Website counter free counters

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Υποβολή αιτήματος προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου, σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύλου.

Υποβολή αιτήματος προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου, σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύλου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΑΙ ΑΠΟ 18/06/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 116/2018
 Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα στις 18 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 8138 και από 14/06/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θεόδωρου Χαραμαρά του Κων/νου που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Προέδρους και κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, (Πρόεδρος Δ.Σ), Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, (Γραμματέας Δ.Σ), Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη, Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα, Παναγιώτης Δαρσακλής του Ηλία, Κων/νος Καλογερόπουλος του Νικολάου, Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, Παναγιώτης Πετρόπουλος του Φωτίου, Ιωάννης Σαρδέλης Υποβολή αιτήματος προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου, σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύλου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΑΙ ΑΠΟ 18/06/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2 του Δήμου, Νικόλαος Καραμπάτσος του Τρύφωνα (Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας), Παναγιώτης Παντελόπουλος του Γεωργίου, Κων/νος Τσορώνης του Αναστασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (Επικεφαλής 1ης ελάσσονος μειοψηφίας), Γεώργιος Κόκκινος του Κων/νου, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, (Επικεφαλής 2ης ελάσσονος μειοψηφίας). ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Παναγιώτη, Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Γεώργιος Βοργιάς του Παναγιώτη, Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Δημητρίου, Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου, Σωτήριος Σπυρόπουλος του Αθανασίου, Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη, Κων/νος Αποστολόπουλος του Ηλία, (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ηλίας Γουρνάς (Πύλος). ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Χώρα), (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκε). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Καζά – Βλαχογιάννη Κων/να (Μεθώνη), Κων/νος Κοκκινάκης (Καινούριου Χωριού), Γεώργιος Κουρούσης (Κυνηγού). ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Διονύσιος Ψώνης (Βλαχόπουλο), Ανδρέας Γιαννόπουλος (Κορυφασίου), Ιωάννης Παπασαραντόπουλος (Κορώνης), Ανδρέας Χρυσικόπουλος (Βουναρίων), Νικόλαος Ασημάκης (Μεσοχωρίου) (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. Καφαντάρης Δημήτριος, καθώς επίσης παρίσταται και ο Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Χαραμαράς, διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρίσκονται 3 παρόντες δεκαοκτώ (18) μέλη και απόντες εννέα (9), μέλη όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρατήρηση: Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου και Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, απεχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 1 ο θέμα ημερησίας διάταξης που αφορά την Υποβολή αιτήματος προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου, σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύλου και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πετρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι: 1.- Ως γνωστόν ο Δήμος Πύλου-Νέστορος και η ευρύτερη περιοχή του την τελευταία δεκαετία γνωρίζει γρήγορη και προοδευτικά αυξανόμενη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα στις ποικίλες μορφές του τουρισμού. Πλήθος τουριστών και επισκεπτών προσέρχονται καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με έξαρση της επισκεψημότητας κατά τους θερινούς μήνες. 2.-Τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα οδηγούν κατ΄ ανάγκη σε ταχεία δημιουργία και ίδρυση ανάλογων επιχειρήσεων με πολύμηνη λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους και πολύωρη κατά την διάρκεια του 24ώρου. 3.-Ωστόσο η Πύλος, έδρα του Δήμου δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό Δημοτών και άλλων πολιτών προς εξυπηρέτησή των στις διάφορες υπηρεσίες της καθ΄ ότι: αποτελεί το Διοικητικό-Οικονομικό και Εμπορικό κέντρο του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Συνέπεια των παραπάνω είναι: η υπερβολικά αυξημένη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο του Δήμου του οποίου η κατάσταση είναι ανεπαρκής σε ποιότητα και ποσότητα να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής με αποτέλεσμα τα συχνά τροχαία ή άλλα σχετικά ατυχήματα. 4.-Με δεδομένη την παρουσία και λειτουργία στο Δήμο μας ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως ξενοδοχεία του Costa Navarino και της προοπτικής επέκτασής των με νέα συγκροτήματα ξενοδοχείων στον οικισμό της Γιάλοβας, αλλά και τα εκτεταμένα γήπεδα Γκολφ εγγύς της Πόλης της Πύλου ευνόητες τυγχάνουν οι αυξημένες ανθρώπινες δραστηριότητες και οι ως εκ τούτου μεγάλες και συχνές πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών. 4 5.-Από την απαρίθμηση του πλήθους των μνημείων του πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι-Ανάκτορο Νέστορα) παγκοσμίου ενδιαφέροντος, Μουσείων, Κάστρων αλλά και των εκτεταμένων παραλιών μας καταδεικνύεται η επισκεψημότητα της περιοχής του Δήμου Πύλου-Νέστορος καθ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και η ανάγκη πυροπροστασίας τους. Κοντολογίς από τα παραπάνω εκτεθέντα , εύλογα συμπεραίνεται: α] Οι αυξημένες και καθημερινές ανάγκες του Δήμου μας για προστασία τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής εκδήλωσης πυρκαγιών αλλά και για τον περιορισμό εκτεταμένων καταστροφών με την έγκαιρη και επί τόπου αντιμετώπιση περιπτώσεων εκδήλωσής των. β]Οι συχνές άμεσες επεμβάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περιπτώσεις ποικίλων ατυχημάτων ιδιαίτερα τροχαίων και άλλων φυσικών καταστροφών και γ] Η ανάγκη σε καθημερινή βάση εξυπηρέτηση του πολίτη-Δημότη-επιχειρηματία με χορήγηση αδειών και ελέγχου στο τομέα της πυροπροστασίας ιδιαίτερα σε νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτων: αναμφισβήτητα προκύπτει ότι: Για να ανταποκριθεί η πυροσβεστική υπηρεσία εις τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής χρειάζεται πλήρης και οργανωμένη η παρουσία της, με στελέχωση προσωπικού, χώρων κατάλληλων για την εξυπηρέτησή των και ανάλογου εξοπλισμού. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος (Το Δημοτικό Συμβούλιο) μπροστά στο πρόβλημα αυτό και θέλοντας να συμβάλλει στην ασφάλεια των Δημοτών, επισκεπτών, δομών, μνημείων κ.λ.π. προτείνω να αποφασίσει να ζητήσει την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου σε Πυροσβεστική Υπηρεσία και να προτείνει ως αρωγή στο σοβαρό και πολύτιμο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να αναλάβει την υποχρέωση του ενοικίου του κτιρίου όπου θα στεγαστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πύλου. Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Πύλου κ Ηλίας Γουρνάς. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει 5 Την Υποβολή αιτήματος προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου, σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύλου και να προτείνει ως αρωγή στο σοβαρό και πολύτιμο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να αναλάβει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος την υποχρέωση του ενοικίου του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πύλου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2018. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη (Ακολουθούν Υπογραφές) Πύλος 12/07/2018 Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Χαραμαράς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου