Website counter free counters

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ......


ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης για την πορεία των εργασιών ανάδειξης του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, 18/12 μαζί με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στον τόπο εργασιών.
Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Πύλου (πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως), προκειμένου να αναδειχθεί τόσο η τεχνική κατασκευής του, όσο και το... φυσικό κάλλος (του περιβάλλοντα χώρου.) Το έργο, με προϋπολογισμό μελέτης 150.000 ευρώ, υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2014 και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ.
Ο κ. Καφαντάρης δήλωσε σχετικά: «Φτάνει στην ολοκλήρωσή του ένα μεγάλο έργο πολιτισμικής ανάδειξης στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Ως δημοτική αρχή δίνουμε προτεραιότητα σε έργα που προάγουν την ιστορία του τόπου μας, αναδεικνύοντας την πολιτισμική μας ταυτότητα».


Αυτά ως email ....,τα σχολια  μας σε αγκύλες ( ) όμως ....
ενώ για πλήρη αποκατάσταση μιλάει ο δήμαρχος σε κατ ιδιαν συνάντηση που είχαμε με τον εργολάβο σαν (Λαικη Συσπείρωση) μας μίλησε για μερική αποκατάσταση του μνημείου βαση της μελέτης του κυρ Αντωνίου και μάλιστα με παραδωση πριν το νέο ετος , τωρα ως αναφορά τον περιβάλλοντα χώρο εναπομένει να τον δουμε καθαρο από κάθε  (ξενη  παρέμβαση και εναπόθεση ......)


ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
Τεκμηρίωση , Αποκατάσταση κ’ Ανάδειξη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο έργο της αποκατάστασης του ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ
 προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, σύμφωνα με την Τεχνική
Έκθεση και τα Σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ειδικότερα,
θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η μελέτη προβλέπει συνολικά τα παρακάτω είδη επεμβάσεων :
• Αποκατάσταση δομικών προβλημάτων (ρωγμών κτλ)
• Διασφάλιση στατικής επάρκειας στα μέρη με γεωμετρικές παραμορφώσεις
• Διασφάλιση της συνοχής σε μέρη που έχει διασαλευθεί η επαφή των δύο
διακριτών τμημάτων του μνημείου.
• Συμπλήρωση τμημάτων με μικρές καταρρεύσεις.
• Ανακατασκευή επιλεγμένων περιοχών.
• Ανακατασκευές και Συμπληρώσεις για την διασφάλιση της υδραύλακας
• Μερική αφαίρεση μεταγενέστερων τοιχισμάτων των τόξων
• Απομάκρυνση νεότερων κτισμάτων του κοιμητηρίου.
• Συντήρηση, προστασία και τοπικές συμπληρώσεις στα κονιάματα επιφανειών
• Αποκατάσταση υδραύλακας
• Προστασία με κάλυψη της αποκαταστημένης υδραύλακας
• Κατάδειξη των τμημάτων του υδραγωγείου που λείπουν με κατάλληλη
διαφοροποίηση υλικών επιστρώσεως και διαμορφώσεως εδάφους
• Ησυχασμό εδαφών και επιχώσεων.
• Ταπείνωση του εδάφους γύρω από το μνημείο και αποκάλυψη της εκτιμώμενης
έδρασης στον φυσικό βράχο σε επιλεγμένες θέσεις.
• Διατήρηση, τοπικά μόνον, υπολειμμάτων των διαμορφώσεων των που αφορούν
στα πρόχειρα καταστήματα του παζαριού.
• Διαμόρφωση τόσο του εγγύς περιβάλλοντος χώρου, όσο και της περιοχής του κοιμητηρίου, με σκοπό την ανάδειξη και βέλτιστη παρουσίαση του μνημείου.
• Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της εγγύς περιοχής με αντίστοιχους στόχους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντιμετώπιση δομικών και μορφολογικών προβλημάτων
Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις
• Διάνοιξη τοιχισμένων τόξων και τοξυλίων, σε ορισμένες μόνο θέσεις όπως αυτές
σημειώνονται στα σχετικά σχεδία.
• Αφαίρεση υπολειμμάτων λιθοδομής από τη φάση νεότερων επισκευών. Ωστόσο
κάποιο ίχνος τους θα παραμένει ενδεικτικά.
• Απομάκρυνση της κατασκευής Ιταλικής Πύλης και ανακατασκευή της τοξωτής μορφής. Συμπλήρωση της λιθοδομής εκεί με διδακτικό τρόπο και ανάλογες των
συμπληρώσεων λιθοδομής τεχνικές (μολυβδολωρίδα, κονίαμα κ.α).
• Απομάκρυνση των προσκτισμάτων (οστεοφυλάκιο κ.α) στα δυτικά και αποκάλυψη του τοξωτού τοιχισμένου τμήματος του υδραγωγείου. Θα εφαρμοσθούν καθαρισμοί από νεώτερα επιχρίσματα, αρμολόγημα και σφράγιση ρωγμών όπου απαιτηθεί. Εκτιμάται ότι τμήματα της λιθοδομής μικρού μεγέθους θα έχουν καταστραφεί και
αυτά θα συμπληρωθούν με ανάλογο με τα παραπάνω τρόπο.
• Αναδιάταξη των μετακινημένων λίθων -τμημάτων της τοιχοποιίας, τοπικά και σε πολύ
μικρή κλίμακα.
Στερεώσεις - Επισκευές
• Σφράγιση ρωγμών μικρού εύρους και λιθοσυρραφές ρωγμών μεγαλύτερου εύρους. Παράλληλα θα γίνει εφαρμογή ενεμάτων βαρύτητας στην εγγύς περιοχή των ρωγμών. Θα χρησιμοποιηθεί το προβλεπόμενο στο Κεφ. 11 κονίαμα κατά περίπτωση.
• Ραφή με άτονες και ακέφαλες ράβδους της αποσυγκολλημένης από τους πεσσούς των τόξων τοιχοποιίας του αρχικού τμήματος του υδραγωγείου. Οι ράβδοι θα τοποθετηθούν σε λοξές διευθύνσεις και στην οπή θα εφαρμοσθεί κονίαμα σύνθεσης
όπως αυτό των αρμολογημάτων.
• Στερέωση και εξασφάλιση του επισφαλούς τμήματος στο χείλος της αντηρίδας με αρμολόγημα και ένεμα.
• Συντήρηση και στερέωση της ράχης της αρχικής φάσης του υδραγωγείου και ανακατασκευή μέρους της αρχικής φάσης για διδακτικούς αλλά και δομικούς λόγους,
όπως στερέωση υπερκειμένων και εφαπτόμενων τμημάτων σε αυτήν.
• Επίστρωση της βόρειας παρειάς της υδραύλακος του ανατολικού τμήματος έως το ύψος που είχε αυτή αρχικά (χωρίς την μεταγενέστερη υπερύψωση). Η επιφάνεια ψηλότερα θα αρμολογηθεί όπου απαιτείται.
Συμπληρώσεις - Ανακατασκευές
• Συμπλήρωση λιθοδομής σε τμήματα που έχει καταρρεύσει και πλήρωση οπών με ευδιάκριτο τρόπο, παρεμβολή μολυβδολωρίδας αλλά και ελαφρά διαφοροποίηση του
κονιάματος, η σύνθεση του οποίου είναι η προβλεπόμενη στην αντίστοιχη περίπτωση στο Κεφ. 11.
• Ανακατασκευή του έσω (νότιου) χείλους-παρειάς του υδραγωγείου, όπου αυτό απαιτείται, κυρίως στα ανατολικά τμήματα
• Συμπλήρωση του χείλους-παρειάς της υδραύλακος όπου απαιτείται τοπικά.
• Συμπλήρωση και αντικατάσταση αποσαρθρωμένων οπτόπλινθων., τοπικά και όπου
κριθεί απολύτως απαραίτητο.
• Συντήρηση και στερέωση του σόκορου του αρχικού τοίχου του υδραγωγείου στις
περιοχές που αυτός έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
Προστασία
• Γέμισμα προστασίας της υδραύλακας με άμμο ή αδρανές 3Α και κάλυψή της μετά με
μολυβδόφυλλα.
• Γενική ριζική καταπολέμηση βλάστησης και αφαίρεση υπολειμμάτων ριζικού
συστήματος από την τοιχοποιία.
Αντιμετώπιση προβλημάτων επιφανειών
• Βαθύ αρμολόγημα με διαφορετικό - συμβατό κονίαμα για την σφράγιση των αρμών.
• Βαθύ αρμολόγημα προστασίας της ράχης του υδραγωγείου.
• Συντήρηση και συμπλήρωση των κονιαμάτων στα χείλη του αγωγού.
• Απομάκρυνση των ιχνών κονιαμάτων από τις στέγες των μαγαζιών - που υπήρχαν
στο παρελθόν - και διατήρηση ίχνους ενδεικτικά.
• Αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων και πλήρωση με κονίαμα ειδικής σύνθεσης, σύμφωνα με τη μελέτη των συντηρητών.
• Αφαίρεση των μη συμβατών κονιαμάτων, αντικατάσταση του τσιμεντοκονιάματος και
των νεότερων επιχρισμάτων.
• Χρήση ενεμάτων σε περιοχές όπου απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη των συντηρητών.
Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο
• Ανασκαφή, αποκάλυψη και συντήρηση ιχνών του τοίχου του αρχικού υδραγωγείου στα μέρη που η προβλεπόμενη ταπείνωση του εδάφους θα τα φέρει στο φως.
• «Ησυχασμός» εδαφών, τμηματικές αποχωματώσεις και σημειακές ανασκαφές για το
τελικό βάθος έδρασης.
• Απομάκρυνση επιχώσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εδάφους
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
• Διευθέτηση τμήματος βράχου και απομάκρυνση πρόχειρου αναλημματικού τοιχαρίου σύμφωνα με την πρόβλεψη στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Δημιουργία ζώνης πολύ αδρού λιθόστρωτου στο προβλεπόμενο επίπεδο βαδίσεως- κινήσεως, σε τρείς θέσεις όπου προϋπήρχε τμήμα είτε του αρχικού υδραγωγείου, είτε του νεότερου τοξωτού.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
• Προσεκτική ανάταξη των παρειών της υδραύλακας με κατάλληλα διαμορφωμένα συστήματα προώθησης χωρίς την αποξήλωση των τοιχοποιιών.
• Η συμπλήρωση με κονίαμα των κενών που έχουν σχηματιστεί λόγω της απόπλυσης των κονιαμάτων δομής.
• Η πλήρωση εσωτερικών κενών με τη χρήση ειδικών λεπτόρρευστων ενεμάτων προτείνεται μόνο στις περιοχές όπου καταγράφηκαν ρήγματα, στα οποία θα
προσαρμόζονται διαφανείς σωληνίσκοι διαμέτρου 1 εκ. κατά μήκος των ρωγμών και σε απόσταση 30-40 εκ. Το ένεμα θα πρέπει να γίνεται μετά την σφράγιση των κενών και το αρμολόγημα.
• Η συμπλήρωση των αρμολογημάτων, όπου παρατηρείται απώλεια των αυθεντικών κονιαμάτων. Επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται τα αυθεντικά κονιάματα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα νέα αρμολογήματα θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τους αρμούς όσο και μέρος των επιφανειών των λίθων όπως και στην αρχική κατασκευή, εργασία που θα γίνει με μυστρί. Τόσο κατά την συμπλήρωση των κονιαμάτων δομής όσο και κατά το αρμολόγημα θα πρέπει στα μεγάλα κενά να ενσφηνώνονται μικρά λίθινα βύσματα, ώστε να βελτιωθεί η συνοχή της τοιχοποιίας.
• Η σφράγιση των κενών που έχουν σχηματιστεί λόγω της απώλειας των
επιχρισμάτων στο εσωτερικό της υδραύλακας.
• Η αντικατάσταση των φθαρμένων οπτόπλινθων με όμοιους χειροποίητους ίδιων διαστάσεων (της τάξεως 25 X 25 Χ0,5 εκ.)
Δεινοκράτους 73, Αθήνα 11521
/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΝΤΩΝΙΟΥ
| ΔΙΤΤΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
! ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου