Website counter free counters

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Η προτεινόμενη βελτίωση αφορά στην αλλαγή της τυπικής διατομής της οδού σε μήκος 520μ και την μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου τρισκελούς κόμβου σε τετρασκελή κυκλικό κόμβο. Επίσης περιλαμβάνεται η δημιουργία τεσσάρων (4) νέων συνδέσεων με το εθνικό δίκτυο και τριών (3) υπογείων πεζοδιαβάσεων, για την εξυπηρέτηση των δυο προγραμματιζόμενων όμορων ξενοδοχείων, ιδιοκτησίας ΤΕΜΕΣ ΑΕ.


Χθες το βράδι 1ο θεμα στο δημοτικο συμβούλιο
Τροποποίηση συνθηκών κυκλοφορίας της 9ης Εθ. Ο.Ν. Ηλείας Γαργαλιάνοι-Χώρα -Γιάλοβα - Πύλου- Μεθώνης εντός των διοικητικών ορίων Τ.Κ. Γιάλοβας Δ. Πύλου -Νέστορος και συνοδά τεχνικά έργα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.15853/22-9-2015 αίτησης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
Φωτογραφία του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ.

Συνημμένα: 1 αρχείο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2015
         Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την   10η Δεκεμβρίου   2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 20579  και από 7-12-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010.
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών , βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3)  ως εξής:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παναγιώτης Δαρσακλής ( Πρόεδρος) Σιψάς Δημήτριος  ( Αντιπρόεδρος)
Ζεργιώτης Γεώργιος
2. Λεωνίδας Γαϊτάνης Μπαχούμας Γεώργιος
3.  Καλογερόπουλος Κων/νος     
4.  Ρούσσος Ιωάννης
Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2014 απόφασή της, η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Γιαλλελή   Αναστασία.
     Ο Πρόεδρος   εισηγήθηκε το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: Τροποποίηση συνθηκών κυκλοφορίας της 9ης Εθ. Ο.Ν. Ηλείας Γαργαλιάνοι- Χώρα -Γιάλοβα – Πύλου- Μεθώνης εντός των διοικητικών ορίων Τ.Κ. Γιάλοβας Δ. Πύλου –Νέστορος και συνοδά τεχνικά έργα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 15853/22-9-2015 αίτησης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε,  και είπε: 
 Η κατατεθείσα μελέτη αφορά την οριστική μελέτη των συγκοινωνιακών έργων αναβάθμισης/βελτίωσης της 9ης Ε.Ο., στην περιοχή του οικισμού Γιάλοβας. Το σύνολο του βελτιούμενου οδικού τμήματος βρίσκεται εντός του οικισμού Γιάλοβας και εχει χαρακτηριστικά αστικής αρτηρίας ομάδας Γ με έντονη παρόδια δόμηση και σύνδεση των ιδιοκτησιών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
  Τροποποίηση συνθηκών κυκλοφορίας της 9ης Εθ. Ο.Ν. Ηλείας Γαργαλιάνοι- Χώρα -Γιάλοβα – Πύλου- Μεθώνης εντός των διοικητικών ορίων Τ.Κ. Γιάλοβας Δ. Πύλου –Νέστορος και συνοδά τεχνικά έργα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.
15853/22-9-2015 αίτησης της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΕΚΑ ΕΞΙ   (16) ΚΑΙ ΑΠΟ 10-12-2015  Σ  ΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
απευθείας με την Εθνική Οδό. Αντιθέτως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι υφιστάμενες τυπικές διατομές του τμήματος της οδού ανήκουν στην ομάδα Α που αναφέρεται στην υπεραστική οδοποιία (εκτός σχεδίου). Λόγω της έντονης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχή, αυτή η αντίθεση δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία και την ασφάλεια του εν λόγω οδικού τμήματος.
 Η προτεινόμενη βελτίωση αφορά στην αλλαγή της τυπικής διατομής της οδού σε μήκος 520μ και την μετατροπή του υφιστάμενου ισόπεδου τρισκελούς κόμβου σε τετρασκελή κυκλικό κόμβο.  Επίσης  περιλαμβάνεται η δημιουργία τεσσάρων (4) νέων συνδέσεων με το εθνικό δίκτυο και τριών (3) υπογείων πεζοδιαβάσεων, για την εξυπηρέτηση των δυο προγραμματιζόμενων όμορων ξενοδοχείων, ιδιοκτησίας ΤΕΜΕΣ ΑΕ.
Συγκεκριμένα τα   έργα αφορούν:
1. Βελτίωση της Εθνικής οδού και προσαρμογή των λειτουργικών χαρακτηριστικών από ομάδα Α που αφορά υπεραστική οδό, σε ομάδα Γiv,  κατά ΟΜΟΕ , που αφορά αστική αρτηρία.
2. Μετατροπή του υφιστάμενου τρισκελούς κόμβου (μορφής Τ) σε τετρασκελή κυκλικό κόμβο στην χ.θ. 0+250
3. Δημιουργία τεσσάρων (4) νέων συνδέσεων με την ΕΟ μόνο με δεξιόστροφες κινήσεις.
4. Δημιουργία τριών (3) νέων πεζοδιαβάσεων , οι δυο από αυτές βρίσκονται εντός οικισμού (θέσεις χθ 0-046 και χθ 0+205) και η τρίτη εκτός οικισμού.   
     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 3852/2010  και του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Δεν υπάρχει αντίρρηση στις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για το έργο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                     Δαρσακλής Παναγιώτης                             
                                                                                 Καλογερόπουλος Κων/νος
                                                                                   Γαϊτάνης Λεωνίδας
                                                                                                       Ρούσσος Ιωάννης
                                                                                                         Πύλος   10 Δεκεμβρίου  2015
                                                                                       Ακριβές Απόσπασμα                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ
                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου