Το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πλέον κατάλληλης μεθόδου εκμετάλλευσης της διαχείρισής τους και άλλων δικαιωμάτων επί λιμένων και μαρίνων (πέραν των 12 λιμανιών που έχουν τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και των αντίστοιχων μαρίνων τους).
Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι η καθιέρωση ενός εκτενούς συστήματος ομάδων/συμπλεγμάτων λιμανιών και μαρίνων που ακολούθως θα χρηματοδοτηθούν, αρχικά βάσει συμβάσεων εκχώρησης, μέσω μιας σειράς συναλλαγών.

Σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου

Οικονομικοί Σύμβουλοι
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.
Maritime & Transport Business Solutions B.V.
Νομικοί Σύμβουλοι
Δικηγορική Εταιρεία KLC
Τεχνικοί Σύμβουλοι
Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.