Website counter free counters

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

«Δη­μι­ουρ­γή­θη­καν δεκάδες Μ.Κ.Ο. οι οποίες δεν είχαν σκοπό τη φι­λαν­θρω­πί­α, αλλά τη ρεμούλα»

Μαργέλης: «Δη­μι­ουρ­γή­θη­καν δεκάδες Μ.Κ.Ο. οι οποίες δεν είχαν σκοπό τη φι­λαν­θρω­πί­α, αλλά τη ρεμούλα» 27/02/2014
MARGELIS3Ο Δι­κη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Κα­λα­μά­τας, με έγ­γρα­φό του ζη­τεί την πα­ρέμ­βα­σή του ει­σαγ­γε­λέ­α του Α­ρεί­ου Πά­γου προ­κει­μέ­νου να κα­τα­λο­γι­στούν Α­ξι­ό­ποι­νες πρά­ξεις σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γί­α των Μ.Κ.Ο. και τη δι­α­σπά­θι­ση δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος.
Ε­πί­σης, το­νί­ζει ό­τι πρέ­πει να α­πο­φευ­χθεί μί­α- συ­νή­θης για τα ελ­λη­νι­κά δε­δο­μέ­να- δι­εκ­πε­ραι­ω­τι­κή δι­α­δι­κα­σί­α και να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ου­σι­α­στι­κή και εν­δε­λε­χής δι­ε­ρεύ­νη­ση ό­σων κα­ταγ­γέλ­λον­ται, προ­κει­μέ­νου να α­να­ζη­τη­θούν και να κα­τα­λο­γι­στούν ευ­θύ­νες, α­πό ό­που και αν αυ­τές προ­κύ­πτουν.
Α­κο­λου­θεί το έγ­γρα­φο του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου:
 Ε­ΝΩ­ΠΙΟΝ ΤΗΣ κ. ΕΙ­ΣΑΓ­ΓΕ­ΛΕ­ΩΣ ΤΟΥ Α­ΡΕΙ­ΟΥ ΠΑ­ΓΟΥ
 Α­ΝΑΓ­ΓΕ­ΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙ­Ε­ΡΕΥ­ΝΗ­ΣΗ ΚΑΙ ΚΑ­ΤΑ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟ Α­ΞΙ­Ο­ΠΟΙ­ΝΩΝ ΠΡΑ­ΞΕ­ΩΝ σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γί­α των Μ.Κ.Ο. και τη δι­α­σπά­θι­ση δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος.

Κων­σταν­τί­νου Α­λεξ. Μαρ­γέ­λη, δι­κη­γό­ρου, Προ­έ­δρου του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Κα­λα­μά­τας, κα­τοί­κου Κα­λα­μά­τας.

*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­*­**
Κ. Ει­σαγ­γε­λέ­α,
Τις τε­λευ­ταί­ες η­μέ­ρες εμ­βρόν­τη­τη η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α πλη­ρο­φο­ρεί­ται α­πό τα Μ.Μ.Ε. για την ύ­παρ­ξη α­πί­θα­νων Μη Κυ­βερ­νη­τι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων (Μ.Κ.Ο.­), με α­πί­θα­να ο­νό­μα­τα και για πολ­λά α­πί­θα­να έρ­γα, που α­φο­ρού­σαν α­πό την α­πο­ναρ­κο­θέ­τη­ση πε­ρι­ο­χών μέ­χρι την προ­στα­σί­α σπά­νι­ων ει­δών του ζω­ι­κού βα­σι­λεί­ου.
Εί­ναι γνω­στό ό­τι οι Μ.Κ.Ο. εί­ναι έ­να φαι­νό­με­νο που υ­πάρ­χει σε πολ­λές χώ­ρες. Υ­πο­τί­θε­ται ό­τι δη­μι­ουρ­γούν­ται προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψουν τις α­δυ­να­μί­ες του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού. Εί­ναι στο­χευ­μέ­νες σε συγ­κε­κρι­μέ­νες ε­νέρ­γει­ες και προ­σπα­θούν να βο­η­θή­σουν σε μια σει­ρά α­πό θέ­μα­τα ευ­αί­σθη­τα και στα ο­ποί­α δεν μπο­ρεί πάν­τα να βο­η­θή­σει το κρά­τος. Υ­πάρ­χουν αρ­κε­τές κα­λές και ά­ξι­ες Μ.Κ.Ο., οι ο­ποί­ες ε­πι­τε­λούν ση­μαν­τι­κό έρ­γο. Χρη­σι­μο­ποι­ούν τα κον­δύ­λια που παίρ­νουν α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, τα αυ­ξά­νουν με χο­ρη­γί­ες α­πό ι­δι­ώ­τες και συμ­βάλ­λουν στην ε­πί­λυ­ση ου­σι­α­στι­κών προ­βλη­μά­των.
Προ­κύ­πτει ό­μως ό­τι δη­μι­ουρ­γή­θη­καν και δε­κά­δες Μ.Κ.Ο. οι ο­ποί­ες δεν εί­χαν σκο­πό τη φι­λαν­θρω­πί­α, αλ­λά τη ρε­μού­λα. Ή­ταν κλα­σι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα του με­τα­πο­λι­τευ­τι­κού μον­τέ­λου, της α­δι­α­φά­νειας, της κα­τα­σπα­τά­λη­σης του δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος, της δι­α­φθο­ράς σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα. Α­πό τον κρα­τι­κό α­ξι­ω­μα­τού­χο μέ­χρι τον τε­λευ­ταί­ο υ­πάλ­λη­λο.
Με βά­ση τα πρό­σφα­τα δη­μο­σι­εύ­μα­τα εί­ναι εύ­κο­λο να δι­α­πι­στω­θεί πως πολ­λές α­πό τις Μ.Κ.Ο., δεν εκ­πλή­ρω­σαν πο­τέ το έρ­γο τους. Εί­ναι τό­σο α­πί­θα­νες που προ­κα­λούν α­κό­μη και την κοι­νή λο­γι­κή.
Ο­ρι­σμέ­νοι πρέ­πει να λο­γο­δο­τή­σουν τώ­ρα ε­νώ­πιον των Δι­κα­στη­ρί­ων. Μέ­χρι στιγ­μής δεν εί­ναι σα­φές πό­σα χρή­μα­τα των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων έ­κα­ναν φτε­ρά, αλ­λά σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, σύμ­φω­να με τα ρε­πορ­τάζ των ε­φη­με­ρί­δων, πρό­κει­ται για δι­ψή­φιους α­ριθ­μούς ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ. Οι Μ.Κ.Ο. προ­φα­νώς έ­γι­ναν πλυν­τή­ριο για ξέ­πλυ­μα χρή­μα­τος. Έ­γι­ναν πε­δί­ο πα­ρά­νο­μου πλου­τι­σμού αλ­λά και προ­βο­λής και κοι­νω­νι­κής α­νέ­λι­ξης. Αν­τί για α­θό­ρυ­βη και τί­μια δου­λειά με­τα­τρά­πη­καν σε όρ­γα­να συγ­κε­κρι­μέ­νων συμ­φε­ρόν­των που κα­τα­χρά­στη­καν το δη­μό­σιο χρή­μα.
Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι οι υ­πεύ­θυ­νοι-δι­α­χει­ρι­στές των Μ.Κ.Ο. δεν υ­πέ­γρα­φαν και δεν έ­παιρ­ναν μό­νοι τους τα κον­δύ­λια α­πό τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Κά­ποι­οι α­πο­φά­σι­ζαν, κά­ποι­οι υ­πέ­γρα­φαν και α­κο­λού­θως κά­ποι­οι ε­νέ­κρι­ναν. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί έ­χουν ό­νο­μα και ε­πώ­νυ­μο και σί­γου­ρα συ­να­πο­τε­λούν με τη δο­μή και τη δρά­ση τους την έν­νοι­α της εγ­κλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης που συ­νευ­θύ­νε­ται ε­κτός των άλ­λων και για την υ­περ­χρέ­ω­ση της χώ­ρας και α­κο­λού­θως πρέ­πει να δι­ε­ρευ­νη­θεί για ό­λους τους εμ­πλε­κό­με­νους και το α­δί­κη­μα του ξε­πλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος.
Ε­νό­ψει των α­νω­τέ­ρω, ο Δι­κη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Κα­λα­μά­τας, ζη­τεί την πα­ρέμ­βα­σή Σας προ­κει­μέ­νου να α­πο­φευ­χθεί μί­α- συ­νή­θης για τα ελ­λη­νι­κά δε­δο­μέ­να- δι­εκ­πε­ραι­ω­τι­κή δι­α­δι­κα­σί­α και να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ε­πι­τέ­λους μια ου­σι­α­στι­κή και εν­δε­λε­χής δι­ε­ρεύ­νη­ση ό­σων κα­ταγ­γέλ­λον­ται, προ­κει­μέ­νου να α­να­ζη­τη­θούν και να κα­τα­λο­γι­στούν ευ­θύ­νες, α­πό ό­που και αν αυ­τές προ­κύ­πτουν.
Ο Δι­κη­γο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Κα­λα­μά­τας, κατ΄ άρ­θρο 90 Δι­κη­γο­ρι­κού Κώ­δι­κα, έ­χει κα­τά τα α­νω­τέ­ρω ι­δι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον και πα­ρα­κο­λου­θεί την έκ­βα­ση των υ­πο­θέ­σε­ων που συνταράσσουν ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό και η παρούσα αποτελεί κατά νόμο αναγγελία- αίτηση.

      Καλαμάτα, 27 Φεβρουαρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
 Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου