Website counter free counters

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Ηλία Κανάκη

Φωτογραφία του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ.
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΦΤΑΣΕ Η ΧΩΡΑ ΕΩΣ ΕΔΩ…
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Ηλία Κανάκη του Αθανασίου, κατοίκου της τοπικής κοινότητας Παπουλίων του δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.-
1. Με τη με αριθμό 12/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου Πύλου Μεσσηνίας και τη με αριθμό 178/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου οι οποίες επικυρώθηκαν με αποφάσεις της Περιφερειακής Διοίκησης Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφασίστηκε η – αρχική και συμπληρωματική – εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου Πύλου Μεσσηνίας» σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 242/2008 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Μεσσηνίας και η ανάθεση αυτού στον εργολάβο δημοσίων έργων Ηλία Ζωντανό ο οποίος αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης στη σχετική δημοπρασία που προηγήθηκε. Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε με το από 1-4-2009 με αριθμό πρωτοκόλλου 1900 ιδιωτικό συμφωνητικό που συντάχθηκε μεταξύ του τότε Δημάρχου Πύλου κ. Γεωργίου Χρονόπουλου και του παραπάνω εργολάβου (συνημμένο 1) και συμπληρώθηκε με το από 22-12-2009 με αριθμό πρωτοκόλλου 7256 αντίστοιχο (συνημμένο 2).
2. Σύμφωνα με την από 20-8-2009 αιτιολογική έκθεση του έργου (συνημμένο 3) η οποία επισυνάφθηκε τόσο στην αρχική όσο και στη συμπληρωματική σύμβαση που καταρτίστηκαν μεταξύ του Δήμου και του παραπάνω εργολάβου δικαιολογητικό λόγο της εκτέλεσης αυτού αποτέλεσε η ανάγκη αντικατάστασης των σωλήνων του παλαιού δικτύου οι οποίες ήταν παλιές – σχεδόν μισού αιώνα – και κατασκευασμένες από αμίαντο με συνέπεια η εξακολούθηση της χρήσης τους να εμφιλοχωρεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3. Το παραπάνω έργο χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», δηλαδή το πρόγραμμα που καταρτίζεται με βάση το νόμο 3274/2004 και συγκεκριμένα τα άρθρα 6 – 13 αυτού για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμούως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πόροι του προγράμματος αυτού προέρχονται κυρίως από έσοδα των ΟΤΑ και κρατική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
4. Ο αναλαβών την εκτέλεση του έργου εργολάβος εκτέλεσε και παρέδωσε αυτό μέσα στις προθεσμίες που είχαν προβλεφθεί από τις παραπάνω αρχική και συμπληρωματική συμβάσεις. Η εκτέλεση αυτή βεβαιώθηκε με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5808/26-5-2010 βεβαίωση περάτωσης εργασιών της ΤΥΔΚ (συνημμένο 4) και το έργο παραλήφθηκε με τη με αριθμό 158/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πύλου (συνημμένο 5) η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 14244/23-11-2010 απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (συνημμένο 6), έκτοτε δε και μέχρι πρόσφατα ήταν ολόκληρο σε λειτουργία.
5. Τμήμα του παραπάνω εκτελεσθέντος και παραδοθέντος έργου αποτέλεσε, όπως προκύπτει από τις σχετικές μελέτες και την προαναφερθείσα αιτιολογική έκθεση, και η υδροδότηση της δεξαμενής υψηλής ζώνης του τότε δημοτικού διαμερίσματος και ήδη τοπικής κοινότητας Γλυφάδας, η διοχέτευση δηλαδή με σωλήνες του αναβλύζοντος από πηγή η οποία βρίσκεται στην αγροτική τοποθεσία «Νεράκι» ύδατος στην δεξαμενή από την οποία υδρεύεται ο οικισμός της παραπάνω τοπικής κοινότητας. Για τη διοχέτευση αυτή απαιτήθηκε και εκτελέστηκε στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου η δημιουργία νέου δικτύου διοχέτευσης του νερού από την πηγή στη δεξαμενή (εξωτερικό δίκτυο) με σωλήνες από PVCκατάλληλες για τον παραπάνω σκοπό και αβλαβείς για τη δημόσια υγεία και η κατάργηση της διοχέτευσης από το παλαιό δίκτυο των αμιαντοσωλήνων το οποίο καταργήθηκε χωρίς ωστόσο να αποξηλωθεί.
6. Προ εβδομάδος περίπου πληροφορήθηκα και στη συνέχεια διαπίστωσα ο ίδιος ότι σταδιακά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εργάτες του δήμου Πύλου-Νέστορος με εντολή προφανώς των αιρετών εκπροσώπων της πλειοφηφούσας δημοτικής παράταξης αυτού προέβησαν σε αποξήλωση ολόκληρου του καινούργιου εξωτερικού δικτύου της παραπάνω τοπικής κοινότητας Γλυφάδας, του δικτύου δηλαδή το οποίο διοχετεύει, κατά τα προεκτεθέντα, το νερό από την πηγή στη δεξαμενή υψηλής ζώνης και έθεσαν πάλι σε λειτουργία το παλαιό εξωτερικό δίκτυο των αμιαντοσωλήνων διοχετεύοντας με αυτούς το νερό στην παλαιά δεξαμενή χαμηλής ζώνης με το επιχείρημα της ανεπάρκειας του νέου δικτύου αλλά με ουσιαστικό σκοπό την παροχή του πλεονάζοντος («υπερχειλίζοντος») από την παλαιά δεξαμενή χαμηλής ζώνης ύδατος σε ιδοκτήτες παρακείμενων αυτής αγροκτημάτων για άρδευση. Προτιμήθηκε δηλαδή, μ’ άλλα λόγια, η διοχέτευση του προς οικιακή χρήση ποσίμου ύδατος με ακατάλληλο δίκτυο για να εξασφαλισθεί ή άρδευση των αγροκτημάτων ορισμένων κατοίκων έναντι της υποχρέωσης παροχής κατάλληλου, αβλαβούς για τη δημόσια υγεία και με κατάλληλα υλικά διοχετευόμενου ύδατος η οποία επαρκώς εκπληρώνονταν με τη χρήση του νέου δικτύου, το οποίο εξάλλου γι’ αυτό κατασκευάστηκε, και της δεξαμενής υψηλής ζώνης.
7. Επειδή, αξιότιμε κε Εισαγγελεύ, η παραπάνω περιγραφόμενη συμπεριφορά πιθανώς συνιστά συμπεριφορά ποινικά αξιόλογη διωκόμενη αυτεπαγγέλτως Σας υποβάλλω την παρούσα αναφορά μου ως πολίτης στα πλαίσια του άρθρου 42 του Κ.Π.Δ. αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας του δήμου Πύλου-Νέστορος και παρακαλώ για τις κατά νόμον ενέργειες αρμοδιότητάς Σας. Την ίδια αναφορά θα υποβάλλω και στη αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις δικές της αντίστοιχες ενέργειες.
Για την απόδειξη των ισχυρισμών μου προσάγω όλα τα αναφερόμενα στο κείμενο της παρούσης έγγραφα και προτείνω μάρτυρες τους:
1. Γεώργιο Χρονόπουλο του Διονυσίου, κάτοικο Πύλου Μεσσηνίας.
2. Παναγιώτη Μπαλαφούτη του Αθανασίου, κάτοικο Πύλου Μεσσηνίας.
3. Ηλία Ζωντανό του Γεωργίου, κάτοικο Καλαμάτας (Λακωνικής 400).
Πύλος, 12 Αυγούστου 2015
Με τιμή
Ηλίας Α. Κανάκης”

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου