Website counter free counters

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Αποζημίωση Δήμου απο "ΤΕΜΕΣ" (2 χρόνια παγωμένο το θέμα της αποζημίωσης του Δήμου!!!)

1) «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για όλες τις απαραίτητες δικονομικές ενέργειες κατά την διαδικασία Απαλλοτριώσεων ώστε να καταβληθεί στο Δήμο η αποζημίωση για το γήπεδο έκτασης 68.865,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε από τον τέως Δήμο Πύλου στην εταιρία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην περιοχή ΠΟΤΑ Μεσσηνίας ΠΥΛΟΣ. Σχετ.: το άρθρο 72 παρ. ιγ' του Ν. 3852/2010». (30.09.2012)

2) Μετά από αναβολή συζήτηση επί του θέματος: «Περί ορισμού δικηγόρου για αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας Διαδικασία Απαλλοτριώσεων για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος στην υπόθεση ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για μετατροπή της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σε χρήμα». (11.10.2012)

3) Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πύλου - Νέστορος'' στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως της Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας με διακριτικό τίτλο Α.Ε. «ΤΕΜΕΣ» (04.11.2013)

  • Συνημμένα: 3 αρχεία
  • ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό  15-2012, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος 
                                     Αριθμός  Απόφασης : 212/2012
                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
       ‘’ Μετά από αναβολή συζήτηση επί του θέματος: «Περί ορισμού δικηγόρου για αίτηση στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας Διαδικασία Απαλλοτριώσεων για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος στην υπόθεση ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για μετατροπή της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σε χρήμα»‘’.
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  τρίτη  (3η) του μηνός 
Οκτωβρίου  του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00 π. μ.,  η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 20946/26-09-2012  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 8707-06-2010.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη,  ήτοι :                
   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.       Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής  και Αντιδήμαρχος
Πύλου  - Νέστορος
1. Σωτήρης  Σπυρόπουλος                 
Ο οποίος δεν προσήλθε και ας Κλήθηκε νόμιμα
2. Ιωάννης        Σαρδέλης προσήλθε στην συζήτηση του
9ου θέματος
Τακτ.  Μέλος         
3. Διονύσιος Ψαλλίδας     « 
4.
  5.      
  6.   
Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου
Αναστάσιος Τσορώνης Νικήτας Κωνσταντίνος ως
αναπληρωτής του Γεωργίου
Γιαλλελή       
   «
        «
            «
 Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου.
         Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
 ‘’ Μετά από αναβολή συζήτηση επί του θέματος: «Περί ορισμού δικηγόρου για αίτηση στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Καλαμάτας Διαδικασία Απαλλοτριώσεων για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος στην υπόθεση ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για μετατροπή της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, σε χρήμα»‘’.
ΑΔΑ: Β43ΩΩ1Β-2ΘΑ
        Συνεχίζοντας ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι όπως όλοι γνωρίζετε το θέμα έρχεται μετά από αναβολή, έχετε ήδη στα χέρια σας όλα τα έγγραφα του φακέλου για την λεπτομερή και πλήρη ενημέρωσή σας, είναι απαραίτητο να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου μας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας Διαδικασία Απαλλοτριώσεων , την υποβολή Αίτησης  κ.λ.π. και προτείνεται  να ορίσουμε την  Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κα Βισβίκη Γεωργία του Αθανασίου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας , με Αριθμό Μητρώου 370, κάτοικο Πύλου, ταχ. Διεύθυνση Παιωνίου 11  και  Α.Φ.Μ. 045410383 , Δ.Ο.Υ. Πύλου.        Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κος Τσορώνης Αναστάσιος ο οποίος ανέφερε τα εξής:
    «Επειδή το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που έχει πολύ σοβαρό αντικείμενο και επειδή εδώ υπάρχουν έγγραφα από το έτος 2007, επειδή δεν πρέπει να βρεθούμε εκτεθειμένοι. Το έτος 2007 μας έχει στείλει η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. μια Μονομερή Δήλωση Παραχώρησης Γηπέδου και μας έχει παραχωρήσει 68.865,00 τετραγωνικά μέτρα. Αυτά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουμε και συγκεκριμένα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με αριθμό 171 του έτους 2008, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία την μετατροπή της παραχωρούμενης έκτασης σε χρήμα με την αιτιολογία που λέγεται εκεί. Επομένως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν θετική γνωμοδότηση, με την επιφύλαξη υπέρ του Δήμου του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων του και των συμφερόντων του, μετά την έκδοση και την αξιολόγηση της αποφάσεως του κ. Νομάρχη Μεσσηνίας, ειδικώς προς τα κομβικά ζητήματα του ορισμού της τιμής μονάδος και της αποπληρωμής του χρηματικού τιμήματος. Επειδή λοιπόν έχουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για να καθορίσουμε το τίμημα πρέπει να πάμε σε Δικαστική Απόφαση, επειδή το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας αναφέρει πολύ μικρή τιμή, επισημαίνουμε ότι θεωρούμε ότι η τιμή είναι πολύ μικρή για τα δεδομένα της περιοχής γι αυτό  πρέπει αυξήσουμε τη τιμή αυτή. Η Απόφαση  του Νομάρχη γράφει: «Την μετατροπή σε χρηματική, με εφ’ άπαξ καταβολή του ποσού μέσα στα τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας, της υποχρέωσης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου για παραχώρηση έκτασης: Πα.
68.865,00 τ. μέτρων της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πύλου ………» . Η Απόφαση αυτή του Νομάρχη όμως δεν υποχρεώνει την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. να πληρώσει, αν δηλαδή αποφασίσει να πληρώσει έχει καλώς, αν δεν θελήσει να πληρώσει, δεν θα πληρώσει. Εμείς θα συμφωνήσουμε να γίνει η διαδικασία. 
    Ο κος Δήμαρχος είχε ζητήσει το 2011 να προσδιορισθεί το  αντίτιμο της αποζημίωσης προς τον Δήμο Πύλου- Νέστορος στο ποσό των 70 ευρώ/τ.μ. άλλως 70.000,00 ευρώ/στρέμμα και εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε το αίτημα οπωσδήποτε στο Δικαστήριο. Ο Νόμος 2882/2001 στο άρθρο 15 γράφει σύσταση επιτροπής, την οποία εγώ δεν την έχω δει στο φάκελο. Πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία, η Απόφαση όμως του Νομάρχη δίνει την δυνατότητα να μην πληρώσουν τα χρήματα. 
    Τα χρήματα δε  αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν για αγορά γης για την εξυπηρέτηση της Γιάλοβας όπου υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ».
       Απαντώντας ο κος Πρόεδρος ανέφερε: «Οι παρατηρήσεις σας ήταν πολύ εποικοδομητικές κύριε Τσορώνη, και τα όσα αναφέρετε απορρέουν από τα έγγραφα που σας έχουν διανεμηθεί. Θεωρούμε ότι από την πλευρά της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα γίνουν  εκείνες οι ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την ομαλή συνύπαρξη Δήμου και εταιρίας.
Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για να αποφασίσουν σχετικά .
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της :
1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
2. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010  μετά από διαλογική συζήτηση, 
ΑΔΑ: Β43ΩΩ1Β-2ΘΑ
Αποφασίζει ομόφωνα
       Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο   του  Δήμου Πύλου – Νέστορος τη  Δικηγόρο του
Πρωτοδικείου Καλαμάτας κα Βισβίκη Γεωργία του Αθανασίου, μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Καλαμάτας , με Αριθμό Μητρώου 370, κάτοικο Πύλου, ταχ. Διεύθυνση Παιωνίου
11  και  Α.Φ.Μ. 045410383 , Δ.Ο.Υ. Πύλου και αναθέτει σε αυτήν την υποβολή  Αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας Διαδικασία Απαλλοτριώσεων,  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος στην υπόθεση ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για μετατροπή της υποχρέωσης εισφοράς σε γή, σε χρήμα  και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με την εν λόγω υπόθεση απαιτηθεί.
      Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω ενέργεια της παρούσας.
  Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 212/2012
                 Ο Πρόεδρος      της Οικονομικής Επιτροπής.
              Τα Μέλη
  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Ιωάννης Σαρδέλης
 2. Διονύσιος Ψαλλίδας
 3. Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου
 4.
5.
Αναστάσιος Τσορώνης Κωνσταντίνος Νικήτας
                            Ακριβές Απόσπασμα                             Πύλος   11-10-2012
                 Ο Πρόεδρος 
    της Οικονομικής Επιτροπής
  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό  14-2012, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος 
                                     Αριθμός  Απόφασης : 200/2012
                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για όλες τις απαραίτητες δικονομικές ενέργειες κατά την διαδικασία Απαλλοτριώσεων ώστε να καταβληθεί στο Δήμο η αποζημίωση για το γήπεδο έκτασης 68.865,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε από τον τέως Δήμο Πύλου στην εταιρία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην περιοχή ΠΟΤΑ Μεσσηνίας ΠΥΛΟΣ. Σχετ.: το άρθρο 72 παρ. ιγ’ του Ν. 3852/2010».
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  ενδεκάτη  (11η) του μηνός 
Σεπτεμβρίου  του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π. μ.,  η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 18847/06-09-2012  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 8707-06-2010.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη,  ήτοι :                
   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της
Οικονομικής
Επιτροπής  και Αντιδήμαρχος
Πύλου  - Νέστορος
1. Σωτήρης  Σπυρόπουλος                 
Ο οποίος δεν προσήλθε και ας Κλήθηκε νόμιμα
2. Ιωάννης        Σαρδέλης Τακτ.  Μέλος         
3. Διονύσιος Ψαλλίδας     « 
4.
  5.      
  6.   
Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου
Αναστάσιος Τσορώνης
Γεώργιος Γιαλλελής        
   «
        «
            «
 Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου.
         Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο:   «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για όλες τις απαραίτητες δικονομικές ενέργειες κατά την διαδικασία Απαλλοτριώσεων ώστε να καταβληθεί στο Δήμο η αποζημίωση για το γήπεδο έκτασης 68.865,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε από τον τέως Δήμο Πύλου στην εταιρία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην περιοχή
ΑΔΑ: Β4ΤΝΩ1Β-6ΕΩ
ΠΟΤΑ Μεσσηνίας ΠΥΛΟΣ. Σχετ.: το άρθρο 72 παρ. ιγ’ του Ν. 3852/2010»  ανέφερε ότι θα πρέπει να ορισθεί δικηγόρος στην υπόθεση αυτή.
    Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κος Τσορώνης Αναστάσιος ο οποίος ανέφερε «δεν έχουμε όλο το φάκελο του συγκεκριμένου θέματος, θέλουμε όλο το φάκελο πλήρη» για να ενημερωθούμε σχετικά. 
Και κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της :
1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής  2. τις διατάξεις του άρθρου  72  του Ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση , 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   Αποφασίζει
         Όλοι ομόφωνα συμφωνούν και αναβάλουν την  συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πληρέστερη ενημέρωση και συμπλήρωση του φακέλου.
  Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό  200/2012
                 Ο Πρόεδρος      της Οικονομικής Επιτροπής.
              Τα Μέλη
  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Ιωάννης Σαρδέλης
 2. Διονύσιος Ψαλλίδας
 3. Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου
 4.
  5
Αναστάσιος Τσορώνης Γεώργιος Γιαλλελής
                            Ακριβές Απόσπασμα                             Πύλος   30-09-2012
                 Ο Πρόεδρος 
    της Οικονομικής Επιτροπής
  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμό  18-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος
                                      Αριθμός  Απόφασης : 238/2013
                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
       ‘’Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του  Δήμου Πύλου - Νέστορος‘’ στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως 
της Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας με διακριτικό τίτλο Α.Ε. «ΤΕΜΕΣ»‘’
          Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  τριάντα (30) του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  11:00 π.μ.,  η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 23253/23-10-2013  γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ.
87/07-06-2010.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη,  ήτοι :                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της
Οικονομικής
Επιτροπής  και
Αντιδήμαρχος
Πύλου  - Νέστορος
1. Φιλόπουλος Παύλος
2. Γιαλλελής Γεώργιος ως και οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών  δεν προσήλθαν αν και
 νόμιμα προσκλήθηκαν                          
2. Σαρδέλης Ιωάννης Τακτ.  Μέλος        
3. Χαραμαράς Θεόδωρος   «  4. Ψαλλίδας Διονύσιος   « 
  5. Τσορώνης Αναστάσιος  « 
     Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου.
     Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:    
‘’Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του  Δήμου Πύλου – Νέστορος  στο
Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά τη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως  της Α.Ε. Τουριστικές
Επιχειρήσεις Μεσσηνίας με διακριτικό τίτλο Α.Ε. «ΤΕΜΕΣ»‘’ υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής έθεσε το αριθ. 1255 από 19-08-2013 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ταχ. Διεύθυνση Δεληγιάννη 6  - Τρίπολη, με το οποίο έχει σταλεί η υπ’ αριθ. 698 Κλήση του Α’ Τμήματος του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως προς τον κο Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος με την οποία ορίζεται δικάσιμος για την Αίτηση
Ακυρώσεως της  Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας με διακριτικό τίτλο Α.Ε. «ΤΕΜΕΣ» κατά της Απόφασης της Επιτροπής Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Καλαμάτας η 03-12-2013.     Στη συνέχεια ανέφερε, ότι για την εν λόγω υπόθεση έχουν διαβιβασθεί από το
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με την υπ΄αριθ. πρωτ. 926/13-09-2013 επιστολή,  τα
ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩ1Β-ΘΛΑ
2
έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας όπου τηρείται ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης για περαιτέρω ενέργειες.
Και κάλεσε  ο  Πρόεδρος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της :
1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
2. τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010
3. το αριθ. 1255 από 19-08-2013 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης,
4. το αριθ. πρωτ. 926/2013 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου
Πύλου - Νέστορος μετά από διαλογική συζήτηση , 
 Αποφασίζει ομόφωνα
     Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε  σχετικά με το αριθ. 1255 από 19-08-2013 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ταχ. Διεύθυνση Δεληγιάννη 6  - Τρίπολη σχετικά με την εκδίκαση της Αίτησης Ακυρώσεως της Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας με διακριτικό τίτλο Α.Ε. «ΤΕΜΕΣ» κατά της Απόφασης της Επιτροπής Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Καλαμάτας η οποία έχει ορισθεί για την 03-12-2013, ότι για την εν λόγω υπόθεση έχουν διαβιβασθεί από το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με την υπ΄αριθ. πρωτ. 926/13-09-2013 επιστολή,  τα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας όπου τηρείται ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης για περαιτέρω ενέργειες.
       Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω ενέργεια της παρούσας.            
            Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 238/2013
                 Ο Πρόεδρος      της Οικονομικής Επιτροπής.
              Τα Μέλη
  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Ιωάννης Σαρδέλης
 2. Θεόδωρος Χαραμαράς
 3. Διονύσιος Ψαλλίδας 
 4.  Αναστάσιος Τσορώνης  
                      Ακριβές Απόσπασμα
                      Πύλος   04-11-2013                         Ο Πρόεδρος      της Οικονομικής Επιτροπής
  Παναγιώτης Θεοδ. Καρβέλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου