Website counter free counters

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Την ζημιά ποιος την πληρώνει ?

Την ζημιά ποιος την πληρώνει ? πάντα ο λαος ...?

επί την ευκαιρία παρουσιαζουμε  και την μελέτη αποκαταστασης νεοκλασικού κρηπιδώματος από το 2015
ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
………………………………………
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 123.00,00 €ΥΡΩ
(ΜΕ ΦΠΑ 23%)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΙΟΣ 2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
1
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θέση του έργου βρίσκεται στο Λιμένα της Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος στο
Νομό Μεσσηνίας. Ο λιμένας της Πύλου αναπτύσσεται στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα
του όρμου του Ναυαρίνου, στην Δυτική Πελοπόννησο. Στο παραλιακό μέτωπο της πόλης
της Πύλου έχει κατασκευαστεί ο προβλήτας της Πύλου με διεύθυνση από Νότο προς
Βορρά περίπου. Ανατολικά του προβλήτα βρίσκεται η παλιά προκυμαία της Πύλου, στην
οποία έχει κατασκευαστεί το νεοκλασσικό κρηπίδωμα, τμήμα του οποίου αποτελεί
αντικείμενο της παρούσας μελέτης (βλ. Σχέδιο Γ-1).
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Μεσσηνίας) συγκαταλέγεται στις πλέον
σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας. Αυτό αιτιολογείται από την γειτνίαση της με
την Ελληνική τάφρο που αντιστοιχεί στην ζώνη βύθισης της Αφρικανικής πλάκας
κάτω από την Ευρωπαϊκή.
Στον χάρτη ζωνών της σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας του 2003, η περιοχή
της Πύλου Μεσσηνίας κατατάσεται στην ζώνη ΙΙ, δηλαδή έχει συντελεστή σεισμικής
επιταχύνσεως α=0,24. Οι έλεγχοι ευστάθειας των λιμενικών κατασκευών γίνονται
σύμφωνα προς τις αντίστοιχες διατάξεις του ΕΑΚ, για τις ενεργές σεισμικές
επιταχύνσεις.
• Υφιστάμενη κατάσταση
Το παραλιακό κρηπίδωμα, στο τμήμα ΗΘΙΚ, το οποίο βρίσκεται νότια του προβλήτα της
Πύλου, παρουσιάζει κατά τμήματα υποσκαφές - σπηλαιώσεις στον πόδα του
κρηπιδώματος, μετακινήσεις / καθιζήσεις / αποκολλήσεις των πωρολίθων που μορφώνουν
τη διατομή του κρηπιδώματος.
Το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος από το
Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο Διερεύνηση της ιστορικής τεχνικής υποδομής της
Νεοκλασσικής πόλης – Οι κεντρικές πλατείες της Πύλου». Από τα στοιχεία του
ερευνητικού προγράμματος και την αυτοψία κατά την εκπόνηση της μελέτης για το τμήμα
ΗΘΙΚ, επί τόπου του έργου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
2
• Στο τμήμα ΗΘ μήκους περίπου 25,20m, δεν διακρίνονται έντονες σπηλαιώσεις και
υποσκαφές στον πόδα του κρηπιδώματος. Τα βάθη του πυθμένα κυμαίνονται από τα -
0,67m έως τα -1,15m περίπου.
• Στο τμήμα ΘΙ μήκους περίπου 8,0m, στο οποίο περιλαμβάνεται η βασιλική κλίμακα,
οι υποσκαφές και σπηλαιώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Τα βάθη του πυθμένα στο
τμήμα αυτό κυμαίνονται από τα -0,67m έως τα -0,88m περίπου. Στον θαλάσσιο
πυθμένα βρίσκονται τμήματα των πορωλίθων που μόρφωναν τη διατομή του
κρηπιδώματος. Ιδιαίτερα στη θέση της κλίμακας, η σπηλαίωση είναι τόσο έντονη ώστε
εκτείνεται σε όλο το πλάτος των πορωλίθων (άνω της ΜΣΘ) με αποτέλεσμα να έχει
προκληθεί η καθίζηση τους και η αποκόληση τους. Τμήματα από τους πορωλίθους
βρίσκονται στον θαλάσσιο πυθμένα.
• Στο τμήμα ΙΚ μήκους περίπου 49,30m, παρατηρούνται κατά τμήματα θραύσεις και
απώλειες τμημάτων των προρωλίθων και καθίζηση λόγω σπηλαιώσεων ιδιαίτερα περί
το μέσο του τμήματος αυτού. Οι σπηλαιώσεις εκτιμάται ότι εκτείνονται στο
μεγαλύτερο μήκος του τμήματος αυτού. Τα βάθη του πυθμένα, κυμαίνονται από τα -
0,88m περίπου κοντά στην βασιλική σκάλα, έως τα -1,46m περίπου στο άκρο του
κρηπιδώματος (σημείο Κ). Το βάθος -1,46m είναι το μεγαλύτερο βάθος που
συναντάται σε όλο το μήκος του κρηπιδώματος.
Από τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση των υποσκαφών
και σπηλαιώσεων που παρατηρούνται κατά μήκος του κρηπιδώματος ΗΘΙΚ, πριν την
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των πορωλίθων του κρηπιδώματος άνω της
στάθμης της θάλασσας ή την εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης του θαλασσίου πυθμένα.
• Γεωτεχνικά στοιχεία
Σε μικρό μέρος της παράκτιας περιοχής στα κατώτερα και μεσαία στρώματα επικρατούν
μάργες, λεπτοκοκκώδεις ψαμμίτες και μερικές φορές άργιλοι ενώ στα ανώτερα στρώματα
επικρατούν μάργες, χονδρόκοκκοι ψαμμίτες και προς τα πρανή των λεκανών
κροκαλοπαγή.
Στοιχεία για τις γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή του κρηπιδώματος, λήφθησαν επίσης
από τα αποτελέσματα ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν το 2006 από το
Κ.Ε.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την εκπόνηση μελέτης επισκευής του προβλήτα της Πύλου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
3
Από τα συμπεράσματα της ανωτέρω γεωτεχνικής μελέτης, όπως παρουσιάζονται στην
Μελέτη Επισκευής Λιμένος Πύλου, η οποία εκπονήθηκε το 2006, εκτιμήθηκαν τα
χαρακτηριστικά του εδάφους θεμελίωσης του κρηπιδώματος στην παραλία της Πύλου.
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Για την προστασία του μνημείου και την αποκατάσταση του με τη λιγότερο δυνατή
επέμβαση, προκρίθηκε η κατασκευή πασσαλότοιχου για την αντιστήριξη του πόδα του
τοίχου και η πλήρωση με σκυρόδεμα των σπηλαιώσεων που έχουν δημιουργηθεί υπό των
πορωλίθων.
Προτείνεται η κατασκευή των ακόλουθων έργων :
• Πασσαλότοιχος από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους διαμέτρου 0,50m στον
πόδα του κρηπιδώματος και κεφαλόδεσμος ανά τμήματα αυτών με στάθμη στέψης
έως τα +0,25m
• Πλήρωση σπηλαιώσεων με χυτό ύφαλο σκυρόδεμα
Τα προτεινόμενα έργα παρουσιάζονται στα Σχέδια Λ-1, Λ-2 και Λ-3 και αφορούν στην
κατασκευή πασσάλων διαμέτρου 0,50m εκ σκυροδέματος κατηγορίας C30/37, στον πόδα
του κρηπιδότοιχου. Οι πάσσαλοι κατασκευάζονται αλληλοτεμνόμενοι, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί πασσαλότοιχος σε όλο το μήκος του κρηπιδοτοίχου. Όπως παρουσιάζεται
στα Σχέδια Λ-2 έως Λ-4 οι πάσσαλοι είναι οπλισμένοι ένας παρά ένας και οι ενδιάμεσοι
είναι άοπλοι.
Το βάθος έμπηξης των πασσάλων, υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι ο πυθμένας
δύναται να βυθοκορηθεί και να έχει ενιαίο βάθος κατά μέγιστο στα -1,50m. Ετσι, οι
οπλισμένοι πάσσαλοι κατασκευάζονται με βάθος έμπηξης κατ ελάχιστο 3,30m, δηλαδή
έως βάθος -4,80m περίπου, ενώ οι άοπλοι πάσσαλοι με βάθος έμπηξης κατ ελάχιστο
2,50m, δηλαδή έως βάθος -4,0m περίπου. Για λόγους ασφαλείας προτείνεται σε
περίπτωση μελλοντικής εκβάθυνσης του θαλασσίου πυθμένα, η βυθοκόρηση να γίνει κατά
μέγιστο έως τα -1,30m περίπου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
4
Οι πάσσαλοι θα κατασκευαστούν από την ξηρά και θα σκυροδετηθούν έως κατ ελάχιστο
10cm πάνω από τον θαλάσσιο πυθμένα όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ-2. Ακολουθεί η
σκυροδέτηση του κεφαλόδεσμου και ταυτόχρονα η πλήρωση των σπηλαιώσεων. Ο
κεφαλόδεσμος θα σκυροδετηθεί ανά τμήματα περίπου των 5,40m και με στάθμη στέψης
στα +0,25m, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. Η άνω στάθμη του
κεφαλόδεσμου, επιλέχθηκε στα +0,25m περίπου, στάθμη στην οποία περίπου εδράζονται
οι πωρόλιθοι του υφιστάμενου κρηπιδώματος.
Τόσο ο κεφαλόδεσμος όσο και η πλήρωση των σπηλαιώσεων του κρηπιδότοιχου θα
κατασκευαστεί επίσης με σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, όμοια με τους πασσάλους. Σε
κάθε περίπτωση, η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 400Κg/m3
σκυροδέματος.
Στους πασσάλους που φέρουν οπλισμό, αυτός κατασκευάζεται από 8Φ/14 που
τοποθετείται κατακόρυφα και Φ10/20 οριζόντια όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ-4. Ο
οπλισμός των πασσάλων εκτείνεται ως τη στάθμη +0,25m, έτσι ώστε να ενσωματωθεί
στον κεφαλόδεσμο.
Για τη σκυροδέτηση του κεφαλόδεσμου απαιτείται η χρήση σιδηροτύπων από την πλευρά
της θάλασσας. Ο κεφαλόδεσμος, εκτός από τον οπλισμό αναμονής των πασσάλων, φέρει
οπλισμό εσωτερικά και εξωτερικά από εσχάρα Φ10/20 όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ-
4.
Η τεχνολογία κατασκευής των πασσάλων παρουσιάζεται αναλυτικά στο Τεύχος των
Τεχνικών προδιαγραφών και στην Ε.ΤΕ.Π. 11-01-01-00. Επιπλέον, επισημαίνονται τα
ακόλουθα :
• Δεδομένου ότι η κατασκευή των πασσάλων θα γίνει από την ξηρά, απαιτείται η χρήση
μηχανημάτων κατάλληλων για την διάτρηση και αφαίρεση του εδαφικού υλικού εντός
της θάλασσας. Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν οι άοπλοι πάσσαλοι. Σε δεύτερη
φάση θα διατρηθεί το εδαφικό υλικό και τμήμα των σκυροδετημένων πασσάλων για
την κατασκευή των οπλισμένων πασσάλων.
• Καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο παραλιακό κρηπίδωμα (π.χ. προσωρινές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
5
αντιστηρίξεις, διαμόρφωση δαπέδου για την λειτουργία των μηχανημάτων και του
εξοπλισμού κλπ).
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, επιπλέον θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος για όλο το διάστημα που θα κατασκευάζεται
το έργο. Ειδικότερα, απαραίτητα θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα :
1. Οι εργασίες θα περιορισθούν στην αναφερόμενη περιοχή και δε θα γίνει καμία άλλη
εργασία πέραν των αναφερομένων.
2. Εξασφάλιση κατά προτεραιότητα και ένταξη στον προϋπολογισμό του έργου των
απαιτούμενων δαπανών για τα έργα αποκατάστασης –ανάπλασης του περιβάλλοντος.
3. Απαγόρευση κάθε μορφής ρύπανσης από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιμα
κ.λ.π. κατά τη φάση κατασκευής του έργου
4. Τα προϊόντα εκσκαφών ή βυθοκορήσεων ή καθαιρέσεων θα μεταφερθούν σε σημεία
που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
5. Απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας του έργου.
6. Να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη κάθε άλλης εμπλεκόμενης Υπηρεσίας (π.χ.
Αρχαιολογία κλπ).
7. Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη στη θάλασσα υλικών
εκσκαφής - εκβάθυνσης, και άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπως προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 743/77, Ν. 855/78, Ν. 1147/81, ΠΔ 68/95, 55/98 κλπ).
8. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που θα
υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α)
όπως ισχύει, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89 Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192 Α) και το ΠΔ 55/98,
κατά τη φάση κατασκευής των έργων.
9. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, όπως θα υποδείξει η Λιμενική και Αστυνομική
Αρχή.
10. Να τηρηθούν οι όροι και οι υποδείξεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι η άμεση αποκατάσταση των υποσκαφών και
σπηλαιώσεων που παρατηρούνται κατά μήκος του κρηπιδώματος ΗΘΙΚ, θα πρέπει να
προηγηθεί της εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης των πορωλίθων του
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ. Λ. Τ. ΠΥΛΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ
6
κρηπιδώματος άνω της στάθμης της θάλασσας ή την εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης του
θαλασσίου πυθμένα.
ΜΑΙΟΣ 2015 Για τον Ανάδοχο
Μ.Γ. Φράγκου, Πολ. Μηχ/κος Ε.Μ.Π.
Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός
Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε
Πύλος………..………..2015 Πύλος…………..……..2015
O Επιβλέπων Η Δ/ντρια Π-Δ & Π.Ζ.
Κων/νος Βέργος Μαρία Σταυροπούλου
Πολ. Μηχ/κός Αρχ. Μηχ/κός MSc


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της με αριθμ.9/27-12-2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης 30/2017 Θέµα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος νεοκλασικής προκυμαίας Πύλου τμήμα ΗΘΙΚ» του αναδόχου Ιωάννη Αργυράκη έως 30-06-2018». Στην Πύλο και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου ύστερα από την αριθμ.215/23-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Χαραμαράς Θεόδωρος, Πρόεδρος Κοντογόνης Περικλής, τακτικό μέλος Γουρνάς Ηλίας, τακτικό μέλος Κουκούτσης Λεωνίδας, Υπολιμενάρχης Πύλου Αγγελόπουλος Πελοπίδας, Αντιπρόεδρος Σιψάς Δημήτριος, τακτικό μέλος Αποστολοπούλου Σοφία, τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Αρβανίτης Δημήτριος. O Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέγνωσε το πρώτο θέμα της συνεδρίασης το οποίο είναι η αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος νεοκλασικής προκυμαίας Πύλου τμήμα ΗΘΙΚ» του αναδόχου Ιωάννη Αργυράκη έως 30-06-2018. Κατά την διάρκεια της συζήτησης παρέστη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος και επιβλέπων του έργου Κωνσταντίνος Βέργος. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τo αριθμ.πρωτ.23333/15-12-2017 έγγραφο, από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου–Νέστορος, που εισηγείται την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως 30-06-2018, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08 και είπε ότι θα πρέπει το συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσουν σχετικά. 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και έλαβε υπόψη του τα εξής : 1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου. 2. Το Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 4. Το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α /18-6-2008) Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων . και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Νεοκλασικής προκυμαίας Πύλου τμήμα ΗΘΙΚ», μέχρι την 30-06-2018, του αναδόχου Ιωάννη Αργυράκη του Χρήστου Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08, δηλαδή παράταση με αναθεώρηση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως: Ο Πρόεδρος Τα μέλη Θεόδωρος Χαραμαράς Γουρνάς Ηλίας Κοντογόνης Περικλής Κουκούτσης Λεωνίδας Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου