Website counter free counters

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

http://www.elora.gr/portal/ellada/1651-2010-09-07-15-19-27 http://www.makeleio.gr/?p=78790

Hμερίδα με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013-2015 !!!!!!

Ημερίδα για την καταπολέμηση των κουνουπιών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου                                  
Hμερίδα με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013-2015, ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ» πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου  στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης με σκοπό  την πληροφόρηση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των επιστημονικών ομάδων καθώς και των υπηρεσιών, πάνω στην εφαρμογή του προγράμματος, με την ανταλλαγή τεκμηριωμένων επιστημονικών θέσεων και πρακτικών.

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν οι φορείς που συνεργάζεται με αμοιβαία εμπιστοσύνη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας: Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, η Αναπτυξιακή 'Πελοπόννησος Α.Ε.', η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ομιλητές ήταν ο Ομότιμος καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Νίκος Βακάλης, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο Dr. Γεωπόνος – Εντομολόγος Γιώργος Κολλιόπουλος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, η Nοσηλεύτρια Phd(c ) Μαρία Τσερώνη από το ΚΕΕΛΠΝΟ,  ο Dr. Βιολογίας Γιώργος Ιατρού, η Μαρία Γαβριήλ Επόπτης Δημόσιας Υγείας και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέριας Πελοποννήσου Ιατρός Δημόσιας Υγείας Phd(c ) Βασίλειος Διαμαντόπουλος ο οποίος και συντόνισε την εκδήλωση.
Όλοι οι ομιλητές επαίνεσαν ο καθένας ξεχωριστά τον πρωτοποριακό τρόπο που η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαχειρίστηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών αρχικά με την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και στη συνέχεια με την εφαρμογή του προγράμματος 2013 – 2015, ενός τριετούς μη διακεκομμένου προγράμματος που μόνο η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εκπονήσει Πανελλαδικά δίνοντας το παράδειγμα σε όλες τις περιφέρειες αναφορικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη μιας τέτοιας προγραμματικής σύμβασης.
Συγχρόνως αποτυπώθηκε και καταγράφηκε από τους ομιλητές ο τρόπος σύγκλισης των επιστημονικών ομάδων και ο τρόπος που διαχειρίσθηκε τη δυναμική του κάθε φορέα η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας σε συντονιστικό, εποπτικό και οργανωτικό ρόλο.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Φάνης Στεφανόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. Γιώργος Γιαννούτσος.
«Σε δύσκολους καιρούς η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε, αφενός, τη χρηματοδότηση για τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών και αφετέρου, τη συνεργασία έγκριτων επιστημονικών ομάδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που παραλάβαμε το 2011 και το οποίο έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις κοινωνικές, οικονομικές και κυρίως στη Δημόσια Υγεία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.
Στοιχείο κοινωνικής αλληλεγγύης χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της Δημόσιας Υγείας και πρόσθεσε ότι «η αγαστή μας συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα σε κρίσιμα ζητήματα Δημόσιας Υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Πελοποννήσου να διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, αλλά και να μπορεί να μοχλεύσει τέτοιου είδους συνεργασίες προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στο Δήμο Ευρώτα, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το 2013 δεν υπήρξε κανένα  κρούσμα ελονοσίας, τόνισε ωστόσο ότι  «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε, αντίθετα θα εντείνουμε την προσπάθειά μας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η συνεργασία μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ενός νέου πολιτικού πολιτισμού».

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι με την Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Αποστολοπούλου στο πλευρό των διωκόμενων αγροτών

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι με την Κ. Αποστολόπουλος και Σ. Αποστολοπούλου στο πλευρό των διωκόμενων αγροτών 30/04/2014
kinitopoihseis agrotonΜε Κοι­νή τους δή­λω­ση ο υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Κώ­στα Α­πο­στο­λό­που­λος και η υ­πο­ψή­φια Δή­μαρ­χος Πύ­λου-Νέ­στο­ρος Σο­φί­ας Α­πο­στο­λο­πού­λου συμ­πα­ρα­στέ­κον­ται σε ο­μά­δα α­γρο­τών που το 2009 συμ­με­τεί­χε στον α­πο­κλει­σμό του κόμ­βου στο Α­σπρό­χω­μα στα πλαί­σια των τό­τε α­γρο­τι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων.
Συγ­κε­κρι­μέ­να στην δή­λω­σή τους το­νί­ζουν:
«Η μι­κρο­με­σαί­α α­γρο­τιά βγή­κε στους δρό­μους ό­χι για να  δι­εκ­δι­κή­σει λε­φτά και προ­νό­μια, αλ­λά για να α­πο­κρού­σει τη νέ­α σφο­δρή ε­πί­θε­ση που ε­ξα­πέ­λυ­σαν ε­ναν­τί­ον της κυ­βέρ­νη­ση, ΕΕ και ΟΟΣΑ με σκλη­ρά αν­τι­α­γρο­τι­κά μέ­τρα, ό­πως: η ά­γρια φο­ρο­λό­γη­ση στο ει­σό­δη­μα και τα χω­ρά­φια, οι με­γά­λες αυ­ξή­σεις στο α­γρο­τι­κό ρεύ­μα και στο α­γρο­τι­κό πε­τρέ­λαι­ο, οι πε­ρι­κο­πές και οι πα­ρα­κρα­τή­σεις στις ε­πι­δο­τή­σεις, οι μει­ώ­σεις στις ε­πι­στρο­φές ΦΠΑ και Ει­δι­κού Φό­ρου Κα­τα­νά­λω­σης καυ­σί­μων, η μη α­πο­ζη­μί­ω­ση για κα­τα­στρο­φές στην πα­ρα­γω­γή α­πό και­ρι­κές συν­θή­κες και αρ­ρώ­στι­ες, οι πε­ρι­κο­πές στις α­γρο­τι­κές συν­τά­ξεις, η συ­νε­χής αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής, οι δι­κα­στι­κές δι­ώ­ξεις και κα­τα­δί­κες για α­γρο­τι­κά χρέ­η και για συμ­με­το­χή στις α­γρο­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Οι α­γρό­τες δι­εκ­δι­κούν το δι­καί­ω­μά τους στην ε­πι­βί­ω­ση και στη ζω­ή και δεν θα ε­πι­τρέ­ψουν το ξε­κλή­ρι­σμα που τους ε­τοι­μά­ζουν τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά μα­ζί με τα ντό­πια πα­ρά­σι­τα που κου­μαν­τά­ρουν τη ζω­ή μας. Με τις α­πα­νω­τές δί­κες η κυ­βέρ­νη­ση των αν­δρει­κέ­λων της τρό­ϊ­κας, προ­σπα­θεί να τους τρο­μο­κρα­τή­σει, να κάμ­ψει το η­θι­κό τους και να τους α­πο­τρέ­ψει α­πό μελ­λον­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Την ί­δια ώ­ρα μει­ώ­νουν τις ερ­γο­δο­τι­κές ει­σφο­ρές δι­α­λύ­ον­τας με­θο­δι­κά το α­σφα­λι­στι­κό σύ­στη­μα, πα­ρέ­χουν φο­ρο­ε­λα­φρύν­σεις α­κό­μα και φο­ρο­λο­γι­κή α­συ­λί­α για τους κε­φα­λαι­ο­κρά­τες που με μια α­πλή αί­τη­ση τους δί­νουν το δι­καί­ω­μα ί­δρυ­σης ε­πι­χει­ρή­σε­ων με ε­νοι­κι­α­ζό­με­νους ερ­γα­ζό­με­νους-σκλά­βους χω­ρίς κα­νέ­να ερ­γα­σια­κό δι­καί­ω­μα.
  Την Πα­ρα­σκευ­ή 2/4/14 το πρω­ί, δι­κά­ζε­ται στο πρω­το­δι­κεί­ο Κα­λα­μά­τας, ο­μά­δα α­γω­νι­στών α­γρο­τών της πε­ρι­ο­χής μας, που το 2009 συμ­με­τεί­χε στον α­πο­κλει­σμό του κόμ­βου στο Α­σπρό­χω­μα στα πλαί­σια των τό­τε α­γρο­τι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. Κα­λού­με τους α­γρό­τες και τα λα­ϊ­κά στρώ­μα­τα της πε­ρι­ο­χής μας, να πα­ρευ­ρε­θούν, να  συμ­πα­ρα­στα­θούν στους δι­κα­ζό­με­νους α­δερ­φούς μας και να δι­α­τρα­νώ­σουν την θέ­λη­σή τους για την α­να­τρο­πή των αν­τι­λα­ϊ­κών πο­λι­τι­κών της ΕΕ και της κυ­βέρ­νη­σης. Οι α­γρό­τες και οι λα­ϊ­κοί α­γω­νι­στές δεν εί­ναι έ­νο­χοι για τους α­γώ­νες τους.  Έ­νο­χοι εί­ναι αυ­τοί που τους ο­δη­γούν στα δι­κα­στή­ρια και οι ο­ποί­οι σύν­το­μα θα λο­γο­δο­τή­σουν για τις πρά­ξεις τους. Στις ε­περ­χό­με­νες ε­κλο­γές του Μα­ϊ­ου με τη μα­ζι­κή ψή­φο στο ΚΚΕ και στη «Λα­ϊ­κή Συ­σπεί­ρω­ση» θα φέ­ρου­με αυ­τή τη μέ­ρα πιο κον­τά.


Δικάζονται την Παρασκευή αγρότες που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις
  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν την Παρασκευή αγρότες της Μεσσηνίας. Κατηγορούνται ότι προκάλεσαν παρακώλυση των συγκοινωνιών κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων πριν από τέσσερα χρόνια. Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού καλεί σε συμπαράσταση και σε συλλαλητήριο έξω από τα δικαστήρια…
  Ο Αγροτικός Σύλλογος, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, καλεί την Παρασκευή το πρωί έξω από το δικαστήριο της Καλαμάτας όλους τους αγρότες του νομού να παραβρεθούν σύσσωμοι με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα και να εκδηλώσουν ενεργά τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους αγρότες.Επίσης καλεί τα Εργατικά Κέντρα του νομού, τους εμπορικούς συλλόγους, τους υποψήφιους δημάρχους και κομματάρχες, να πάρουν θέση και να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο τη συμπαράστασή τους στους αγρότες που δικάζονται.Η βιομηχανία διώξεων και τρομοκράτησης του Ελληνικού λαού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ».

  Η υποψηφια δήμαρχος Σοφια Αποστολοπουλου με εργαζομενους στο εργοταξιο του καστρο της Μεθωνης

  Η υποψηφια δήμαρχος Σοφια Αποστολοπουλου με εργαζομενους στο εργοταξιο του καστρο της Μεθωνης

  πριν από λιγο ο υπ περιφεριαρχης Γιωργος Δεδες στην Πυλο

  πριν από λιγο ο υπ περιφεριαρχης Γιωργος Δεδες στην Πυλο


  Πρωτομαγιά σαν ψεμματα.... με εκατομυρια ανεργους

  καλη εργατικη πρωταπριλιά
  χρονια πολλα

  Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

  ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ S7 / E21 (28/04/2014) » RADIO ARVILA ANT1 TV - Full Episode


  • 535 στρέμματα παραλίας στη Γιάλοβα.44 στρ. παραλιακής έκτασης στη Γιάλοβα-Διβάρι.απο τη λίστα με τις παραλίες που πάνε για ξεπούλημα ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ

  Tι αλλάζει για τις περιοχές Natura

  Tι αλλάζει για τις περιοχές Natura
   

  Μετά το… διάπλατο άνοιγμα στην ανάπτυξη των δασών, των παραλιών, του αιγιαλού και άλλων προστατευόμενων περιοχών της χώρας από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και άλλα συναρμόδια υπουργεία, φαίνεται ότι ήρθε και η ώρα για το τελειωτικό «χτύπημα» και στις περιοχές Natura.
  Η δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία στα χρόνια της κρίσης αποψιλώνεται συστηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε τη Δευτέρα υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη και ο διάλογος για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. Ο διάλογος θα διαρκέσει ως το φθινόπωρο του 2014.
  Ο κ. Μανιάτης μίλησε για μια πρόκληση, «για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ταυτόχρονα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις περιβαλλοντικές δράσεις προστασίας με αναπτυξιακές δράσεις δημιουργίας νέων εσόδων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

  Μάλιστα επεσήμανε ότι σε πάρα πολλές επιμέρους προσεγγίσεις του ζητήματος το φυσικό περιβάλλον «αντιμετωπίζεται όχι ως πυλώνας ανάπτυξης, αλλά αντίθετα ως παράγοντας που λειτουργεί ανασχετικά στην ανάπτυξη».

  Ι. Μανιάτης: Μοχλός άλλου μοντέλου

  Σύμφωνα με τον υπουργό, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασικό μοχλό ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης. Και για να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του ανέφερε πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζεται ότι με ετήσιο κόστος 5,8 δισ. ευρώ η διαχείριση των 27.000 περιοχών Natura σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αποδώσει ετησίως οφέλη της τάξεως των 200-300 δισ. ευρώ από τη διατήρηση υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Αυτό το ποσό αναλογεί στο 1,7-2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. «Κατά συνέπεια, η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρώτη αναπτυξιακή προτεραιότητα» σημείωσε ο κ. Μανιάτης.
  Γι” αυτό, όπως είπε, θα γίνει προσπάθεια αποτίμησης, με οικονομικούς όρους, του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο υπουργός, οι επισκέπτες σε περιοχές του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura φέρνουν, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικά οφέλη 50-85 δισ. ευρώ ανά έτος και υποστηρίζουν 4,5 – 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

  Μια χώρα που μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος της θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, να βάλει στόχο «να αποτελέσει μια χώρα πρωτοπόρο στην αξιοποίηση του φυσικού της περιβάλλοντος ως αναπτυξιακού εργαλείου, ως ενός εργαλείου που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, που δημιουργεί νέο δημόσιο πλούτο».

  Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ στη Μεσογείων παρουσία της γενικής γραμματέως του υπουργείου κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, αντιπροσωπείας όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στελεχών του ΥΠΕΚΑ και άλλων υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εκπρόσωπων φορέων, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, του μελετητικού ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.ά.

  SOSΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

  SOSΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ


  NERO

  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑΤΟΥΛΗ-ΕΥΔΑΠ
  Στο σφυρί και τα νερά της Πελοποννήσου
  «Το άρθρο 9 της συμφωνίας προβλέπει μη δημοσιοποίηση των … όρων, εάν δεν θέλει η μία πλευρά»
  Στα χέρια ξένων εταιρειών κινδυνεύει να περάσει η διαχείριση των υδάτινων πόρων της Πελοποννήσου μέσω συμφωνίας με μυστικούς όρους -όπως καταγγέλλεται- που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, με την -προς πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ- ΕΥΔΑΠ, όπως αποκαλύπτει η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».
  Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που θα αγοράσει την ΕΥΔΑΠ, παίρνει επίσης τη διαχείριση όλων των επίγειων και υπόγειων υδάτων της Πελοποννήσου. Λίμνες, ποτάμια, πηγές, πηγάδια, στέρνες, γεωτρήσεις για άρδευση θα ανήκουν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Μεγάλη πιθανότητα οι υποψήφιοι αγοραστές να είναι και πάλι οι μνηστήρες της ΕΥΑΘ, η γαλλική Suez και η ισραηλινή Mekorot, βλέπουν μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων της Πελοποννήσου, που ξεκίνησαν καμπάνια συλλογής υπογραφών για να εμποδίσουν την πώληση.
  Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο.) και μέλος της διοικούσας επιτροπής του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, Μαργαρίτα Καρλαύτη, σημαντικά ερωτηματικά για το μέλλον των υδάτινων πόρων της Πελοποννήσου είχαν εγερθεί το 2012, όταν είχε ανακοινωθεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΕΥΔΑΠ.
  Υποψίες
  Οπως είπε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Σπάρτης «Πολιτεία 90,7», οι υποψίες ξεκίνησαν από το 2012 με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της προς πώληση ΕΥΔΑΠ. Με τη σύμβαση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων της Πελοποννήσου περνούσε στην ΕΔΑΠ, η οποία αφ” ενός τελούσε υπό ιδιωτικοποίηση και αφ” ετέρου το γνωστικό της αντικείμενο δεν είναι η άρδευση, αλλά η ύδρευση και η αποχέτευση. Επίσης, το άρθρο 9 της σύμβασης επέβαλλε τη μη δημοσιοποίηση στοιχείων, μελετών και δεδομένων της σύμβασης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Παράλληλα, προβλεπόταν ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα αποτελούν «νοητική περιουσία» της ΕΥΔΑΠ.
  Τα ερωτηματικά των κατοίκων ήταν πολλά. Πώς η ΕΥΔΑΠ μπορεί να έχει γνώση των υδάτινων πόρων της Πελοποννήσου και να τους διαχειριστεί; Γιατί αποτελούν «νοητική περιουσία» της ΕΥΔΑΠ μελέτες και στοιχεία για τους υδάτινους πόρους της Πελοποννήσου που είχε κάνει το ΙΓΜΕ; Γιατί η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά τεχνογνωσία από την ΕΥΔΑΠ σε ύδρευση-αποχέτευση, που την έχει, αλλά και σε διαχείριση υδάτινων πόρων, που σίγουρα δεν την έχει; Γιατί επιλέχτηκε η ΕΥΔΑΠ γι” αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και όχι μια άλλη εταιρεία που δεν τελούσε υπό ιδιωτικοποίηση, ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχει ειδικότητα στην άρδευση;
  Περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής προχώρησαν στην οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης όπου κάλεσαν εκπρόσωπους της Περιφέρειας και άλλων φορέων. Εκεί έγινε γνωστό ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν πέρασε καν ως θέμα προς συζήτηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ η συμφωνία χαρακτηρίστηκε ως «λεόντειος» υπέρ τής υπό ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ.
  Οι διοργανωτές της εκδήλωσης εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκδήλωναν την ανησυχία τους και καλούσαν την Περιφέρεια Πελοποννήσου να επανεξετάσει τη συμφωνία, με την επισήμανση ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής. Η απάντηση, λέει η Μ. Καρλαύτη, ήταν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση της Περιφέρειας που αποκαλούσε τους υπογράφοντες το ψήφισμα λαϊκιστές και παραμυθάδες, που παραπληροφορούν και πρέπει να απομονωθούν. Εκτοτε οι σύλλογοι προσπαθούν να εμποδίσουν την πώληση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Πελοποννήσου που, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, θα αποτελέσει πραγματικότητα μόλις πουληθεί η ΕΥΔΑΠ.
  Οι σύλλογοι έγιναν μέλη της πρωτοβουλίας save greek water κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα και του πανευρωπαϊκού κινήματος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού που συγκέντρωσε και κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο 1,9 εκατ. υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών, που ζητούσαν από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να εξαιρέσουν και να προστατεύσουν το νερό από κάθε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης.
  Ευαισθητοποίηση
  Σε διακήρυξή του για το νερό της Πελοποννήσου που εκδόθηκε πρόσφατα, αρχικά στη Λακωνία, και θα κυκλοφορήσει και σε άλλους δήμους της Πελοποννήσου, εκπέμπεται SOS για το νερό της Πελοποννήσου. Στόχος είναι η ενημέρωση για το τι συμβαίνει, η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που κυοφορούνται και η συλλογή υπογραφών προκειμένου να επιδοθούν στις Περιφερειακές Αρχές, για να καταστεί σαφές ότι οι πολίτες της Πελοποννήσου επιθυμούν το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό.
  Οι σύλλογοι επισημαίνουν πως παρ” ότι δεν μπορούν να παραγνωρίσουν το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση υδάτων, όσον αφορά την άρδευση και τις γεωτρήσεις, θεωρούν πως η απόφαση αυτή, με το πρόσχημα της ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και της δημόσιας υγείας, προχωρεί ουσιαστικά στον έλεγχο του νερού σε κεντρικό επίπεδο, που ίσως στο μέλλον οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες και ασφυκτικές καταστάσεις όσους ασχολούνται με τη γεωργία.
  Διακηρύσσουν ότι το καθαρό προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό στο οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι. Εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους στα σχέδια και τις επιδιώξεις επιχειρηματικών συμφερόντων για την ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων και τη μετατροπή του κοινωνικού αγαθού του νερού σε εμπόρευμα, με όποιες καταστροφικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και για το επίπεδο ζωής των πολιτών. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, τονίζουν, όπου το νερό είναι βασικό στοιχείο για την παραγωγή, οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης, με αύξηση του κόστους άρδευσης, θα πλήξουν τόσο τον παραγωγό όσο και τον τελικό καταναλωτή, ενώ μεσοπρόθεσμα ίσως οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της γεωργίας, δηλώνουν τέλος ότι συντάσσονται με όλες τις πρωτοβουλίες, τα κινήματα, τις δραστηριότητες μαζικών φορέων από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και θα αποστείλουν το κείμενο της διακήρυξης μαζί με τις υπογραφές που θα συγκεντρωθούν στην κυβέρνηση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στους δήμους της Πελοποννήσου και στο συντονιστικό «SOSτε το Νερό».

  η εφημεριδα που αποκαλει τους υποψηφιους συμβουλους αχυρανθρωπους

  Επάγγελμα… υποψήφιος

  Τελευταία Ενημέρωση: 29/04/2014 εφημεριδα θαρρος  
  Οι άνεργοι από την Κυριακή το βράδυ μπορούν να ελπίζουν ότι άνοιξε ένας νέος επαγγελματικός ορίζοντας μπροστά τους, έστω και για μικρό διάστημα.
  Από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση μπορούν να στήνονται έξω από τα Πρωτοδικεία και να περιμένουν τους υποψήφιους περιφερειάρχες και δημάρχους.
  Όλο και κάποιος θα τους λείπει και θα χρειάζονται έναν αχυράνθρωπο, πληρώνοντάς τον αδρά μάλιστα, καθώς κρίνεται η πολιτική καριέρα και το μέλλον του υποψηφίου, σε περίπτωση που λόγω ελλείψεως πραγματικών ενδιαφερομένων δεν μπορεί να κλείσει ψηφοδέλτιο.
  Το πόσες τέτοιες υποψηφιότητες έχουν ήδη κατατεθεί στα ψηφοδέλτια που βρίσκονται στα χέρια των δικαστών των Πρωτοδικείων, δεν περιγράφεται.
  Και πόσα ψηφοδέλτια, τελικά, θα κατατίθεντο, άμα δεν υπήρχαν, αυτής της μορφής οι αχυράνθρωποι; Ούτε τα μισά… Σας το βεβαιώνουμε!
  Β.Β. 
  - See more at: http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CE%B5%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%E2%80%A6-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82#sthash.0rbmYViQ.dpuf

  εγω θα ψηφισω τη γιατρεσα..... εσυ ??

  Ζηκος, εγω θα ψηφισω τη γιατρεσα.....

  Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

  26/4/2014 Δημήτρης Πανοσκάλτσης αμονταριστα πλανα συνεντευξης για τα σκο...


  "Έχει υποχρέωση να δίνει λόγο σε όσους την ψηφίζουν!" ????


  "Έχω υποχρέωση να δίνω λόγο σε όσους με ψηφίζουν!"
  Μαρία Σπυράκη
  Δημόσιο πρόσωπο
  Αρέσει σε 1.370

  Η... καταιγίδα των μέτρων που έρχεται μετά τις εκλογές


  Το σκάνδαλο Samaras Statistics: Έχουμε έλλειμμα μεγαλύτερο του 2009!
  • Σάββατο, 26 Απριλίου 2014
   
  Το σκάνδαλο Samaras Statistics: Έχουμε έλλειμμα μεγαλύτερο του 2009!
  Τόσες αυτοκτονίες, τόση πείνα, τόση φτώχια, τόση ξενιτιά, τόσο ξεπούλημα... άδικα. Μετά από 4 χρόνια μνημόνιο, ο Σαμαράς κατάφερε να αυξήσει το έλλειμμα στο 16,5% του ΑΕΠ. Ο Παπανδρέου μας έβαλε στο μνημόνιο "μόλις" με 15,4%...
  ΕΝΩ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ, ΑΥΤΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΚΕΡΔΗ 7 ΔΙΣ.!
  Οι αλχημείες τους δεν έχουν τελειωμό. Για να βγάλουν ακόμη και αυτό το τρομακτικό 23 δισ. έλλειμμα, αναγκάστηκαν να δηλώσουν ότι το 2013 τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν πλεόνασμα... 4,7 δισ. ευρώ!
  Είναι σοκαριστικό να βλέπεις δίπλα ακριβώς ότι το 2012 δηλώσαμε - 2,2 δισ. Μέσα σε ένα χρόνο να δηλώνουμε κέρδος 7 δισ. Μιλάμε για τη χρονιά που κατέρρευσε το ασφαλιστικό μας σύστημα.

  ● Εχει καταφέρει να ελέγχει όλα τα µεγάλα µίντια της χώρας.

  ● Σε σηµείο που να τα πείθει να µην βλέπουν τα στοιχεία αλλά να πιστεύουν τον Σταϊκούρα! Πόσο «δηµοσιογράφος» πρέπει να είσαι για να τρως αµάσητη την προπαγάνδα και να µην βλέπεις το οφθαλµοφανές;

  ● Η Ελλάδα ΕΠΙΣΗΜΑ έχει έλλειµµα 23 δισ.!

  ● Οπως, όµως, αποδεικνύει Το ΧΩΝΙ την Κυριακή, το πραγµατικό έλλειµµα ξεπερνά τα 30 δισ. για το 2013! Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο ακόµη και από το παραφουσκωµένο του Παπακωνσταντίνου!

  Βεβαιάξ – Βεβαιάξ* !

  Βεβαιάξ Βεβαιάξ* ! 
  Ο Προϋπολογισμός 2014 
  Άεθλος  αάατος  εκτετέλεσται* 
   
   
   
    Υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανιμαρκίας”. 
  Γουίλιαμ Σαίξπηρ, 1564-1616, Άγγλος συγγραφέας 
  (από τον "Άμλετ") 
   
  Εικόνα 
   
  Λαέρτης ο Πύλιος 
   
                                                        
  Μέρος 1ο 
   
  Προοίμιο: Η  Τζέμμα* του Ιονίου, η ημαθόεις* Πύλος του Ομήρου, το κύκνειο άσμα του αρχαίου βασιλικού συγκροτήματος του Νέστορα Νηληϊάδη, <μέγα κῦδος* Ἀχαιῶν> (Ιλιάδα  Ξ 42) [1], ο δήμος με πολυτάραχη ιστορία, ζει για μια ακόμη φορά την διαδικασία ποιμνιοποίηση των εκλογέων. 
  Πράγματι,  ο  χρισμένος  <κομματικός  Ανεμαζωξάρης*> και < Ψολοκομπιάς*>[2],  ξαναέβγαλε την <λαλιά του > και με μπόλικο Αβδηριτισμό*, παρουσίασε τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό για το έτος 2013  και ταυτόχρονα δημοσίευσε τον εκπρόθεσμο <μαγειρεμένο>  αλλά  πλασματικό προϋπολογισμό για το 2014 [3]. 
  Αθεμιτοπραγία*  η  καθυστέρηση του προϋπολογισμού- καθόσον σύμφωνα με την νομοθεσία- έπρεπε να είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο μέχρι την 6-3-2014 δεν είχε αποσταλεί στις αρμόδιες  αρχές, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί δυο και πλέον μήνες όπως  αποκαλύπτει η  aftodioikisi.gr [4] ο δήμος να κινδυνεύει με λουκέτο- καθώς με βάση το νόμο- χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό δεν μπορούν να καλύψουν παρά μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους και καμία άλλη δαπάνη, όπως λειτουργικά έξοδα, προμήθειες, καταβολή προνομιακών επιδομάτων κλπ.  Τελικά δόθηκε στη δημοσιότητα  ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2014 με απόφαση 46/2014 της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ αριθμό 17528/827/6-3-2014 απόφαση του γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων [5].  
  Μελετώντας  ο καθείς  τα αναγραφόμενα ποσά  στους αντίστοιχους κωδικούς, διαπιστώνει  ότι είναι  ένας χειροποίητος Προϋπολογισμός βουτηγμένος μέσα στο <σάμαλι>, ένα Κίβδηλο   άθυρμα* του τοπικού σαγματισμού. Είναι φανερό και ταυτόχρονα θλιβερό  αυτοί που ανάλαβαν να υλοποιήσουν-διαμορφώσουν τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα, χρησιμοποίησαν για μια ακόμη  φορά, την απλή μεθοδολογία της ενακαινακανουνδυολογίας (εκ του «ένα και ένα κάνουν δυο»), μια διαδικασία που αποτελεί την κορωνίδα της διαρκούς απόπειρας ποιμνικοποίησης ή προβατοποίησης των ψηφοφόρων. Γιγνώσκω ταὐτά τινι, ότι με δυσανάβατη  υποκρισία και με κραυγαλέα ανεπιστημοσύνη*,  οι τοιουτοδείς λείχοντες* και έρποντες*  παρουσίασαν με βαυκαλισμό*  τον  τρισδείλαιο* και τρισβέλυκτο*  προϋπολογισμό - <ἄλλως τε και κλαρία καλούσι>*-  που καταγράφει κατ' εξακολούθηση  με πονηρίδιον τρόπο  ως < ενύπνιον βαττολογίας>*, την απόκρυψη  των ατάκτως ερριμμένων εσόδων-εξόδων, τα οποία ἐφεξῆς δημιουργούν τα δημοτικά ελλείμματα, και αναγκάζουν το ήδη Χρεμύλο* δήμο, να παράγει μαζί  με τις μνημονιακές πολιτικές  την σημερινή βαρυδαιμονία*  και την παρακμή στη δημοτική κοινωνία.  
  Με άλλα λόγια αυτός ο Προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι Προϋπολογισμοί, είναι εικονικοί και ανεκτέλεστοι είναι και ήταν μια πυξίδα και ένα εργαλείο με επεοπτεροντικές υποσχέσεις, με λογιστικές λαθροχειρίες - νεοελληνιστή- παπαρολογίες [6]. 
   
  Νυνί,* ας  αρχίσουμε τον Παρατιλμό* <του περίπου της ταυτοκίνησης> των Εσόδων-Εξόδων για να διαπιστώσουμε την αγυρτεία και τις <παντοῖαι*  φενάκες*> του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος [7]. 
   
  Έσοδα 
  Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι παρισινός προϋπολογισμός παρουσίαζε έσοδα 35.173.149,36. Στις 31-12-2013 τα βεβαιωθέντα έσοδα ήταν 12.490.922,56 ή το 36% ( σίγουρα τα εισπραχθέντα είναι λιγότερα), δηλαδή είχε μια αστοχία κατά 22.682.226,58 εκατομμύρια ή το 64%, δηλαδή  με απλά λόγια αν είχαν προϋπολογιστεί το 2013 έσοδα 100€, στις 31-12-2013 βεβαιώθηκαν ότι θα εισπραχτούν μόνο τα  36€, δεν μας λένε πόσα από τα 36€ εισπράχτηκαν, το σίγουρο είναι ότι δεν εισπράχτηκαν τα 64€, δηλαδή υπήρξε ένα έλλειμμα εσόδων κατά 64%.  
   
  Πίνακας 1 
  Δήμος Πύλου- Νέστορα 
  Ψηφισθέντα Έσοδα 2013 
  Διαμορφωθέντα Έσοδα 2013 
  Βεβαιωθέντα Έσοδα 2013 
  Ψηφισθέντα Έσοδα 2014 
  Σύνολο          Εσόδων 
  35.173.149,36 
        26.927.263,30 
  12.490.922,56 
  34.199.009,62 
                                                        
   
   
  Εικόνα 
  Σχ.1 
   
  Έτσι όπως φαίνεται  από τον προηγούμενο Σχ. 1  για το 2013,  τα βεβαιωθέντα έσοδα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού μόλις και αγγίζει το 35%. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο ανορθολογισμός και η αστοχία των εσόδων είναι η πρώτη αιτία για την δημιουργία ελλειμμάτων, τα οποία με την σειρά τους παράγουν το χρέος και καθιστούν το Δήμο Χρεμύλο* [8]. Αυτό επαναλαμβάνεται  από το 2010-2011 μέχρι το 2013. Για το 2014 τα ψηφισθέντα  έσοδα είναι 34.199.009,62€ δηλαδή  2,815 φορές παραπάνω, σε σχέση με τα βεβαιωθέντα έσοδα του περσινού έτους.. Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αύξηση των εσόδων, όταν όλοι γνωρίζουν ότι λόγω του μνημονίου η λιτότητα, η ύφεση και η ρευστότητα  θα συνεχιστούν;  
  ΑτταταίΑτταταί τα δημοτικά κοπίδια πρέπει να προταθούν για το βραβείο Μικρόνοιας*. 
  Τακτικά έσοδα: 
  Ο  παρακάτω πίνακας.2  φανερώνει ότι τα τακτικά έσοδα ως προβλέψιμες πηγές εσόδων, βοηθούν στο καλύτερο προγραμματισμό και στην πληρέστερη οργάνωση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών του δήμου. Επομένως  για να υπάρξει αξιόπιστος προγραμματισμός και  εύρυθμη  οργάνωση των δραστηριοτήτων του, θα έπρεπε τα τακτικά έσοδα να μην παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ των ψηφισθέντων, των βεβαιωθέντων και των εισπραχθέντων (δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι  είναι χαμηλότερα των βεβαιωθέντων). 
  Πίνακας 2 
  Δήμος Πύλου- Νέστορα 
  Ψηφισθέντα Τακτικά Έσοδα 2013 
  Διαμορφωθέντα Τακτικά  Έσοδα 2013 
  Βεβαιωθέντα Τακτικά Έσοδα 2013 
  Ψηφισθέντα Τακτικά Έσοδα 2014 
  Σύνολο Τακτικών   Εσόδων 
  6.439.200,04 
   
         3.706.487,33€ 
   
  4.832.487,33 
   
  4.925.319,28 
   
   
  Είναι ορατό  σε όλους τους δημότες  ότι στο δήμο επικρατεί η προχειρότητα  στο προγραμματισμό και τσαπατσουλιά στις  δραστηριότητες του. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει η απόκλισης της τάξης των 1.606.712,71  μεταξύ ψηφισθέντων εσόδων 2013 και βεβαιωθέντων εσόδων 2013 (Σχ.2).  
  Εικόνα 
  Σχ..2 
   
  Διαφορετικά, τα βεβαιωθέντα έσοδα στις  31-12-2013  αποκλίνουν  από τα ψηφισθέντα του 2013 κατά 25% (Σχ 2.1).  
  Εικόνα 
  Σχ.2.1 
   
  Αυτό το δεδομένο δέσμευσε το  προϋπολογισμό του 2014  και ανάγκασε τα δημόσιτα  σαΐνια   να παρουσιάσουν τα  ψηφισθέντα έσοδα  μειωμένα  κατά 1.504.889,76€,  σε σχέση  με τα τακτικά έσοδα του 2013. Η μείωση των τακτικών εσόδων περιόρισαν περεταίρω την χρηματική αυτονομία του  δήμου, με άλλα λόγια αυτή η μείωση των τακτικών εσόδων, από την μια θα τον εξαρτήσει περισσότερο  από τις Δημόσιες επιχορηγήσεις  και από την άλλη θα παραγάγει  την  προχειρότητα  στο προγραμματισμό και τη τσαπατσουλιά στις  δραστηριότητες του.  
  Ο  Δείκτης Αυτονομίας (ΔΑ) 
  Τ γ’ ἔργῳ του προϋπολογισμό 2014,  πλαθουργεί  τη χρηματική  αιχμαλωσία και το περιορισμό  της αυτονομία του δήμου, καθόσον το  επιβεβαιώνει  και  ο  Δείκτης Αυτονομίας (ΔΑ). Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των  ψηφισθέντων τακτικών εσόδων 2014  στο Σύνολο των εσόδων 2014. Όσο μειώνεται η τιμή του δείκτη, από την μια  περιορίζεται η αυτοδυναμία του δήμου και αυξάνεται η εξάρτηση του από τις Δημόσιες επιχορηγήσεις και από την άλλη συρρικνώνεται ο οικονομικός  προγραμματισμός  των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων του  με βάση  τα τακτικά  έσοδα [9].  Ο Δείκτης Αυτονομίας (ΔΑ).= 4.925.319,28/ 34.199.009,62 = 14,4%.  Είναι φανερό ότι  ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πάρα πολύ χαμηλός, που σημαίνει ότι  ο προγραμματισμός και οι δραστηριότητες του δήμου εξαρτώνται από τις δημόσιες επιχορηγήσεις κατά  85,6%. Είναι ήδη δημοσιευμένο ότι οι δημόσιες επιχορηγήσεις που έχουν εγγραφεί στο κρατικό προϋπολογισμό 2014,  έχουν  μειωθεί δραστικά  λόγο μνημονίου. Η εξάρτηση από τις κουρεμένες  δημόσιες επιχορηγήσεις  καταδεικνύει με μαθηματική ακρίβεια, αφενός το λουκέτο στο δήμο και  αφετέρου επιταχύνει την  φτωχοποίηση  της  δημοτικής  κοινωνίας. Εικότως*, η  τοπική κομματοκρατία, έχοντας ιππεύσει επί του  δήμουμετέβαλε τους τοπικούς πολιτικούς καμποτίνους* σε δυνάστες της  σύνολης  δημοτικής κοινωνίας.    
  Συνεχίζεται……. 
  ΥΓ1: Ερωτώ - Γιατί κατεβάσατε από το  http://www.pylos-nestor.gr/portal/index.php/home το  Πρόγραμμα δράσης 2014. Προϋπολογισμός  Έσοδα- Έξοδα και Τεχνικό πρόγραμμα 2014 ;  Πληροφορώ κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα εν λόγο έγραφα ήταν αναρτημένο μέχρι τις 5 /2/ 2014, καθόσον εκείνη την ημέρα τα <αντέγραψα >.  
  ΥΓ2: Οι  Ανημιωβολιαίοι* αγλυκόποδες* οσφυοκάπτες για να μην διαδίδουν ότι οι λέξεις που χρησιμοποιώ είναι υβριστικές, συνεχίζω να παραθέτω αφιλοκερδώςτο λεξικό του άρθρου”, αφενός για να καταλαβαίνουν τι διαβάζουν τα  «κούτσουρα απελέκητα» του Δ. Μελάθρου και οι πέριξ αυτών παρατρεχάμενοι και αφετέρου να καλυτερεύσουν το προσωπικό τους  δείκτη : «γλωσσικής και πνευματικής καλλιέργειας». 
    Λεξικό του άρθρου 
  Βεβαιάξ=πο, πο! Αριστοφάνης- “Βάτραχοι 
  άεθλος αάατος  εκτετέλεσται=(Oδύσσεια, χ5)= «O  άθλος  ο φοβερός, ο άβλαπτος έχει ήδη εκτελεστεί». 
   
  Τζέμμα= gemma= μπουμπούκι- άτομο πράγμα ή τοποθεσία με σπάνιες ομορφιές και μοναδικά πλεονεκτήματα  
  Ημαθόεις [άμαθος (ΙΙ) + παραγ. κατάλ. –όεις] = αμμουδερή 
  Κῦδος= η δόξα 
  Ανεμαζωξάρης= Αυτός που ήλθε από άλλο χώρο ως μισακάρης (ο <λείχων και έρπων> από το χώρο της Ντορίνας στο χώρο του σάγματος, ο Σέμπρος. 
  Ψολοκομπιάς=Καυχησάρης αλαζόνας, ψόλος(καπνός )+κομπάζω 
  Αβδηρισμό = Ανοησία, ματαιοδοξία 
  Αθεμιτοπραγία< αθέμιτος + -πραγής < πράττω = η αθέμιτη, παράνομη πράξη, παρανομία. 
  Άθυρμα= παιχνίδι, μαριονέτα 
   
  Ανεπιστημοσύνη =επιστημονική ανεπάρκεια 
   
  Τοιουτοδείς=τέτοιου είδους 
   
  Λείχοντες* και έρποντες (από το λείχω= γλύφω και έρπω= σέρνομαι με την κοιλιά) = οι γλείφτες και οι κινούμενοι έχοντας, εκούσια, όλο το σώμα τους σε επαφή με το έδαφος. 
   
  Βαυκαλισμός= Το νανούρισμα, το παραμύθιασμα. Το να καθησυχάζουμε κάποιον με απατηλές υποσχέσεις και ελπίδες .  
   
  τρισδείλαιος=τρισάθλιος 
   
  τρισβέλυκτος=αποτρόπαιος  
  Κλαρία καλούσι= έχει κλητεύσει γραπτές ομολογίες χρέουςΒίοι Παράλληλοι/Άγις και Κλεομένης Πλούταρχος, [13.4] 
  Ενύπνιον βαττολογίας= όνειρο φλυαρίας 
  Ατάκτως ερριμμένα= αταξία, ακαταστασία 
  Χρεμύλος= πνιγμένος στα χρέη (το όνομα είναι επινόηση του Αριστοφάνη, από τις λέξεις χρέος + αιμύλω = απατώ), 
  Ατταταί= Μα το Δία… 
  Βαρυδαιμονία= δυστυχία 
  έπεα πτερόεντα = λόγια του αέρα, φληναφήματα, πομφόλυγες 
   
  τῷ γ’ ἔργῳ=στην πραγματικότητα 
   
  Νυνί= και τώρα 
   
  Παρατιλμός =ξεπουπούλιασμα, μάδημα 
   
  Παντοῖας = οποιοσδήποτε, καθένας 
   
  Φένακες= ήταν γνωστοί κάποιοι δαίμονες, τους οποίους επικαλούνταν και ζητούσαν τη βοήθειά τους οι αρχαίοι Αθηναίοι όσες φορές επιθυμούσαν να εξαπατήσουν κάποιον άνθρωπο. Το όνομά τους ετυμολογείται από τη λέξη φενάκη = περούκα και μεταφορικά απάτη, ψευτιά: στον ενικό φέναξ = απατεώνας. 
   
  Μικρόνοιας=η έλλειψη ευστροφίας και ευρύτητας πνεύματος, χαζομάρα.   
   
  Κμποτίνος = ασήμαντος 
   
  Εικότως : κατά λογικό και εύλογο τρόπο, Επομένως 
   
  Ανημιωβολιαίος=Τιποτένιος της δεκάρας 
   
  Αγλυκόπους = στραβοπόδης 
   
   
  Πηγές 
  [1] http://books.google.gr/books? Ilias: 
  [2] http://ithominews.blogspot.gr/2014/02/blog-post_9345.html http://dipanoskaltsis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_10.html http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/02/blog-post_1691.html http://www.arxaiaithomi.gr/2014/02/10                                                               Η συνευωχία της σαγματοκατασκεύαστης παρακατιανής. Συνευθυμία εν συμποσίω στο ψέμα: « όχι χρίμα και στηρίξεις» Λαέρτης ο Πύλιος 
  [5] static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΞ4Ω1Β- yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/  
  [6] http://www.gargalianoi.com/2011/06/08  http://www.arxaiaithomi.gr/2012/02/29/o-mounarxos-tou-dimou-pylou-nestoros-g/ http://attikanea.blogspot.gr/2012/02/blog-post_3488.html www.arxaiaithomi.gr/?p=53320 Τα κανόνια του Ναυαρίνου  Ο Μούναρχος* του δήμου Πύλου- Νέστορος για δεύτερη χρονιά «Είπε… Ξείπε» Λαέρτης ο Πύλιος Φεβρουαρίου 29th. Ζω στο δήμο του Είπα... Ξείπα  Λαέρτης ο Πύλιος 
  [7] Πρόγραμμα δράσης 2014. Έσοδα- Έξοδα 2014/2/5  http://www.pylos-nestor.gr/portal/index.php/home     
  [8]  http://ithominews.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8849.html http://dipanoskaltsis.blogspot.gr/2013/01/5-online-28-2013_29.html http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5385.html  Χρεμύλος* ο δήμος Πύλου Νέστορα Λαέρτης ο Πύλιος 
   
   Υ.Γ  Λόγω  μακροσκελότητας του άρθρου το παρουσιάζω σε συνέχειες.