Ποσό 44 εκατομμυρίων ευρώ(!) ζητά ως αποζημίωση ο ανάδοχος του πολύπαθου οδικού έργου Γαργαλιάνοι – Ρωμανού, που ξεκίνησε από το Γ’ ΚΠΣ και συνεχίστηκε στο ΕΣΠΑ, αλλά η εργολαβία διαλύθηκε. Η δε ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να γίνει από το νέο ΕΣΠΑ, μετά από τρία Κοινοτικά Προγράμματα και τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την έναρξή του!
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέρριψε το αίτημα του αναδόχου, ο οποίος έχει κινηθεί και δικαστικά για αποζημίωση, ενώ έχει καταθέσει ένσταση και στο υπουργείο Υποδομών. Η επιτροπή έκανε δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων (πρώην ΔΕΚΕ) της Περιφέρειας, που ήταν η αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
«Τα μέλη της επιτροπής κ. Γόντικας και κ. Πατσαρίνος προτείνουν να παραπεμφθεί το θέμα, το οποίο θεωρούν μείζον ζήτημα, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τις απαλλοτριώσεις, την αίτηση θεραπείας που έχει κάνει ο ανάδοχος το 2013 στο ΥΠΕΚΑ κ.λπ. για συζήτηση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Το μέλος της επιτροπής κ. Αλευράς ψηφίζει υπέρ της απόρριψης της ένστασης της «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά και στην παραπομπή του θέματος για συζήτηση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Υστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων του κ. Γόντικα και του κ. Πατσαρίνου.  α) Αποδέχεται στο σύνολό της την α.π. 4694 /2014, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, Την απόρριψη της υπ’ αρ. Δ.Τ.Ε. 4173/29-09-2014 ένστασης της «ΜΕΤΡΟ
ΑΤΕ» αναδόχου του έργου: Βελτίωση – κατασκευή της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πύλου, τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός (γέφυρα ΕΣΠΑ), προϋπολογισμού 17.800.000 ευρώ, κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
ως αβάσιμη».
Στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων στοιχείων, ο διευθυντής Τεχνικών Εργων Γιώργος Κωστόγιαννης ανέφερε: «Με την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος κατέθεσε αιτήματα για αποζημίωση, λόγω της διάλυσης της σύμβασης και των καθυστερήσεων στην εκτέλεσή
της από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, συνολικού ποσού 44.092.654,06 ευρώ πλέον αναθεώρησης ( όπου προβλέπεται) και ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος άσκησε την από 18-11-2013 αίτηση θεραπείας ενώπιον του υπουργού ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., επί της οποίας δεν εκδόθηκε απόφαση μέχρι σήμερα.
Επί του προκειμένου: Το αρχικό συνολικό συμβατικό ποσό της εργολαβίας είναι 10.876.858,01 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η αντίστοιχη αξία των εκτελεσθεισών εργασιών που περιλαμβάνονται
στην τελική επιμέτρηση και παραλαμβάνονται από την Επιτροπή, ανέρχεται στο ποσό των 12.616.697,42 ευρώ που υπερβαίνει το ανωτέρω αρχικό συμβατικό ποσό. Συνεπώς, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω της διάλυσης».
Γ.Σ. 
eleftheriaonline.gr