Website counter free counters

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Πυλος και Βρανδεμβουργο

Αντι να φιλοξενηθεί το κανόνι στον τοπο οπου ευρεθει συντηρημένο και προστατευμένο μεσα σε γυαλί.... αντ αυτού στήνουμε αψίδες τύπου Βρανδεμβούργου ,γιατι ;; να τιμήσουμε τον Φουχτελ ;;
http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/492962/o-foyhtel-thelei-na-fakelosei-dimoys-kai-perifereies

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Η Πύλος αποφάσιζε ενώ το ΚΑΣ ανέβαλε


  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΔΞΩ1Β-ΧΣ4?inline=true
Από το πρακτικό της με αριθμό 01/2016, συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος
Αριθμός Απόφασης : 4/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έκθεση απόψεων για την
επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας
Πύλου.

Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ

149/07-01-2016 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος του, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α.’) που αφορά τη σύγκλιση του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του
Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του

Δήμου Πύλου- Νέστορος ήταν παρόντες 4 Σύμβουλοι, δηλαδή,


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ


1. Γουρνάς Ηλίας - Πρόεδρος                   1.Καλδής Χαράλαμπος - Μέλος


2.Καρύγιαννη Χριστιάνα - Μέλος


3.Γιαννούτσος Γεώργιος - Μέλος


4.Στάμου Κυριακούλα - ΜέλοςΓια την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου

Πύλου - Νέστορος κ. Τσέρτος Θεόδωρος του Γεωργίου.
ΘΕΜΑ: ΤΕΤΑΡΤΟ (4 Ο )
Με την έναρξη της συνεδρίασης, o Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πύλου του Δήμου Πύλου- Νέστορος κ. Γουρνάς Ηλίας, ανέφερε και πρότεινε προς τα παρόντα


μέλη της Δημ. Κοινότητα ΠΥΛΟΥ, το παρακάτω θέμα:
Έκθεση απόψεων για την επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας Πύλου..
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου -Νέστορος μετά την εισήγησή του,κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αφού


άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ


Αποφασίζει


Να αποδεχτεί την επικαιροποιημένη μελέτη της μαρίνας Πύλου.
Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2016
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογραφάφεται όπως ακολουθεί
                         Ο Πρόεδρος
               Του Συμβουλίου της Δημοτικής
                            Κοινότητας Πυλου
                       Γουρνάς  Ηλίας                   
                                                                        Τα μέλη
                                                   1 Καρὐγιαννη Χριστιάνα
                                                 2 Γιαννούτσος Γεώργιος
                                                  3 Στάμου Κυριακούλα
                          Ακρίβες Απόσπασμα
                                            Πύλος  14 Ιανουαρίου 2016
                                      


Ο Πρόεδρος
Του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πὐλου


Γουρνάς Ηλίας


Από τις καταδύσεις στις αναρριχήσεις ο δημος Πυλου Νεστορος

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. την ΤΕΤΑΡΤΗ 02-03-2016 και ώρα 18,00 εδώ
ΘΕΜΑ 21ον: Αποδοχή της υπαριθμ. 3/3016 Μελέτης με τίτλο «Αναρριχητικό Πάρκο Νήσου

Σφακτηρίας», η οποία κατά το Αμέρος της συντάχθηκε από την εταιρεία με την

επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Εκαι παραδόθηκε στον Δήμο Πύλου

Νέστορος από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Εσε συνέχεια του με

αριθμ. πρωτ. 1/28-01-2016 εγγράφου τους (Α.Π. 1227/29-01-2016) και κατά το Β

μέρος της συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πύλου

Νέστορος.

(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Αναβλήθηκε από το ΚΑΣ η σχετική γνωμοδότηση


Δεδομένα χάρτη
©2016 Δεδομένα χάρτη Google
Δεδομένα χάρτη©2016 Δεδομένα χάρτη Google
©2016 Δεδομένα χάρτη Google
Χάρτης
Δορυφόρος
Για το ζήτημα υπήρξε έντονη παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που, με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι «προκειμένου να εκποιηθεί η μαρίνα της Πύλου, το ΤΑΙΠΕΔ δίνει τη δυνατότητα στον όποιο υποψήφιο "επενδυτή" ακόμη και να χτίσει σε περιοχή αιγιαλού και μπροστά στον παραδοσιακό οικισμό της Πύλου».
                       
                            

                                                                                                       
από Archaeology Newsroom

Εν αναμονή οι εξελίξεις για τη νέα μαρίνα Πύλου

Αναβλήθηκε από το ΚΑΣ η σχετική γνωμοδότηση

Αναβλήθηκε από το ΚΑΣ η γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σχετικά με το έργο «Νέα Μαρίνα Πύλου». Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση από τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, το θέμα είναι κατά προτεραιότητα ζήτημα του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) –η Πύλος είναι κηρυγμένος ιστορικός τόπος, τα δε ναυάγια της θαλάσσιας περιοχής ανήκουν στον 19ο αιώνα– το οποίο μια βδομάδα πριν ανέβαλε τη συζήτηση, προκειμένου να κατατεθούν από τους μελετητές οι εναλλακτικές προτάσεις.
Η αναβολή, όπως πληροφόρησε η κα Βλαζάκη, έγινε λόγω προβλημάτων και προβληματισμών των μελών του ΚΣΝΜ ως προς την πρόσβαση στον χώρο της μαρίνας, με σκοπό να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες –όπως ειπώθηκε– είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις ΣΜΠΕ. Το θέμα θα απασχολήσει κατά πάσα πιθανότητα το μεθεπόμενο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στη συνέχεια θα επανέλθει στο ΚΑΣ.
Σημειώνεται ότι για το ζήτημα υπήρξε έντονη παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) που, με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι «προκειμένου να εκποιηθεί η μαρίνα της Πύλου, το ΤΑΙΠΕΔ δίνει τη δυνατότητα στον όποιο υποψήφιο “επενδυτή” ακόμη και να χτίσει σε περιοχή αιγιαλού και μπροστά στον παραδοσιακό οικισμό της Πύλου», σημειώνοντας ότι «ακόμη και η ιστορική προκυμαία κινδυνεύει από τις επεμβάσεις που θα προγραμματιστούν για να ολοκληρωθεί η “επένδυση”».
«Η ιστορική πόλη της Πύλου με την παραδοσιακή προκυμαία και το Νιόκαστρο, με τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα και τον κηρυγμένο εξ ολοκλήρου Όρμο του Ναυαρίνου, έχει καταφέρει να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού, σε ένα υπέροχο θαλάσσιο και χερσαίο φυσικό τοπίο», επισήμανε ο ΣΕΑ, που τονίζει ότι «τέτοιες προτάσεις και μεθοδεύσεις αντιβαίνουν τον Αρχαιολογικό Νόμο και την προστασία του κηρυγμένου ιστορικού τοπίου της ναυμαχίας του Ναυαρίνου».
Τέλος, ο Σύλλογος κάλεσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο «να διαφυλάξει τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και τον κηρυγμένο ιστορικό τόπο από τις επεμβάσεις», καθώς και τους κατοίκους της Πύλου «να διαφυλάξουν τον πραγματικό πλούτο, που μπορεί να δώσει αειφορία στην περιοχή τους, δηλαδή την ομορφιά του τοπίου και του ιστορικού οικισμού».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΘΕΜΑ 18ον για την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 02/03/2016
Έγκριση της υπαριθμ. 17/15-02-2016 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου Νέστορος (ΑΔΑ: 7ΤΞΤΩ1Β-8ΗΚ), σχετικά

με την «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για τις τροποποιήσεις επί της Μελέτης


Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων Μαρίνας Πύλου, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 23317/21-12-2015


εγγράφου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) και των οδηγιών της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων».
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Δαρσακλής).


Ενώ η Δημοτική κοινότητα Πυλου ομοφωνα αποφάσισε υπερ της επικαιροποιημενης  μελέτης της μαρινας Πυλου με την απόφαση 4/2016

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΔΞΩ1Β-ΧΣ4?inline=true

Τέλος, ο σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κάλεσε τους κατοίκους της Πύλου «να διαφυλάξουν τον πραγματικό πλούτο της ιστορικης πολης

Για το ζήτημα υπήρξε έντονη παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που, με ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι «προκειμένου να εκποιηθεί η μαρίνα της Πύλου, το ΤΑΙΠΕΔ δίνει τη δυνατότητα στον όποιο υποψήφιο "επενδυτή" ακόμη και να χτίσει σε περιοχή αιγιαλού και μπροστά στον παραδοσιακό οικισμό της Πύλου».

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Κατοπιν εντονης παρέμβαση από το σύλλογο Ελλήνων αρχαιολόγων κατά της εκποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ Αναβλήθηκε η γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μ.Π.Ε σχετικά με τη νέα μαρίνα Πύλου

  24/02/2016   
ακόμη και η ιστορική προκυμαία κινδυνεύει από τις επεμβάσεις που θα επιφέρουν στην   αλλοίωση  της φυσιογνωμίας του τοπου
 Τέλος, ο σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων  κάλεσε τους κατοίκους της Πύλου «να διαφυλάξουν τον πραγματικό πλούτο της ιστορικης πολης
Αναβλήθηκε από το ΚΑΣ η γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σχετικά με το έργο «Νέα Μαρίνα Πύλου». Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση από τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, το θέμα είναι κατά προτεραιότητα ζήτημα του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) -η Πύλος είναι κηρυγμένος ιστορικός τόπος, τα δε ναυάγια της θαλάσσιας περιοχής ανήκουν στον 19ο αιώνα- το οποίο μια βδομάδα πριν ανέβαλε τη συζήτηση, προκειμένου να κατατεθούν από τους μελετητές οι εναλλακτικές προτάσεις.
   Η αναβολή, όπως πληροφόρησε η γγ, έγινε λόγω προβλημάτων και προβληματισμών των μελών του ΚΣΝΜ ως προς την πρόσβαση στον χώρο της μαρίνας, με σκοπό να κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις ΣΜΠΕ. Το θέμα θα απασχολήσει κατά πάσα πιθανότητα το μεθεπόμενο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στη συνέχεια θα επανέλθει στο ΚΑΣ.
   Σημειώνεται ότι για το ζήτημα υπήρξε έντονη παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), που με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «προκειμένου να εκποιηθεί η μαρίνα της Πύλου, το ΤΑΙΠΕΔ δίνει τη δυνατότητα στον όποιο υποψήφιο "επενδυτή" ακόμη και να χτίσει σε περιοχή αιγιαλού και μπροστά στον παραδοσιακό οικισμό της Πύλου», σημειώνοντας ότι «ακόμη και η ιστορική προκυμαία κινδυνεύει από τις επεμβάσεις που θα προγραμματιστούν για να ολοκληρωθεί η "επένδυση"».
    «Η ιστορική πόλη της Πύλου με την παραδοσιακή προκυμαία και το Νιόκαστρο, με τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα και τον κηρυγμένο εξ ολοκλήρου Όρμο του Ναυαρίνου, έχει καταφέρει να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού, σε ένα υπέροχο θαλάσσιο και χερσαίο φυσικό τοπίο», επισήμανε ο ΣΕΑ που τονίζει ότι «τέτοιες προτάσεις και μεθοδεύσεις αντιβαίνουν τον Αρχαιολογικό Νόμο και την προστασία του κηρυγμένου ιστορικού τοπίου της ναυμαχίας του Ναυαρίνου». Τέλος, ο Σύλλογος κάλεσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο «να διαφυλάξει τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και τον κηρυγμένο ιστορικό τόπο από τις επεμβάσεις», καθώς και τους κατοίκους της Πύλου «να διαφυλάξουν τον πραγματικό πλούτο, που μπορεί να δώσει αειφορία στην περιοχή τους, δηλαδή την ομορφιά του τοπίου και του ιστορικού οικισμού».
 http://www.tharrosnews.gr/
 ενώ ο δήμος .....  https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΔΞΩ1Β-ΧΣ4?inline=true

ϟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ϟ


Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πολεμιστής της Πύλου θα αποκτήσει ξανά μορφή


Πλούσιος, με αίγλη και εξουσία, πολεμιστής, νέος, είναι όσα γνωρίζουμε για τον λεγόμενο Πολεμιστή της Πύλου, τον νεκρό του πολύχρυσου τάφου που αποκαλύφθηκε την περασμένη χρονιά. Πώς έμοιαζε άραγε;


  • ΕΘΝΟΣ
  • 23/2
Ο λακκοειδής τάφος του Πολεμιστή της Πύλου εντοπίστηκε το καλοκαίρι, κοντά στο μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος, στον Ανω Εγκλιανό
Ο λακκοειδής τάφος του Πολεμιστή της Πύλου εντοπίστηκε το καλοκαίρι, κοντά στο μυκηναϊκό ανάκτορο του Νέστορος, στον Ανω Εγκλιανό
Πλούσιος, με αίγλη και εξουσία, πολεμιστής, νέος, είναι όσα γνωρίζουμε για τον λεγόμενο Πολεμιστή της Πύλου, τον νεκρό του πολύχρυσου τάφου που αποκαλύφθηκε την περασμένη χρονιά. Πώς έμοιαζε άραγε; Ισως να το μάθουμε και αυτό, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανασκαφική ομάδα υπάρχουν σκέψεις για ανάπλαση του κρανίου του, κάτι που έχει γίνει και στην Ελλάδα, με το κεφαλάκι της Μύρτιδας, του κοριτσιού που πέθανε από λοιμό στην Αθήνα του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά και στο εξωτερικό.
Το κρανίο και η λεκάνη του νεκρού μεταφέρθηκαν για αξονική στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Φωνή» της Μεσσηνίας, αυτό έγινε επειδή με το πέρασμα των αιώνων είχαν ενσωματωθεί σε πετρώματα. Οπως διασπιστώθηκε, κάτω από το οστεολογικό υλικό υπάρχουν μεταλλικά ευρήματα, τα οποία θα αποκολληθούν σιγά σιγά και με προσοχή.
Εφόσον όμως έγινε αυτή η εξέταση, η σκέψη για ανάπλαση του κρανίου έρχεται φυσιολογικά. Κι έτσι, εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί και βρεθούν χρήματα, θα μπορέσουμε να δούμε πώς ήταν ο αρχαίος πολεμιστής που τάφηκε με περισσότερα από 1.400 αντικείμενα. Η μελέτη του σκελετού μπορεί να δώσει το ύψος του και άλλες μελέτες είναι δυνατόν να δείξουν τη διατροφή του, τον τρόπο θανής ή ακόμα και την καταγωγή του. Εξαρτάται πόσο πρόσφορο υλικό υπάρχει και πόσα κονδύλια.
Από τα κτερίσματα κανένα δεν ήταν πήλινο. Ολα ήταν μεταλλικά, ακόμα και τα αγγεία, ή από άλλα ακριβά υλικά, όπως το ελεφαντόδοντο, από το οποίο είχαν κατασκευαστεί επτά χτένες. Επίσης, εντοπίστηκαν δόντια αγριογούρουνου. Τα υπόλοιπα ήταν χάλκινα, ασημένια ή χρυσά και μερικοί σφραγιδόλιθοι (ένδειξη ισχύος και κύρους) από πέτρα - κάποιοι άλλοι από χρυσό.
Ο ηλικίας 3.500 ετών τάφος που εντοπίστηκε στην Πύλο ανήκει σε πολεμιστή, χρονολογείται περίπου το 1500 π.Χ. (Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδος) και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή περίπτωση επίδειξης προϊστορικού πλούτου σε ταφικά μνημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας που έχει έρθει στο φως τα τελευταία εξήντα πέντε χρόνια. Καθώς ήταν ασύλητος, μας δίνει πάμπολλες πληροφορίες. Φαίνεται ότι ανήκε σε επιφανή άνδρα της εποχής και διαψεύδει την πεποίθηση ότι κοσμήματα είχαν μόνο οι γυναικείοι τάφοι. Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και μια μοναδική χρυσή αλυσίδα, για την πλήρη και σωστή ανασκαφή της οποίας απαιτήθηκε πολύς καιρός.
Ο λακκοειδής τάφος εντοπίστηκε από τους Jack L. Davis και Sharon R. Stocker του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι κατά το καλοκαίρι, πλησίον του μυκηναϊκού ανακτόρου του Νέστορος, στον Ανω Εγκλιανό, στη Χώρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΤΗ

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ράδιο Αρβύλα - Η ελληνική NASA


ORTHOLOGIKA: ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΓΙΑ .....ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ......Η ...

ORTHOLOGIKA: ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΓΙΑ .....ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ......Η ...: ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ.,....ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ...... ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ......ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΗΡΘΕ...... ΤΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ ΟΜΩΣ ...

ΤΑΙΠΕΔ υδατοδρόμια και αεροδρομια .....

Μετα την Πυλο και  η Καλαμάτα στα υδατοδρόμια προς αδειοδότηση  ,από το ΤΑΙΠΕΔ ;;;; !!!!                             
  •          
Εντός και η Καλαμάτα στα υδατοδρόμια προς αδειοδότηση

Παρασχέθηκε στο Δήμαρχο Καλαμάτας, σήμερα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, αρμοδίως η διαβεβαίωση ότι στα 52 υδατοδρόμια,
που προωθούνται από το ΤΑΙΠΕΔ  !!!!!!!! για αδειοδότηση, εντάσσεται  και το υδατοδρόμιο της Καλαμάτας. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει να βοηθήσει  !!!!!!! συνολικά την αδειοδότηση  !!! μιας ομάδας υδατοδρομίων (όσων έχουν σχετική ωριμότητα) ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 Ενώ αρχικά το είχε εξαιρέσει ο Σαμαρας  .... Μπαράζ αποκρατικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ - Μέσα και το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας     ,  λέτε να γίνουν όλα   CAPTAIN VASSILIS CONSTANTAKOPOULOS   ??     
    
Μπαράζ αποκρατικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ - Μέσα και το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την FRAPORT για τα περιφερειακά αεροδρόμια το ΤΑΙΠΕΔ προχωράει σε νέο διαγωνισμό για την πώληση σε ιδιώτες των υπόλοιπων 17 Αεροδρομίων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Νάξου, Χίου, Μύλου και της Πάρου. Είναι οι λεγόμενες άγονες γραμμές για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει σαράντα εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιδοτήσεις στις αεροπορικές εταιρείες.

Αεροψεκασμοι στην Πυλο


Μας ψεκάζουν για να μας αποκοιμίσουν οι μπάσταρδοι του ΝΑΤΟ ,αφού πέρασε ο μπάσταρδος απο βορρά  προς ανατολας είπε να παει και απο νοτο προς δυτικά πανω απο την Πυλο ......

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Πρόταση ενός φίλου αφού δεν άναψε καλα φετος του χρόνου να ανάψουμε το καραβάκι


ΘΑΝΑΣΗΣεπανεκκινείται η διαδικασία διαγωνισμού αξιοποίησης της Μαρίνας Πύλου

Ενημέρωση και έκφραση γνώμης για τις τροποποιήσεις επί της Μελέτης Γενικού

Προγραμματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μαρίνας Πύλου κατόπιν του με Αρ.Πρωτ. 23317/21-12-2015 εγγράφου του Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και των οδηγιών της

Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την την 15η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου -


Νέστορος κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 1577 και από 8-2-2016 έγγραφης


πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής


Ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)


μελών , βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ως εξής:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ


1. Παναγιώτης Δαρσακλής ( Πρόεδρος) Σιψάς Δημήτριος ( Αντιπρόεδρος)


Ζεργιώτης Γεώργιος


2. Λεωνίδας Γαϊτάνης Μπαχούμας Γεώργιος


3. Καλογερόπουλος Κων/νος
4. Ρούσσος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα
Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού


Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2014


απόφασή της, η τακτική υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Γιαλλελή


Αναστασία.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: «Ενημέρωση
και έκφραση γνώμης για τις τροποποιήσεις επί της Μελέτης Γενικού


Προγραμματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών


Επιπτώσεων Μαρίνας Πύλου κατόπιν του με Αρ.Πρωτ. 23317/21-12-2015


εγγράφου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.


και των οδηγιών της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.», και είπε:
Σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.23317/21-12-2015 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ


επανεκκινείται η διαδικασία διαγωνισμού αξιοποίησης της Μαρίνας Πύλου. Με το υπ’
αριθμ. Πρωτ 182/08-01-2016 έγγραφο του Δήμου μας ζητήθηκαν απόψεις για τις


τροποποιήσεις επί της Μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και Στρατηγικής


Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μαρίνας Πύλου κατόπιν του με Αρ.Πρωτ.


23317/21-12-2015 εγγράφου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του


Δημοσίου Α.Ε. και των οδηγιών της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων από το Δημοτικό


Λιμενικό Ταμείο, την Δημοτική Κοινότητα Πύλου, την Επιτροπή Τουρισμού, τον


ΣΕΤΑΠ, τον Εμπορικό Σύλλογο Πύλου και τον ΝΑΣΠ Νέστωρ τις οποίες θέτω υπόψη


σας.


Λαμβάνοτας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4/2016 ομόφωνη απόφαση της Δ.Κ. Πύλου


(ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩ1Β-ΧΣ4), την υπ’ αριθμ. 1/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού


Λιμενικού Ταμείου Πύλου (ΑΔΑ:ΩΧΤΞΟΞΜΨ-ΟΝΟ), το με αριθμ. Πρωτ 83/21-01-2016


έγγραφο του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου «ΝΑΣΠ Νέστωρ», το από 21-01-


2016 έγγραφο του Συνδέσμου επιχειρήσεων τουριστικής ανάπτυξης Πύλου, την υπ’


αριθμ. 2/2016 απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου μας, έγινε διάλογος-


συζήτηση – ενημέρωση στην επιτροπή δεν έχουμε αντίρρηση στην επικαιροποίηση


της νέας πρότασης που αφορά το χώρο της μαρίνας αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι η


υποπαραχώρηση προς το Δήμο χώρου που φαίνεται στα συν/να σχέδια θα ισχύει όσο


χρόνο και η παραχώρηση καθώς επίσης να υπάρχει συντελεστής δόμησης και στο


υποπαραχωρούμενο τμήμα. Επίσης να ληφθεί πρόνοια για χώρο για τις εγκαταστάσεις


του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου εντός της φυλασσόμενης περιοχής.


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την εισήγηση του


Προέδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις του άρθρου 73 του


νόμου 3852/2010 και του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την επικαιροποίηση της νέας πρότασης που αφορά το χώρο της


μαρίνας σύμφωνα με τις προτάσεις και παρατηρήσεις από τους παραπάνω φορείς


όπως διατυπώθηκαν από την παραπάνω συζήτηση αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι η


υποπαραχώρηση προς το Δήμο χώρου που φαίνεται στα συν/να σχέδια θα ισχύει όσο


και η παραχώρηση καθώς επίσης να υπάρχει συντελεστής δόμησης και στο


υποπαραχωρούμενο τμήμα. Επίσης να ληφθεί πρόνοια για χώρο για τις εγκαταστάσεις


του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου εντός της φυλασσόμενης περιοχής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2016
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Δαρσακλής Παναγιώτης


Καλογερόπουλος Κων/νος


Γαϊτάνης Λεωνίδας


Ρούσσος Ιωάννης
Πύλος 15 Φεβρουαρίου 2016


Ακριβές Απόσπασμα


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

λεφτα υπαρχουν

Χρήματα υπάρχουν, αλλά για το Μορέα…

    20/02/2016   
Φτάσαμε αισίως στα 128,7 εκ. ευρώ επιπλέον

Το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν αυτοί που απευθύνουν τα εξής εύλογα ερωτήματα: «Μα πού πήγε τελικά όλος αυτός ο πακτωλός χρημάτων που δανείστηκε η χώρα, με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει και να συρθεί στα μνημόνια που φτωχοποίησαν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων; Πήγαν σε μισθούς και συντάξεις; Πήγαν στην Παιδεία ή μήπως στην πρόνοια και τα νοσοκομεία; Μήπως πήγαν, σε τελευταία ανάλυση, για την καλυτέρευση του επιπέδου ζωής του λαού;».
Η απάντηση είναι πολύ απλή και, δυστυχώς, τελείως διαφορετική από ό,τι – καλόπιστα ή κακόπιστα, δεν έχει σημασία – απαντούν οι παπαγάλοι της συγκυβέρνησης: Πέρα από τους… δύσμοιρους τραπεζίτες που έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να σωθούν οι τράπεζές τους, καταδικάζοντας στη λιτότητα για την αποπληρωμή τους ακόμη και τα δισέγγονά μας, τα χρήματα πηγαίνουν, μεταξύ άλλων, στους… δυσπραγούντες εθνικούς μεγαλοεργολάβους!
Αδιάψευστος μάρτυρας, η υπόθεση – και φυσικά όχι η μοναδική – με την παραχώρηση των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας σε μερικούς μεγάλους ξένους και ντόπιους ιδιωτικούς ομίλους, ενώ τελικά θα στοιχίσει η κατασκευή και ανακατασκευή τους στους καθημαγμένους πολίτες της χώρας πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και πολλαπλάσια, σε βάθος χρόνου, κάθε φορά που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους για να μετακινηθούν, πληρώνοντας τα πανάκριβα χαράτσια διοδίων.
Ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα είναι ένας από τους χρυσοπληρωμένους οδικούς άξονες. Οι ολιγωρίες του Δημοσίου, αλλά και η λεόντεια σύμβαση του 2007, έβγαλαν από την τσέπη μας εκατομμύρια επιπλέον ευρώ από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, μέχρι να το δούμε να ολοκληρώνεται.
Θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε κάποια στιγμή ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και πόσο τελικά πρόκειται να πληρώσουν οι πολίτες.
Κι αυτό συνέβη μετά τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με τον παραχωρησιούχο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 θα έχουμε στη διάθεσή μας προς χρήση και τον περιμετρικό της Καλαμάτας.
Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα επιπλέον 57,22 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύθηκαν από το υπουργείο Υποδομών για να αποδοθούν στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε 128,75 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2015, ενώ με άλλη απόφαση αλλά για τον ίδιο λόγο δεσμεύθηκαν επιπλέον 7.224.310 ευρώ.
Να θυμίσουμε πως κάποιες ημέρες πριν είχαν δεσμευθεί τα πρώτα 71.520.495,18 ευρώ από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ. Τα ποσά αυτά, όταν αρχίσουν να αποδίδονται, θα επιταχύνουν το έργο που βρίσκεται σε τελικά στάδια κατασκευής.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του ypodomes.com από το Υπουργείο Υποδομών, θα έχουμε "μάχη" για να καταφέρει να λειτουργήσει ο οδικός κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, έστω και οριακά, πριν από το Πάσχα (χωρίς ωστόσο αυτό να έχει κλειδώσει, καθώς θα εξαρτηθεί και από τις καιρικές συνθήκες), ενώ η Περιμετρική Καλαμάτας θα παραδοθεί σε "δύο δόσεις", μία τον Ιούλιο μέχρι τον Κόμβο Καρέλια, ενώ συνολικά θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως, παρά τις μεγάλες χρονικές αναμονές στην επανεκκίνηση του Αυτοκινητόδρομου Μορέα, τελικά θα είναι ο πρώτος από τους 5 αυτοκινητόδρομους με παραχώρηση που θα ολοκληρωθούν συνολικά και, μάλιστα, εντός του 2016.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη
 
 http://www.tharrosnews.gr/

ειναι σεβαστες οι ευαισθησιες ενος καλλιτεχνη

Δημόσια διαμαρτυρία πρός ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΈΧΟΝ ΣΥΜΕΤΟΧΉ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ................ Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Ε...........
.ΕΠΙΡΡΕΆΖΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΝΑ ΤΟΠΊΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΑΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΙ ΧΟΡΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΆ ΚΑΙ ΚΑΛΌΓΟΥΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΆ............. ΜΑΣ ΚΛΈΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΤΗΤΆ ΓΙΑ ΚΆΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΊΖΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΤΗΝ ΈΧΟΥΜΕ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ "Οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που το καταφέρνουν"............άντε ρε ΝΑ ΑΓΑΠΆΜΕ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΜΑΣ................... ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΟ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ ΣΑΣ................ΆΝΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Επιστολή Χριστίνας Καραμπάτσου

Καμάρια, 15-02-2016

Αγαπητά μου παιδιά και εγγόνια,
αγρότες, εργάτες, επιστήμοντες, επαγγελματίες και γενικά όλοι οι συμπατριώτρες μου. Αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω μερικά λόγια, νομίζω χρήσιμα. Και πρώτα θέλω να συγχαρώ όλους σας για τα ειρηνικά συλλαλλητήρια που προσπάθησαν μερικοί να αμαυρώσουν.
 Αυτή η κοσμοπλημμύρα ήταν αφάνταστα συγκινητική και δείχνει ότι ο Έλληνας, ευτυχώς για αυτόν, ακόμη δεν απώλεσε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του δηλαδή την αγάπη για την γη του, την οικογένειά του, τα όσια και τα ιερά του, παρ' ότι έχουν πέσει πάνω του θεοί και δαίμονες για να τον αλλοτριώσουν.
 Τόσα χρόνια μας αποκοίμιζαν οι πολιτικοί μας και τα έσωθεν και έξωθεν αφεντικά τους με τα δάνεια που μας έδιναν. Και εμείς, ως μωρές παρθένες ξοδεύαμε χωρίς να σκεφτόμαστε ότι τα δανεικά σε καμιά περίπτωση δεν είναι και αγύριστα. 
 Όλα αυτά πρέπει να κοπούν με το μαχαίρι. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να απαιτήσουμε από όλους τους πολιτικούς μας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να συμφωνήσουν ρητά και ξεκάθαρα ότι θα βάλουν σε νέα βάση το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, ώστε να μην αναγκάζει τους αγρότες, τους εργάτες, τους επιστήμονες να φεύγουν από την Πατρίδα μας και να δουλεύουν για ξένα αφεντικά και ξένες πατρίδες.
 Όλοι λένε ότι η Ελλάδα μας είναι “οικόπεδο γωνία”. Γιατί λοιπόν αυτό το θαυμάσιο “οικόπεδο” να το χαίρονται άλλοι και όχι εμείς; Αυτό μας το κληροδότησαν από αρχαιοτάτων χρόνων οι πρόγονοί μας και είναι ποτισμένο με το αίμα τους. Είμαστε ένας λαός που αξίζουμε καλύτερη τύχη. Γιατί ποιος άλλος λαός θα άντεχε κάτω από τη χατζάρα του πλέον άγριου κατακτητή, του Τούρκου να διατηρήσει τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τα ήθη και τα έθιμά του τετρακόσια χρόνια για την νότια Ελλάδα και πεντακόσια για την Βόρεια Ελλάδα;
 Μένουμε λοιπόν στην Πατρίδα μας και απαιτούμε οι πολιτικοί μας να αφήσουν στην άκρη την κομματική τους προπαγάνδα του “διαίρει και βασίλευε” και να συμφωνήσουν στα εξής:
1) Να διώξουν τις στρατιές των μετακλητών συμβούλων τους από τα Υπουργεία και να συνεργάζονται με τους μόνιμους υπαλλήλους των Υπουργείων οι οποίοι και άξιοι και μορφωμένοι είναι, αλλά και γνωρίσουν τα θέματα του Υπουργείου καλύτερα από τους μετακλητούς.
2) Να παραδόσουν όλοι τα βουλευτικά αυτοκίνητα και να κυκλοφορούν με τα ιδιωτικά αυτοκίνητά τους ή με τα μέσα συγκοινωνίας. Να κινούνται κι αυτοί όπως κινείται όλος ο λαός, όταν πηγαίνει στη δουλειά του. Μόνο όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό για κρατικές υποθέσεις να δικαιούνται κάλυψη των εξόδων τους από το κρατικό ταμείο. Θα πρέπει όμως να ξεχάσουν τα
πεντάστερα ξενοδοχεία και τα λουκούλλεια γεύματα όταν αυτά τα πληρώνει από το υστέρημά του ο λαός.
3) Να φορολογούνται οι βουλευτές, οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός για όλο το εισόδημά τους. Επίσης να μην αμείβονται επιπλέον για τις συνεδριάσεις των επιτροπών της Βουλής γιατί είναι μέσα στα καθήκοντά τους.
4) Να μειώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων της Βουλής στον εντελώς απαιραίτητο, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς.
5) Για πολλά χρόνια μας προκαλούν με τους διορισμούς συγγενών και φίλων τους και σπαταλούν χρήματα σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Αυτό πρέπει να σταματήσει πάραυτα.
6) Να κλείσουν τα βουλευτικά τους γραφεία στην Αθήνα και οι μετακλητοί υπάλληλοι να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους που τους έχουν ανάγκη. Όσο για τα νομοσχέδια, μπορούν τα τα μελετούν στα γραφεία της Βουλής ή άλλων δημοσίων κτηρίων.
7) Απ' ότι λέγεται υπάρχουν άπειρα δημόσια κτήρια στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα που ρημάζουν ή τα εκμεταλλεύονται ιδιώτες. Να επισκευαστούν αυτά και να μεταφερθούν σ' αυτά Υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες. Αν νοικοκυρέψουν τους εαυτούς τους πρώτα και τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε θα έχουν κάθε δικαίωμα να νοικοκυρέψουν και εμάς το λαό.
8) Να μελετούν καλά τα νομοσχέδια πριν τα ψηφίσουν.
9) Να μας λένε την αλήθεια για το τι κάθε φορά μας περιμένει και να γνωρίζουν ότι “ο ψεύτης κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται”.
 Να απαιτήσουμε να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία από τα οποία να αφαιρεθεί πολλή και άχρηστη ύλη που γεμίζει το μυαλό των παιδιών και δεν μπορούν να την αφομοιώσουν και να την κάνουν κτήμα τους. Άλλωστε είναι γνωστό πως “ουκ εν τω πολλώ το ευ”. Να διδάσκεται σε αυτά η ιστορία του τόπου μας, η αγάπη προς την Πατρίδα, προς την οικογένεια, προς την εργασία, η αγάπη και ο σεβασμός προς τον κάθε άνθρωπο. Τα σημερινά σχολικά βιβλία εκτός των άλλων βρίθουν από ξένα ονόματα. Οι απρόσκλητοι ξένοι μας που ήρθαν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα, ήξεραν ότι πήγαν σε ένα κράτος το οποίο είχε ζωή και ιστορία χιλιάδων χρόνων και θα έπρεπε να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν και όχι να ενσωματώσουν αυτοί τους Έλληνες. Να κρατήσουν τα ονόματά τους και όχι να αλλάξουν για χάρη τους τα ονόματα των προγόνων μας και ημών στα δικά μας βιβλία.
 Και λίγα λόγια για το μεταναστευτικό. Δεν είναι καθόλου αθώος ο ερχομός τους στην Ελλάδα. Ο Οζάλ εδώ και χρόνια έλεγε ότι δεν χρειάζεται να στείλει η Τουρκία στρατό στην Ελλάδα για να την υποτάξει. Αρκεί να στείλει 3-4 εκατομύρια μουσουλμάνους και θα την αποτελειώσει. Αυτό εφαρμόζει σήμερα ο “κουμπάρος” μας ο Σουλτάνος. Οι Ευρωπαίοι που υποτίθεται ότι είναι φίλοι και σύμμαχοί μας, αντί να μας στηρίζουν και να τρίξουν τα δόντια στο Σουλτάνο, απομονώνουν εμάς. Χωρίς εμάς τους άμεσα πληττόμενους, η κ. Μέρκελ και ο Σουλτάνος αποφάσισαν να φέρουν το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Άραγε για το καλό μας!!!; Ποιος θα εμποδίσει τις τουρκικές
φρεγάτες να σουλατσάρουν όπως έκαναν μέχρι τώρα στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, τη στιγμή που θα φέρουν το μανδύα του ΝΑΤΟ; Ας θυμόμαστε πάντα ότι οι Τούρκοι και οι Γερμανοί είναι οι μεγαλύτεροι γενοκτόνοι των Ελλήνων. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεχτικοί σε όλα όσα κάθε φορά ετοιμάζουν για εμάς. 
 Οι δικοί μας χαζοχαρούμενοι και μερικοί Ευρωπαίοι και άλλοι δήθεν ανθρωπιστές ξεκίνησαν μια καμπάνια για να δοθεί το βραβείο Νόμπελ στους νησιώτες μας!! Δηλαδή καθρεφτάκια στους ιθαγενείς. Ζητούν να μας δώσουν το Νόμπελ, αλλά παράλληλα κλείνουν και τα σύνορά τους για να μη μολυνθούν οι Άριες φυλές τους. Τα νησιά μας έχουν γεμίσει από άγνωστης προέλευσης Μ.Κ.Ο. Ποιός είναι ο ρόλος τους σε μια τόσο νευραλγική περιοχή για εμάς; Ερεύνησε κανείς από τους υπευθύνους;
 Το Τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής βυσσοδομεί στη Θράκη. Εκεί υπάρχουν 120.000 Έλληνες μουσουλμάνοι, δηλαδή Τουρκόφρονες, Πομάκοι και Ρομά (τσιγγάνοι). Αυτούς προσπαθεί να εκτουρκίσει το Τουρκικό Προξενείο με τις ευλογίες των Ελληνικών Κυβερνήσεων. Στις τελευταίες εκλογές στη Θράκη εκλέχθηκαν μόνο μουσουλμάνοι βουλευτές και κανένας χριστιανός. Για σκεφθείτε να πάνε εκεί (που σίγουρα θα πάνε) μερικές εκατοντάδες μουσουλμάνοι; Για την απόσχιση της Ελληνικής Θράκης έχουν έτοιμη ακόμη και τη σημαία τους. Η Θράκη παράγει το 12 με 15 τοις εκατό των εισοδημάτων του Ελληνικού Κράτκους. Θα το χάσουμε; Από κοντά περιμένουν οι Σκοπιανοί για την Μακεδονία και οι Αλβανοί για την Ήπειρο.
Αγαπητά μου παιδιά και εγγόνια, 
Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για να τρώει και να διασκεδάζει. Για να είναι ευτυχισμένος πρέπει να έχει εσωτερική γαλήνη και αξιοπρέπεια. Να τον σέβονται και να τον υπολήπτονται και οι άλλοι, δικοί και ξένοι. Για αυτό πρέπει να έχει Πατρίδα την οποία πρέπει να σέβεται και να την αγαπάει πρώτα ο ίδιος, για να μπορεί να απαιτεί σεβασμό και από τους άλλους. Να έχει μια σταθερή βάση και να εην είναι φτερό στον άνεμο, όπως επιδιώκουν να μας καταντήσουν με την νέα τάξη πραγμάτων και την πολυπολιτισμικότητα. Και με την κάρτα που ετοιμάζονται να μας πασάρουν θέλουν να καταργήσουν την προσωπικότητά μας και να μας κάνουν απλούς αριθμούς μέσα σε μια ανθρωπομάζα.
 Για όλα τα παραπάνω πρέπει να πάψουμε να είμαστε για δικούς και ξένους “οι χρήσιμοι ηλίθιοι” και να εξυπηρετούμε τα άνομα συμφέροντά τους.
 Πρέπει να απαιτούμε το ΔΙΚΙΟ μας με επιμονή και υπομονή, αξιοπρέπεια και σταθερότητα και χωρίς ακρότητες και επεισόδια, γιατί έτσι χάνουμε το ΔΙΚΙΟ μας και δίνουμε αφορμές να μας κατασυκοφαντήσουν.
 Όμως για να έχουν επιτυχία, οι αγώνες μας θα πρέπει να έχουν αλήθεια και μαζικότητα. Αν είναι δυνατόν ολότητα, αφού προηγουμένως θα έχουμε φροντίσει να συγκεράσουμε τα αιτήματά μας χωρίς ακρότητες και μαξιμαλισμούς. Και προς Θεού, ΠΡΟΣΟΧΗ στο “διαίρει και βασίλευε” που είναι ένα από τα χειρότερα ελαττώματα της φυλής μας.
 Αλλά δεν έχουν μόνο οι κυβερνώντες μας υποχρεώσεις απέναντι στην Πατρίδα μας και σε εμάς, το λαό. Έχουμε και εμείς, ο λαός, υποχρεώσεις απέναντι στην Πατρίδα και στο Κράτος μας. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε ειλικρινείς φορολογούμενοι, να δίνουμε και να παίρνουμε αποδείξεις, να είμαστε τίμιοι στις συναλλαγές μας με τον κράτος μας και με τους συνανθρώπους μας, να τους σεβόμαστε και να απαιτούμε σεβασμό από αυτούς.
 Για να μη μας λένε μερικοί ότι μαζί τα φάγαμε, αλλά να μπορούμε να τους καταγγείλουμε όταν εκείνοι τρώνε το δημόσιο χρήμα. Να αφήσουμε στην άκρη κάθε κουτοπονηριά και να αναπτύξουμε την εξυπνάδα μας και το φιλότιμό μας, που είναι τα μεγαλύτερα χαρίσματά μας.
 Αυτά με την αγάπη μου και τις ευχές μου για υγεία και καλή δύναμη.
Η μητέρα και γιαγιά σας,


Χριστίνα Καραμπάτσου
Καμάρια

πανηγυρίστρα πύλου καμάρες 1968

Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Νιόκαστρου Πύλου
Άποψη Υδραγωγείου, 1968 (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας)

      Το Υδραγωγείο της Πύλου είναι ελάχιστα γνωστό και κτίστηκε για να εξυπηρετήσει της ανάγκες ύδρευσης του Νιόκαστρου. Οι περισσότερες μαρτυρίες που διαθέτουμε για αυτό προέρχονται από τους περιηγητές που επισκέφθηκαν κατά καιρούς την περιοχή. Στην ουσία πρόκειται για δύο υδραγωγεία τα οποία συναντώνται στο τελευταίο τμήμα τους. Το ένα και πιο παλιό, μετέφερε το νερό από τη θέση «Παλαιό Νερό», νοτιοανατολικά του κάστρου, μέσα σε πήλινο αγωγό. Το δεύτερο, λίγο μεταγενέστερο, αλλά πιο εντυπωσιακά κατασκευασμένο, μετέφερε το νερό με κτιστή αύλακα από τις πηγές «Κουμπέ», πλησίον του χωριού Χανδρινός, 15 χλμ. βορειοανατολικά του κάστρου. Αυτό το νεότερο κομμάτι ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους, άλλοτε γεφυρώνοντας ρέματα και μικρούς χείμαρρους της περιοχής και άλλοτε διερχόμενο υπογείως, για να καταλήξει τελικά στην θέση «Καμάρες» στα περίχωρα της Πύλου, όπου συναντάται με το αρχαιότερο τμήμα. Κατόπιν εισέρχονται υπογείως στο κάστρο και καταλήγουν σε υπέργεια κρήνη εντός του Νιόκαστρου. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα της οθωμανικής διοίκησης στη Μεσσηνία και η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στον 16ο αιώνα.
http://www.kato-minagia.blogspot.gr/

πλατεία Παπαφλέσσα και τα Περιξ (α)


πλατεία Παπαφλέσσα και τα Περιξ (β)


Ο αρχαιολογικός θησαυρός της Πύλου και ο ασύλητος τάφος του πολεμιστή


Βίντεο ντοκουμέντο με την ανακάλυψη του αρχαίου πολεμιστή της Πύλου. Συγκίνηση και δέος τη στιγμή που οι Αμερικανοί αρχαιολόγοι βρίσκουν τον ασύλητο τάφο. Δείτε τον οπλισμό και το αμύθητης αξίας χρυσό περιδέραιο (βίντεο)

Tafos_Polemistis_Pylos
Ο «πολεμιστής της Πύλου» είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά ευρήματα παγκοσμίως. Οι πρώτες ανακοινώσεις της ανακάλυψης έγιναν τον Οκτώβριο του 2015, αλλά δυστυχώς λόγω της συγκυρίας και της τηλεοπτικής αδιαφορίας, δεν έτυχε πλήρους κάλυψης. Κάποια δημοσιότητα έδωσαν οι εφημερίδες και κυρίως το διαδίκτυο, αλλά περισσότερο ασχολήθηκαν τα αμερικανικά δίκτυα παρά τα ελληνικά.
Pylos- polemistis 4Η ανακάλυψη των αμερικανών αρχαιολόγων συγκίνησε τη «Μηχανή του Χρόνου» κι έτσι αποφασίσαμε να φωτίσουμε την αρχαιολογική σκαπάνη στην Πύλο, που έφερε στο φως τον ασύλητο τάφο ενός αρχαίου πολεμιστή. Τα ευρήματα είναι αμύθητης αξίας και χρονολογούνται σε μια πανάρχαια εποχή πριν από τον Όμηρο!
Επικεφαλής της ανασκαφής είναι ένα ζευγάρι Αμερικανών αρχαιολόγων: ο Τζακ Ντέιβις και η σύζυγός του, Σάρον Στόκερ. Εργάζονται στην περιοχή πολλά χρόνια και ερευνούσαν τα εδάφη γύρω από το παλάτι του Νέστορα το οποίο είχε βρεθεί το 1939 από τον Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη, σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο Καρλ Μπλέγκεν.
Το Παλάτι του Νέστορα πήρε το όνομα του μυθικού βασιλιά της Πύλου, τον οποίο ο Όμηρος ανέφερε στην «Ιλιάδα» ως τον σοφό σύμβουλο του Αγαμέμνονα.
Από το 1939 στην περιοχή γίνονταν εκτενείς έρευνες, στις οποίες δραστηριοποιούνταν πολλοί αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, απόφοιτοι του οποίου είναι και οι Ντέιβις και Στόκερ.
Το πολύτιμο χρυσό περιδέραιο που βρέθηκε στον τάφο της Πύλου
Το πολύτιμο χρυσό περιδέραιο που βρέθηκε στον τάφο της Πύλου
Η ανακάλυψη του τάφου έγινε τυχαία
Αρχικά σκόπευαν να ανασκάψουν άλλο οικόπεδο, αλλά λόγω γραφειοκρατικών δυσκολιών, κατέληξαν αλλού.
Οι εργασίες ξεκίνησαν και οι αρχαιολόγοι ήλπιζαν ότι θα βρουν σπίτια ή καθημερινά αντικείμενα.
Τα ευρήματα όμως ξεπέρασαν και τα πιο αισιόδοξα σχέδιά τους.
Την ημέρα που ανακαλύφθηκε ο τάφος, οι Ντέιβις και η Στόκερ έλειπαν από την ανασκαφή.
Έλαβαν μήνυμα από τη βοηθό τους που έγραφε απλώς ότι βρέθηκε χαλκός.
Το μέταλλο σήμαινε ότι τα ευρήματα ήταν μεγάλης αξίας.
Οι αρχαιολόγοι έσπευσαν στο σημείο και οι ανασκαφές ξεκίνησαν.
Μετά από λίγες μέρες άρχισε να εμφανίζεται ένας λακκοειδής τάφος, που είχε μείνει ασύλητος για 3.500 χρόνια.
Ο θησαυρός που έκρυβε μέσα ήταν ανυπολόγιστης αξίας.
Οι αρχαιολόγοι της Πύλου μίλησαν στη «Μηχανή του Χρόνου» για τα μοναδικά ευρήματα και τον «θησαυρό» που βρήκαν στο ασύλητο τάφο της Πύλου:
Ο πολεμιστής με τις χτένες
Στον τάφο βρέθηκαν έξι περίτεχνες χτένες από ελεφαντόδοντο, καθώς και ένα χρυσό περιδέραιο αμύθητης αξίας.
Τα ευρήματα γέννησαν πολλές απορίες. Μέχρι τότε όλοι οι τάφοι που είχαν ανακαλυφθεί ήταν μαζικοί, με αποτέλεσμα κανείς να μη γνωρίζει σε ποιο νεκρό ανήκε κάθε αντικείμενο.
Έτσι, οι αρχαιολόγοι θεωρούσαν ότι τα όπλα αφορούσαν αποκλειστικά τους άντρες, ενώ τα κοσμήματα και τα καλλωπιστικά αντικείμενα, όπως οι χτένες, ανήκαν στις γυναίκες.
Η χτένα από ελεφαντόδοοντο
Η χτένα από ελεφαντόδοντο
Στον τάφο της Πύλου όμως, ο νεκρός ήταν μόνο ένας και ήταν άνδρας. Ρωτήσαμε τι σχέση είχαν οι χτένες και τα ακριβά κοσμήματα με έναν πολεμιστή;
Η αρχαιολόγος Σάρον Στόκερ έδωσε την εξής απάντηση: «Αυτό που μας δείχνει είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν συγκρίνουμε τα ευρήματα με βάση τη σημερινή εποχή. Πρέπει να αναθεωρήσουμε σχετικά με το ποια αντικείμενα ταιριάζουν στο κάθε φύλο».
Σάρον Στόκερ και Τζακ Ντέιβις
Ο Τζακ Ντέιβις ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία προτού στραφεί στις κλασικές αρχαιολογικές σπουδές.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι και ως φοιτητής συμμετείχε σε ανασκαφές στην Κνωσσό και την Κέα.
Έμεινε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μαθητεύοντας στην Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, πριν επιστρέψει στην Αμερική για να διδάξει.
Τζακ Ντέιβις
Τζακ Ντέιβις
Οι έρευνές του στην Πύλο ξεκίνησαν το 1990.
Στα μέσα της δεκαετίας άρχισε να ανασκαφές στην Αλβανία, μαζί με τη σύζυγό του, οι οποίες συνεχίστηκαν για μία δεκαετία, αλλά με συνεχείς και μεγάλες διακοπές.
Υπήρξε διευθυντής της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και το 2012.
Σάρον Στόκερ
Σάρον Στόκερ
Με τη σύζυγο και συνεργάτιδά του, Σάρον Στόκερ, έχουν σπίτι στην Πύλο, όπου είναι εγκατεστημένοι σχεδόν μόνιμα.
Γνωρίστηκαν σε ανασκαφή στην Ελλάδα, όταν η Στόκερ ήταν ακόμα φοιτήτρια.
Η Στόκερ έχει ανασκάψει στην Αλβανία, από το 1996 μέχρι και το 2006.
Από το 2011, διευθύνει τις ανασκαφές του πανεπιστημίου του Σινσινάτι στην Πύλο, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ευχαριστούμε θερμά το παραδοσιακό καφενείο «Ωραία Ελλάς» για την παραχώρηση του χώρου με την μοναδική θέα στην Ακρόπολη για το γύρισμα.
Διαβάστε ακόμα: Ασύλητος τάφος πολεμιστή του 1500 π.Χ. βρέθηκε στην Πύλο από διεθνή ομάδα αρχαιολόγων. Φορούσε χρυσή αλυσίδα και είχε όλο τον οπλισμό του. Ανέσυραν το χάλκινο σπαθί, χρυσά κοσμήματα, κύπελλα, αγγεία και κύπελλα.