Website counter free counters

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Γιατι τωρα ολα αυτα ?......

 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Πύλου 26/02/2014
kafantaris47Με στό­χο την α­σφά­λεια των δη­μο­τών και τη σω­στή λει­τουρ­γί­α των φω­τι­στι­κών σω­μά­των στη ζώ­νη Λι­μέ­να στην Πύ­λο, ξε­κί­νη­σαν σή­με­ρα οι ερ­γα­σί­ες ε­πι­σκευ­ής συν­τή­ρη­σης των η­λε­κτρο­λο­γι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων.
Τις ερ­γα­σί­ες αυ­τές ε­πι­σκέ­φτη­κε ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης και ο πρό­ε­δρος του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου, Θε­ό­δω­ρος Χα­ρα­μα­ράς, προ­κει­μέ­νου να ε­νη­με­ρω­θεί α­πό τους κα­τα­σκευα­στές για την πρό­ο­δό τους.
Ε­πι­προ­σθέ­τως οι ερ­γα­σί­ες για τη συν­τή­ρη­ση και α­να­κα­τα­σκευ­ή των η­λε­κτρο­λο­γι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων στο­χεύ­ουν στη βελ­τί­ω­ση του φω­τι­σμού ε­πο­μέ­νως και της εμ­φά­νι­σης του Λι­μέ­να.
Ό­πως τό­νι­σε ο κ. Κα­φαν­τά­ρης: «Σή­με­ρα ξε­κί­νη­σαν οι ερ­γα­σί­ες για την συν­τή­ρη­ση των η­λε­κτρο­λο­γι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων στο μό­λο της Πύ­λου, έ­τσι ώ­στε να έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα οι δη­μό­τες να με­τα­κι­νούν­ται με α­σφά­λεια και ά­νε­ση».

Ξεκινούν έργα Αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Παπαφλέσσα 26/02/2014     
kafantaris46Την έ­ναρ­ξη υ­λο­ποί­η­σης ε­νός ου­σι­α­στι­κού και χρή­σι­μου έρ­γου ση­μα­το­δό­τη­σε η υ­πο­γρα­φή της σύμ­βα­σης «Α­γρο­τι­κή ο­δο­ποι­ί­α Δ.Ε. Πα­πα­φλέσ­σα» δί­νον­τας λύ­ση σε έ­να χρό­νιο αί­τη­μα των συν­δη­μο­τών μας στο Δή­μο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος.
Ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρης Κα­φαν­τά­ρης, χθες, υ­πέ­γρα­ψε τη σύμ­βα­ση με τί­τλο «Α­γρο­τι­κή ο­δο­ποι­ί­α Δ.Ε. Πα­πα­φλέσ­σα» ως εκ­πρό­σω­πος του Δή­μου Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, με τον Κων­σταν­τί­νο Πα­να­γι­ω­τό­που­λο ως εκ­πρό­σω­πο της ερ­γο­λη­πτι­κής ε­ται­ρεί­ας Α­ΦΟΙ Πα­να­γι­ω­τό­που­λοι Ο.Ε.
Η με­λέ­τη α­φο­ρά στη βελ­τί­ω­ση και δι­α­πλά­τυν­ση δι­α­φό­ρων τμη­μά­των α­γρο­τι­κών ο­δών στα δη­μο­τι­κά δι­α­με­ρί­σμα­τα της Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Πα­πα­φλέσ­σα, που υ­πο­δεί­χθη­καν α­πό το Δή­μο και σύμ­φω­να με τις ο­δη­γί­ες της υ­πη­ρε­σί­ας, ε­νώ το συ­νο­λι­κό αν­τι­κεί­με­νο της βελ­τί­ω­σης εί­ναι τα 4,162 χι­λι­ό­με­τρα.
Με την ο­λο­κλή­ρω­ση της πρά­ξης αυ­τής, θα γί­νει α­σφαλ­τό­στρω­ση του α­γρο­τι­κού δρό­μου με στό­χο την α­σφα­λέ­στε­ρη με­τα­κί­νη­ση των α­γρο­τών. Η πί­στω­ση του έρ­γου προ­έρ­χε­ται α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων 2013, Το­μέ­ας Πε­ρι­φε­ρεια­κά Προ­γράμ­μα­τα, Υ­πο­το­μέ­ας Πρό­γραμ­μα Πυ­ρό­πλη­κτων Πε­ρι­ο­χών Πε­λο­πον­νή­σου. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου εί­ναι 550.000,00 Ευ­ρώ και η ο­λι­κή προ­θε­σμί­α του έ­χει κα­θο­ρι­στεί στους έ­ξι μή­νες.
Για τη σπου­δαι­ό­τη­τα του έρ­γου μί­λη­σε ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος: «Το συγ­κε­κρι­μέ­νο έρ­γο, α­πο­τε­λού­σε ε­δώ και και­ρό πρω­ταρ­χι­κό αί­τη­μα των κα­τοί­κων της πε­ρι­ο­χής. Η Δη­μο­τι­κή Αρ­χή α­παν­τά με την νέ­α αυ­τή σύμ­βα­ση της κα­τα­σκευ­ής α­γρο­τι­κού δρό­μου, συμ­βάλ­λον­τας στη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών για την α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή, κα­θώς με αυ­τό τον τρό­πο στη­ρί­ζει τους α­γρό­τες της πε­ρι­ο­χής μας στην προ­σπά­θεια που κά­νουν κά­θε μέ­ρα για την πα­ρα­γω­γή ποι­ο­τι­κών προ­ϊ­όν­των». Τέ­λος, ευ­χα­ρί­στη­σε την πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου για τη συ­νερ­γα­σί­α, α­φού βο­ή­θη­σε στην υ­λο­ποί­η­ση του συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος.

Υπογράφει η σύμβαση κατασκευής του έργου ύδρευσης της Τ. Κ. Χρυσοκελλαριάς 25/02/2014     
kafantaris45Νέ­ο δί­κτυ­ο ύ­δρευ­σης α­πο­κτά η το­πι­κή κοι­νό­τη­τα Χρυ­σο­κελ­λα­ριάς τους ε­πό­με­νους μή­νες με τη σύμ­βα­ση που υ­πο­γρά­φη­κε για την ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου «Ύ­δρευ­ση Τ.Κ. Χρυ­σο­κελ­λα­ριάς, της Δ.Ε. Κο­ρώ­νης». Η σύμ­βα­ση αυ­τή υ­πο­γρά­φη­κε,  χθες α­νά­με­σα στο Δή­μαρ­χο Πύ­λου-Νέ­στο­ρος, Δη­μή­τρη Κα­φαν­τά­ρη και τον αν­τί­κλη­το του α­νά­δο­χου του έρ­γου «ΚΥ­ΡΙ­Α­ΚΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ ΤΟΥ ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.­», Να­νό­που­λο Γρη­γό­ριο.
Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου εί­ναι 745.500,00€ και η συμ­βα­τι­κή προ­θε­σμί­α πε­ραί­ω­σης του έρ­γου εί­ναι δέ­κα μή­νες α­πό την η­με­ρο­μη­νί­α υ­πο­γρα­φής.
Με το συγ­κε­κρι­μέ­νο έρ­γο θα γί­νει αν­τι­κα­τά­στα­ση των σω­λή­νων α­πό α­μί­αν­το και στη θέ­ση τους θα μπουν νέ­οι α­γω­γοί α­πό πο­λυ­αι­θυ­λέ­νιο 3ης γε­νιάς. Το υ­λι­κό κα­τα­σκευ­ής τους θα συμ­βάλ­λει τό­σο στην υ­γεί­α των δη­μο­τών ό­σο και στη δι­α­κο­πή βλα­βών και δι­αρ­ρο­ών, κά­τι που ή­ταν η αι­τί­α για αυ­ξη­μέ­νο κό­στος λει­τουρ­γί­ας και συν­τή­ρη­σης τους στο πα­ρελ­θόν.
Ο Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος δή­λω­σε ε­ξαι­ρε­τι­κά ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος α­πό την ε­ξέ­λι­ξη του έρ­γου. «Εί­μαι ι­δι­αί­τε­ρα ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νος για­τί ξε­κί­νη­σε η υ­λο­ποί­η­ση ε­νός α­κό­μα έρ­γου, α­πα­ραί­τη­του για τον τό­πο μας. Ε­νός έρ­γου μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας για την υ­γεί­α των κα­τοί­κων. Το έρ­γο αυ­τό ι­κα­νο­ποι­εί έ­να πά­γιο και χρό­νιο αί­τη­μα της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας. Και ο στό­χος της Δη­μο­τι­κής Αρ­χής εί­ναι να βρί­σκει σω­στές λύ­σεις σε τέ­τοι­α αι­τή­μα­τα. Με υ­πο­μο­νή κι ε­πι­μο­νή χτί­ζου­με βή­μα βή­μα έ­να τό­πο που θ’ αν­τα­πο­κρί­νε­ται στις α­νάγ­κες και τις α­παι­τή­σεις των δη­μο­τών μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου