Website counter free counters

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΑΣΤΟΧΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΟΤΑΝ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΚΟΠΗ  !!
Όρισμός Ζώνης Προστασίας Α': Η γεωγραφική έκταση στην άμεση γειτονιά ενός μεμονωμένου ακινήτου μνημείου ή συνόλου ακινήτων μνημείων που περιέχεται σε μία Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου, που έχει χαρακτήρα απόλυτης προστασίας, εντός της οποίας απαγορεύεται πλήρως η δόμηση καθώς και οι διάφορες άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
Στις επιστολές αυτές θα δείτε το νομικό πλαίσιο που διέπει την συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως" Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους"(ΤΙΦΚ) και μέσα σε αυτή την γεωγραφική ζώνη προστασίας βρίσκεται και το πευκοδάσος. 

Ορισμός αρχαιολογικού χώρου και ζώνης Α' (αδόμητης) προστασίας μεσαιωνικών μνημείων Δήμου Πύλου, Ν. Μεσσηνίας:

"Ορίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο και ζώνη προστασίας Α' (αδόμητη) την περιοχή γύρω από το Κάστρο και το μεσαιωνικό υδραγωγείο Πύλου σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο.
Τα όρια του παραπάνω αρχαιολογικού χώρου και της ζώνης προστασίας Α' είναι προς βορράν και δυσμάς η ακτογραμμή, προς νότον το ρέμα του Αγ. Ιωάννου και 15 μ. κατάντι και προς ανατολάς το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως". 
Κάντε κλικ για επιλογές

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  
Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος  
Αριθμός Απόφασης : 12/2015                                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
         Αίτημα πρός το δασαρχείο Πύλου για καθαρισμό του δάσους. 
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την εβδόμη  (7η) του μηνός  Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του  
Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ 4698/0304-2015 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος του, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του  
Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 4 Σύμβουλοι, δηλαδή, 
                 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γουρνάς Ηλίας -             Πρόεδρος 
1.Στάμου Κυριακούλα  -      Μέλος 
2. Γιαννούτσος Γεώργιος–    Μέλος 
 
3. Καρύγιαννη Χριστιάνα -   Μέλος 
 
4. Καλδής Χαράλαμπος -      Μέλος 
 
 
 
 Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος  κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου. 
 ΘΕΜΑ: ΠΕΜΠΤΟ (5   Ο) 
  Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα:  Αίτημα πρός το δασαρχείο Πύλου για καθαρισμό του δάσους. 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος μετά την εισήγησή του,κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
            Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου ΠύλουΝέστορος, αφού άκουσε την  εισήγηση του   Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 
ΟΜΟΦΩΝΑ 
Αποφασίζει 
Να ζητήσει από το δασαρχείο Πύλου να μεριμνήσει για τον καθαρισμό του δάσους περιμετρικά του κάστρου και των δέντρων της παραλιακής οδού , από το παλιό γυμνάσιο μέχρι το ξενοδοχείο “KARALIS BEACH” 
Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 12/2015 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
             Ο Πρόεδρος 
Του Συμβουλίου της Δημοτικής 
      Κοινότητας Πύλου 
Γουρνάς Ηλίας 
Τα μέλη 
  1. Γιαννούτσος Γεώργιος 
  1. Καρύγιαννη Χριστιάνα 
3.Καλδής Χαράλαμπος 
Ακριβές Απόσπασμα 
Πύλος  07 Απριλίου 2015 
Ο Πρόεδρος 
Του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου 
Γουρνάς Ηλίας

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑς Εικόνα 
133023 Ι θ 11 1 5 
Εικόνα 
 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εικόνα 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙOΥ ΑΡΙΘ.πρωτ. : 97361/2802 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΏΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟ Π & ΕΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δι'ΝΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ/ΝΤΟΣΕικόνα 
ΔΑΣΩΝ Χαλκοκονδύλη 31 - 10164 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΏΝΕικόνα 
Ταχ.Δ/νση: Υδρας 5 ΚΟΙΝ.. 
Εικόνα24100 - ΚαλαμάταΕικόναΙ) Α.Δ.Π.Δ.Ε&Τ 
Πληροφορίες: Δ/ντής 0/νση Συντονισμού & Ε.Δασών 
Τηλέφωνο: 27210-63217 Ν.παρών-Αθηνών 33 26441 - ΠΑΤΡΑ 
Fax: 27210-93723 2) Δήμο ΠύλουΝέοτορος Πύλος 
E-Mail: dt1mes051S7 svzevksis_govor 3) Δασαρχείο Καλαμάτας —ενταύθα 
ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για υλοτομίες στο Αλσύλλιο Νεόκαστ ο Πύλ 
ΕικόναΣΧΕΤ: Αρ. 13191315664/26-10-2015 έγγραφο ΥΓΙ.π & Ενέργ ιας 
Επί ανωτέρω σχεΤΙΚ0ύ Και μετά από έρευνα των διαθέσ μων  
Και αυτοψία CfTOV χώρο αναφέρουμε τα εξής 
  1. O Δήμος ΠύλουΝέστορος με την αρ. 12/7-4-2015 απόφαση τοι) Λ.Σ αποφάσισε να ζητήσει από το δασαρχείο (πρόκειται για Δασονομεία) Πύλου τον καθαρισμό του Εικόναδάσους περιμετρικά του Κάστρου και των δέντρων της παραλιακής οδού από το παλιό γυμνάσιο μέχρι το Ξενοδοχείο «KARALIS BEACH» 
  1. Με το αρ. 5737/27-4-2015 έγγραφό του ο Δήμος Πύλου Νέστορος ζήτησε από το Δασαρχείο Καλαμάτας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων την «ε-πιστημονική σιΑΡβουλή Εικόνακαι έγκριση» για την υλοτομία 40 πεύκων τα οποία ήταν μισόξερα ή κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω κύρτωσης μετά από επιθεώρηση Δασολόγου (κατέχει την θέση ΕικόναΓΓ. του Δήμου) και την αυστηρή κλάδευση 20 ατόμων Πεύκου και Ευκαλύτττου προς «άρση της επικινδυνότητας».Εικόνα 
Εικόνα3) Το Δασαρχείο Καλαμάτας διαβίβασε το αίτημα στο Δασονομείο Πύλου για άμεση εξέταση και υποβολή αναφοράς. 
  1. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Α.π 109828/64905/3730/22-05-2015) απαντά στον Δήμο Πύλου Νέστορος ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της δεν έχει Εικόνααντίρρηση για την υλοτομία 40 πεύκων στο αλσύλλιο εξωτερικά του ΝΙόκαστρου τα Εικόναοποία μετά από επιτόπια θεώρηση Δασολόγου κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω Εικόνακύρτωσης, καθώς και για την κλάδευση άλλων 20 ατόμων πεύκων και ευκαλύπτων Εικόνακατά μήκος του παραλιακού δρόμου και κατά μήκος των τειχών του Κάστρου προς Εικόναάρση επικινδυνότητας. 
  1. Το Δασονομείο Πύλου μετά από την Δ.Υ/6-7-2Ο15 αναφορά του δασοφύλακα ΕικόναΔ.Τσέκα o ΟΠΟίΟς διενήργησε αυτοψία παρουσία του ΓΓ του Δήμου Πύλου ΕικόναΝέστορος Δασολόγου ΓΙ. Καρνούσκου εισηγείται στο Δασαρχείο Καλαμάτας (ΑΠ 395/7-7-2015) την χορήγηση έγκρισης υλοτομίας.Εικόνα 
  1. Το Δασαρχείο Καλαμάτας με το αρ. 6027115406/5-8-2015 έγγραφό εγκρίνει την υλοτομία 43 ατόμων Πεύκης, την αποκλάδωση ακόμη 20 ατόμων Πεύκης Και 5 ατόμων ευκαλύΠτ0υ όπως αυτά έχουν σημανθεί από τον Δήμο ΠύλουΝέστορος. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δυτικά του Δήμου Πύλου υπάρχει ο Αρχαιολογικός χώρος «Νιόκαστρ0» εμβαδού 40 στρ. ΤΓΕρίπ0Ι) ο Περικλείεται απά λιθόκτιστο Τοίχος ύψους ΙΟ μ περίπου. Περιμετρικά του τοίχους κοι μέχρι τα όρια Του Σχεδίου Πόλης υφίσταται αλσύλλιο εμβαδού 100 στρ περίπου, χαλεπίου Πεύκης κυρίως αλλά και ατόμων τραχείας Πεύκης καθώς Και λίγων ευκαλύΤτ-Των το Όποίο έχει δημιουργηθεί από τεχνητές αναδασώσεις της Υπηρεσίας από τα έτη 1922- 1951. H έκταση ποι] καταλαμβάνει το ΕικόναΕικόνααλσύλλιο αποτελεί Θεσμοθετημένη Ζώνη Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου « ΝΙόκαστρο»,Εικόνα 
Κατά καιρούς (ανά 10 ετία ΤΤερίΤΤ0υ) η Υπηρεσία σε συνεργασία με ταν Δήμο Κα την Αρχαιολογική Υπηρεσία προβαίνει σε εργασίες κλαδεύσεων ξηρών κατώτερων Κλάδων και κλάδων που προξενούν λόγω επαφής ζημιά στο τοίχος. ΙΙλοτομιών Εικόναεκριζωμένων ατόμων από ανέμους αλλά και νεκρωμένων απο οποιαδήποτε αιτια ατόμων , Καθαρισμών υπορόφου Κλπ. προκειμένου να αίρεται η επικινδυνότητα (στα Πλαίσια του δυνατού) για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου αλλά και του αλσυλλίου και για τα Οιερχόμενα οχήματα. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία για τις παραπάνω ενέργειεςΕικόνα 
ΕικόναΚατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στις 6 και 7 111/2015 έγινε αποψιλωτική υλοτομία κατά μήκος του Βόρειου τοίχους του Κάστρου σε 150 μ. Καν σε απόσταση 20 Εικόναμ από το τοίχος και υπεραραίωση του υπόλοιπου αλσυλλίσυ μόνο στο Βόρειο μέρος. Στο υπόλοιπο αλσύλλιο δεν έχει γίνει καμία επέμβαση παρά το γεγονός ότι απαιτείται αποκλάδωση ξερών κλάδων, υλοτομία ξερών και εκριζωμένων ατόμων και καθαρισμός τοι_Ι υπορόφοι_ι από ανεπιθύμητα είδη (ασφάκα κλπ). Η επίκληση των Εικόναλόγων (στρεβλά, ξηρά, κυρτά και επικίνδυνα) στην έγκριση υλοτομίας δεν είναι επαρκής αφού δεν διαπιστώθηκε νέκρωση (νεκρά κατώτερα πλάγια κλαδιά δεν αποτελούν λόγο υλοτομίας αλλά διαδικασία φυσικής αποκλάδωσης του συγκεκριμένου είδους ποι) θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί μόνο με αποκλάδωση και όχι με υλοτομία), η Εικόναδε στρεβλότητα — κυρτότητα είναι και αυτή χαρακτηριστικό του είδους ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από ισχυρούς ανέμους όπως η συγκεκριμένη. Μετά από τις Εικόναπαραπάνω ενέργειες κινδυνεύουν Και τα εναπομείναντα άτομα να εκριζωθ0ύν ή να σπάσουν οι κορυφές των αφού είναι περισσότερο εκτεθειμένα CTTOlJS ανέμους Και δεν αλληλοιτροστατεύονται λόγω τηςΕικόνα 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕικόναΟι υλοτομίες που έγιναν δεν εμπίπτουν στις περπτώσεις του αρ.54 παρ. 1 εδ.20 του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 36 τοι] N. 4280/2014, όπου δεν αΤΤαΙΤξίΤαι Ούτε άδεια, Ούτε ενημέρωση της Δασικής αρχής.Εικόνα 
ΕικόναO Δήμος ΠύλουΝέστορος παρά το γεγονός ότι η απόφαση του ΔΣ αναφέρει μόνον εργασίες καθαρισμού, εσφαλμένα ζήτησε την υλοτομία 40 ατόμων πεύκης και προέβη (μετά από αυτοψία του Γεν. Γραμματέα - Δασολόγου) σε σήμανση των δέντρων προς υλοτομία λόγω αεττικινδυνότηταα ή ξήρανσης»Εικόνα 
ΕικόναΕικόνα3. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας παρείχε σχετική συγκατάθεση για την υλοτομία„ αποδεχόμενη την γενική εισήγηση του Δασολόγοι] (ΓΓ του Δήμου) περί επικινδυνότητας λόγω κύρτωσης μη αναφέροντας οποιαδήποτε ανάγκη προστασίας, συντήρησης, έρευνας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και 
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα4. Το Δασαρχείο Καλαμάτας και το Δασονομείο Πύλου αντιμετώπισαν το θέμα ως ελάσσονος σημασίας Και μετά από σχετική μη εμπεριστατωμένη εισήγηση άπειρου Δασοφύλακα (ούτε καν του Δασοττόνου προίΟταμέν0Ι4 του Δασονομείου) χορηγήθηκε Εικόναάδεια υλοτομίας (σύμφωνη γνώμη) για 43 άτομα πεύκης ενώ θα έπρεπε για ένα τόσο σοβαρό θέμα να διενεργηθεί σχετική αυτοψία — αναφορά από Δασολόγο της ΕικόναΥπηρεσίας. Ακόμη, εάν διαπιστωνόταν ανάγκη για την λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων σε όλη την έκταση του αλσυλλίσυ, θα έπρεπε να ζητηθεί η σύνταξη ή να συνταχθεί σε συνεργασία με τον Δήμο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία μελέτη διαχείρισης του Αλσυλλίου με την έγκριση της οποίας θα ορίζονταν όλα τα απαιτούμενα διαχειριστικά μέτρα (υλοτομίες. αραιώσεις, καθαρισμοί υπορόφου, φιιτεύσεις, κλαδεύσεις Κ.ο.κ). Λόγοι επικινδυνότητας και ανάγκης άμεσης επέμβασης δεν προκύπτουν τουλάχιστον για το σύνολο της υλοτομίας και με τον τρόπο που διενεργήθηκε ως αποσπασματική κα άστοχη Δασοκομική παρέμβαση μπορεί να χαρακτηρισθεί. 
Συν,: σχετικά έγγραφα 
Ο ΔΙντής Δασών ΜεσσηνίαςΕικόνα 
Γεώργιος Σωτηρόπουλος 
Δασολόγος 
Εικόνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου