Website counter free counters

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου στον λιμένα Πύλου και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή του εντάλματος προπληρωμής.Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.500,00 € για την πληρωμή παράβολου προς το Ελληνικό Δημόσιο για την αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Λιμένα της Πύλου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 4/04-04-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 11/2017
Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή παραβόλου υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου στον λιμένα Πύλου και
ορισμός υπολόγου για την πληρωμή του εντάλματος προπληρωμής.

Στην Πύλο και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 4η του μηνός Απριλίου

έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.70/31-03-

2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
κ. Χαραμαράς Θεόδωρος, Πρόεδρος
κ. Κοντογόνης Περικλής, τακτικό μέλος
κ. Αποστολοπούλου Σοφία, τακτικό μέλος

κ. Γουρνάς Ηλίας, τακτικό μέλος,
κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, Λιμενάρχης Πύλου
κ. Αγγελόπουλος Πελοπίδας, Αντιπρόεδρος
κ. Σιψάς Δημήτριος, τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών

Οργάνων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, κ. Αρβανίτης Δημήτριος.
Ο Πρόεδρος κ. Χαραμαράς Θεόδωρος είπε ότι σύμφωνα με το νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ

90/Α/18-4-2013) προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης
αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρόμιο). Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προς τους λιμένες διαχείρισής της ρόλο, προβαίνει σε αδειοδότηση
υδατοδρομίου στο λιμένα Πύλου καθώς ήδη έχουμε καταθέσει πλήρη φάκελο για
αδειοδότηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών Αξιοποίησης Αεροδρομίων της Διεύθυνσης
Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Για την ολοκλήρωση της εξέτασης του εν λόγω αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας
υδατοδρομίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους

2.500,00 ευρώ (άρθρο 38 παρ.4 του ν.4146/2013).
Η καταβολή των 2.500,00 € προς το Ελληνικό Δημόσιο θα γίνει με έκδοση εντάλματος

προπληρωμής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων).
Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής θα εκδοθεί εις βάρος του κωδικού αριθμού

Κ.Α.10-6331 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη».
Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2.500,00 € θα εκδοθεί στο όνομα του Προϊστάμενου
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, κ. Αρβανίτη Δημήτριου, ο
οποίος προτείνω να οριστεί υπόλογος με την υποχρέωση να αποδώσει λογαριασμό.
Παρακαλούμε για την απόφασή σας σχετικά.
Η κ. Σοφία Αποστολοπούλου λαμβάνοντας τον λόγο είπε ότι θα καταψηφίσει το
συγκεκριμένο θέμα καθώς θεωρεί ότι η λειτουργία του υδατοδρομίου δεν θα εξυπηρετήσει
τους κατοίκους της περιοχής αλλά μόνο τους τουρίστες και επίσης η χορηγούμενη άδεια για
υδατοδιαδρόμους προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης θα παρενοχλεί τους ντόπιους
ψαράδες όσο για την μεταφορά ασθενών υπάρχουν άλλες υπηρεσίες (ΕΚΑΒ).
Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
τρέχοντος έτους, και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1) Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.500,00 € για
την πληρωμή παράβολου προς το Ελληνικό Δημόσιο για την αδειοδότηση υδατοδρομίου στο
Λιμένα της Πύλου.

2) Ορίζει υπόλογο του παραπάνω αναφερόμενου εντάλματος προπληρωμής στου
οποίου το όνομα θα εκδοθεί το ένταλμα, τον δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Πύλου –
Νέστορος κ. Αρβανίτη Δημήτριο του Παναγιώτη, ο οποίος θα αποδώσει λογαριασμό ύστερα

από τη σχετική πληρωμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έως και την 5η Ιουνίου 2017
ημέρα Δευτέρα.

3) Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει τη σχετική πίστωση του ποσού των 2.500,00 € για

την πληρωμή της ως άνω αναφερόμενης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.10-6331

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου.

4) Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χαραμαρά Θεόδωρο τις
περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Αρνητικά ψήφισε το μέλος κ. Αποστολοπούλου Σοφία για τους λόγους που αναφέρονται
ανωτέρω.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Θεόδωρος Χαραμαράς Κοντογόνης Περικλής
Γουρνάς Ηλίας
Αποστολοπούλου Σοφία
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου


Αριθμ.Πρωτ. 82


Ημ/νία: 04/05/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ


ΑΦΜ : 997554498

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:


α. Του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας


2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α' 143) όπως ισχύει,


β. Την αριθμ.11/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


γ. Του π.δ.80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες » (Α' 145)

2. Το υπ' αριθμό 2 τεκμηριωμένο αίτημα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ περί της αναγκαιότητας Λοιποί φόροι

και τέλη.

3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού

διάθεσης.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΕγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 2.500,00 , για την πληρωμή


ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ


ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ, Κ.Α.Ε. 10-6331, οικονομικού έτους 2017 για την Λοιποί φόροι και τέλη


Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι :


α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, 2.500,00


, είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του λογαριασμού,


ΚΑΕ 10-6331


και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθ. 4 του π.δ.


80/2016 .


Καταχωρήθηκε με α/α 1 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της

Υπηρεσίας μας.


Υπόλοιπο προς ανάληψη : τετρακόσια ευρώ .Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ


ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου