πράγματι στο Google ο πολίτης που θέλει να ενημερωθεί επίσημα από την δημοτική αρχή , βρίσκει δύο σελίδες, η πρώτη http://www.pylos.gr/ που πρόκειται για ένα φτωχό και κουτσουρεμένο από δημοτικές ενημερώσεις –πληροφορίες  site και η δεύτερη http://www.dimos-pylou-nestoros.gr/ ένα site όχι ουσιαστικά του Δήμου αλλά με σχόλια για όλη τη Μεσσηνία. Μπάχαλο!!  Τι τα θέλουν τα site αν δεν ξέρουν να το επικαιροποιούν;  η όλη κατάσταση είναι ξευτίλα!!

Ακόμη προκύπτουν τα παρακάτω ερωτηματικά:

- Στα συνεχιζόμενα έργα των 7.449.111 σε πολλά από τα καταγραμμένα, τίθεται το ερώτημα «υπό έλεγχο»: Τι σημαίνει αυτό; Δεν εκτελέστηκαν; Είναι σε εξέλιξη; Δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία; Τελικά όλα τα υπό έλεγχο τελούν υπ’ αμφισβήτηση; Αν είναι έτσι γιατί εντάσσονται;

-Στα προγραμματιζόμενα νέα έργα των 3.948.498 €, ποια και πόσα από αυτά  είναι οριστικά ενταγμένα; Υπάρχει χαρτί οριστικής σύνταξης;

 

Γ. Ίδιοι Πόροι

Στο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την 6-6-2012 στο δήμο Πύλου-Νέστορος ξεχωρίζουμε τα προγραμματισμένα έργα με ίδιους πόρους.

Ο παρακάτω πίνακας και το διάγραμμα του σχήματος   μας φανερώνουν τις τιμές  του δείκτη δ=€/κατ ανά κάτοικο στις αντίστοιχες Καλλικρατικές έδρες. Ο συγκριτικός δείκτης  δ=€/κατ μας λέει πόσα Ευρώ από ιδίους πόρους επενδύονται βάση του τεχνικού προγράμματος  ανά κάτοικο σε κάθε έδρα των «εξ Καλλικρατικών δήμων».

 

 

 

 

 

 

 


Αν παρατηρούμε τις επενδύσεις από τους ιδίους πόρους  εμπεριέχει το τεχνικό πρόγραμμα για τις έδρες των  «εξ Καποδιστριακών δήμων», Χώρας-Βλαχόπουλου-Χανδρινού και τους συγκρίνουμε με τους «εξ Καποδιστριακούς δήμους» παραλιακούς Πύλου-Μεθώνης-Κορώνης. Συγκεκριμένα:

Η Πύλος λαμβάνει το 20% των συνολικών ιδίων πόρων. Η Μεθώνη λαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι ήτοι το 34% των ιδίων πόρων. Η Κορώνη το 16% των ιδίων πόρων. Ενώ η χώρα, ο Χανδρινός, το Βλαχόπουλου λαμβάνουν αντίστοιχα 9%, 8% και 13% των ιδίων πόρων. 

Ο παρακάτω πίνακας  μας φανερώνει τον δείκτη δ, την επί της % κατανομή, την επί της % νομιμη ανταπόδοση και την επι της % διαφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

δ=€/κατ.
100%
100%κατανομή
Ανταπόδοση
Διαφορά
Πύλος
190,11
20%
10%
10%
Μεθώνη
317,79
34%
6%
28%
Κορώνη
151,79
16%
10%
6%
Χώρα
89,21
9%
17%
-8%
Βλα/λου
117,71
13%
6%
4%
Χανδρινός
72,5
8%
4%
4%
82 Χωριά
0,65
0%
47%
100%

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εξ έδρες, των Καλλικρατικών δήμων που είναι  καθαρά γεωργικές, θα λάβουν από τους ιδίους πόρους για νέα έργα:

ΧΩΡΑ  δ=89,21€/κατ( ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 43,47€/κατ) Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του μείον 8%.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ δ=89,21€/κατ(ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 17,83€/κατ) Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του 4%.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ δ =72,5€/κατ(ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 44,28 €/κατ). Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του συν 4 %.

Ενώ τα δημοτικά διαμερίσματα με τουριστικές προεκτάσεις  θα λάβουν από τους ιδίους πόρους για νέα έργα:

ΠΥΛΟΣ δ=190,11€/κατ(ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 185,26  €/κατ) . Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του συν 10%

ΜΕΘΩΝΗ δ=317,79€/κατ (ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 143.71  €/κατ). Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του συν 28%

 ΚΟΡΩΝΗ δ=151,79 €/κατ(ο δείκτης δ του περσινού τεχνικού προγράμματος ήταν 105,51  €/κατ φαίνεται να είναι οι προνομιούχες). Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του συν 6%

Το παράλογο σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι ότι τα αγροτικά χωριά θα λάβουν από τους ιδίους πόρους  για νέα έργα, αντίστοιχα:

ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑ  δ=24,72 €/κατ.  Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας παρουσιάζει μια διαφορά της τάξης του συν 420%

Από 16 αγροτικά χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους,  12% παρακάτω από  αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.

Από τα 70 αγροτικά χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους  100%, δηλαδή δεν λαμβάνουν ούτε ένα Ευρώ, ενώ βάση της  ανταποδοτικότητας τους αναλογούν 174€/ ανά κάτοικο.

Επομένως:

-Η  Πύλος-η Μεθώνης, η  Κορώνης, ο Χανδρινός και του Βλαχόπουλου πριμοδοτούνται από τους  ιδίους πόρους αντίστοιχα, 10%,%,28%, 6% και 4%,4$ δηλαδή λαμβάνουν παραπάνω χρήματα από αυτά που τους αναλογούν ανταποδοτικά.

-Από την Χώρα αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους  10%  δηλαδή η Χώρα λαμβάνει λιγότερα χρήματα από αυτά που τους αναλογούν ανταποδοτικά.

-Από 16 αγροτικά χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους,  12% παρακάτω από  αυτούς που τους αναλογούσαν ανταποδοτικά.

-Προνομιούχα είναι η Χρυσοκελαριά που  πριμοδοτείται με ιδίους πόρους  400% παραπάνω από αυτούς που της  αναλογούν ανταποδοτικά  .

-Η μεγάλη ντροπή είναι ότι από 70 αγροτικά χωριά αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους  το 100%.

 

Επίλογος:

Οι δείκτες φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σε άξονες και μέτρα γεωργικό σχέδιο για την ανάπτυξη του δήμου.  Καμία σοβαρή επένδυση ή  προτεινόμενη  επενδυτική πολιτική που να βοηθά τους νέους και τους άνεργους της περιοχής, δεν καταγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά το αντίθετο παρατηρείται, ότι υπάρχει ερασιτεχνισμός και ανικανότητα που ωθεί τις γεωργικές περιοχές στην υποβάθμιση και τα χωριά του δήμου μας σε ερημοποίηση.

Επιπλέον στο συγκεκριμένο  τεχνικό πρόγραμμα,  τα μόνα στοιχεία που καθαρά αποτυπώνονται  εκ μέρους της δημοτικής αρχής είναι:

-Το άνοιγμα τις ψαλίδας μεταξύ των πραγματικών χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος και αυτών που προγραμματίζει να ξοδέψει για τους αγρότες.

-Η έλλειψη κατανομής των εξόδων από ανταποδοτικά τέλη στη βάση της αναλογικής αρχής.

-Η έλλειψη πρότασης  για νέα  αγροτικά έργα που θα ανακουφίσουν την τοπική  γεωργική οικονομία.

-Η ανάλγητη κοινωνική πολιτική στις αγροτικές περιοχές.

Είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα είναι πρόχειρο, πλασματικό,  αντί-αναπτυξιακό, ανάλγητο, αντικοινωνικό,  είναι αυτό  που καταδικάζει τις γεωργικές περιοχές στην υποβάθμιση και τα χωριά του δήμου μας σε ερημοποίηση,  γιατί αφενός δεν ακολουθεί κανένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αφετέρου δεν ακλουθεί την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας (ΦΕΚ 141/9-2-2011).

Δήμαρχε, ο κόσμος σας πήρε χαμπάρι, γιατί όπως λέει η διαχρονική ρήση του Αίσωπου: «Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι» δηλαδή «πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά». Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανένα δημότη ότι:  Ο Μούναρχος* του δήμου Πύλου-Νέστορος για δεύτερη χρονιά «Είπε… Ξείπε»

 

ΥΓ1: Δήμαρχε, σε είχα ταπεινά συμβουλεύσει, να μιμηθείς τον Δήμαρχο Γαύδου [9] και τον πρόεδρο του κοινοτικού διαμερίσματος Ανάβρας Μαγνησίας , όμως αντί να ενδιαφερθείς για να  εξοικονομήσεις πόρους και να τους διαθέσεις για την ανάπτυξη του δήμου, όπως σου έχουμε επισημάνει με συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί -το έχουμε γράψει σε όλους τους τόνους-  το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ο παχουλός μισθός, η αυτοπροβολή σου και η προώθηση της κομματικής  φαυλοκρατίας εις βάρος των δημοτών. [10]

 

ΥΓ2: Τι απέγινε ο δρόμος από του Μύτηκα έως στη στροφή του κάστρου που τον παρουσίαζες με καμάρι (θυμάσαι τις προσωπικές σου φωτογραφίες που τις διοχέτευες στο τύπο, για να μας δείξεις ότι εσύ ο ίδιος με τις “Ρωμανοκαλλιθεώτικες” τεχνικές γνώσεις σου,  επιστατούσες, αν ο εργολάβος πραγματοποιούσε την κατασκευή  βάση των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών). Επί του κατεστραμμένου δρόμου που έχει καταντήσει καρμανιόλα θανάτου για τους δημότες και όχι μόνο- Τις προάλλες που έβρεχε, παραλίγο να χάσω συγγενικά μου πρόσωπα, λόγο της φθοράς της ασφάλτου στο δρόμο- σου θέσαμε τέσσερα ερωτήματα και ακόμη δεν απάντησες, γιατί άραγε; [11]

 

ΥΓ3: Τι θα κάνεις με τα κουνούπια και με τις «μπόχες» των βόθρων στη Πύλο και στη Κορώνη καθόσον πλησιάζουν οι ζέστες;[12]

 

Πηγές:

 

* www.greek-language.gr/ Μούναρχος = ο μονάρχης.

 

[1] www.gnomikologikon.gr μετ «πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά» Αίσωπος, 620-560 π.Χ.

[2] Τα κανόνια του Ναυαρίνου-http://karmirisgeorgios.blogspot.com /www.gargalianoi.com «Ζω στο δήμο του Είπα… Ξείπα» Λαέρτης ο Πύλιος 08/06/2011


[4] DAI SISTEMI AL PENSERO SISTEMISTICO di Piero Mella σελ:  236-237 και ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του Πανταζή Τερλεξή σελ:133-181

[5] www.arxaiaithomi.gr -http://karmirisgeorgios.blogspot.com/ Τα κανόνια του Ναυαρίνου «Μετά από ένα χρόνο, οι υποσχόμενοι «άθλοι» σας και τα «άθλια»  πεπραγμένα σας, έκτισαν τα «θέμεθλα» …. τῆς παρ' ημῖν καθεστηκυίας στο δήμο Πύλου-Νέστορα». Λαέρτης ο Πύλιος

 

[6] www.arxaiaithomi.gr -http://karmirisgeorgios.blogspot.com/ Τα κανόνια του Ναυαρίνου Η δημοτική ανικανότητα, Λαέρτης ο Πύλιος13 Σεπτεμβρίου 2011

 

[7] www.dimitriskafantaris.gr

 


 

[9] http://www.aftodioikisi.gr 24/8/2011. Για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις  «Καλλικρατικών» δήμων (Κάσος) και  (Χάλκη) από την ίδια πηγή

 

[10] www.arxaiaithomi.gr/?p=53320 Τα κανόνια του ΝαυαρίνουΤα προνόμια και οι απολαβές των «αρχόντων» του δήμου Πύλου-Νέστορα Λαέρτης ο Πύλιος 16 Οκτ. 2011

[11] www.arxaiaithomi.gr/?p=53320 Τα κανόνια του Ναυαρίνου Η κακοτεχνία και οι φθορές του ... Λαέρτης ο Πύλιος ... 20 Ιαν. 2012

 

[12] www.arxaiaithomi.gr/ http://karmirisgeorgios.blogspot.com Τα κανόνια του Ναυαρίνου Προσοχή στον καναπέ γιατί …”τσιμπάει”!!! Λαέρτης ο Πύλιος 11 Ιουλ. 2011

 

 

 

Χρεμύλος*

 ο δήμος

Πύλου Νέστορα

 

Λαέρτης ο Πύλιος

 

«Άθλια άθλα θέμεθλα»[1]

 


 

Εισαγωγή: Η κομματική δημοτική «πλεμπάγια» ακκίζεται, στο να διατηρεί  το δόγμα: «Άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα, εντέλει, πράττω…»,                                                                                                                                                                                                                             τῷ γ’ ἔργῳ, η «φλύκταινα φενάκη» συνεχίζεται από την προεκλογική                           δημοτική περίοδο του 2010 [2],  μέχρι σήμερα.                                                                                                               Πράγματι πέρασε αρκετός χρόνος, από τότε που ξεσκέπασα με συγκεκριμένα στοιχεία, τους εσμούς των ψεμάτων, των υποκρισιών και των αδυναμιών του προεκλογικού προγράμματος, όπου εφεξής και διαρρήδην οι « ολεροί προὔνεικοι», αποτύπωσαν στους  προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προγράμματα                              του 2011 [3] και του 2012 [4].                                                                                                       Είχα επισημάνει ότι : «….Είναι φανερό τα συγκεκριμένα τεχνικά πρόγραμμα και οι προϋπολογισμοί  είναι πρόχειροι, πλασματικοί,  αντί-αναπτυξιακοί, ανάλγητοι και αντικοινωνικοί,  είναι αυτοί  που καταδικάζουν τις γεωργικές περιοχές στην υποβάθμιση και τα χωριά του δήμου μας σε ερημοποίηση,  γιατί αφενός δεν ακολουθούν κανένα στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και αφετέρου δεν ακλουθούν την αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας (ΦΕΚ 141/9-2-2011)…..»[5].

Ακόμη είχα επισημάνει: «τα μόνα στοιχεία που καθαρά αποτυπώνονται  εκ μέρους της δημοτικής αρχής είναι:

Το άνοιγμα τις ψαλίδας μεταξύ των πραγματικών χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος και αυτών που προγραμματίζει να ξοδέψει.

Η έλλειψη κατανομής των εξόδων από ανταποδοτικά τέλη στη βάση                             της αναλογικής αρχής.

Η έλλειψη πρότασης  για νέα  έργα που θα ανακουφίσουν την τοπική  γεωργική οικονομία, όπως φαίνεται από τα νούμερα που αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς.

Η πολιτική  αύξηση των δημοτικών τελών στις γεωργικές περιοχές.

Η ανάλγητη κοινωνική πολιτική στις αγροτικές περιοχές…….»[6]

 

Ο απολογισμός για το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους της πλειοψηφίας, είναι απογοητευτικός, με αρνητικές αποδόσεις σε όλα τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα, σε όλες τις γεωργικές και τουριστικές περιοχές-ζώνες, όπως το επιβεβαιώνει αφενός o αρνητικός  βαθμός  ανάπτυξης και αφετέρου                    οι δείκτες ελέγχου  που φανερώνουν:

 

Την Ανικανότητα διαχείρισης των δημοτικών εισροών                                                                                                

Την Ανικανότητα διαχείρισης των δημοτικών εκροών                                                                                                Την Ανικανότητα  διασφάλισης των δημοτικών πόρων                                                                 Την Ανικανότητα άρθρωσης  δημοτικών συμφερόντων                                                                     

Την Ανικανότητα άθροισης  των δημοτικών αναγκών                                                                                                                           Την μη Προσαρμογή των εξόδων του δημοτικού συστήματος

Την μη Προσαρμογής των εσόδων του δημοτικού συστήματος

Την μη δημοτική δημοσιονομική αποτελεσματικότητα                              

Την Ανικανότητα αναδιανομής και δίκαιης κατανομής των πόρων και των βαρών[7].                                                                                                              

Με άλλα λόγια τα έξοδα ξεπερνούν τα έσοδα και δημιουργούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα τα όποια με την σειρά τους  προκαλούν το χρέος.                                         Οι γλαμυροί  αρχολίπαροι,, αντί από την μια να μειώσουν τα έξοδα,  αλαζονικά τα αύξησαν, εφαρμόζοντας  σκληρή μνημονιακή πολιτική στη κοινωνία και πλούσιες παροχές με δημόσιες σχέσεις προς ίδιον συμφέρον του δημάρχου και των αντιδημάρχων αλλά και των λοιπών δημοτικών παρατρεχάμενων και από την άλλη, αντί να αυξήσουν τα έσοδα, αφενός με διεύρυνση από παροχές προς τρίτους, απαλλάσσουν και δεν εισπράττουν τους  ανάλογους φόρους, όπως τους                    “υδρο-φόρους” από την ΠΟΤΑ για τα σκάφης της, που εφοδιάζονται στη Μαρίνα της Πύλου και αφετέρου με παραγωγικές επενδύσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν,            όπως επενδύσεις σε  φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά (εξ Σαρατσιώτη) και αιολικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με δανειστές – μέτοχους τους κατοίκους του δήμου.

Σήμερα μετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης στο δήμο τα αποτελέσματα, επαληθεύουν αυτά που ήδη είχα επισημάνει, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο δημοτικό πολιτικό σύστημα παράγει πολιτική και οικονομική ανισότητα και ἐφεξῆς ελλείμματα και χρέη. Είναι φανερό ότι, η συγκεκριμένη ανισότητα αναπαράγεται από την ερασιτεχνική, φαύλη και επιπόλαια διαχειριστική  δημοτική πολιτική, κουκουλώνεται από τις δημοτικές δράσεις, που ανερυθρίαστα ενώπιον κοινού ψεύδονται                ασύστολα [8], αυτοδιαψεύδονται την επομένη, ἄλλως τε καί  ενισχύεται από την αλόγιστη κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος για προσωπικές προβολές και κομματικές διευκολύνσεις, καθόσον πολιτικές και οικονομικές ανισότητες επιδεινώνουν την ύφεση και τα δημοσιονομικά ελλείμματα του δήμου, με αποτέλεσμα στα δυο χρόνια της άγονης, ρηχής, σπάταλης, αλαζονικής και ερασιτεχνικής διακυβέρνησης να αυξηθεί  το χρέος κατά 3.822.730€,                      αύξηση 300,089%.                                                                                                          Οὐδεπώποτε αυξήθηκε τόσο το χρέος σε όλη την ιστορία της επαρχίας Πυλίας               από τους τότε δήμους και  κοινότητες.                                                                                                  Συγκεκριμένα  το χρέος στο δήμο  Πύλου - Νέστορα  στο τέλος                                    του 2010 ήταν 1.829.640 [9],                                                                                    ενώ στο τέλος του 2011 το χρέος έφτασε                                                                    τα   5.652.370€, ήτοι                                                                                      2.359.300 σε μακροπρόθεσμες και                                                           3.293.070  σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις [10α]

 

Για το 2012 εκτιμάται από τους διοικητικούς υπαλλήλους ότι                                            το χρέος θα αυξηθεί δραματικά.

Με τα παραπάνω δεδομένα, κάτω από τον "πήχη του μνημονίου" πέρασε ο δήμος καθώς το υπουργείο Εσωτερικών ανέβασε την "μπάρα της εξυγίανσης" των προβληματικών ΟΤΑ. Αρχικώς ως προβληματικοί ορίζονταν οι δήμοι των οποίων το συνολικό χρέος υπερβαίνει το 60% των ετήσιων τακτικών τους εσόδων, αλλά την τελευταία στιγμή το ποσοστό αυτό άλλαξε και "έκατσε" στο 100%.                                                                                                  Η "δημιουργική λογιστική" του υπουργείου Εσωτερικών έσωσε από το μνημόνιο το χρεμύλο δήμο Πύλου Νέστορα που είχε χρέος το 2011 μεγαλύτερο από το 60% των ετήσιων εσόδων του.. Συγκεκριμένα το χρέος για το 2011                                 ανέβηκε στο 73% των ετήσιων εσόδων [10β  ].

Πόσοι αλήθεια γνωρίζατε τί προέβλεπε το νομοσχέδιο, το οποίο ξημερώματα της Πέμπτης, 08-11-2012, υπερψηφίστηκε από 153 βουλευτές (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και έγινε νόμος του Κράτους; Γνωρίζατε, μεταξύ πολλών άλλων, τί προέβλεπε για την τοπική αυτοδιοίκηση; Ενδεχομένως όχι, αναφορικά με τις προβλέψεις του νόμου περί «Εγκρίσεως Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνω  επιγραμματικώς τα ακόλουθα, τα οποία προβλέπονται στην παρ. ΣΤ3 του νόμου:

Η κυβέρνηση, καθ’  υπόδειξη των δανειστών μας, σφίγγει τη θηλιά και για το δήμο Πύλου Νέστορα που έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα (χρέη – ελλείμματα), αλλά και σε όσους δήμους και Περιφέρεις είναι στο «κόκκινο», θεσπίζεται αντίστοιχη «τρόικα», η οποία θα είναι πενταμελής, θα ονομάζεται «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» και θα ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου Δήμου και εκάστης Περιφέρειας, προκειμένου να εξαλειφθούν, με κάθε τρόπο, τα τυχόν οικονομικά ελλείμματά τους.                                                                                           Σε περίπτωση, κατά την οποία το «Παρατηρητήριο» διαπιστώσει μη ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού ή την ύπαρξη ή τη δημιουργία ελλειμμάτων, τότε, αρχικώς, θα προβαίνει σε συστάσεις και θα δίνει οδηγίες για την ορθή τήρηση του προϋπολογισμού και για την εξάλειψη του τυχόν ελλείμματος.                                                                 Ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα υποχρεούται να ακολουθήσει τις συστάσεις και τις οδηγίες του «Παρατηρητήριου», ήτοι δεν θα έχει τη διακριτική ευχέρεια για οτιδήποτε άλλο. Εάν, όμως, ο Δήμος ή η Περιφέρεια δεν λάβει υπόψη τις υποδείξεις του «Παρατηρητηρίου» ή τα ελλείμματα παραμένουν ή και αυξάνονται, τότε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του «Παρατηρητηρίου», ο Δήμος ή η Περιφέρεια θα υπάγεται σε                                             «Πρόγραμμα Εξυγίανσης».                                                                                                           Στα πλαίσια αυτού του «Προγράμματος Εξυγίανσης» προβλέπεται η λήψη              σκληρών οικονομικών μέτρων, τα οποία θα υποστούν οι δημότες,                              οι τοπικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι του Δήμου. Συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών των σκληρών μέτρων προβλέπεται η αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών, η αύξηση των εισφορών, η αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα, εντός της εδαφικής περιφέρειας του «παραβάτη» Δήμου, μέχρι και 3‰, η αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, η μετάταξη υπαλλήλων, η παύση αναπτυξιακών έργων, κλπ! [11].

Όπως αντιλαμβάνεσθε, τις δυσμενείς αυτές, συνέπειες της οικονομικής κακοδιαχείρισης των διαφόρων επίορκων υπαλλήλων και δημοτικών αρχόντων στο δήμο Πύλου -Νέστορα, δεν θα τις υποστούν οι υπαίτιοι, οι οποίοι παραμένουν και θα παραμείνουν ατιμώρητοι, αλλά εμείς οι απλοί δημότες.

 

Στα πλαίσιο λοιπόν της μείωσης των ελλειμμάτων, ο δήμος πρόσφατα «έριξε»                                            

το πρώτο χαράτσι, λόγω ελλειμμάτων που προέρχονται από τους ηλεκροδοτούμενους χώρους, το ονομαζόμενο «Επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.)», και θα κοστίσει στους δημότες 102.405,01€.                                                          

Όμως  τα  εν λόγω ελλείμματα προέρχονται από την κατασπατάληση                                της Ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους χώρους του δήμου και όχι μόνο,                            όπως πχ  στη Μαρίνα της Πύλου,                                                                                 στου Χανδρινού και συγκεκριμένα στα Πλατάνια, όπου οι προβολείς και τα βοηθητικά φώτα είναι αναμμένα νυχθημερόν[ 12]. Η εν λόγω κατασπατάληση της ηλεκτρικής ενέργειας,  είναι η απόλυτη αδιαφορία βουτηγμένη στη σήψη, που μορφοποιείται στα δουλικά ανδράποδα τύπου « ἐχῖνου», «καραφλανανοκουνίστρας» και των άλλων «παμβδελυρών φθινύλλων» της δημοτικής στρούγκας……                                                                                               Είναι ένα ακόμα ατιμώρητο δημοτικό έγκλημα....                                                    πραγματικά «αρχαιομελισιδωνοφρυνιχήρατα».                                                                                                            Αν υπήρχε στοιχειώδης δικαιοσύνη τότε θα υποχρέωνε όλους τους «κοπρίτες», τους διορισμένους και μη δημοτικούς «ρωποπερπερήθρες» και τα «δημοκυντερολαμόγια» να πληρώνουν τα ελλείμματα  από την τσέπη τους, εφόρου ζωής και όχι να επιβάλλουν φόρους, στους φτωχούς συμπατριώτες μας, για να καλύψουν τα διανοητικά τους ελλείμματα.

 

Συμπέρασμα: Για πρώτη φορά κατά την μνημονιακή περίοδο, η κοινωνία του δήμου Πύλου –Νέστορα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την επιβολή κυβερνητικών και              δημοτικών φόρο-υετών, όπου τα «κοπίδια της εξουσίας» σε επίπεδο Μάκρο και σε επίπεδο μίκρο, θα βάλουν το χέρι τους βαθειά στις άδειες τσέπες των δημοτών που είναι ήδη τρύπιες. Επειδή δεν θα βρίσκουν τίποτε,  θα προσπαθήσουν να βάλουν το χέρι τους πιο βαθειά στις  άδειες στέπες  και μέσα από τις τρύπες  θα πάρουν το «τρίτο το μακρύτερο». Ένθαπερ, οι δημότες θα ανεβορβαρύξουν τους δημοτικούς «αβέλτερους πήληξ» και θα τους αποσκορακίσουν, ανοίγοντας το δρόμο της ελευθερίας στο δήμο.

Αυτό καθεαυτό το γεγονός φανερώνει ότι το “συλλογικό”  δεν συγκροτείται πια με όρους «μάζας» [13],   αλλά θα αξιώσει, να αποτελέσει το «αθροιστικό γινόμενο των δημοτών». Η επιβεβαίωση της “ατομικότητας” μέσα στο “συλλογικό”, θα μεταβάλει τον δημότη από την κατάσταση μιθριδατισμού και αλλοτρίωσης, σε ελεύθερη χειραφετημένη οντότητα, που θα διαμορφώσει τις δημοτικές και όχι μόνο εξελίξεις.                                  Η από έξω λοιπόν δημοτική δύναμη, θα αποτελέσει το αθροιστικό γινόμενο των δημοτών, που θα αξιώσει να γίνει συστατικό μέρος του δήμου.                                            Επομένως, είναι κατάδηλο ότι αποτελεί μέγιστο ψεύδος των στοχαστών της νεωτερικότητας [14],  ο ισχυρισμός ότι δήμος και το δημοτικό κομματικό σύστημα ταυτίζονται εκ φύσεως  και τούτο για να δικαιολογήσουν τα πεπραγμένα τους .  Όμως  ο ομφάλιος λώρος, των υποσχόμενων «Άθλων» τους, των «Αθλίων» δράσεων τους και τα «θέμεθλα»  τους,  είναι αυτά που δημιούργησαν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και έφεραν το δήμο στο κόκκινο, σπρώχνοντάς τον  στην υπαγωγή                             του  «Προγράμματος Εξυγίανσης» της Τρόικας.                                                            Στα πλαίσια λοιπόν,  αυτού του «Προγράμματος Εξυγίανσης», προβλέπεται η λήψη σκληρών οικονομικών μέτρων, τα οποία θα υποστούν                                                   οι δημότες, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι του Δήμου, καθόσον                             ο δήμος Πύλου-Νέστορα έγινε Χρεμύλος.

 

 

 

 

Πηγές

 

* Ο χρεμύλος  πνιγμένος στα χρέη (το όνομα είναι επινόηση του Αριστοφάνη, από τις λέξεις χρέος + αιμύλω = απατώ),

 


[2] http://newsmessinia.blogspot.gr/2010/11/blog-post_906.html Για αυτόν τον Δήμο θα παλέψω !  5.11.10.[9] http://radio936.blogspot.gr/2011/01/5.html                                                                       [10α 10β] [www.eleftheriaonline.gr/pdf/8-5-2011.pdf Κυριακή, 8 Μαΐου 2011].


[12] http://dipanoskaltsis.blogspot.gr/search?updated-max=2013-01-09 Eπιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στο Δήμο Πύλου - Νέστορος


“ Ήρθα για να μείνω”!! 31 Μαΐου 2012  Λαέρτης ο Πύλιος

[14]  Γ Κοντογιώργης Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος/Εκδόσεις Παττάκη  

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου