Website counter free counters

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Πίστωση ύψους 2.492,20€ ευρώ με ΦΠΑ την προβολή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV.

Έγκριση προβολής του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην τηλεοπτική εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV, με έγκριση ψήφισης και διάθεση πίστωσης, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 7318/29-05-2018 εγγράφου, από την Δ/νση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 26 ο θέμα ημερησίας διάταξης που αφορά την Έγκριση προβολής του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην τηλεοπτική εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV, με έγκριση ψήφισης και διάθεση πίστωσης, κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 7318/29-05-2018 εγγράφου, από την Δ/νση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 7318/29-05-2018 έγγραφο από την Δ/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πύλου-Νέστορος και είπε ότι: Η ταξιδιωτική εκπομπή του καναλιού IONIAN TV, «Travel Life» η οποία αναδεικνύει τουριστικούς προορισμούς της ελληνικής επικράτειας, κάνει γυρίσματα σε ολόκληρη την Ελλάδα ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου. Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του και της προσπάθειας που καταβάλλει για την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, κρίνει απαραίτητη την προβολή του στην εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV. Προτείνεται η προβολή του Δήμου εντός της εκπομπής με προβολή σημείων, χώρων, ανθρώπων με αναφορά στην ιστορία, τη γεωγραφία, την παράδοση και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η εκπομπή αναρτάται ολόκληρη στο διαδίκτυο μετά την τηλεοπτική της προβολή. Με την 48/2018 απόφαση του ΔΣ, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής στο οποίο προβλέπονται καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ (περιοδικά, εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) µε σκοπό την προβολή και ανάδειξη της περιοχής µας. Η αρ. 48-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΝΒΩ1Β-Π9Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ με το αρ. πρ. 4072/26-03-2018 έγγραφό του με θέμα «Παροχή σύμφωνης γνώμης για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πύλου – Νέστορος έτους 2018», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014 σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 514666/24-12-2014 και 5788/20-05-2016 εγκυκλίους του ΕΟΤ. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3α, 3β και 3δ του Ν.3463/06: «3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. δ) Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.» Συγκεκριμένα ο Δήμος θα δαπανήσει (για μια αυτοτελή εκπομπή και για έξοδα φιλοξενίας διαμονής και εστίασης του τηλεοπτικού συνεργείου) το ποσό των 2.492,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α εξόδων 00-6431.001 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου». Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : 1) Του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 όπου στις δραστηριότητες των δήμων αναφέρονται: «εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.» 2) Του άρθρου 158 παρ.3 νόμου 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 3) Την παροχή σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ υπ’ αριθμ. 4072/26-03-2018 με θέμα «Παροχή σύμφωνης γνώμης για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πύλου – Νέστορος έτους 2018». 4) Τη δαπάνη και τη διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 2.492,20€ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α εξόδων 00-6431.001 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου».
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται να εγκρίνει: 1) Την προβολή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV. 2) Την ψήφιση δαπάνης και τη διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 2.492,20€ ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α εξόδων 00-6431.001 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και με ψήφους 15 υπέρ και 1 λευκό, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία αποφασίζει α) Εγκρίνει την προβολή του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην εκπομπή TRAVEL LIFE και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ionian TV. β) Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 2.492,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α 00-6431.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Τουριστική προβολή Δήμου». γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο του Φωτίου να υπογράφει την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4270/14, διατάκτης για την συγκεκριμένη δαπάνη είναι το δημοτικό συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2018.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου