Website counter free counters

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Έκφραση διαμαρτυρίας για την προγραμματιζόμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος σχετικά με την διαμαρτυρία για την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος Πειραιώς Α.Ε στην δημοτική ενότητα Χώρας του Δήμου μας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΙ ΑΠΟ 27/03/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2018 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 4248 και από 26/03/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θεόδωρου Χαραμαρά του Κων/νου που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, (Πρόεδρος Δ.Σ), Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, (Γραμματέας Δ.Σ), Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη, Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Παναγιώτη, Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα, Γεώργιος Βοργιάς του Παναγιώτη, Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου, Παναγιώτης Δαρσακλής του Ηλία, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Δημητρίου, Κων/νος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, Έκφραση διαμαρτυρίας για την προγραμματιζόμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας 
Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου, Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Νικόλαος Καραμπάτσος του Τρύφωνα (Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας), Παναγιώτης Παντελόπουλος του Γεωργίου, Κων/νος Τσορώνης του Αναστασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (Επικεφαλής 1ης ελάσσονος μειοψηφίας), Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη, Γεώργιος Κόκκινος του Κων/νου, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, (Επικεφαλής 2ης ελάσσονος μειοψηφίας), Κων/νος Αποστολόπουλος του Ηλία. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σωτήριος Σπυρόπουλος του Αθανασίου, (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκε). Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. Καφαντάρης Δημήτριος, καθώς επίσης παρίσταται και ο Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρίσκονται παρόντες είκοσι έξι (26) μέλη και απόντες ένα (1), μέλη όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Έκφραση διαμαρτυρίας για την προγραμματιζόμενη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την με αριθμό 3/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΧΟΒΩ1Β-Θ6Μ), ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας που αφορά την προγραμματιζόμενη μερική λειτουργία του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και είπε ότι: Πληροφορηθήκαμε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που έχει έδρα τη Χώρα Τριφυλίας θα λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη & Παρασκευή) από 05/04/2018.
Η απόφαση αυτή έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Χώρας και των Κοινοτήτων της γύρω περιοχής (Αμπελόφυτο – Φλεσσιάδα – Μεταξάδα - Παλαιό Λουτρό – Μυρσινοχώρι – Κορυφάσιο – Ρωμανού – Βλαχόπουλο – Μεταμόρφωση – Παπαφλέσσα – Μανιάκι – Μαργέλι – Μηλιώτη – Βλάση – Μουζάκι), που συναλλάσσονται με αυτή για: ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, συντάξεις (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λ.π.) διάφορα παράβολα, επιδοτήσεις ελαιολάδου, (παραγωγή ελαιολάδου μόνο της Χώρας άνω από 4.000 τόνοι), πληρωμές από πώληση ελαιόλαδου, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ - ΔΕΗ, καθώς και καταθέσεις πολιτών. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται εκτός από τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός και μεγάλης ηλικίας υπερβαίνει δε τις 7.000 κατοίκους. Οι καταθέσεις είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα πολύ μεγαλύτερες από άλλα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς που εδρεύουν εντός του Νομού. Επίσης: 1)Η απόσταση των πλησιέστερων Τραπεζικών καταστημάτων από τις παραπάνω Κοινότητες είναι μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων. 2)Το σύνολο των συναλλασσόμενων πολιτών αδυνατεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά τις συναλλαγές του με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η προσέλευσή τους σε κατάστημα Τράπεζας και η εξυπηρέτησή τους από υπαλλήλους. 3)Η περιοχή μας είναι κόμβος διέλευσης μεγάλου αριθμού τουριστών λόγω της ύπαρξης αρχαιολογικών μνημείων μεγάλου ενδιαφέροντος (Ανάκτορο Νέστορος - Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας κ.λ.π.) και στη συνέχεια ο κ. Πετρόπουλος ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Απόφαση της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για την μερική λειτουργία (ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) του Καταστήματός της, στη Χώρα Τριφυλίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και είπε ότι, αν άμεσα η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεν ανακαλέσει την απόφασή της για την μερική λειτουργία (ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) του Καταστήματός της, στη Χώρα Τριφυλίας ο Δήμος θα καλέσει τους πολίτες: Α). Να αποσύρουν τους λογαριασμούς που διατηρούν στο εν λόγω Κατάστημα.
Β). Να επιστρέψουν τα POS επαγγελματίες και όλοι οι δημότες στην Τράπεζα. Γ). Να παύσουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας (πιστωτική- χρεωστική) και Δ). Θα λάβουμε κάθε άλλο μέτρο για την προστασία του τόπου μας από το μαρασμό και την οικονομική υποβάθμιση καθώς και του δημότες μας από την ταλαιπωρία που αδίκως θα υποστούν. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος. Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Η απόφαση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για την μερική λειτουργία (ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) του Καταστήματός της, στη Χώρα Τριφυλίας έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Χώρας και των Κοινοτήτων της γύρω περιοχής {Αμπελόφυτο-Φλεσσιάδα-Μεταξάδα-Παλαιό Λουτρό -Μυρσινοχώρι-Κορυφάσιο- Ρωμανού-Βλαχόπουλο-Μςεταμόρφωση-Παπαφλέσσα-Μανιάκι-Μαργέλι-Μηλιώτη- Βλάση-Μουζάκι} που συναλλάσσονται με αυτή για : ΕNΦΙΑ,ΕΦΚΑ, φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, συντάξεις {ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λ.π.} διάφορα παράβολα, επιδοτήσεις ελαιολάδου, {παραγωγή ελαιολάδου μόνο της Χώρας άνω από 4.000 τόνοι} πληρωμές από πώληση ελαιόλαδου, εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ- ΔΕΗ, καθώς και καταθέσεις πολιτών. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται εκτός από τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός και μεγάλης ηλικίας υπερβαίνει δε τις 7.000 κατοίκους. Οι καταθέσεις είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα πολύ μεγαλύτερες από άλλα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς που εδρεύουν εντός του Νομού. Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη:
1. Η απόσταση των πλησιέστερων Τραπεζικών καταστημάτων από τις παραπάνω Κοινότητες είναι μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων. 2. Το σύνολο των συναλλασσόμενων πολιτών αδυνατεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά τις συναλλαγές του με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η προσέλευσή τους σε κατάστημα Τράπεζας και η εξυπηρέτησή τους από υπαλλήλους. 3. Η περιοχή μας είναι κόμβος διέλευσης μεγάλου αριθμού τουριστών λόγω της ύπαρξης αρχαιολογικών μνημείων μεγάλου ενδιαφέροντος {Ανάκτορο Νέστορος- Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας κ.λ.π.} 4. Η ακατανόητη απόφαση αυτή θα αποτελέσει τη χαριστική βολή στην τοπική οικονομία καθώς το κατάστημα της Χώρας εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την έντονη αγροτική δραστηριότητα της περιοχής καλύπτοντας δυναμικές καλλιέργειες, επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν την μεταποίηση και τον τουρισμό. 5. Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει ελάχιστο κόστος λειτουργίας καθότι στεγάζεται σε ιδιόκτητο καινούργιο κτίριο με μηδενικό ενοίκιο και απασχολεί τρεις υπαλλήλους. Εν τοιαύτη περίπτωση γιατί το έχτιζαν δαπανώντας σημαντικά ποσά, για να το κλείσουν σε λίγα χρόνια; 6. Η απόφαση αυτή της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς θα αλλάξει την καθημερινότητα των Δημοτών και θα καταδικάσει σε αφάνταστη ταλαιπωρία τους πολίτες. 7. Ο σκοπός της κάθε Τράπεζας και του κάθε Τραπεζίτη δεν πρέπει να είναι το κέρδος μόνο αλλά και η εξυπηρέτηση του πολίτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της Τράπεζας και η ελαχιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη, εν ονόματι δήθεν των μεταρρυθμίσεων των μνημονίων. Θύμα και πάλι ο ανεύθυνος πολίτης ο οποίος επί σειρά ετών με τον ιδρώτα του στήριζε τη λειτουργία των Τραπεζών και χρηματοδοτούσε μισθούς και συντάξεις του προσωπικού των οι οποίες διαχειρίζονταν τα χρήματά του κατά το δοκούν. 8. Τέλος κάνουμε γνωστό σε όλους ότι: ΕΑΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ όπως δηλώσαμε μαζί με αγανακτισμένους πολίτες στην προϊστάμενη του Καταστήματος της Χώρας στις 27/3/2018, ο Δήμος θα καλέσει τους πολίτες:
Α). Να αποσύρουν τους λογαριασμούς που διατηρούν στο εν λόγω Κατάστημα. Β). Να επιστρέψουν τα POS επαγγελματίες και όλοι οι δημότες στην Τράπεζα. Γ). Να παύσουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας (πιστωτική- χρεωστική) και Δ). Θα λάβουμε κάθε άλλο μέτρο για την προστασία του τόπου μας από το μαρασμό και την οικονομική υποβάθμιση καθώς και του δημότες μας από την ταλαιπωρία που αδίκως θα υποστούν. Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα για την αναστολή της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Το παρόν να σταλεί στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2018. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη (Ακολουθούν Υπογραφές) Πύλος 29/03/2018 Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Χαραμαράς  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου