Website counter free counters

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Mετα απο δυο αναβολές για την ονοματοδοσία του Πάρκου η Δημ. Κοινότητα ψαχνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου.!!!

Mετα απο δυο αναβολές για την ονοματοδοσία του Πάρκου   η Δημ. Κοινότητα ψαχνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου.!!!


A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2018, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 07/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ονοματοδοσία δημοτικού πάρκου στην Πύλο. Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την δεκάτη έκτη (16η ) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε τατκική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ 9531/11-07-2018 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 4 Σύμβουλοι, δηλαδή, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γουρνάς Ηλίας - Πρόεδρος 1. Καλδής Χαράλαμπος - Μέλος 1. Καρύγιαννη Χριστιάνα– Μέλος 3. Γιαννούτσος Γεώργιος - Μέλος 4. Στάμου Κυριακούλα - Μέλος Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου. ΘΕΜΑ: ΤΕΤΑΡΤΟ (4Ο ) Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα: Ονοματοδοσία δημοτικού πάρκου στην Πύλο. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος μετά την εισήγησή του,κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει Την αναβολή λήψης απόφασης, προκειμένου η Δημ. Κοινότητα να συγκεντρώσει απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου. Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2018 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου Γουρνάς Ηλίας Τα μέλη 1. Καρύγιαννη Χριστιάνα 2. Γιαννούτσος Γεώργιος 2. Στάμου Κυριακούλα Ακριβές Απόσπασμα Πύλος 16 Ιουλίου 2018 Ο Πρόεδρος Του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου Γουρνάς Ηλίας

και αφού λόγο του κληροδοτήματος του ιατρού Αντωνόπουλου υπάρχει πρόβλημα, γιατί εκθέτουν τον πατέρα του  πρώην πρωθυπουργού ,και δεν δίνουν το όνομα συνεδριάσεως του δημοτικού συμβουλίου σε αίθουσα συνεδριάσεως δημοτικού συμβουλίου δήμου Πύλου-Νέστορος  Αντώνη Σαμαρά ΄΄  ?


Το Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Το «Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου» κτίστηκε κατά τα έτη 1956 – 1958, σε χώρο που παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο Πύλου στο κέντρο της πόλης. Η ανέγερση του κτηρίου έγινε με χρήματα που προσέφερε ο ομογενής οδοντίατρος Χρ. Αντωνόπουλος, από τον Πήδασο Πυλίας, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε το Μουσείο. Ωστόσο, στο ευρύ κοινό έγινε γνωστό ως ‘Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου’.
Η αναγκαιότητα ίδρυσης του Αντωνοπούλειου Μουσείου Πύλου ανέκυψε προκειμένου να συγκεντρωθούν και να εκτεθούν οι αρχαιότητες που είχαν έρθει στο φως από τις ανασκαφές του Κορυφασίου, οι οποίες φιλοξενούνταν σε αίθουσα που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Πύλου στο Δημαρχείο από το 1949. Επιπλέον, χρειαζόταν να εκτεθεί η συλλογή χαλκογραφιών και εγγράφων που δώρισε η χήρα του Γάλλου Φιλέλληνα René Puaux , στο Ελληνικό κράτος το 1938.
Η αρχική έκθεση οργανώθηκε από τον τότε επιμελητή Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Γ. Παπαθανασόπουλο και το Μουσείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1961. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν μια σειρά επανεκθέσεων και αναδιατάξεων των εκθεσιακών και αποθηκευτικών χώρων του Μουσείου και των εκθεμάτων του. Το 1992 η έκθεση της συλλογής του René Puaux μεταφέρθηκε από το Αντωνοπούλειο Μουσείο Πύλου στο Νιόκαστρο. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναδιάταξη των εκτεθειμένων αρχαίων ευρημάτων στις δύο αίθουσες του Αντωνοπούλειου Μουσείου με χρονολογική και τοπογραφική ταξινόμηση.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τέθηκε το θέμα της επέκτασης και αργότερα της μεταφοράς του Μουσείου Πύλου. Οι λόγοι που συνέβαλαν σ’ αυτό ήταν κυρίως, οι περιορισμένες διαστάσεις του Αντωνοπούλειου Μουσείου που αδυνατούσε πλέον να φιλοξενήσει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των νέων ευρημάτων, που έρχονταν στο φως από τις ανασκαφές της Πυλίας, Κυπαρισσίας, Μεθώνης καθώς και από παραδόσεις πολιτών. Επίσης, το κτήριο παρουσίαζε βασικές ελλείψεις σε βοηθητικούς χώρους, όπως χώρους υγιεινής και φυλακείου ενώ ο τρόπος παρουσίασης της αρχαιολογικής και ιστορικής πληροφορίας ήταν παρωχημένος.

Έτσι, το 2012, με Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η μεταφορά και λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου στο κτήριο των στρατώνων του Μαιζώνος στο Νιόκαστρο της Πύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου