Website counter free counters

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Εξω αφήνει ο δήμαρχος τις παραλίες Ρωμανου από το Natura 2000 !!!!!


Αρνητικός ο δήμος Πυλου Νεστορος για τον χαρακτηρισμό natura 2000 για την θαλασσια περιοχη νοτιας Μεσσηνίας με τους κωδικούς GR2550010  , Ζάγκα - Μεμί Κορώνης , Παραλίες Ρωμανου  (GR2550004) , Θαλάσσια Περιοχή ΜεθώνηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 2 /2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την σχεδιαζόμενη επέκταση ορίων

περιοχής NATURA 2000.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Δ ΕΚΑ (10) ΚΑΙ ΑΠΟ 18-7-2016 Σ ΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα

την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος κατόπιν της με

αριθμό πρωτοκόλλου 13282 και από 14-7-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου

της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας, σύμφωνα με τις


διατάξεις του νόμου 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)


μελών , βρέθηκαν παρόντες τέσσερα (4) και απόντες τρεις (3), ως εξής:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρσακλής Παναγιώτης ( Πρόεδρος) Ζεργιώτης Γεώργιος


2. Μπαχούμας Γεώργιος Σιψάς Δημήτριος


3. 3. Καλογερόπουλος Κων/νος Βάγγαλης Νικόλαος


4. Γαϊτάνης Λεωνίδας


Αν και κλήθηκαν νόμιμα


Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού


Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2014


απόφαση της, η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Γιαλλελή


Αναστασία.


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ήτοι: Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την

σχεδιαζόμενη επέκταση ορίων περιοχής NATURA 2000 και είπε:

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το


Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε


να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των


ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.


Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας)


αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το


Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων


περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορούμε να δούμε


συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους,


χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή


εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του


συντονιστή του έργου της εποπτείας.


Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής


Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ.


Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες


περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου,


προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000.
Για το Δήμο μας προτείνεται σύμφωνα με τον χάρτη αλλά και την εισήγηση των


ειδικών επιστημόνων που έδωσε στην δημοσιότητα το ΥΠΕΝ να ενταχθούν στο


Ευρωπαϊκό Δίκτυο οι εξής περιοχές: παραλία Ρωμανού, παραλία Ζάγκα – Μεμί και η


θαλάσσια περιοχή της Μεθώνης και συγκεκριμένα προτείνεται


1. Επέκταση της GR2550003 ΒΑ, ώστε να συμπεριλάβει μια μικρού πλάτους

χερσαία παράκτια ζώνη, και κυρίως την παραλία Ζαγκα – Μεμί.


2. Επέκταση στο θαλάσσιο χώρο της διευρυμένης ως άνω ΕΖΔ μπροστά από την


παραλία Ζαγκα – Μεμί.


3. Επέκταση της GR2550004 στη θάλασσα μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.

Προτεινόμενος νέος κωδικός GR2550010 και ονομασία «ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 12616/04-07-2016 έγγραφό μας ενημερώθηκαν οι


πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για έκφραση άποψης σχετικά με την σχεδιαζόμενη


επέκταση ορίων περιοχής NATURA 2000 στα όρια της εδαφικής τους περιφέρειας και


με σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων τους οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο


μέρος της παρούσας εκφράζουν τις απόψεις τους τις οποίες θέτω υπόψη του


συμβουλίου.

Για το Δήμο Πύλου – Νέστορος το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο Natura θεωρούμε ότι


καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την προστασία των θαλάσσιων ειδών. Η πρόταση


για επέκταση του καθεστώτος Natura 2000 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το Δήμο μας.


Τέτοιες περιοχές ήδη υπάρχουν στην Περιφέρεια μας, και η ένταξη νέων καθώς και η


επέκταση των υφιστάμενων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και προβλήματα στην


τουριστική ανάπτυξη και στις δραστηριότητες στην περιοχή μας. Δραστηριότητες όπως


η αλιεία ή ο τουρισμός, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου μας και


μάλιστα στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης και της


προστασίας των προστατευόμενων ειδών. Επειδή στο Δήμο μας με το ΣΧΟΟΑΠ


ΚΟΡΩΝΗΣ και το υπό δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ υπάρχουν ήδη περιορισμοί


και δεσμεύσεις ως προς τις χρήσεις γης και την πολεοδόμηση περαιτέρω περιοριστικά


μέτρα μόνο προβλήματα θα επιφέρουν.


Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.


Ακουλούθησε διαλογική συζήτηση, ακούστηκαν οι απόψεις των μελών του συμβουλίου


καθώς και οι απόψεις των παρευρισκόμενων προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων οι


οποίες στο σύνολό τους ήταν αρνητικές ως προς την προτεινόμενη επέκταση ορίων
περιοχής NATURA 2000.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την
εισήγηση και τις απόψεις των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων μετά από διαλογική


συζήτηση
Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εισηγείται αρνητικά ως προς την προτεινόμενη επέκταση ορίων περιοχής


NATURA 2000 για το Δήμο Πύλου – Νέστορος καθώς το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο


Natura καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την προστασία των θαλάσσιων ειδών. Η


πρόταση για επέκταση του καθεστώτος Natura 2000 θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό


το Δήμο μας. Τέτοιες περιοχές ήδη υπάρχουν στην Περιφέρειά μας, και η ένταξη νέων


καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και


προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη και στις δραστηριότητες στην περιοχή μας.


Δραστηριότητες η αλιεία ή ο τουρισμός, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του


Δήμου μας και μάλιστα στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης


και της προστασίας των προστατευόμενων ειδών. Επειδή στο Δήμο μας με το


ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΡΩΝΗΣ και το υπό δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ ΜΕΘΩΝΗΣ υπάρχουν ήδη


περιορισμοί και δεσμεύσεις ως προς τις χρήσεις γης και την πολεοδόμηση περαιτέρω


περιοριστικά μέτρα μόνο προβλήματα θα επιφέρουν.Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στα πλαίσια της διαβούλευσης στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 52/2016
έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Δαρσακλής Παναγιώτης Γαϊτάνης Λεωνίδας


Μπαχούμας Γεώργιος


Καλογερόπουλος Κων/νος

Πύλος 18 Ιουλίου 2016
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου